KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YEN GüNDEM ANALZ VE TEYODAN MANA ÖZ

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         YEN GüNDEM ANALZ VE TEYODAN MANA ÖZ
Yeni Gündem Analizi ve Teyodan Mana Özi
 
KHA Yazarý Doç. Dr. Ali Osman Engin’in, “Yeni Gündem Analizi ve Teyodan Mana Özi” yazýsý:
 
Muhterem okuyucular ve çok deðerli dostlar; sizlerle paylaþmak ve daha doðrusu dertleþmek için hemen etrafýmýzda vuku bulan temel sorunlarýmýzý masaya yatýrarak çözüm önerileri yapmaya dönük bir þeyler yazmaya çalýþýrken, çevremizde ve dünyada ard arda ve baðlantýlý olarak ortaya zincirleme çýkan çok önemli geliþmeler, dikkatlerimizi o noktalara doðru yönlendirmektedir. Ancak küresel ölçekte olaylarý gri psikolojik savaþ yöntem ve teknikleriyle kurgulayýp yöneten beynelmilel güçler bunu asla istememektedirler. Onlarýn beklentilerinden birisi; þüphesiz daha yerel ve iç sorunlara odaklaþarak, çevremizde ve global düzeyde tasarlanýp adým adým gerçekleþtirilen oyunlarý doðru olarak algýlayamamamýz, buna baðlý geleceði de kuþatan doðru analizler yapamamamýz ve olasý tedbirleri de alamamamýzdýr. Bu durumu çok geniþ bir perspektiften ve farklý paradigmalarla sizlerle paylaþmak istiyorum.
 
Maalesef güzel ülkemiz ve aziz Milletimiz çok kritik süreçlerden geçmektedir. Bu kritik süreçlerin önemi; baþa çýkýldýðýnda ezelden ebede doðru giden yolun güvenli yolcularý olabilmemizden ve ALLAH korusun baþa çýkýlmadýðýnda ise; tarihin karanlýk dehlizlerinde yavaþ yavaþ eriyip yok olmamýzla iliþkili olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Kýsacasý ya baþa çýkar varlýðýnýzý sürdürürsünüz, yada baþa çýkamayýp yok olup gidersiniz. Þüphesiz siyasi otorite attýðý her adýmda bu sorumluluðun yükünü omuzlarýnda hissetmelidir. Muhalefet de eleþtiri ve alternatif siyasetlerini bu sorumluluðun eksiksiz yerine getirilmesine odaklaþtýrmalýdýr. Þurasý kesinlikle bilinmelidir ki ülkemizi bölüp parçalamak ve büyük Milletimizi tarih sahnesinden silmek isteyen amansýz güçler, saðcý solcu, AKP - CHP – MHP ve BDP diye ayrým yapmamaktadýrlar ve hangisi olursa olsun kapalý veya açýk olarak kendilerine yakýnlýklarý nispetinde öne çekilmektedirler. Hedef örtülü maksatlarýn hasýl olmasýdýr. Çünkü bu küresel oyunlarýn tasarým ve plânlarý önceden yapýlmýþ ve yeni geliþmelere paralel olarak ta sürekli güncellenmektedir. Her yeni duruma karþý uygun vaziyetlerin alýndýðý gözden kaçmamaktadýr. Özellikle ortaya çýkan bir olay karþýsýnda hemen yazýlý ve görsel medyada boy gösteren ezberci kalemþörlerin yaþanan süreçlerin sebepleri olmadýðý için sonuçlarý da olamayacak manipüle bilgiler vermeleri, organizatörlerin iþlerini kolaylaþtýrmakla beraber, muhataplarýnýn da kafalarýný karýþtýrýp doðru tepki koymalarýný engellemektedir.
 
Örneðin, Suriye’nin bir keþif uçaðýmýzý düþürerek iki subayýmýzýn kayýp olmasýna sebep olmasýnýn arka plâna düþen gerekçelerini ortaya koymaya çalýþýrken, Suriye’nin fazla bir çaba göstererek kendisini aklamasýna gerek kalmayacak þekilde hedef saptýrmaktadýrlar. Sanki Suriye’de katliam yapýlmýyormuþ, kendi vatandaþlarýnýn evleri baþlarýna yýkýlmýyormuþ, çoðunluðu tahakküm altýna alan azýnlýðýn yýllardýr terör örgütüne gizli veya açýk destek vermiyormuþ v.s.. gibi algýlar oluþturuluyor. “Aman sakin olalým, sakýn bir tepki koymayalým, ne yapalým oldu bir kere, çocuklar savunma sisteminin yakýnlarýnda oynarken yanlýþlýkla düðmeye basmýþlar, her ne kadar namludan yanlýþlýkla çýkan mermi veya füzeye yapma, etme geri dön demiþlerse de, onlarý dinlememiþ ve gidip vurmuþ. Kusura bakmayalým ve Suriye’yi teselli edelim.” Þeklindeki ifadeler çok iyi analiz edilmelidir. Bu komplo teorilerinin ana temasý; öyle veya böyle küresel bir aktör olarak üzerine düþen rolünü oynamasý gereken devletimizin bu rolün dýþýna itilmesini saðlamaktýr. Burada Suriye öncelikli olarak kendi taraftarlarýna ve muhalefet güçlerine; Türkiye’nin güçsüz olduðu ve kendi uçaðýný bile koruyamadýðýný, Türkiye’den korkmadýklarý mesajýný vermiþtir. Bu mesaj adeta bir can suyudur. Bu noktaya adým adým gelinmiþtir. Terör örgütünde Suriye baðlantýlý unsurlarýn artan eylemlerde rollerinin çoðalmasý, sýnýrdan ateþ açýlarak bir vatandaþýmýzýn ölümüne sebebiyet verilmesi ve sonunda da bir uçaðýmýzýn uluslar arasý hukuk kaideleri hiçe sayýlarak vurulmasý noktasýna gelinmiþtir. Yarýn veya öbürsü gün daha vahim saldýrýlarýn olma ihtimali çok yüksektir. Son günlerde yaþanan sýnýr kapýsýndaki patlama ve hayatlarýný kaybedenler daha önce kaleme aldýðým bu düþünceleri doðrulamaktadýr. Ýþte o yazýlý ve görsel medyadaki kurþun kalemþörlerin unuttuðu veya bilerek atladýklarý þey; eðer gereken tepki misliyle gösterilemez ise, daha vahim saldýrýlara vize verilmiþ olacaðý gerçekliðidir. Ýþte o zaman ülkemizin sýcak bir savaþ ortamýna sürükleneceði gerçeði anlaþýlmalýdýr.
 
Esasýnda oynanan oyun açýktýr. Türkiye ne zaman iç problemlerden uzaklaþarak küresel masada yerine oturmaya baþlayýp diðer aktörlerle belki rol paylaþýmý veya pazarlýk masalarýna oturmuþ ise ya hemen öncesinde veya sonrasýnda çeþitli saldýrýlar yapýlmýþtýr ve yapýlmaktadýr. Eðer geriye doðru bir tarama yapýlýrsa çok enteresan durumlara þahit olunacaktýr. Büyük devlet olabilmenin gereði zaman zaman olasý riskleri de göðüslemektir. Eðer bunu yapamýyorsanýz adeta kurulu bir mekanik sistem gibi çalýþýyorsunuz demektir ve sistemi en iyi kullananýn elinde kalmanýz kaçýnýlmaz olur.
 
Çaðýmýzýn bence anladýðý dil; baþkalarýnýn beklentilerini deðil, akýllarýna bile getirmediklerini yapmaktýr. Asýl sarsýcý darbe bu tür darbelerdir. Ýsrail bu tür davranýþlarla yerini saðlamlaþtýrmýþtýr. Bizim basýn ve medyalayýcý silahsýzlandýrýlmýþ ve kiralanmýþ kalemþörler Suriye meselesini oraya buraya taþýyadursunlar, Ýsrail belirlediði hedefleri Suriye’nin göbeðinde vurup gitmiþtir. Bu tavýr bir caydýrýcýlýktýr. Karþý tarafa herhangi bir tedbir alma fýrsatý vermez. Ancak herkesin beklediði tepki ve davranýþlarý sergilemek, caydýrýcýlýðý ortadan kaldýrmak anlamýna gelmektedir. Türkiye’nin caydýrýcýlýðý maalesef belli merkezlerin istendiði olan ve idrak sahipleri tarafýndan da bilindik ve beklendik olan politikalar yüzünden kurbaðanýn ýsýtýldýðý su misali yavaþ yavaþ eritilmiþtir.
 
Elbette ki yakamýzdan terör belasýný defetmek gerekmektedir. Ancak bunun yöntemi iyi belirlenerek yaþanacak herhangi bir olumsuzluk anýnýn getireceði riskler hesaba katýlmalýdýr. Devlette devamlýlýk esasý vardýr. Bu devamlýlýk esasýna baðlý olarak ne ebedi düþmanlýklar ve nede ebedi dostluklar vardýr. Eðer gerçekten niyetler halis olur ise her türlü düþmanlýklar buharlaþýp yok olabilir. Yapýlmasý gereken herkesin þapkasýný önüne koyup ezelden ebede kâr ve zarar hesaplarý yapmasýdýr. Yapýlan hiçbir yanlýþ tavýr ve davranýþýn doðru sebepleri olamaz. Kim tarafýndan olursa olsun farkýna varýlan yanlýþtan derhal dönülmelidir.
 
Özüyle üveyiyle, yakýnýyla uzaðýyla, akýllýsýyla delisiyle, havasýyla suyuyla, tarihiyle kültürüyle, sevileniyle sevilmeyeniyle, atýyla itiyle, çiçeðiyle otuyla bu büyük millet kardeþtir. Bu kardeþliði bozanlar en hafifiyle kalleþtir. Gözümüzü birbirimizin üzerinden alýp dünyaya çevirmek zorundayýz. Bu tiyatro oyununu yazanlarý kalemlerinden ve oynayanlarý da sahnelerinden alýkoymak zorundayýz.
 
Çatýþma yönetimi olgusu eðer iyi irdelenirse en olumsuz süreçlerin bile geleceðe dönük çok önemli baþlangýç noktalarýný oluþturabilir. Öyle ya “musibetler nasihatlerle doludur”. Ýmparatorluk bakiyesi olan ve asla sömürgeci olmayan milletler ne soykýrýmcý ve nede ýrkçý olamazlar. 12 Eylül öncesi kargaþa ortamý iyi incelendiðinde; saðcýsý da solcusu da ana tema olarak dünyaya düzen vermek ve insan onuruna yakýþýr toplumsal yapýyý hedeflemiþlerdir. Bu bir babacan tavýrdýr. Bu tutum ve davranýþlar; Yunustan, Ebul Hasan El Harakani’den, Mevlâna’dan, Hacý Bektaþý Veli’den, Selahattin Eyyubi’den ve her bölgemizin hak erenlerinden etkilenmiþliðin ifadesidir. Türk Milleti de aralarýnda mükemmel denge ve iliþkilerin bulunduðu anlamlý parça ve unsurlarýn birleþerek oluþturduðu cihan þümul ve mükemmel bir üst kimliðin adýdýr. Elbette ki Türk Milleti vardýr ve ebediyen de var olacaktýr. Türk Milletinin varlýðý baþkalarýnýn yokluðunun deðil, varlýðýnýn garantisi olacaktýr. Tek yol kardeþlik ve xýsým akrabalýk baðlarýnýn yeniden güçlü bir þekilde inþasýdýr. Var olmak için baþkalarýný yok saymak bilimsel bir yöntem deðildir. Bence geçmiþten günümüze yaþanýlan sýkýntýlar, tarihsel verilere bakýldýðýnda büyümenin ve geniþlemenin doðum sancýlarýdýr. Artýk son yaklaþmýþtýr ve doðum gerçekleþecektir. Herkes plân ve program yapabilir. Ancak Yüce Yaratanýn plân üstü plânlarý þaþýrtýyor hep duyanlarý. Çünkü asýl güç ve irade oradadýr ve anlýyoruz artýk ayanlarý ve beyanlarý.
 
Sevgili dostlar, Ýsterseniz yine tüyolarý bol Teyo Pehlivanýmýza bir ayax verelým ve baxalým axlýnda ve xayalýnda neler var!...
 
A.O.E., “- Yahu Teyo Emi, Arap itti messep garýþdi. Kimin eli kimin cebýnde, yada kimi cebi kimin dalýnda anniyamiram gardaþ. Hele bu memleketýn halýna bax! Ne geder dosdi ve ne geder düþmani varýmýþ!.. ALLAH doslarý var, düþmannarida gahr ede Ýnþallah. Gine bir süri eve þivan düþdi. ALLAH hepýsýne sabýr versýn. Zor emi zor evlat acýsý zor. Onnar þehadet þerbetýni içtiler ancak, gerýde galannarýn ah ve feryatlarý arþa eriþdi. Ýnþallah Rabbim bu ateþe bir su serpe de bu belayý musibeti gapýmýzdan bacamýzdan def ede. Yahu Emi ben gezete ve televizyonlardan Irak’ýn kuzeyinden sýnýrlarýmýzý aþarax gelen terör unsurlarýnýn galabalýx ve de silahlý olduxlarýni söyliyennerýn olduðuni oxudum ve dinnedým. Vallaha ben burayi aaniyamadým. Ecep ne demax olaki?!.. Yani silah ve techizatsýz ve üçer beþer sýrayýnanmi gelecaxýmýþlar!?..
 
T.P., “- Ola gardaþ bende annamadým ama o terör unsurlarýndan bizim öbür dünya ya gelennere bir sorim dedým. Vallaha onnarýn dedýðýna göre; bunnar Türkiye’ye silah býraxarax gelmahð isdedýðlarýni söylemýþler. Hemde ele çohð deyil de, azar azar gelýp taxým taxým açýx alan pikniði yapacaðýmýþlar. Herondan, gardan, yaðmurdan gorunmax üçün de sýrtlarýna tujdan þemþiye almýþlar. Meger bu bir oyunumuþ. Tüvenklerýni de yannarýnda goltuzlarýnýn altýna sazlayýp getýrmýþler ve esgerlerýmýze ateþ aþmýþlar. Sonradan da hani o korsýçan/köstebek delihlerýnden girip öbür terafdan çýxýp gaþmýþlar. Giremiyennerde gece efendýden yardým alarax izlerýni gaybettýrmýþler. Onnari guvaliyan esgerlerýn çoðida bizim Hasangala ve köylerýnden olduhðlarýndan gine gözleri gamaþmýþ onnari tam görememýþler!..” Hani “kor galalýlar” diyiller ya!..
 
A.O.E., “- Allah Allah!.. Pehlüvan sen nelerden xeber verirsen!.. Demax ele he! Kimse doðrusuni bülmirki. Ona sebep kimi nalýna vurir, kimid mýxýna vurir. Heç ikisini bir arada düþünüp doðri yere mýxi çaxan yox!.. Mýsmarlari annýmýza dayiyannarýn asýl dertleri balli. Ha nalýna vuracaðam, ha mýxýna vuracaðam diyennerýn ellerýndeki goca goca Ýngiliz mýsmarlarýni çaxýp xolliklamax için gederýmýzýn yazýli olduði annýmýzda boþ yer aradýxlarýni unutmiyax . Peki Emi daha neler diyiller?”
 
T.P., “-Vallaha bitenesi de terör örgütüni idare edennerýn aslýnda gendýlerýnýn de kökden baðli olduhðlari çox derýn guvvetlerýn yolladýði tsunami dalðalarýndan aldýxlari talimatlar çerçevesýnde, iradelerýni ipotek altýna aldýxlari elemannarýni açýxca yollayýp oraya buraya saldýrtarax yox ettýrmax isdirmýþler. Çünki gendi datli hayatlari tehlikeye girdýði için, ellerýnde avuçlarýnda olannari çarþýda bazarda paraya dönüþdürmax isdirmýþler. Görirmýsen xoca!.. Elbetteki essah olmasi beným xayallerýmden de xayal olan devalarýn peþýne düþenner, enýnde sonunda çarþýda bazarda tablaya düþiller!.. Kim daha çox verýrse alýp götürir. Ýþde o zaman da; hadi geç sýnýri get yax yýx dedýxlarýnda geçýp gidirler ve temam dön gel dedýxlarýnda da dönüp gidip tekmil veriller. Gardaþ iþde durum bundan ibarettýr. Aslýnda öldürmax deðil, insanlýx deðerleriyýnen yaþatmax maharettir. Tüyolarýmýz birlik ve beraberliðe davettir. Ayrýlýx ve gayrýlýx insalýða hakarettir. Çünki birisi gemikse diðeri ettir. Gardaþ ben inaniramki bu ateþ sönecek ve bu güzel vatanýmýzda gardaþlýx ve xýsýmlýx çiçekleri boy verecax ve dosdi sevündürüp, düþmani aðladacaxdýr. ALLAH hepýzýn - hepýmýzýn yar ve yardýmcýsý olsun. Hadi xoþca galýn ve uyanýx olun!”
 
Aziz dostlarým, ALLAH’a emanet olun. Her þey gönlünüz ve yüreðinizce olsun.
 
Saygý ve sevgilerimle
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4368 Defa Okundu
2013-02-26

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır