KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AçýK TERöR SSTEMNN HEDEF ODAKLý GRDLER!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         AçýK TERöR SSTEMNN HEDEF ODAKLý GRDLER!..

 Açýk terör sisteminin hedef odaklý girdileri!..

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Prof. Dr. Ali Osman Engin’in, “Açýk terör sisteminin hedef odaklý girdileri!..” yazýsý:

“Her þey den önce Ýstanbul’ da ve þüphesiz mevcut sýnýrlarla sýnýrlandýrýlamayan vatan coðrafyasýnda canlarýný cananlarýna tercih ederek cansiperane görev yapan kahraman Çevik Kuvvet polislerimizi hedef alan alçak, korkak ve kalleþ saldýrýyý nefret ve þiddetle kýnýyor, aziz þehitlerimizi rahmetle anýyorum. Milletimizin baþý sað olsun. Yer yüzünü þereflendirdiklerinde eþya, obje ve tüm varlarýn en güzel ilke, yasa ve sýrlarýný zirvede yaþadýklarý Yüce Peygamberimizin doðumunu ifade eden Mevlit Kandilinde canlarýmýza kýyan o hain ve satýlmýþlarýn hak ettikleri en aðýr karþýlýðýný alacaklarýna hiç kuþkumuz yoktur”.

Topyekun bir saldýrýyla karþý karþýya olduðumuz, bütün hain þer güçlerinin ittifak halinde olduklarý dönemlerden geçiyoruz ve gerçekleþtirdikleri terör saldýrýlarýnýn açýk cephe savaþlarý gibi açýkça belli taraflar olmasý, esasýnda milletimizi korkutmak yerine, onlarýn elde olan her þeyleriyle saldýrmalarýndan sermayelerinin de tükenmekte olduðu algýsýný geliþtirmesi daha doðru olacaktýr.

Adý, kaynaðý, hedefi hangi yanýltýcý söylemlere baðlý olursa olsun ait olduklarý sahipleri aynýdýr. Tek elden çoklu strateji, yöntem ve teknikler kullanýlarak terör açýk sistemi yönetiliyor. Bu açýk sistemin nihai hedefe ulaþmak için kullandýðý girdiler ve hammaddeler sistemi besleyen temel can sularýdýr. Eylemi çaðrýþtýran bilgi iþlem boyutunda iþin zihinsel alt yapýsý oluþturulduktan sonra gelen aþama her an ve her yerde serseri mayýnlar gibi ortaya serilen terör saldýrýlarýdýr.

Özellikle akademisyenler, naylon siyasetçiler, gazeteciler ve her türlü faaliyetleriyle teröre taraf olan güya sivil toplum yapýlarý, eylemler için seçilen terör hücrelerinin harekete geçmeleri için ihtiyaçlarý olan can sularýný vermekte ve zihinsel alt yapýlarýný hazýrlamaktadýr. Eðer dikkat edilirse ne zaman bu yapýlar ortaya çýksalar, seslerini duyurmaya çalýþsalar, hemen akabinde hain bir saldýrý gerçekleþiyor. Dolayýsýyla terör belasýnýn artýk canlý ve sistematik bir yapý olduðu deðerlendirmeleri yapýlmalýdýr. Bu tür zihinsel temellendirmelere yön veren eylem ve söylemlerin de bu bakýþ açýsýyla deðerlendirilmesi daha saðlýklý olacaktýr.

Terör örgütlerinin hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halihazýrdaki suni sýnýrlarýmýzýn dýþýný da kapsayan Türk Milleti ve tüm Ýslâm alemidir. Hatta daha geniþ bir ifadeyle tüm mazlum milletlerdir. Çünkü Türk Milleti de Ýslâm dünyasýnýn çok önemli bir parçasýdýr. Gerçek Ýslâm inancýyla þereflenmiþ her bir toplum bu ana gövdenin önemli ve anlamlý bir parçasýdýr. Her toplum aldýðý yer, ürettiði deðer, üstlendiði sorumluluk, amel ve ortaya koyduðu fedakârlýklar ölçüsünde önemlidir.

Sovyetler Birliði daðýlýp, ayný coðrafyada yeni ve bir ölçüde baðýmsýz devletler ortaya çýktýktan sonra, çizilen sýnýrlarýn fazla bir anlamý olmadýðý ve gerektiðinde Rusya’nýn; Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna-Kýrým, Çeçenistan gibi yerlere müdahale yapabildiðini biliyoruz. Buna da çoðu küresel aktörler ses çýkarmýyorlar. Hatta bir hak olarak görenler bile çýkabiliyor. Peki tamam da milyonlarca kilometre karelik Osmanlý coðrafyasý için bizde ayný þeyleri düþünemez miyiz?..

Ýþin garip tarafý, biz istesek te istemesek te bunu yapmak zorundayýz. Çünkü tarihi, psikolojik, kültürel, dini ve sosyal faktörler bunu gerektiriyor. Ancak o zaman doðru ve sonuç alýcý hamleleri yapabiliriz. Aksi halde çok palyatif ve naylon tedbirlerle durumu kurtarmaya çalýþýrýz, ancak kurtardýðýmýz fazla bir þeyin olmadýðýný da hemen anlarýz. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn vurgulamak istediði de bu olsa gerek. Gerçekten dünyanýn beþten büyük olmasý, Lozan ve benzeri anlaþmalarla ilgili hatýrlatmalarýn yapýlmasý, o anlaþmalarýn ve çizilen sýnýrlarýn tarafýmýzdan çok istenen sýnýrlar olamayacaðý ifadeleri hep ayný gerçekliðin dillendirilmesidir.

Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn Recep Tayip ERDOÐAN’ ýn karizmatik liderliði ve Sayýn Dr. Devlet BAHÇELÝ’  nin bilge liderliði Ýnþallah millet olarak terör belasýyla beraber bütün sorunlarýn üstesinden gelmemizi saðlayacak feraset ve cesareti saðlayacaktýr.

Rabbim akýl saðlýðýmýzý korusun. Amin.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 522 Defa Okundu
2016-12-13

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır