KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ANAYASA REFERANDUMU VE TüRK EðTM SEN GENEL BAþKANýNýN SöZLER

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         ANAYASA REFERANDUMU VE TüRK EðTM SEN GENEL BAþKANýNýN SöZLER

 Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

Herkes tarafýndan çok iyi bilindiði gibi, bir anayasa deðiþikliði ve gündemi sürekli iþgal eden baþkanlýk sistemi konularýnda TBMM çatýsý altýnda çalýþmalar yapýlýyor. Yapýlan çalýþmalarýn ve hazýrlanan taslaklarýn arka plânýnda sürdürülen süreçlerin demokrasi anlayýþ ve geleneðine uymadýðýný hiç kimse iddia edemez ve hazýrlanan taslaklarýn halk iradesini temsil eden TBMM çatýsý altýnda çok belirgin bir çoðunluk tarafýndan onaylanmýþ olmasý da, yine çok doðal ve olmasý gerektiði gibi muhalefet tarafýndan eleþtirilmesini ve karþý tezlerin demokratik olgunluk ve demokrasi kültürü çerçevesinde geliþtirilmesini engellemez. Çünkü muhalefetin yapmýþ olmasý gereken eleþtiriler, geliþtireceði alternatif tezler ve muhalefete oy vermiþ olan halk kitlelerinin beklenti ve talepleriyle uyumlu olduðu düþünülmelidir.

Muhalefetin yapýcý eleþtiriler ve yeni alternatiflerin üretilmesini saðlayacak görüþ ve düþünceler ortaya koyamamasý, meclis çoðunluðuna dayanan iktidar ve ayný görüþleri paylaþarak destek veren siyasi yapýlarýn farkýna varamayacaklarý olumsuzluklarýn düzeltilmesini ve halkýn tamamýnýn beklentilerini karþýlayacak çalýþmalarýn yapýlmasýný doðrudan veya dolaylý olarak engelleyecektir. Ancak temel dayanak her ne yapýlýrsa yapýlsýn demokrasi anlayýþýnýn ilke ve yasalarý çiðnenmemelidir, halk çirkin algý operasyonlarýyla þaþýrtýlan halk kitlelerinin doðal olarak þaþý bakar hale getirilmemeleri gerekir. Aksi halde yolunu þaþýran halk kitlelerinin düþüncenin boyutlarý arasýndaki tezatlarý ortadan kaldýrmalarý, farkýndalýk düzeylerini yükseltmeleri ve doðruyla yanlýþý birbirinden ayýrmalarý, geleceðe dönük objektif kestirimlerde bulunmalarý imkânsýz hale gelecek ve kimin nerde yer alacaðý, kimlerle beraber olacaðý, hangi istikametlere yol tutacaðý önceden tahmin bile edilemez. Sonuçta ister iktidar ve ister muhalefet de olsun, geniþ halk kitleleri sonuç itibariyle ortaya çýkacak meltem rüzgârlarý ve yýkýcý fýrtýnalar önünde sürüklenip gideceklerdir. Halbuki doðru olan, sebeplerinde öncesinde olmak ve kontrol mekanizmalarýný kullanarak daha beklendik ve istendik sonuçlarýn doðmasýný saðlayacak alternatif sebep ve gerekçeler üretmek lazýmdýr. Demokrasi kültürünün içselleþtirilmiþ olmasý, tutum ve davranýþa dönüþtürülmesi vazgeçilemez kriterlerdir.

Siyasi partiler, sivil toplum kuruluþlarý ve kamu hizmeti verdiklerini beyan eden kurum ve kuruluþlar kendi taraftarlarýnýn ve hatta karþýlarýnda duran kitlelerin akýllarýyla alay edercesine ve onlarý kendi baþlarýna karar veren bir pozisyondaymýþ gibi akýllarýnca tepeden bakan yönlendirmeler yapamazlar ve yapmamalýdýrlar. Bunu yapmaya çalýþanlar uzun yýllara dayanan birikimleri kendi egolarýnýn tatmini uðruna bir anda tuzla buz ederler. Bu tür naylon, sentetik ve hibrit zihinli yöneticilerin ortaya koyduklarý çarpýk söylem ve anlayýþlarla; esasýnda daha önce ve normal zamanlarda asla fark edilemeyen en hafif ifadeyle karanlýk emeller boyutuyla kimleri ne için ve nereye kadar idare etme çabalarýnýn gün yüzüne çýkmasýný saðlamýþ olurlar. Harakani’ nin dediði gibi; “dil kalbin aynasýdýr. Kalpte ne varsa dilde de o olur”.

Ýktidar erkini elinde tutan AKP ve bir ölçüde muhalefet olan MHP kendi tabanlarýnýn talep ve beklentilerini de mutlaka dikkate almýþ olacaklar ki, yeni anayasa ve baþkanlýk sistemi ile ilgili olarak ortak bir anlayýþ çerçevesinde uzlaþarak bir çalýþma yapmýþlardýr. Bu çalýþma TBMM’ den beklenen ve olmasý gereken bir çoðunlukla onay almýþtýr. Doðal olarak Nisan ayý içerisinde de halk oylamasýyla halkýn önüne getirilecek ve verilecek karar herkesi baðlayacaktýr. Halkýn vereceði kararý yok saymak, halkýn iradesi ve aklýyla alay edercesine yönlendirmeler yapýlmaya çalýþýlmasý; izahý bile yapýlamayacak garabetler oluþturuyor. Anlaþýlan odur ki, bu tür yöneticiler kendi taraftarlarý arasýnda bile birlik ve beraberliði saðlayamamýþ, hep tepede olduðu için bakýþýný da tepeden þekillendirmiþ, bulunduðu tepelerin kar, boran ve fýrtýnalarý hep göz ardý ederler ve bulunduklarý tepelerde debelenmekle iþi götüremeyecekleri ortaya çýkýnca; panik ortaya çýkar, olumsuz kaygýlar artar ve öfke kontrolü zayýflar. Ýþte bu durumda söylenen sözler çok önemsiz veya o derecede önemli sayýlabilir.

Milliyetçi Hareket Partisinin siyasi iktidarý oluþturan Ak Parti ile açýk bir uzlaþý içerisinde hazýrladýklarý anayasa taslaðý ve baþkanlýk sistemi çalýþmalarýnýn mevcut anayasal sistemin ve demokrasi geleneðine uymadýðýný iddia edenler temelde kendi beklenti ve arzularýný ortaya koyduklarýný anlamak çok zor deðildir. Bu tür iddialarý ortaya koyanlarýn hali hazýrdaki anayasal çerçeveye de uymadýklarý açýktýr. Çünkü tüm bu yapýlanlar mevcut sistem çerçevesinde yapýlmaktadýr. Elbette ki muhalefet edilebilir, karþý çýkýlabilir, alternatifler üretilebilir. Ancak hiçbir tarafýn iþi kiþiselleþtirmesi ve çamur atmalara dönüþtürmesi doðal karþýlanamaz. Son dönemlerde sayýn Cumhurbaþkanýnýn söylemleriyle yapýlan çalýþmalara karþý çýkanlarýn söylemlerini karþýlaþtýrýyorum ve hangisinin ülkem ve milletim açýsýndan þahsýma daha yakýn olduðuna bakarak izleyeceðim yolu belirlemeye çalýþýyorum. Baðýmsýz olarak temel deðiþkenler çerçevesinde kendime bu iradede olarak kendi kararýmý verebilecek düzeyde inanýyor ve güveniyorum. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip ERDOÐAN’ ýn Türk Milletinin düþmaný hain paralel yapýlar ve bölücü terör unsurlarýyla sürdürülen devlet mücadelesindeki cesaret ve kararlýlýðýný kesinlikle destekliyorum. Ýyi ki varsýnýz sayýn Cumhurbaþkaným. MHP Genel Baþkaný sayýn Dr. Devlet BAHÇELÝ’ de; kim ne derse desin bilge liderliði ve öngörüleri kapsamýnda sayýn Cumhurbaþkanýna verdiði destek açýsýndan sadece takdir edilmeyi hak ettiðini belirtmek vicdani bir sorumluluktur. Ak Parti ve MHP seçmeni temelde ayný veya benzer anlayýþlara sahiptirler. Bu iki kitle arasýnda gidiþ ve geliþler yaþanýyor. Umarým ilerde çok daha sýký baðlar oluþur, ülkemiz ve milletimiz adýna çok anlamlý çalýþmalar gerçekleþtirilir.

Terör örgütleri ve Paralel yapýlarla ilgili olarak verilen amansýz mücadeleyi desteklemeyen, sýnýr ötesi Fýrat Kalkaný harekâtýný onaylamayan, küresel sermaye babalarýnýn ülkemiz aleyhine yürüttükleri algý operasyonlarýna karþý verilen mücadeleyi desteklemeyen ve kendilerine de milli ve yerli diyebilen anlayýþlarý tanýmlayamýyorum. HDP, PKK, PYD, YPG, FETÖ, Batý Emperyalizmi ve daha niceleriyle ayný saflarda yer alanlarýn, kendi milletinden ve devletinden yana tavýr koyanlara söyleyecek sözleri olamaz. Sayýn Dr. Devlet BAHÇELÝ’ ye kendi fukara akýl ve izanlarýyla alternatif üretenlerin, ne hikmetse hiç kendi alternatiflerine deðinmemeleri anlaþýlýr gibi deðildir. Kendilerine sayýn Bahçeli tarafýndan vekil olma fýrsatý verilmiþ olan bazýlarýnýn her seçim dönemi geldiðinde bir zahmet teþrif ettikleri seçim bölgelerinde ve her seferinde listelerin baþýnda olma çaba ve gayretleri hiç sapmadan devam etmiyor mu? Bu vekillerin kendi yerlerine kendilerinden çok daha donanýmlý ve halk nezdinde derin ve anlamlý yerler edinmiþ olan vatan evlatlarýný bularak nöbeti onlara teslim etme gibi bir gayretlerini hiç göremedik ve de göremeyeceðiz gibi gözüküyor. Bu þahýslar her nedense, kendi alternatiflerini ortaya çýkarmak yerine sayýn Dr. Devlet BAHÇELÝ’ ye alternatifler üretmekle meþguller. Sayýn Bahçeli onlarýn alternatiflerini bulduðu zaman da tabii ki kýyametleri koparýyorlar. Esasýnda verdikleri ayrýþtýrýcý mücadelenin temelinde bu anlayýþlar bulunuyor.

Hiç kimse iþgal ettiði makam ve mevkilerle ebedi kalýcý deðildir. Yeri ve zamaný geldiðinde gereken deðiþim ve dönüþüm talepleri kendi doðasý ve gerçekliði kapsamýnda ortaya çýkar. Bunun gibi olaðan durumlarda kendisine yer edinme þansý vermeyenlerin olaðanüstü durumlar yaratarak ortaya çýkmalarý kendi doðalarýnýn gereði olmalýdýr. Ne sayýn Cumhurbaþkaný Recep Tayyip ERDOÐAN ve nede MHP Genel Baþkaný sayýn Dr. Devlet BAHÇELÝ bulunduklarý makam ve mevkide ebedi kalýcýlar deðillerdir. Her ikisi de sorumluluklarýnýn gereklerini yerine getiriyorlar. Ne sayýn Cumhurbaþkanýnýn ve nede sayýn MHP Genel Baþkanýnýn temsil ettikleri görev ve sorumluluklardan kaçmalarý asla beklenemez. Ýnþallah bekleyenlerin hevesleri çok yakýn bir gelecekte kursaklarýnda kalacaktýr. Sayýn Bahçeli hayatýný verdiði davasý ve partisine sahip çýkmakta ve her bir taraftan estirilen rüzgârlara kaptýrmamaktadýr. Bu kendilerinin en asli görevlerindendir.

Üstelik sayýn Bahçeli referandumda kendi oylarýnýn evet olacaðýný söylerken de çok nazik bir ifade kullanmýþtýr. Buradan kendi hedef kitlesine verdiði deðer ve duyduðu saygýnýn ön plânda olduðu açýktýr. Milliyetçi – Ülkücü Hareketin neticede bir Türk – Ýslâm sentezi anlayýþý olduðu rahmetli Seyit Ahmet ARVASÝ tarafýndan da çok doðru bir þekilde iþlenmiþ ve ölümsüz lideri rahmetli Baþbuð Alparslan TÜRKEÞ tarafýndan da net bir þekilde ortaya konulmuþtur. Gerisi teferruattan ibarettir. Birlik ve beraberliði bozanlarýn kimlerin tarafýna düþtükleri ve kimlerle birlik arayýþlarýnda bulunduklarý çok iyi deðerlendirilmelidir. Bu kiþilerin illa da MHP’ yi ele geçirme veya bölüp parçalama düþüncelerini kavramakta zorlansam da kendilerince sebepleri olabileceðini düþünüyorum. Bu sebeplerin söylenen ve dillendirilen sebepler olduðunu sanmýyorum. Bence çok daha fazlasý olmasý gerekir. Ülkücü camia 12 Eylül darbesi döneminde tahammül edilemez acýlar yaþamýþtýr. Yaþlarý küçük olduðu için idam edilemeyen ancak yaþlarý büyültülerek idam edilenler hafýzalardan silinmedi. Tabutluklar ve hücreler halâ hatýrlanýyor. Bütün bunlara raðmen bu camia vatana ve millete küsmedi. Yeni alternatifler üretmedi. Her ne olursa olsun eðer mevzu vatansa gerisi teferruattýr dedi ve yoluna devam etti. Devam ettiði yolun doðru olduðu da her geçen gün yeniden anlaþýldý. Þimdi sormak istiyorum, sayýn Dr. Devlet BAHÇELÝ’ ye ve onun þahsýnda MHP’ ye duyulan antipati 12 Eylül dönemini yaþatan faktörlere duyulan öfkeden demi fazladýr!..

Yazýktýr günahtýr kendinize gelin. Bizler sizler için de çok kýrýcý ve küstürücü ifadeler kullanamýyoruz. Çünkü aldýðýmý terbiye ve taþýdýðýmýz sorumluluk anlayýþý, birbirimize olan ihtiyacýmýz buna engel olmaktadýr. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Eðer bizler de bölünür parçalanýr isek, saðlam kalacak hiçbir tarafýmýz yok demektir. Þimdiye kadar yapýlan ayrýþtýrýcý çalýþmalar tam tersine birlik ve beraberlik çabalarýna dönüþmelidir. Vakit geç deðildir ancak giden bizden gidiyor. Daha uyanýk ve duyarlý olunmalýdýr. Kim kiminle var olduðunu unutmamalý yediði aþa ve onun çanaðýna tükürmemelidir.

Sayýn Ýsmail KONCUK beyefendinin vermiþ olduðu talihsiz beyanat camiamýzý derinden etkilemiþtir. Sayýn KONCUK bana göre sadece kendi vereceði oydan ve ortaya koyacaðý tercihten sorumludur. Bir üye olarak benim vereceðim oyun ve yapacaðým tercihin sorumlusu olamaz. Ona yakýþan, sendika üyelerinin ne tür bir tercih yapacaklarýnýn bilincinde olduklarýný, mutlaka ülke ve millet lehine tercih yapacak þuura sahip olduklarýný belirmek idi. Çýkýp; “tabi ki oyumuz ……” olacak demek ne hadlerinedir ve nede kendi sorumluluklarýndadýr. Sayýn Ýsmail KONCUK ve baþkanlýðýný yaptýðý sendikanýn MHP ve onun kurumsal kiþiliðine yakýn bir çizgide olmadan yaþayamayacaðý gerçekliði unutulmamalýdýr. Ülkü Ocaklarý Genel Baþkanýnýn açýklamasý da bizim düþündüðümüz gibidir. Eðer o sendika yürüdüðü çizgiden sapmýþ ve kendisine yeni yol haritalarý çizmiþ ise, hiç vakit geçirmeden bunu açýklamalý, yada kendileri deðiþtiklerini beyan edip bulunduklarý yeri býrakmalýdýr. Aksi halde gerçekten vatan ve millet sevdalýsý, Türk Ýslâm anlayýþýný benimsemiþ ve sayýn Koncuk’ un hayal bile edemeyeceði düzeyde kendilerini yetiþtirmiþ þahsiyetlerin o yapý içerisinde daha fazla bulunamayacaklarý sonucunun gerekleri en kýsa zamanda yapýlacaktýr.

Sayýn Koncuk bu beyanatlarýyla sendika üyelerini zora sokmuþtur. Artýk kendi özgür iradelerini kullanmak isteyenler bile bunu yapmakta zorlanacaklardýr. Dolayýsýyla sendika üyelerinin iradelerine ipotek konulmak istenmiþtir. Bu ipotekle beraber sayýn baþkanýn beklentisi deðil de, onun beklentisi aksine bir durum ortaya çýkacaktýr. Þunun þurasýnda çok fazla bir zaman kalmadý. Sayýn Koncuk referandum sonrasý ne söyleyecek merak ediyorum. Kimlere sendikal bir görev yapacaðý merak konusudur. Anladýðým kadarýyla ben ve benim gibilere yapamayacaðý ortadadýr. Sayýn Koncuk otursun o beyanatý verdikten sonra oluþacak kitlesel kopmalarý iyi incelesin. Ha þu denilebilir; gidenlerle gelenler de oluyor. Ancak gelenlerin muhtemelen birlikte saf tuttuklarý çevrelerden olacaðýný söyleyebiliriz. Gerçek ülkücülerden olmayacaðý açýktýr. Ne diyelim Allah izan ve þuur versin.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 917 Defa Okundu
2017-02-04

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLARali 2017-02-17
dün bugünden ayrý deðerlendirilemez

Ýnsan geleceðine karar verirken þöyle geçmiþe bir bakmalý, geçmiþ dediysem 100 yýl öncesi deðil, birkaç yýl öncesine gitmek yeterli, her kiþi deðerlendirmesini yapar, vicdanýyla hareket eder, eðer buna da kulp bulunacaksa, demokrasiden bahsedilmesin, laf kalabalýðýna gerek yok, sözü özü bir olmalý önce insan...

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır