KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝNFAZ TMLERNN VARLýðýNA þARET ETMþTM, EYVAH HAKLýYMýþýM!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         ÝNFAZ TMLERNN VARLýðýNA þARET ETMþTM, EYVAH HAKLýYMýþýM!..

 Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!..

3 Mayýs 2017 tarihinde Haber Kritik’ te yayýnlanan köþe yazýmda; artýk Türk-Ýslâm aleminin ezeli ve ebedi düþmanlarý olan, haçlý ordularýnýn tapýnak þövalyeleri olduklarý apaçýk ortaya çýkan PDY/Paralel kanlý terör örgütünün en son deþifre edildiði düþünülen mahrem imamlarýndan bir sonraki kripto ve henüz kendilerini ele vermemiþ infaz timleri ve faaliyet alanlarýndan oluþan yapýsýnýn her ilimizde bulunduðunu, aktif olduklarýný ve her an belirttiðim türde suikast ve saldýrýlar yapabileceklerini, bu manada hedeflerini çoktan belirlediklerini ifade etmeye çalýþmýþtým. Bu kanaati ortaya koyarken, geçmiþte gerçekleþtirdikleri ve sadece muhataplarý tarafýndan tahmin edilen baðlantýlardan yola çýkmýþtým. Kýsacasý iddialarýmýn temeli saðlamdý ve devlet yetkililerinin mutlaka harekete geçmesini ve oluþabilecek vahim eylemlerin önlenmesine katký saðlamak niyetindeydim. O yazýmýn mutlaka deðerlendirilmesi gerektiðini ve önleyici tedbirlerin çok hassas ve kararlý bir þekilde alýnmasýný istiyordum. Ayný zamanda özellikle o ihanet çetesine devletten yana olarak savaþ açanlarýn güvende olmadýklarýna atýfta bulunmuþtum.

Bu infaz timlerini yöneten daha mahrem kripto yapý mensuplarýnýn yönettikleri ekipleri içerisinde kadýn ticareti yapanlarýn, esrar eroin iþi yapanlarýn, sicilleri her türlü suçla dop dolu olanlarýn bulunduðunu belirtmek istiyorum. Bu þer þebekesi mensuplarýnýn eylemlerini gizleme konusunda da çok deneyimli ve hassas olduklarý, en kolay eylem yolu olarak özellikle trafik kazalarýný, adi vaka süsü verdikleri saldýrý ve cinayetleri, itibarsýzlaþtýrma ve deðersizleþtirmeye dönük kadýn kullanmayý seçtikleri anlaþýlmaktadýr. Bütün bunlarý farklý bir þekilde iþte o yazýmda belirtmiþtim. Ancak devlet yetkililerimiz tarafýndan tam fark edilmiþ olduðunu düþünmüyorum. Bu infaz timlerinin Türkiye genelinde birbirleriyle otomasyon halinde olduklarý ve bu koordinasyon sayesinde her an her yerde ve her þekilde eyleme geçebildikleri çok önemli bir gerçekliktir.

Bu örgütün kullandýðý çok daha karmaþýk  suikast araçlarý da mevcuttur. Hiç tereddüt göstermeden bilim ve bilimsel yöntemleri bile bu iþ için hiç çekinmeden kullanabiliyorlar. Geçmiþte yaþanan bazý olaylardan yola çýkarak bu sonuca ulaþýlabilir. Denizli Cumhuriyet Baþ Savcýsý ve þoförünün  bir trafik kazasýnda hayatlarýný kaybetmeleri mutlaka iyi incelenmelidir. Hemen olayýn akabinde Amerika’dan Kripto Emre Uslu’nun ve onun gibilerin sosyal medyadaki sözleri sabýkalýdýr. Sayýn Savcýnýn aracýna çarpan kamyonun aþýrý yüklü olmasý, daha önce baþka araçlar geçerken hýzlanmadýðý ancak savcý beyin aracý geçerken hýzlanmasý, ehliyetine el konulmuþ olmasý ve mutlaka daha baþka þüphe yaratan unsurlarýn olduðunu sanýyorum. Ben bu kazanýn sýradan bir kaza olmadýðýný düþünüyorum. Çok büyük bir olasýlýkla bu bir komplo ve suikast izlenimi vermektedir. Çünkü daha önce de buna benzer siyasi cinayetler iþlenmiþtir ve bu örgüt bu konularda oldukça tecrübelidir. Aslýnda bu örgüt için trafik kazalarý diðer kullandýðý yöntemlere göre daha aleni ve daha büyük tesir uyandýrmaya dönüktür. Literatürde adýna kara bilim de denilen bilgi teknolojileri kullanýlarak birçok eylem gerçekleþtirdikleri iddia edilmektedir.

Örneðin; Ümit SAYIN’ ýn; “Derin Devletler, Gizli Projeler ve Kirli Gerçekler, 2006, Neden Kitap (s:181-203)” isimli kitabýnda “Kara Bilim” hakkýnda bilgi vermiþ ve bu konuda önemli açýklamalar yapmýþtýr. “Kara Bilim (Black Science) veya Kara Týp (Black Medicine) bilimin ve týbbýn insanlarýn kötülüðü mutsuzluðu ve zararý için kullanýlmasý anlamýna gelmektedir. Gerçekten de bugün emperyalist devletler, Batýlý Derin Devletler, bilimin gücünü kendi çýkarlarý ve hedefleri için kullanmaktadýrlar.  Son yýllarda bu konudaki bulgular CIA’de çalýþan eski görevliler tarafýndan herkesin okuyabileceði kitaplar haline de dönüþtürülmüþtür:

•             Kara Bilim, bir toplum üzerinde hakimiyet kurmanýn geliþtirilmesi için bilimin kullanýlmasýdýr. Buna ekonomik hakimiyet, ekolojik veya tarýmýn hakimiyeti, tüm üretim malzemelerini hakimiyeti de girmektedir.

•             Kara Bilim, insanlarýn beyinlerinin, hafýzalarýnýn, iradelerinin denetilmesini de öngörmektedir; temel hedef sosyal sistemleri eðitim, propaganda, psikolojik savaþ ve sosyal þartlama ile istenildiði þekilde kanalize, istenildiði ideolojiye doðru yöneltebilmektir.  Bu nedenle emperyalist Batýlý Derin Devletler, yaptýklarý gizli projelerle Zihin Kontrolü, Psikolojik Savaþ, Beyin Yýkama metodlarýný çok detaylý olarak geliþtirmiþlerdir”.

PDY terör örgütü tüm bu teknolojileri kullanarak eylemlerini gözden ýrak tutmayý baþarmýþtýr. Özellikle Ergenekon  kumpas davasýnda tutuklanan ve uzun süre yargýlananlar için muhtemelen bu teknolojiler kullanýlarak birçok insanýn saðlýðý bozulmuþ ve birçoðu da bu yüzden hayatlarýný kaybetmiþlerdir. Yaþamlarýný sürdürenlerin ise çok aðýr hastalýklarla mücadele ettikleri biliniyor. MÝT mensubu Kozinoðlu’ nun kalp krizi geçirerek öldüðü açýklansa da, oðlu babasýnýn kalp rahatsýzlýðýnýn olmadýðýný belirtmiþtir. Diðer ölenlerin çoðunluðu çeþitli türde kanserden öldükleri kayýtlardadýr.

Þu ana kadar iþlenen bu kripto cinayetler ve tüm siyasi suikastlar çok ayrýntýlý bir þekilde ve mutlaka devletten taraf profesyonel uzmanlarca araþtýrýlmalýdýr. Bundan daha önemlisi de, ip uçlarýný vermeye çalýþtýðým suikast timlerini yöneten mahrem yapýlarýn ve o yapýlardan talimat alan tetikçilerin deþifre edilerek ortaya çýkarýlmalarýdýr. Bunlarýn eylem plânlarý hazýrlanmýþtýr. Sadece sularýn biraz daha bulanmasýný bekliyorlar. Aslýnda sularý bulandýranlar da kendileridir. Toplumsal kaos ve buna baðlý riskler yaratmakla meþguller. Çünkü yaratacaklarý riskleri satýn almaya hazýrlanmaktadýrlar. Bu iþin siyasi ayaðýna dokunulmadýðý sürece, yapýlanlarýn bir tarafý hep noksan kalacaktýr. Çünkü halâ kamu kurumlarýnda üst düzeyde görev yapan birçok PDY mensubunun iþte o siyasiler tarafýndan korunduðu, bu durumun da toplum içerisinde infiale neden olduðu gözlenmektedir.

Son günlerde araþtýrýldýðýnda anlaþýlacaðý gibi soylarý ve soplarý bizce belli olan, en basitinden bu milletin köklerinden gelmeyen, aidiyetleri çeþitli türdeki kripto yapýlardan olduðu açýk olan ve temelde Türk Milletinin ezeli düþmanlarýnýn gizli temsilci ve sözcülerinin özellikle Mustafa Kemal ATATÜRK’ ü çok çirkin bir þekilde hedef almalarý da, iþte bu infaz timlerinin eylemlerindendir. Dikkat edilirse bu meczup görünümlü Ýtalyan dansözleri kesinlikle tarihi gerçekliklerle iliþkisi olmayan beyanatlarda bulunmuþlardýr. Daha önce PDY kripto yapýnýn yayýn organlarýnda çalýþan ve kendilerine bayaðý rol verilen bu haçlý ordularý mensuplarýnýn çalýþmalarýna nerelerde devam ettikleri, emirleri kimlerden aldýklarý ve gerçek amaçlarýnýn ne olduðu belirlenmeli ve halka aydýnlatýcý bilgi verilmelidir.

Þüphesiz ki Mustafa Kemal tarihe mal olmuþ þahsiyetlerimizden sadece birisidir. Varlýðýný ve her þeyini bu büyük millete adamýþtýr. Bugün bu aziz millete düþman olan ve din, ahlâk, namus ve iman adýna yola çýktýklarýný iddia eden ve gerçek hedeflerinin haçlýlarla birlikte gerçek Ýslâm inancýný tahrif ederek Hýristiyanlýk ve diðer dinlere entegre etmek olduðu anlaþýlmýþtýr. Bu amaçlarýna ulaþmak için her nerede  bir milli deðer, milli kahraman varsa iþte onlara savaþ açmýþlardýr. Atatürk bu deðerlerin baþýnda gelenlerden birisidir. ATATÜRK’ün bu büyük millet için, Trablusgarp’ta, bugünün Arap coðrafyasýnda, Kafkasya’da, Anadolu’ da ve özellikle Çanakkale’de yaptýklarýnýn bu zavallýlar nezdinde yarattýðý tesir ve ýstýrap çok büyük olmuþ olacak ki, kin ve nefretlerini kusmaya baþlamýþlardýr. Ancak beyhudedir ve bu millet geçmiþine ve tüm tarihi ve milli kahraman ve deðerlerine daha sýmsýký baðlanmýþtýr. Hem de o zavallý bataklýk kurbaðalarýnýn sahipleri adýna ötmeleri sayesinde derin tarih araþtýrmalarýna yönelerek tarih bilinci ve tarih þuurlarýný geliþtirmiþlerdir.

Bu gün 19 Mayýs Atatürk’ ü anma Gençlik ve Spor Bayramý. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün Samsuna çýkarak Milli Mücadeleyi baþlattýðý gündür. Bu mücadeleyi baþlatýrken içerisinde bulunduðu koþullar çerçevesinde yüce Yaradan’ýn yardýmlarýyla bu günlere taþýdýðýný görüyor ve kabul ediyoruz. Þimdi Mustafa kemal Atatürk’e dil uzatanlarýn, O’nun hatýrasýný silmeye çalýþan ve bu manada birer saygý abidesi olan büstlerini o zamanýn çok etkilileri olan paralel yapý imamlarýndan aldýklarý talimat ve maddi çýkarlar karþýlýðýnda yýkan ve o güzelim çay bahçesi alanlarý adeta hozan tarlalara çeviren ve o hozanlarda tilki yetiþtiren þahýslarýn daha fazla üzülmeleri ve kudurmalarý gerekiyor. Çünkü büyük Türk Milleti her 19 Mayýsta yeniden dirilip ayaða kalkýyor ve ahlâk, ar, edep ve namus fukarasý o rantiyecilerden hesap sorma hazýrlýklarýný yeniliyor.

Þunu unutmayýn ki o hozan tilkileri ve laðým fareleri devlete ve millete milli kahramanlarý üzerinden kin kusan ve baþkalarýna taþeronluk yapanlarý kurtaramayacaklar. Ýktidar veya muhalefet partilerinin il ve ilçe teþkilatlarýna ne kadar sokulurlarsa sokulsunlar yeri ve zamaný geldiðinde kapýnýn önüne konulacaklardýr. Bununla da kalýnmayacak ve vatana ihanet boyutunda tüm yaptýklarýnýn hesabýný da vereceklerdir. Ýþin en kötü taraflarýndan birisi de, kendileriyle beraber tüm yakýnlarýna verecekleri itibar kaybý zararlar olacaktýr. Bu zavallýlar, Atatürk’ ün ve en yakýnlarýnýn esrar eroin iþi yapmadýðýný, devletin tüm halkýna sunduðu imkân ve hizmetleri geniþ hortumlarla kendilerine döndürmediðini, kamu arazi ve mallarýný kelepir olarak rantiyecilere tahsis ederek tüyü bitmemiþ yetim haklarýný rantiyecilere  peþkeþ çekmediðini, hele karý kýz satarak fuhuþçuluk yapmadýðýný bilmek zorunda olduklarýný belirtmek gerekir. Aslýnda bütün bunlarý biliyorlar. Bilmiyor gibi davranarak kendi bilinme ihtimali olan durumlarýný gözden kaçýrmak istiyorlar. Ama nafiledir ve her þeyin kaydý tutulmuþ ve belgeleri de bulunabilir. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn yeni Cumhurbaþkanlýðý Hükümet sisteminde baþýna geçtiði Ak Parti ve her türlü devlet ve millet meselesinde en yakýn desteði veren sayýn Dr. Devlet BAHÇELÝ ve Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkeyi ezelden ebede taþýyacak güçte ve duyarlýlýktadýr.

Þimdilik bu konuda bu kadar yazdým ve o þahýslara yaptýklarý ve hatalarý düzeltmeleri için bir mesaj verdim. Eðer bu konuda gerekenleri yapmazlarsa ifade etmeye çalýþtýðým konularda daha derin bilgi ve belgeleri ortaya koymaya baþlayacaðým.  Bu kiþiler kendilerini bugün itibariyle elde ettikleri makam ve mevkilere taþýyan paralel terör örgütüne olan diyet borçlarýný ödeyedursunlar. En uygun yeri ve en uygun zamaný geldiðinde bu büyük devlet ve onu yöneten çelikten irade gereðini yapacak, çýkarýldýklarý yerden tepe takla aþaðýlara ait olduklarý yerlere gideceklerdir. Buna hiç kimsenin kuþkusu olmasýn. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn öngörüsü ve devlet adamlýðý tüm bu çirkef oyunlarýn üstesinden gelecek irade ve idrake sahiptir. Hiç kimse kendi çirkin çýkarlarý ve doyumsuz arzularý için bu aziz milletle arasýný açamayacaktýr. Biraz fazla etlenip palazlansalar da yarýn bir gün kantara çýktýklarýnda bunu bu aziz millete etleriyle butlarýyla geri ödeyeceklerdir.  

Mevcut devlet erkinin ve bu erki elinde tutan siyasi iradenin özellikle Ortadoðu coðrafyasýnda yaþanan olaylar karþýsýnda takýndýðý tutum ve davranýþlarýn Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün hedef ve idealleriyle örtüþtüðünü büyük bir özgüven ve gururla belirtmek istiyorum. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn Ýpek Yolu Projeleri, Avrasya Birliði düþünceleri, Türki Cumhuriyetlerle olan iliþkilerin geliþtirilmesi yaklaþýmlarý, tüm Ýslâm alemine verdiði güven ile ATATÜRK’ ün Turan anlayýþý çok farlý deðildir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ak Parti arasýndaki  mutabakat ve iþbirliðinin detaylarý da iþte bu noktalardan kaynaklanmaktadýr. O vatan ve millet düþmanlarýnýn dertleri bundandýr. Atatürk’ün; bu ülkenin sýnýrlarýnýn Halebin 100 kilometre güneyinden baþladýðýný ve bunu da Misaký Milli sýnýrlarý olarak belirttiðini düþünürsek bence durumu daha net kavrayabiliriz. Suriye’ de gerçekleþtirdiðimiz sýnýr ötesi operasyonlar bunu teyit etmiyor mu?.. Hatay meselesinde takýndýðý milli ve yerli duruþ sonucunda ilerleyen hastalýðýna raðmen günlerce uyumadan Hatay’ý vatan topraklarýna kattýðý, ancak hayatýný kaybettiði, Ege adalarý ve Kýbrýs konusunda ortaya koyduðu düþünceler, Kafkas coðrafyasý ve Türki Cumhuriyetlerle ilgili öngörüleri teker teker gerçekleþmiþ ve gerçekleþmeye devam etmektedir. ATATÜRK Büyük Türk Milletinin bir ferdi olmanýn verdiði özgüvenle hareket etmiþ ve sahip olduðu Ýslâm inanç ve felsefesinin derinliðini de her durumda ortaya koymuþtur. ATATÜRK yanýlmýyorsam 4000 civarýnda kitap okumuþ, okuduðu kitaplarla ilgili notlar çýkarmýþ, Türk Osmanlý kültürüyle yoðrulmuþ bir þahsiyettir. Kendileri bugün devletimizin mücadele etmeye çalýþtýðý yapýlarla mücadele etmiþ ve gerçek Ýslâm ve milli deðerlerle hiçbir problemi olmamýþ, aksine çok önemli katkýlar saðlamýþtýr. Elmalýlý Hamdi Yazýr’a yazdýrdýðý Kur’ an tefsiri günümüzün en saðlam tefsirlerinden olduðunu herkes biliyor. Ancak iþte o kripto paralel yapýnýn bu tefsire de bayrak açtýðýný biliyoruz.

ATATÜRK’ e savaþ bayraðý açanlardan bazýlarý da hiçbir zaman mazur sayýlamayacak bahanelerle  ATATÜRK büstlerini yýkmýþlardýr. Bu büstleri yýkanlarýn ve yýktýranlarýn da geçmiþleri bu aziz milletin geçmiþiyle örtüþmeyen karanlýk geçmiþe sahip olmalarý gerekir. Atatürk büstleri hiçbir zaman tapýnma araçlarý olmamýþ, sadece O’nun þahsýna duyulan bir minnettarlýk simgesi olmuþtur. ATATÜRK’ ün her cümlesinde ve ifadesinde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti, Misaký Milli, Turan Ülküsü, Ýslâm inancýnýn güzelliði ve insana kattýðý erdemler vardýr. Bu ifadelerin hiçbirisi bu aziz milletin fertlerini asla rahatsýz etmez. Kimleri rahatsýz edeceðine okuyucularým karar vermelidirler. ATATÜRK büstlerini yýkan yetkililerin bu cesareti nerden aldýklarý, 17-25 Aralýk ve 15 Temmuz öncesinde paralel terör örgütü ve cinayet þebekesiyle olan irtibatlarý da masaya yatýrýlmalýdýr. Bu þahýslarýn yollarýnýn Amerikalarda kimlerle kesiþtiði mutlaka devlet kayýtlarýnda bulunmaktadýr. Ýnkârý veya saklanmasý da söz konusu deðildir. Bunlarýn hepsi yeri geldiðinde ortaya belgeleriyle konulacaktýr. ATATÜRK büstlerini yýkanlarýn kesinlikle 15 Temmuz gecesi yapýlan kalkýþmayý organize eden PDY/Paralel terör örgütünün askeri gücünden daha öncesinden haberdar olmalarý gerekir. Bu güçten kendilerine güç devþirmeyen yöneticilerin o cesareti göstermeleri imkânsýzdýr. Ýþte kritik nokta burasýdýr. ATATÜRK’ ün geçmiþine dil uzatanlarýn geçmiþlerinde her türlü pislik vardýr.

Diðer yandan toplum içerisinde bir maðduriyet edebiyatý oluþturuluyor. Bu maðduriyet edebiyatýnýn oluþmasýna çabalayan ve 15 Temmuz ihanetini unutturmaya çalýþan yeni bir halka ihdas edilmiþtir. Bunu yapanlar kendilerini; Paralelci veya þucu-bucu olmadýklarý þeklinde tanýtarak yapýlanlarý büyük bir haksýzlýkmýþ gibi göstermeye uðraþýyorlar. Gerçekte bunlarýn hemen hemen hepsi hain terör örgütünün sevicileri ve övücüleridir. Hainlerin yaptýklarýndan asla bahsetmiyorlar. Bana göre bu konuda da bazý düzenlemelerin yapýlmasýna gerek vardýr. Bu iliþkili olduðuna inandýðým ekiplerin ve takýmlarýn bu kadar rahat bir þekilde böyle bir algý oluþumuna sebebiyet vermelerinin önü kesilmelidir. Ayný zamanda diðerleri gibi bir bedel de ödemeleri gerekir. Ýþin garip tarafý, henüz yaptýklarýndan piþmanlýk duyan birisine de rastlamadýk. Nasýl bir þey se maðdur olan var ancak piþman olan yok!..

Ne diyelim bekleyip göreceðiz.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 200 Defa Okundu
2017-05-19

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır