KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ANAYASA VE HüKüMET SSTEM REFERANDUMUNDA EVETLE HAYýR YER DEðþTRRSE!

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         ANAYASA VE HüKüMET SSTEM REFERANDUMUNDA EVETLE HAYýR YER DEðþTRRSE!

Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse!

 

Çok yakýnda gidilecek anayasa ve baþkanlýk hükümet sistemi ile ilgili referandum sonuçlarýnýn ülkemizin ve aziz milletimizin geleceðinde ezelden ebede giden yeni ufuklar açmasýný ve geçmiþten günümüze kadar deðiþik kýlýflarda devam eden ayrýþtýrýcý, bölücü ve halký temeli çürük kamplara bölerek nemalanan fýrsatçýlara aman vermemesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ýnanýyorum ki her bir karýþý þehadet þerbetini içen kahraman þehitlerimizin mübarek kanlarýyla sulanmýþ topraklarý vatan tutan büyük Türk Milleti ilelebet yaþayýp payidar olacaktýr. Çünkü bu kutsal topraklarda yaþayan ve ana gövde olan Türk Milletini meydana getiren unsurlarýn bu bütüne aidiyet temelinde en az %90’nýn çok üzerinde bir çoðunluðu temsil ettiði çok belirgin bir gerçekliktir. Ýster solda yer alsýn ister saðda yer alsýn, bu bütünün temsil ettiði unsurlarýn hepsinin bu konuda bir endiþe ve sýkýntýlarýnýn olmadýðýný ve olamayacaðýný ifade etmek gerekir. Elbette ki akýl, iman ve ahlâk ölçeðinde kendilerini kiraya veren hain terör örgütleri ve onlarla ayný yataðý paylaþan paralellerinin vatana ve millete ihanet içerisinde olduklarýný unutmamak zorundayýz. Bu ihaneti belgeleyen olay ve o olaylarýn yarattýðý olgularýn hafýzalarda halâ tazeliðini koruduðu ve asla unutulmayacaðýný da ifade etmek lâzýmdýr. Bu ve benzeri marjinal gruplanmalarýn ancak mevcut þekliyle parlamenter sistemde kendilerine alan açtýklarý, hatta meclise kadar intikal edebildikleri, vatanýmýza ve milletimizin geleceðine hain emelleriyle göz diken þer odaklarýnýn ekmeðine yað sürüp onlarýn iþlerini kolaylaþtýran eylem ve söylemlerde bulunabildikleri edinilmiþ yaþantýlarla sabittir.

Geriye doðru yaþadýðýmýz toplumsal ve siyasal süreçleri tarihsel çerçevede incelendiði zaman, sayamayacaðýmýz örneklerle karþýlaþýrýz. Her bir örneðin arka plânýnýn mevcut parlamenter sistemde ortaya çýkarýlan cemaat, grup, siyasi kamplaþmalar ve ayrýþmalar arasýndan gerçekleþtirilen sýzmalarýn olduðu açýk ve seçik haldedir. Ülkemiz ve milletimiz ile hesaplarý olan ezeli düþmanlarýn emellerine ulaþmalarý için kullanacaklarý iþte bu yapý ve gruplarýn olmasý gerekir. Bu yapý ve gruplarýn eylem, söylem ve davranýþlarýna ihtiyaçlarý vardýr. Bunlar olmadan herhangi bir harekette bulunmalarý çok zordur. Hatta zaman zaman kendi yapmalarý gerekenleri bu marjinal gruplar eliyle çok daha masrafsýz ve kolay olarak yaparlar. Gezi Parký olaylarý, Mit týrlarý operasyonu, daha önceki askeri darbeler, 28 Þubat muhtýrasý ve akabinde yaþanan dramlar, 15 Temmuz kalkýþmasý ve daha sayamayacaðýmýz olaylar ayný çerçevedendir.

Bizim ülkemizde tezgâhlanan ve kurulan tuzaklarýn hemen hemen aynýlarý tüm Ýslâm coðrafyalarýnda da kurgulanýyor ve hatta çok daha rahat bir þekilde piyasaya sürülüyor. Artýk ezberlediðimiz gibi kaos ve riskler yaratýlýyor, arkasýndan o riskler satýn alýnarak maliyeti çok düþük senaryolara dönüþtürülüyor. Akan gözyaþlarý ve kan maalesef uzun bir süredir bu þekilde uyutulanlarla uyanýklar arasýnda sürüp gidiyor. Þüphesiz uyuyanlarýn uyanýklara galip gelmesi pek mümkün gözükmüyor. Uyanýklarýn en temel korkusu uyuyanlarýn uyanmasýný saðlayacak fitili ateþleyebilecek lider ve önderlerdir. Þu an itibariyle ateþ fitile yaklaþmýþ ve fitilin ateþlenmesi an meselesidir. Gerisi yaþanacak olaylarýn kendi doðasý içerisinde gelecektir. Onlarýn vermeleri gereken mücadelenin temelini o fitili ateþleyecek elleri kýrmak, fitili yeniden ateþ almaz hale getirmek ve o fitili ülkemiz içerisinde milletimize ve devletimize yönelen terör temelli canlý bombalarýn kullanýmýna açmak olacaktýr. Nitekim fýrsat bulundukça bu durumlarla karþýlaþýyoruz.

Rejim deðiþikliðinden bahsetmek, olsa olsa bir akýl tutulmasýdýr. Evet bir deðiþiklik olacak ancak o deðiþiklik saymaya çalýþtýðým rejimin sýzmalara fýrsat veren açýklarýnýn kapatýlmýþ olacaðý gibi bir deðiþiklik olacaktýr. Bu deðiþikliðin devletimizin ve milletimizin aleyhine olacaðýný halkýmýzýn en az %90 ve daha fazlasýnýn kabul etmesi mümkün deðildir. Ancak sadece bir bilgi kirliliðinin vermiþ olduðu yanýlgýlardan bahsedilebilir. Halkýmýzýn izan ve feraseti bu bulanýklýðý kaldýracaktýr. Zihin bulandýrýcý faaliyetler devrededir ve bulanýk zihinsel faaliyetlerden medet umulmaktadýr. Aslýnda zihinleri bulanmýþ olan kardeþlerimizin karþýt iddialarý onlarýn berraklaþtýrdýklarý sanal zihinsel faaliyetlerle deðil, kendi bulanýk zihinsel faaliyetleriyle sorgulamalarý daha anlamlý olacak ve yaratýlan berraklýklarýn arkasýnda çok daha girdaplý karanlýklarýn varlýðý hissedilecektir. Çünkü korkulu, þüpheli ve evetli hayýrlý, sadece siyahlý beyazlý, varlý yoklu gerçeklikler konjonktürel sorunlarýn üstesinden gelemez. Daha fazlasý gerekmektedir. Daha fazlasý da daha bulanýk zihinsel faaliyetlerle sorgulanabilir.

Sevgili dostlar, þüphesiz herkesin kendi tercihinin sorumluluðunu da üstlenmeye talip olduðunu söylememiz gerekir. Ben sadece o bulanýk zihinsel faaliyetlere örnek teþkil edecek bir sorgulamayla konuyu bitirmek istiyorum. Diyorum ki þu anda acaba bu referanduma evet diyeceklerin yarýn karar deðiþtirip hayýr diyeceklerini açýklasalar, diðer tarafý oluþturan hayýr diyeceklerin durumlarý ne olur?!.. Ya da þu an itibariyle hayýr diyeceklerin karar deðiþtirip evet demek istediklerini açýklarsalar, diðer tarafta olanlarýn durumu ne olur?!.. Sanýyorum bu soruya vereceðimiz cevap referandumda ne yapýlmasý gerektiðine çok önemli bir ýþýk tutacaktýr. Bana öyle geliyor ki, hayýr diyeceklerin evet te karar kýlmalarý diðer tarafýn tercihlerini etkilemeyecek, belki de daha büyük bir memnuniyet ve heyecan yaratacaktýr. Ancak eðer evet diyenler hayýr derlerse iþte o zaman durumun çok daha karmaþýk hale geleceðini, hayýr diyeceklerin büyük bir çoðunluðunun artýk hayýr demeyeceðini tahmin ediyorum. Durumun neden böyle olacaðýný da çok kýymetli okurlarýma býrakmak istiyorum. Artýk bu cevabý herkes kendine göre verecektir.

Bu ülkede eðer Cumhurbaþkaný %50’ nin üzerinde bir çoðunlukla seçilecekse, bu çoðunluða dayalý seçilen Cumhurbaþkanýnýn hükümet etmesi ve bakanlar kurulunu seçilmemiþ olanlardan teþkil ederek yürütmeyi saðlayacaksa, bir daha ayrýlýkçý marjinal gruplarýn koalisyonlarla iktidar olup bölücü hayallerini gerçekleþtirmelerine fýrsat verilmeyecekse, bu kirli yapýlar üzerinde politikalar geliþtirilemeyecekse; kim kazanýr, kim kaybeder? Bu sorunun da cevaplanmasý tercih davranýþýnýn temelini oluþturacaktýr. Ülkemizin % 70 ve daha fazlasýnýn beklenti ve taleplerinin ne ve nasýl olduðu çok ama çok açýktýr.

Ýtirazlar zaman içerisinde ve anayasal süreç içerisinde eriyip yok olacak daha marjinal grup ve ortaya çýkacak koalisyonlarla elde edilecek iktidar erkiyle oluþturulacak devlete paralel ve bu paralellere paralel türevlerinden mi, yoksa demokrasi kültürü ve geleneði içerisinde herkes için demokratik haklar temelinde kardeþlik baðlarýný tazeleyip ilelebet var olacaklardan mý gelmelidir!..

Ne diyelim gerisi lâfý güzaftýr!..

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 46852 Defa Okundu
2017-02-19

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır