KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HARAKAN SOFRASýNDA HERKESN YERN ALMASýNý SAðLAMAMýZ GEREKYOR

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         HARAKAN SOFRASýNDA HERKESN YERN ALMASýNý SAðLAMAMýZ GEREKYOR

Harakani Sofrasýnda Herkesin Yerini Almasýný Saðlamamýz Gerekiyor

Kafkas Haber Ajansý Yazarý Doç. Dr. Ali Osman Engin’in ‘Harakani Sofrasýnda Herkesin Yerini Almasýný Saðlamamýz Gerekiyor’ baþlýklý yazýsý:

30 Aðustos Zaferini Kavramak Ýçin Bizde Benleri Kaynaþtýrýp Harakani Sofrasýnda Herkesin Yerini Almasýný Saðlamamýz Gerekiyor!..

Öncelikle tüm milletimizin 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutluyorum ve bu zaferin kazanýlmasýnda emeði olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun þahsýnda tüm Kahraman silah arkadaþlarýyla beraber vatan, millet, din, namus mücadelesinde vatanlaþtýrdýklarý topraðýn kara baðrýna düþmüþ þehitlerimizin hepsini rahmet ve þükranla anýyorum. Rabbim hepsinin makamlarýný Cennet yapsýn. Bizlere de onlarýn hayal, ideal ve hedeflerine yakýn yaþamayý nasip eylesin. 30 Aðustos’ta tüm farklýlýklarý içerisinde kaynaþtýran Türk Milletinin makus talihi yenilmiþ, bu aziz milleti tarih sahnesinden silmek isteyen haçlý sürülerinin hevesleri kursaklarýna gömülmüþtür. Bu topraklarý bizlere vatan kýlan o kahraman þehitlerimizin çizdikleri rotalardan uzaklaþtýðýmýz zaman, baþýmýza bin türlü belalarýn geldiði ve o kursaklara gömdüðümüz heveslerin yeniden ve daha þiddetli bir þekilde ortaya konulduðu zamandýr. Ortaya konulan oyunlara ve hazýrlanan tuzaklara düþmemek için mutlaka gençlerimizi tarih bilinci ve tarih þuuruyla yetiþtirmemiz gerekiyor. Ancak o zaman Yunus’un deyimiyle benler biz ve Harakani soframýzda da herkese yer olacaktýr. Dini bayramlarla beraber milli bayramlarýnda kutlanmasý; bu kritik tarihi dönüm noktalarýnýn yaþanmýþ olaylarla beraber olgu boyutlarý itibariyle hafýzalarda canlý kalmasýnýn saðlanmasý, milli birlik ve beraberlik temelli geleceðimizin aydýnlatýlmasýna dönüktür. Tarih bilinci ve tarihsel bakýþýn beslendiði ana kaynaklarda buralardan doðar.

En son 15 Temmuz akþamý dizüstü çok sürünen Sakarya’nýn ayaða kalkmasýyla can sularýný verdiði ve vataný bölüp parçalayarak küresel efendilerine peþkeþ çekme kalkýþmasýna giriþen hainleri püskürten ve kendi bulandýrdýklarý menbaðý Yüce Rabbim tarafýndan kurutulan çamurlu sularýna gömen o muhteþem milli ruhun Galübelasý, öncesindeki ezele giden tarihsel olay ve olgularýdýr. Bu konudaki tarih bilincinin zayýflamasý, koþullarý oluþtuðunda yüzleþeceðimiz benzer olgular karþýsýnda ayaða kalkmasý gereken milli ruhun kör ve topal olmasý demektir. Çünkü bu mücadele süreci canlý ve dinamik bir süreçtir. O halde her zaman daha uyanýk olmak ve farkýndalýk düzeyimizin de olabildiðince yüksek olmasý gerekir. Atlanan ve gereken karþýlýðýný bulamayan her yeni durum daha aðýr ve daha kavranmasý zor belalara, musibetlere kaynaklýk edecektir.

Türk Silahlý Kuvvetlerinin Suriye’de gerçekleþtirdiði ülkemizin güvenliðinin ve Suriye’nin toprak bütünlüðünün korunmasý ile ilgili askeri operasyonun bu bakýþ açýsýyla deðerlendirilmesi gerekir. Ortadoðu satranç tahtasýnda hamle sýrasý bize gelmiþtir ve en son noktada bu hamle yapýlmýþtýr. Hamlemizin konjonktürel olarak gecikmesi karþý tarafa hamle üstüne hamle yapma rahatlýðý vermiþ olsa da, kararlý bir þekilde ortaya koyduðumuz oyun, rakiplerimizin çobansýz köye girdiklerini düþünerek kurduklarý temeli zayýf oyunlarýný alt üst etmiþtir. Artýk hamle üstüne hamle yapma sýrasý bizdedir. Bu sýrayý çok iyi kullanmalýyýz. Onlarýn beklentileri olanlarý deðil, hiç akýllarýna gelmeyenleri yapmalýyýz. Çünkü akýllarýna

gelenler için tedbir alabilirler. Ancak akýl edemedikleri için ise açýk ve kolay hedef olacaklardýr.

Emperyalist güçlerin klasik silahý bin bir türlü hile ve desiselerle toplumlarý/devletleri bölüp parçalamak ve kolay lokmalar olarak yutmaktýr. Bunu gerçekleþtirirken içeriye soktuðu ajanlarýyla kritik sahalarda risk alanlarý yaratýr ve dönüp o riskleri kolayca satýn alýrlar. Artýk yýkým sürecinin bir parçasýdýrlar ve her durumda sonucu etkilerler. Bir zamanlar ülkemizde yaþadýðýmýz banka krizlerinin de bu mantýkla çýkarýldýðýný düþünüyorum. Nasýl oluyor da bir dönem bankalar iflas ediyor, arkasýndan iflas bayraðýný çeken o bankalar birileri tarafýndan haraç mezat satýn alýnýyor ve kasalarý vatandaþýn cebinden dolduruluyor!.. Akabinde de iflas eden o bankalar sonraki yýllarda kâr eden en baþtaki kurumlar oluyor!.. Ekonomik alanlarda gerçekleþen riskin yönetilmesi oyunlarý benzer þekillerde diðer toplumsal kurum ve kuruluþlarla beraber ulusal ve uluslararasý siyaset kurumunda da gerçekleþtirilmektedir. Özellikle etrafýmýzda ve dünya ölçeðinde insanlýðýn yaþadýðý kaos ve akýttýðý kanlý göz yaþlarýnýn arkasýnda da bu tür oyunlarýn olduðu gerçekliði unutulmamalýdýr.

Aziz dostlar, yapmamýz gereken milli birlik ve beraberliðin korunmasý ve daha da güçlendirilmesidir. Bu ülkede yaþamayý kader haline getirmiþ herkes, siyasi ve ideolojik tercihleri ne kadar farklý olursa olsun, kesinlikle kardeþtir ve bunu bozmaya çalýþanlar hain ve kalleþtir. Toplumsal birlik, eþitlik, þeffaflýk, hak ve adaletin öncelikli olarak tesis edilmesi gereken alanlar; toplumsal kurumlarýn kamu hizmeti yürüten kuruluþlarýdýr. Bu kuruluþlarýn yönetim kadrolarý oluþturulurken uzmanlýk alanlarýyla beraber liyakat ön plânda tutulmalýdýr. Aksi halde hak ve adalet ölçülerinden yana olan, sürekli çalýþan ve üreten þahsiyetler ötelenmiþ, tepelenmiþ olacaktýr. Aksi istikamette ortaya çýkan ve kendi gölgelerini hazýrlayan güçler yeni paralel yapýlar olarak çok yakýn bir gelecekte varlýklarýný hissettireceklerdir. Þu an itibariyle kurumsal düzeyde yaþadýðýmýz sorunlarýn da temelinde daha öncelerde yapýlandýrýlan benzer durumlar söz konusudur.

Paralel yapý örgütlenmesinin son dönemlerde geliþtirdiði yeni stratejilerin hayata geçirilmeye çalýþýldýðýný görüyoruz. Geliþtirilen stratejilerin ana odaðý bölme ve ayrýþtýrmadýr. Ýfade etmeye çalýþtýðým gibi bu stratejilerin en uygun hayata geçirilme yerleri þüphesiz kurumsal düzeyde kamu bürokrasisidir. Hatta bu þer þebekesi geçmiþte kendilerine hizmet etmiþ ve hatýrý sayýlýr çýkar alanlarý oluþturmuþ önemli bürokratlarýný bilerek ve isteyerek oldukça zor durumlara düþürmüþler, ancak tam olarak deþifre olmalarýný da engelleyerek adeta yüzemedikleri bir denize attýktan sonra, etrafýna attýklarý yýlanlara ve çýyanlara tutunmak zorunda býrakmýþlardýr. Ýþin özünde görüldüðü gibi yeni mahkumiyet ve mecburiyet alanlarý oluþturma çabasý bulunuyor. Böyle bir yapýlanmanýn ortaya çýkaracaðý yýkým ve tahribatlar çok daha tehlikeli olacaktýr. Çünkü sonuç olarak bu yeni paralel güç merkezleri kendi varlýklarýný ötekileþtirdiklerinin yokluðuna endeksleyeceklerdir. Bunun adý da kaos ve yýkým demektir!..

Allah hepimize birlik, beraberlik, liyakat, hak ve adalet ölçülerini ön plânda tutabileceðimiz görev ve sorumluluklar nasip eylesin.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 35321 Defa Okundu
2016-09-01

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır