KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NEYE EVET NEYE HAYýR!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         NEYE EVET NEYE HAYýR!..

 Neye Evet Neye Hayýr!..

Yaþadýðýmýz referandum süreci içerisinde artýk çuvala sýðmayan mýzraklar misali ortaya çýkan niyet ve gizlenemeyen emeller geleceðe dönük olarak atýlacak adýmlarýn çok daha kararlý ve o ölçüde isabetli olacaðýnýn habercisidir. Ülkemiz ve aziz Milletimiz adýna iyi niyet sahibi olanlar açýsýndan referandumda seçilecek tercihin temel belirleyicisi olan faktörler; Din, iman, vatan, bayrak, Türk Milletinin ezelden ebede beka meselesi, dost-düþman tanýmlamasý ve bu temelde ülkemizin siyasi geleceðidir. Bu vazgeçilmez deðerler boyutuyla yapýlan tercihlerin mutlaka en isabetli tercihler olacaðýný bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Eðer bu deðerleri taþýmaktan yorulan, savunmaktan vazgeçen varsa, varsýn tercihini belirleyecek baþka kriterler belirlesin. Ama bilsin ki savunmasýný ne kadar masumane ve örtülü yaparsa yapsýn, mýzrak bir türlü çuvala sýðmayacak ve yapýlan tercihin rengine bürünmüþ olarak ortalýða serilecektir. Hani biliyoruz ki eðitim ve öðretim de genelde öðrencilerin sýnýf içerisinde oturduklarý yer kendilerini açýða/ele verir. Dolayýsýyla referandumda yapýlacak tercihle beraber tutulan saflarýn da, o çerçevede belirleyici olacaðý unutulmamalýdýr. Kan ve revana dönmüþ bulanýk sularda huzur arayanlarýn konumlanacaklarý saflar içerisinde iþte o sularý bulandýranlar ve kan revana döndürenlerin de çoktan yerlerini almýþ olmalarý beklenmelidir. Referandum tercihi boyutuyla alýnacak olan karar eðer dostlarý sevindiriyor, düþmanlarý üzüyorsa muhtemelen doðru yolda olunduðu anlaþýlmalýdýr.

Yaklaþan referandumla beraber artýk saflarýn netleþmeye baþladýðýný görüyoruz. Kimlerin kimlerle dans etmeye baþladýðý apaçýk orta yerde izleniyor. Algýlara iliþen manzaranýn ariflere tarifi gerekmez. Söyle safýnda omuz verdiklerini sana rahatlýkla kim olduðunu diyeyim!.. Böyle bir tarifede þüphesiz arif gerekir. Kýsa mesafeli öfkelerin esiri olanlarýn yapacaklarý tercihlerden mutlaka sorumlu olacaklarý unutulmamalýdýr. Bazý Avrupa ülkelerinde ortaya çýkan Nazi anlayýþýna baðlý tutum ve davranýþlarýn vurgulamaya çalýþtýðým gibi kan ve göz yaþýna odaklanan mýzraðýn çuvala sýðmamasý þeklinde tanýmlanmasý gerekir.  Ancak ne kadar saklanýrsa saklansýn, onlar saklamayý öðrenmiþler ve biz de saklananlarý görmeyi ve söylenemeyenleri deþifre etmeyi öðrenmiþiz. Bir kere görünmeye baþladýlar mý, artýk sonu gelmez ve amansýz bir takibe düþerler. Sonuç kendileri açýsýndan beklenmedik ve karþý saflarda yer alanlar için se çok daha beklendik ve istendik olacaktýr. Bu durum demokrasinin doðal bir gereðidir. Bir tarafý kendi taraflarý var edemez. Ancak o tarafýn karýsýnda olan taraf var edebilir. Mevlâna’ da öyle demiyor mu? “Her þey zýddýyla kaimdir” derken bunu ifade ediyor. Meselâ referandumda evet diyeceklerin daralmasý, hayýr diyeceklerin geniþlemesiyle ve hayýr diyeceklerin sýkýþmasý da, ayný þekilde evet diyeceklerin geniþleyip ferahlamasýyla olacaktýr. 

Sonucun evet çýkmasý hedeflenen beklentileri karþýlamadýðý sürece, hayýr diyenlerin siyasi tercih edilebilirliklerini artýracak ve hayýr çýkmasý sonucunda ise, dillendirilen kaygýlara gerek olmadýðý anlaþýlacaktýr. Bu kapsamda yapýlan tüm iddialarýn mesnetsiz iddialar olduðu anlaþýldýðýnda ise,  doðal olarak evet diyenlerin düþüncelerinin  tutarlý olduðu fark edilecektir. AKP ve MHP siyasi bir tercihle bir araya gelerek bir anayasa taslaðý hazýrladýlar. Taslakta 11 madde var ve bu maddelerdeki deðiþikliðin sadece iddia edildiði gibi olaðanüstü bir deðiþiklik getirmediði, aslýnda var olan ancak insiyatif alýnarak kullanýlamayan irade ve erkin daha aktif kullanýlmasýný öngördüðünü söyleyebiliriz. Yapýlan yorumlarýn daha çok beklentilerle iliþkili olduðunu görüyoruz. Esasýnda ortaya çýkan tablodan; hayýr diyeceklerin önemli bir kýsmýnýn daha önce AKP ile ayný yerde durduklarýný, o zaman MHP iktidar erkiyle iþbirliði halinde olmasýn, siyasi iktidarla yakýnlaþmasýn diye türlü türlü entrikalarýn çevrildiði hafýzalarda tazeliðini koruyor. Onlar o zaman ele geçirdikleri paralel güçlerini tamamen milliyetçi, ülkücü ve gerçek muhafazakârlar üzerine yönelterek; etkisizleþtirme, korkutup sindirme ve hatta mümkünse yok etme yönünde kullanýyorlardý. Emniyet teþkilâtý, kamu bürokrasisi ve silahlý kuvvetlerimizde çarpýcý örnekler yaþanýyordu. O zaman her þey güllük gülistanlýktý da, MHP siyasi iktidarla vatan ve millet adýna yakýnlaþýp milli icraatlarýn yapýlmasýna destek olduðu için mi o güller dikene dönüþtü!.. O zaman tek bir ihtimal var, o da; “dek dubara Beþir gil” söyleminde olduðu gibi, rahatsýz eden durumun vatan ve millet duyarlýlýðý zirve yapan milli ve yerli güçlerdir. Bunlar da; MHP’ li milliyetçiler ve ülkücülerdir. Siyasi iktidarla yollarý ayrýlanlarýn kendilerinin boþalttýklarý yerlere MHP’li ve Ülkücülerin gelebilmelerinden rahatsýzlýk duyduklarýný belirtmek istiyorum. Bana göre asýl karþýtlýk bu noktada odaklaþýyor. Bütün dert dava MHP ve Ülkücü camiadýr. Olay; Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip ERDOÐAN, Ülkücü ve MHP karþýtlýðýdýr. Öyleyse iþin özünde sayýn Cumhurbaþkanýmýz, MHP ve Ülkücü düþmanlýðý yatmaktadýr. Sayýn Dr. Devlet BAHÇELÝ bilge liderliði ile tüm bu tezgâhlarý zamanýnda görmüþ ve devleti yeniden inþa etme sürecinde aktif rol almýþtýr. Hiçbir milliyetçi, muhafazakâr ve ülkücü, gönül verdikleri ve destekledikleri siyasi partinin iktidar erkiyle beraber, ülkemizin geleceðini inþa etme rolünü üstlenmiþ olmasýný garipsememelidir. Bu camianýn içerisindeki “söz konusu vatansa gerisi teferruattýr” diyen ve bu ülkeyi karþýlýksýz seven vatan evlatlarýnýn da iþlerinin ve aþlarýnýn olmasýný saðlayacak adýmlara destek olunmalýdýr. Tuzu kuru olanlarýn bunu algýlamalarýný beklemiyoruz. Sayýn Baþbakanýmýz, Binali YILDIRIM Bey’in meydanlarda Bozkurt iþaretini yapmasýndan asla rahatsýzlýk duymuyoruz ve kendilerini saygýyla selamlýyoruz. Ayný þekilde sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip ERDOÐANIN da meydanlarda ülkücü kardeþlerim diyerek birlik ve beraberlik mesajý vermesinden onur duyuyoruz.  Þurasý unutulmamalýdýr ki siyasette geçmiþten ziyade gelecek söz konusudur. Geleceðe yapýlan yatýrýmlarda muhasebe dengede tutulmalýdýr.

Bu ülkede yýllardýr insanlarýmýz arasýnda ister siyaset adýna, isterse ne adýna olursa olsun, derinleþtirilmeye çalýþýlan düþmanlýklar köpürtülüyor, bu düþmanlýklara baðlý olarak gözlere kanlý perdeler indiriliyor ve her seferinde bu aziz milletin genç kuþaklarýna tuzaklar kuruluyorsa, bizlere düþen de; tam tersine kardeþlik baðlarýný daha kuvvetli kýlarak, ayrýþmalar daha fazla derinleþmeden, dostluk ve kardeþlik baðlarýný güçlendirmektir. Ýþin özü; elbette ki anayasanýn ilk dört maddesinde olduðu gibi temel müþtereklerde ittifak edebilen herkesin mutlaka bir ve bütün olmasýdýr. Bu ülkede vurgulamaya çalýþtýðým deðerler çerçevesinde herkes kardeþtir ve bunu bozmaya çalýþanlar ise en hafifinden kalleþtir. MHP ve Ülkücü camia üzerinde oynanan oyunlar küresel ölçeklidir. Bu oyunlarýn ülkemiz, aziz milletimiz ve Türk Ýslâm alemini asimile ve imha proje yap-bozunun bir parçasýdýr. Bu parça da kurgulanan oyunlar, bütünü fazlasýyla temsil ediyor. MHP ve Ülkücü camianýn bölünüp parçalanmasýnýn, ülkenin geleceði ile ilgili alýnan kritik kararlarda rol sahibi olamamasýnýn, MHP’ nin olmadýðý yerlerde hain terör örgütü yandaþlarýnýn ve paralel ihanet þebekelerinin olmasýnýn kimlerin ekmeðine yað sürdüðü iyi hesap edilmelidir. MHP’ nin ve Ülkücü camianýn bölünüp küçültülmesi projeleri yeni projeler deðildir. Geçmiþte de benzer senaryolar sahneye konuldu ve bu süreçler birbirinin devamý olarak algýlanmalýdýr.

Ülkemizin siyasi tarihi incelendiði zaman, benzer durumlarla karþýlaþýlabilir. Örneðin, Rahmetli Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN hayattayken ondan bir türlü farklý düþünenlerin veya öyle bir strateji benimseyenlerin kurduklarý yeni partilerle iktidara yürüdükleri yakýn geçmiþin gerçeklikleridir. Eðer çýkýlan yol iddialarda belirtildiði gibi masumane ise, maksat iktidara yürümekse, o zaman yapýlacak þey bellidir. Neden hedef MHP çatýsýnýn çökertilmesidir!?.. Diyelim ki Allah korusun, MHP’ ye muhalif olanlarýn belirledikleri hedef gerçekleþti ve bu kardeþlerimiz eylemlerine gerekçe yaptýklarý iddialarýný da gerçekleþtiremediler. O andan sonrasý ile ilgili düþüncesi olan varsa lütfen açýklasýn. Bu iþ çocuk oyuncaðý deðildir. Sayýn Dr. Devlet BAHÇELÝ’ nin yaptýðý þey; lideri olduðu partisine sahip çýkmaktýr. Koyup kaçmak hiç deðildir. Sayýn BAHÇELÝ, 2018 ‘ de yapýlacak olaðan genel kurulda herkesin her göreve talip olabileceðini ifade etmediler mi?!.. Bu arkadaþlarýmýzýn acelesi nedir? Eðer dava gerçekten bir siyasi mücadeleyse, bu camianýn içerisine düþürüldüðü durumun bir açýklamasý olmalýdýr. Bu arkadaþlarýmýzýn seslerinin neden hain paralel yapýnýn MHP ve Ülkücü camiayý hedef aldýðýnda, nice Ülküdaþlarýmýzýn geleceklerini kararttýðýnda çýkmadýðýný, neden meydanlara inemediklerini, Devlet Beyimize çektikleri paslý kýlýçlarýný çekemediklerini anlamýþ deðilim.

Herkes eteðindeki taþlarý dökmeli ve yeniden birlik ve beraberlik türküleri söylenmelidir. Zaman kucaklaþma zamanýdýr. Hesaplar iyi yapýlmalý ve kimin kiminle saf tutacaðýna verilecek kararlarýn arka plânýndaki gerekçelerin kriterleri çok hesaplý belirlenmeli ve kurulan hayaller kendi hayallerimiz olmalýdýr. Baþkalarýnýn hayallerini kuranlarýn asýl gerçeklerle yüzleþmeleri çok vahim olabilir. Birimiz hepimiz ve hepimiz birimiz için mantýðý ön plâna çýkarýlýp her açýdan Hakka tutunarak yeniden ayaða kalkýp þahlanmalýyýz.

Sözün Özü; Ne ekersen onu biçersin!..

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 41718 Defa Okundu
2017-03-19

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır