KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ZEMHER AYAZýNDA YANARAK MLLETNN UFKUNU AYDýNLATANLAR

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         ZEMHER AYAZýNDA YANARAK MLLETNN UFKUNU AYDýNLATANLAR
Zemheri ayazýnda yanarak milletinin ufkunu aydýnlatanlar
 
KHA Yazarý Kafkas Üniversitesi Eðitim Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ali Osman Engin’in, “Zemheri ayazýnda yanarak milletinin ufkunu aydýnlatanlar” yazýsý;
 
Sarýkmýþ dile gel vakit tam aydýnlat ufuklarý
Gönüllerde dala gel avaz ver çöz uyuþuklarý
Sen zemheri ayazlarýnda kavrulup yanarken
Akla gel hayale gel yýrt þu beyaz karanlýklarý
 
Komutaným dalda durma býrak gelsin kýyamet
Bu ne müthiþ teslimiyet donarken de kýyam et
Uyanýkken uyusam da hep rüyamda uyanýram
Es bre deli rüzgâr artýk örtme dimaðlarý âyan et
 
Dondurmaz ve yandýrmaz tatlýdýr þahadetin þerbeti
Tükenmeyen bir güçtür canlý tutar göstermeye ibreti
Bizimle dondu ya kurduðumuz hayaller ve hedefler
Þimdi buzlar çözülüyor bitirmek için uzayan hasreti
 
Asla ölmedik karda buzda fýrtýnalarda diri diri donduk ya
Kim kaybetti kim kazandý onlar gitti biz burada kaldýk ya
Aç yorgun ve açýkta katlanýrken biz o yakýcý donmalara
O gün uyusak ta amansýz ayazlarda gönüllerde uyandýk ya
 
Gönüllerde buz tutarken meðer sadece bedenleri uyutmuþuz
Heykel olup heybetleþen bedenlerle ayrýk otlarýný kurutmuþuz
Biz donarken canlanýp ses vermek için o muhteþem baharlarda
Ne mümkün hissetmek acýyla kederi onlarý çoktan unutmuþuz
 
Anladým ya geçmiþle geleceði birleþtirdik meðer ne de uzunmuþuz
Giyer miyiz kar fýrtýna ve kýzýl kýyameti biz geleceðe soyunmuþuz
Bedbahtlýk etmedik haktan geldi emir deyip boyun eðdik amma
Uyuyarak deðil el tetikte ayakta, ya abdestte ya namazda donmuþuz
 
Dayandýk bizler her hasrete çoluk çocuk demedik onlar size emanet
Yazmaz bizim kitabýmýzda sözle de olsa teslim edilen emanete ihanet
Ayrýlmadý hep devam etti emanetin emini doðru dürüst giden yoluna
Orada saklýymýþ meðer uzayýp sonsuzluða yol tutan kerametle kehanet
 
Sarýkamýþ her ne kadar bir efsane olarak ve tarihsel bir bakýþ açýsýyla zihinlerde yerini almýþ olsa da; meseleyi daha derin boyutlarda ele almak gerekmektedir.
 
Sarýkamýþ topraðýn vatanlaþtýðý bir kutsal mekândýr. Bu yerin Sarýkamýþ olmasý günümüz toplumsal sorunlarý açýsýndan ayrýca bir deðer ifade etmektedir.
 
Her yýl kar beyazý kýyafetini mutlaka giyinen gizemli Sarýkamýþ ormanlarý ve bölgenin en yücesi ve heybetlisi olan Allahuekber daðlarý günümüzü ve geleceðimizi aydýnlatmak için adeta bir misyon üstlenen bu tarihi vaka ya en uygun zemini oluþturmuþtur.
 
Evet Sarýkamýþ ta bir boyutuyla belki bir dram yaþanmýþ, ancak bu dram büyük Türk Ýslâm Milletinin geleceðine vurulmuþ bir mühür olma özelliðini de taþýmaktadýr.
 
Çünkü Sarýkamýþ ta þehit olan vatan evlatlarý adeta o heybetli ve gizemli topraklara, ruhunu donduranlara inat bir ruh kazandýrmýþtýr.
 
Bazý mekanik zihinlerin hararetle etkisizleþtirmeye çalýþtýklarý gibi maddi hatalar üzerine odaklaþýp, gelecek kuþaklarýn portatif hafýza kartlarýyla silinmeye çalýþýlan hafýzalarýnýn geri getirilmesini ve baþka bir ifadeyle algý yönetimini engelleme çabalarý iyi anlaþýlmalýdýr.
 
Bence Sarýkamýþ, her gün yeniden tezgâhlanýp milletimize yaþatýlan acý olay ve olgularýn panzehiri olacaktýr. Gittikçe daha iyi anlaþýlan ve geleceðe saldýðý karçiçeði kökleriyle algýlarda boy verip, sanal zihinsel yapýlarý yerinden sökmeye baþlayan bu ve benzeri tarihsel panzehirler üzerinde, çok daha yoðun çalýþmalar yapýlmalýdýr. Musibetler nasihatlerle doludur.
 
Kâinatýn sahibinin irade ve kararý dýþýnda olmayan ve O nun onay verdiði bire bir yaþanan her somut durumdan hareketle gerçekleþen algýsal olgularýn, kader cihetinde hedeflenmiþ nihai varýþ noktalarýnýn olacaðý anlaþýlmalýdýr.
 
Öyleyse gerçekten belirtmek istediðim gibi, Sarýkamýþ yýrtýlan kâðýtlara deðil, insanlýðýn sahip olduðu teknolojilerle yok edilemeyen ve yýrtýlmayan, ana sütü gibi bembeyaz karlara vurulmuþ Türk Ýslâm mührüdür.
 
Sarýkamýþ ölümsüzlüðü devam eden bir tiyatrodur ve orada geleceðin karanlýklarýný bertaraf edebilecek dayanýklýlýk ve tutarlýlýkta, bizler açýsýndan doðaçlama ancak asýl onay makamý tarafýndan muhteþemce tasarlanmýþ bir oyun sahnelenmiþtir.
 
Çünkü oyunun tüm kahramanlarý hayattadýr ve ya biz onlarýn arasýndayýz, yada onlar bizim aramýzdadýr. O bembeyaz karlar bugünde ayný düzen ve ihtiþamla bizlerde buradayýz diyen heybetli Sarýkamýþ Ormaný ve Allahuekber daðlarýný güvence altýna almakta, þehitlerin bedenleri donsa da donmayan ve hep uyanýk olacak ruhlarýyla buluþmakta, dolayýsýyla o dersler veren tiyatro yaþamaya devam etmektedir.
 
Sarýkamýþ diyor ki; "bizim ruhlarýmýzý diri tutup bedenimizi donduran bu beyaz karlarýn, sizin ruhlarýnýzý da dondurmaya niyetli çok daha siyahlarý altýndasýnýz!..
 
Bizim yolumuzu kapatarak bu sahneyi koruyan þu ormanýn görünebilen aðaçlarý var ya, iþte onlarýn görünmeyenleri ve gözlerinizi batýp kör etmek için sabýrsýzlýkla dalýný budaðýný sivrilten ve sürekli zehir saçanlarýnýn arasýndasýnýz!...
 
O aðaçlarýn kökleri yok ve sürekli yer ve þekil deðiþtirme kabiliyetleri var!.. Eðer siz donarsanýz bir daha uyanamazsýnýz. Aman ha dikkatli olun!.. Ruhunuzu dondurmayýn!..
 
Etrafýnýzý kuþatan simsiyah gara aðaçlarýn gýlevili keskin ve sivri budaklarý insan gýbalýnda aranýzda dolaþmakta ve batýp kör edecek gözler aramaktadýrlar.
 
Bunu yaparken o malum aðaçlarýn dalý budaðý olduklarýný saklayarak güya þuculuk ve buculuk adýna çalýþtýklarýný söyleseler de, onlarýn taþnakçýlýklarýný yutmayýn. Yutarsanýz boðazýnýza takýlýr ve boðulursunuz!..
 
Bizler burada kar, fýrtýna, ayaz ve buzlarda vakit saati geldiðinde uyandýrmak için uyuttuðumuz bedenlerimizi birbirimize yaslarken; Erzurumlu, Karslý, Sarýkamýþlý, Diyarbakýrlý, Vanlý, Hakkarili, Hasankaleli, Köprüköylü, Edirneli, Sinoplu, Adanalý diye ayýrmadýk. Vatanlaþtýrdýðýmýz topraklarýn tapusunun hepimiz ortaklarýyýz.
 
O halde hiç birinin diðerinden fazlasý olmaksýzýn torunlarýmýzýn hepsi varislerimizdir.
 
Sadece topraklarýmýzda gözü olan malum çevreler bu topraklarýn sadece kendilerine ait olduðunu iddia ederek diðerlerine kapýyý göstermektedirler.
 
Eðer içinizde bu ve benzeri iddialar peþinde olanlar varsa, bilin ki onlarýn aidiyetleri onlaradýr. Aldanmayýn!..
 
Bizler bu topraklara ruhumuzu giydirirken hiç ad ve nam peþinde deðildik, onun için yaratana kul, büyük milletimize ruhlarý azat köleler olmak için baþýmýzla topraða kadar eðildik!..
 
O gün gelecek mutlaka, bütün varlarýn sahibi dondurduðumuz bedenleri yeniden ruhlarýmýza giydirecek ve bizi o derin uykudan uyandýracaktýr!..".
 
"Bu vatan topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi duranlarýndýr Bir tarih boyunca onun uðrunda kendini tarihe verenlerindir"
 
Bu ruh artýk aramýza inmiþ ve milletin geleceðini aydýnlatmaya baþlamýþtýr. Ýþte bu ruhun enerji vererek dirileþtirdiði yetenekli sanatçýlarýmýz; o canlý ve devam eden tiyatrodan etkilenerek bazen sesli ve bazen de sessiz tiyatrolar sahnelemektedirler.
 
Bazen de ayný malzemelerle vatan ve millet aþkýna yakan kar ayazý soðuklarda sadece bedenlerini donduran o yiðitleri heykelleþtirerek, þehit bedenlerinde o ruhun can bulmasýný saðlamaktadýrlar.
 
Çok deðerli sanat adamý ve hasbelkader hocasý olma þerefine sahip olduðum üniversitemiz öðretim elemaný sayýn Uður ÖZEN tarafýndan hazýrlanan kardan Sarýkamýþ ta donarak þehit olan ve bu topraklarý bizlere vatan yapan kahramanlarýn sembolize edildiði heykel, tek kelimeyle muhteþemdi.
 
Baþýndan beri çalýþmalarý izleyenler ve açýlýþta orada bulunanlar, yýllar önce gerçekleþen o olayý iliklerine kadar hissetmiþ ve yaþamýþlardýr. Bu þanslý izleyicilerden birisi de benim. Sevgili Uður; yaptýðýn o muhteþem heykelle gönüllerde donan Sarýkamýþ þehitlerini uyandýrdýn. Artýk onlar bir daha uyumayacaklar ve uyandýrmaya devam edecekler. Eline, koluna ve yüreðine saðlýk. Seni gönülden tebrik ediyor ve çalýþmalarýnýn devamýný diliyorum.
 
Ayrýca insaný düþünce okyanuslarýna daldýran bu harika çalýþmanýn ortaya çýkmasýnda emeði olan Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitimi Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Halil Ýbrahim KAYA ve yine Eðitim Fakültesi PDR Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN e de caný gönülden teþekkür etmek istiyorum.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3102 Defa Okundu
2013-02-22

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır