KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝLKöðRETMDEN ÜNVERSTEYE GENçLK NEREYE GDYOR?.. TEYO DURUMA NE DYOR!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         ÝLKöðRETMDEN ÜNVERSTEYE GENçLK NEREYE GDYOR?.. TEYO DURUMA NE DYOR!..
Ýlköðretimden Üniversiteye gençlik nereye gidiyor?.. Teyo duruma ne diyor!..
  
Çok aziz ve muhterem dostlar, hepinizi en derin sevgi ve muhabbetlerimle selamlýyorum. Cenabý ALLAH nimet olarak verdiði azalardan etmesin. Özellikle akýl, izan ve þuur nimetlerini noksan etmeyip daim eylesin. Sevgili dostlar, maalesef içerisinde yaþadýðýmýz her þeyiyle kritik dönemin en çarpýcý ve temel sorununun akýl, izan ve þuur tutulmasý olduðu açýktýr. Bilindiði gibi insan aklý sahibinin gözlerini ve kulaklarýný kullanarak veri toplar ve o verileri iþleyerek çalýþýr. Eðer en son ölen uzvunuz olan kulaðýnýz hep çirkinlikleri, kötülükleri duyuyorsa, kolay kolay görülemeyen ve hissedilemeyen, zaman ve mekân boyutlarýný aþan teknolojilerle sizi imha etmeye çalýþan tasarýmcýlarýn tezgâhlarýndan çýkan týkýrtýlarý duyuyorsanýz; akýl nimetinizin doðru çýkarýmlar yapmasýný beklemeyin. 
 
O kirli tezgâhlarda dokunan albenisi yüksek kumaþlarýn parlak boya ve desenlerine odaklaþan gözleriniz varsa ve tüm gördükleriniz o duyduklarýnýzýn somutlaþan þekilleri ise, yapacak fazla bir þeyiniz yok demektir. Hayatta kalmak için tek seçeneðinizin þeytaný temsil eden irade ve kuvvete teslimiyet olduðu sanal gerçekliði ile karþý karþýya kalýrsýnýz. Görsel ve yazýlý medyayý derinlemesine ve tüm boyutlarýyla kullananlar, ellerindeki tüm imkânlarý bu yola seferber etmiþlerdir. Artýk toplum olarak yakýn ve uzak çevremizi bunlar oluþturmuþlardýr. Ünlü eðitimci Vigotsky’ nin “The proximal Zone of Development” Yakýn Öðrenme Çevresi dediði ve özellikle çocuklarýn iç dinamiklerinin ortaya çýkarýlmasýnda kendisinden yaþ itibariyle biraz daha büyük olanlarla iletiþimin önemine vurgu yaptýðý sosyal yapýlandýrmacýlýkta, biraz önce deðindiðim duruma ýþýk tutmaktadýr. Yeni kuþaklarýn deðerler sistemi ve bu deðerler sisteminin yönetip yönlendirdiði tutum ve davranýþlarýn temelinde de sanal olarak yaratýlan bu algýlar bulunmaktadýr.
 
Ýnsanlýk tarihinin hiçbir döneminde yanlýþ girilen yollarýn insanlýðý aydýnlýk ufuklara ulaþtýrdýðý gibi bir gerçeklik yaþanmamýþtýr. Ancak o anda sahip olduklarý akýl nimetine doðru çalýþmasýný saðlayacak verileri saðlayabilenler, zarardan geri dönüþ yoluna geçilebilmiþtir. Geçemeyip devam edenler ise tarihin karanlýk dehlizlerinde yok olup gitmiþlerdir. Bu durum bire bir yaþanýlan somut olaylardan yola çýkýlarak ulaþýlan genellemelerdir. Maalesef böyle bir tuzaða düþürülüp kapana sýkýþtýrýlan ilk, orta ve yüksek öðretim gençliðinin en azýndan istihbarata karþý koyma teknikleri çerçevesinde yakýndan takip edilmesi ve her türlü tehlikelere karþý çok daha donanýmlý olarak yetiþtirilmesi gerekmektedir.
 
Bu bir eðitim meselesidir ve temel taþýyýcýsý da tarih bilinci ve þuurudur. Günümüzün küresel dünyasýnda oyun kurucu olan küresel aktörlerin ortak akýllarýnýn arka plânýnda muazzam bir tarih bilinci ve þuurunun olduðu açýkça ortadadýr. Küresel aktörlerin tezgâh ve çýyrýklarýna malzeme olmaktan kurtulamayan toplumlar ise, iþte o tarih bilincini kaybeden toplumlardýr. Bu konuda çok acilen gereken tedbirler alýnmalýdýr. Son dönemlerde hemen hemen her alanda yetiþen tarihçilerimizin bu konuda da daha fazla zaman harcamalarý hayati bir deðer taþýmaktadýr. Diðer yandan çocuklarýmýzýn öðrenmelerini engelleyen tüm olumsuz deðiþkenlerin ortamdan uzaklaþtýrýlmasý üzerine odaklaþýlmalýdýr. 
 
Bilindiði gibi, eðitim açýk bir sistem olma özelliðine sahiptir. Bu açýk sistemin kullandýðý girdileri ve hammaddeleri vardýr. Bu hammaddelerin birbirlerini etkileyerek iþleme tabi tutulduðu bir bilgi iþlem boyutu ve sürekli alýnan dönütü olan ve sonuçta da elde edilmesi gereken bir ürünü vardýr. Bu sistemin devamlýlýk ilkesi önemlidir. Hedef, elde edilen ürünle amaçlanan ürünün örtüþmesi ve ayný özelliklere sahip olmasýdýr. Eðer bu örtüþme gerçekleþmez ise, aradaki fark eðitim sorunlarýna iþaret edecektir. Bu sorunlarýn kaynaðý, ya defolu girdiler ya da bilgi iþlem boyutunun doðru çalýþtýrýlmamasý ile ilgilidir. Bir eðitim açýk sisteminin temel girdileri, sürece katký yapan en küçüðünden en büyüðüne kadar canlý, cansýz her þeydir. Öðretmen, öðrenci, yönetim, coðrafi koþullar, ekonomik ve sosyal imkân ve fýrsatlar gibi faktörler vurgulamaya çalýþtýðým temel gidilerdendir. Bu girdiler olmalarý gereken girdiler deðil ve defolu ise, elde edilen üründe hedeflenen ideal ürün olmayacaktýr. Ayný þekilde bilgi iþlem boyutu da saðlýklý yönetilemiyorsa, yine sorun ürüne yansýyacaktýr. Ayný þekilde sistemde ortaya çýkacak küçük bir soruna anýnda müdahale edilerek sistemin tamamýný kuþatmasýna engel olarak devamlýlýðýný saðlamak için geri beslenmenin de en az o kadar önemli olduðu unutulmamalýdýr.
 
Sürece girdiler açýsýndan bakýldýðýnda, öðretmen yetiþtirme, okul-aile iþbirliði, teknoloji kullanýmý, daha fazla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler gibi alanlarda etkili çalýþmalarýn daha yoðun bir þekilde yapýlmasý gereði kendini göstermektedir. Kýsacasý öðrenciler öðrenmeye ve kendilerini geliþtirmeye yönlendirilmelidir. Öðretmenlerimiz daha fazla çaba sarf ederek örtük programlarý çerçevesinde öðrencilerine daha zengin öðrenme fýrsatlarý yaratmalýdýrlar. Öðrenciler performanslarýna dönük olarak deðerlendirilmeli ve gelecekleri ile ilgili kararlar da buna göre verilmelidir. Sadece geçmiþlerine bakarak yapýlan deðerlendirmeler yanýnda gelecekte neler yapabilecekleri ile ilgili olarak da deðerlendirilmelidirler. Asýl karar mekanizmalarý bu deðerlendirmeler üzerine inþa edilmelidir.
 
Kalabalýk sýnýflardan acilen vazgeçilmeli ve dünya standartlarýna ulaþýlmalýdýr. Öðrenciler yeni bilgi teknolojileriyle sürekli desteklenmeli ve öðretmenler de ekonomik olarak daha anlamlý bir þekilde güçlendirilmelidir. Ancak bundan sonra sýký bir denetim uygulanabilir. Kesinlikle hedef; öðrencilerin öðrenme ve kendilerini gerçekleþtirme baþarýlarý olmalýdýr. Tutturulamayan hedeflerle ilgili olarak; il Milli Eðitim yöneticileri, okul yönetimleri ve öðretmenler sorgulanmalýdýr ve gerçek öðrenme baþarýsýný olumsuz etkileyen faktörler tespit edilerek ortamdan uzaklaþtýrýlmalýdýr. Baþarýlý ve baþarýsýz öðretmen ve idareciler birbirlerinden ayýrt edilmelidir. Okul-Aile birliklerine çok daha fazla etkinlik kazandýrýlmalýdýr. Dershane çýlgýnlýðýnýn önüne geçilmeli ve bu ihtiyaç alýnacak tedbirlerle ortadan kaldýrýlmalýdýr. Kalabalýk sýnýflar öðrencilerin öðrencilik formatlarýný olumsuz etkilemekte ve adeta kargaþa ve kaos yaratmaktadýr. Çünkü bu tür sýnýflarýn kontrolü oldukça güçtür.
 
Sürecin üniversite boyutu çok daha yoðun sorunlara sahiptir ve sistemi temelinden sarsmaktadýr. Eðitim fakültelerimiz ve öðretmen yetiþtirme sorunlarýmýzýn acilen masaya yatýrýlmasý gerekir. Geliþmiþ toplumlarda üniversitelerin her farklý fakültesinin kantininde o alanýn eðitimi ile ilgili konuþma ve tartýþmalara þahit olursunuz. Örneðin, týp fakültesinin kantininde ve sosyal paylaþým alanlarýnda týp ve saðlýkla ilgili þeyler duyarsýnýz. Diðerleri de ayný þekildedir. Ýllegal yaklaþýmlara pek rastlayamazsýnýz. Bunun sebebi; eðitimdeki ciddiyet, bilim ahlâk ve felsefesinin dikkate alýnmasýdýr. Çünkü öðrencilerin baþka istenmeyen alanlara yönelmelerinin önü kesilmiþtir. Öðretim elemanlarýnýn sadece profesyonel uzmaný olduklarý alan derslerinin yürütülmesinden sorumlu olmalarý, öðrencilerin farklý temayüllerinin önünü kesmektedir. Çünkü öðrenci istese de istemese de kendisini dersin dýþýnda tutamamaktadýr. Öðretim elemaný kendi uzmanlýk alaný olan dersinde öðrencilerinin tüm motivasyonlarýný ve dikkatlerini derse vermelerini saðlayabilmektedir. Onlarda deðil herkesin her derse girmesi, derse giren ve araþtýrma yapan öðretim elemanlarý bile ayrýdýr. Derse giren öðretim elemanlarý diploma ve diploma ekleriyle sabit, kendi uzmanlýk alanlarý derslerine girerler ve o dersin bilimsel anlamda sýnýftaki mutlak otoritesidirler. Öðrenciyi çok rahat bir þekilde yönlendirilmesi gereken alana yönlendirebilmektedirler. Uzmaný olduðu alan dersine giren öðretim elemaný öðrenci nezdinde yeterli ve donanýmlý bir konumdadýr ve öðrencilerin böyle bir öðretim elemanýna tabi oluþlarý önünde hiçbir engel oluþamaz. Bu sayede eðitim ve öðretim etkinlikleri de olumsuz etkilerden uzak kalmaktadýr. Kýsacasý öðrenci baþka uðraþý alanlarýna yönelmemektedir. Çünkü öðretim elemaný kendi yetiþtirildiði uzmanlýk alaný dersinin öðretimini iyi yönettiði için öðrencinin dikkatinin daðýlmasýna ve istenmeyen alanlara yönelmesine fýrsat vermemektedir.
 
Ancak bunun tersine ve maalesef bizim ülkemizdeki çoðu geliþmiþ büyük üniversitelerimizde bile yapýldýðý gibi, öðretim elemanýnýn kendi uzmanlýk alaný olan derslere kesinlikle araþtýrýlmasý gereken sebeplerden dolayý girmeyip veya giremeyip, baþka alanlarýn derslerini yürütmeye talip olduklarý zaman zaman bir vaka olarak izlenmektedir. Bu davranýþ hangi gerekçelere dayandýrýlýrsa dayandýrýlsýn, tek kelimeyle bilimi ve kendi yeterliðini inkârdýr. Bilim ahlâkýna aykýrýdýr. Bu tür yanlýþ uygulamalar yüzünden, maalesef öðretim elemanlarýna emanet edilen ve ülkemizin geleceði olan öðrencilerimiz iki kere maðdur edilmektedirler.
 
1- Öðretim elemaný kendi uzmanlýk alaný olan derslere girmediði ve o dersi iliþkisiz öðretim elemanlarýnýn yürüttüðü sanýlan ancak esasta hiç gereði gibi yürütülemediði için maðdur olabilmektedirler. Halbuki öðretim elemaný kendi asýl uzmanlýk alaný olan derslere girmiþ olsa, öðrencilere çok daha faydalý olacak ve sýnýfýný rahatlýkla kontrol edebilecektir. Bir öðretim elemanýnýn alaný dýþýnda olan derse girmesi öðrenci üzerindeki hakimiyetini de ortadan kaldýracaðýndan, öðrencilerin enerjilerini harcamak için yanlýþ ve hatta illegal birtakým oluþumlara yönelmelerine zemin hazýrlamaktadýr. Kýsacasý bu durum terörü beslemektedir.
 
2- Öðretim elemanýnýn alaný dýþý derse girmesi, o dersin asýl profesyonel uzmanlarý tarafýndan verilmesinin engellenmesi, öðrencilerin ikinci bir maðduriyet yaþamalarýna sebep olmaktadýr. Bu yüzden dersler anlý þanlý büyük üniversitelerimizde bile ihmal edilmekte ve öðrenciler baþýboþ býrakýlmaktadýr. Bu durum yine ayný þekilde illegal faaliyetleri doðurmaktadýr. Kendilerinin bu manada maðdur edildiklerini düþünen öðrenciler, tepkilerini farklý þekillerde ortaya koymaktadýrlar. Çünkü hovardaca kullanacaklarý zamana sahip olmaktadýrlar. Bu konuda öðrencilerin geneline uygulanacak anketlerle gerçek veriler ortaya çok net olarak çýkarýlabilir. Bir öðretim elemaný alaný olmayan derse girdiði zaman, doðal olarak o dersin konu alanýný eðitim verebilecek þekilde bilme þansý olamayacaðý için kafasýna göre içerik anlatmaya baþlamaktadýr. Bu ve benzeri gülünç durumlar maalesef çok sýk yaþanmaktadýr. Diðer yandan birçok üniversitelerimizde yürütülen Pedagojik Formasyon Eðitimi Sertifika Programý uygulamalarýnda yaþanan sorunlar artýk bu programlarýn yürütülmesinden vazgeçilmesi gereðini ortaya koymuþtur. Halbuki bu program, üniversitelerin kendi öðrencilerine ayýrdýklarý kontenjanlarla kendi mezun öðrencilerine önemli bir fýrsat sunmakla beraber, yeni öðrenci tercihlerinde etkili olmaktadýr. Diðer yandan üniversite, yürütücü fakülte ve yerleþim bütçelerine de önemli katkýlar saðlamaktadýr. Böyle bir imkân ve fýrsatýn iyi deðerlendirilmesi gerekmektedir.
 
Asýl tehlike ise, öðretim elemanlarýnýn uzmanlýk ve yeterlik alanlarýnda körelmeleri, kendilerini yenileyememeleri ve öðretim elemanlarýnýn uzmanlýk alanlarý itibariyle adeta çoraklaþmalarýdýr. Geleceðin üniversiteleri olarak insanlýða hizmet üreterek, küresel dünyada yerini almak isteyen üniversitelerin, acilen bu sorunu çözmeleri gereði açýktýr. Bizim ülkemizdeki üniversite öðrencilerimizde kendi kantinlerinde eðitimini aldýklarý alanla ilgili konuþup, kubaþýk (Ýþbrliðine Dayalý) öðrenme ve etkileþimi gerçekleþtiren öðrenciler olmalýdýrlar. Baþlangýçta bizim üniversitelerimizin de böyle uygun hedef kitlelere sahip olduklarý ancak daha sonra gerçekleþen yanlýþ uygulamalar sonucu durumun tam tersine döndüðü gözlenmektedir.
 
Evet çok aziz dostlar bizler bu ve benzeri sanal sorunlarla yüzleþmeye devam ederken, yine ilk kýblemiz Mescidi Aksa basýlýyor, Kuraný Kerimi elinden alýnarak yerlerde çiðnenen bir kýzýmýzýn acý feryadý kulaklarýmýzý çýnlatýyor, Yüce Peygamberimizin Miraca yükseldiði yere bomba atýlýyor, ortalýk yakýlýyor ve yýkýlýyor. Bizler birbirimizi daha da ötekileþtirirken, onlar ha bire can damarlarýmýzý kesmeye devam ediyorlar. Artýk kendileri de yaptýklarý zulümlerden yorulduklarý için bu görevi yetiþtirdikleri azýlý köpeklerine vermeye baþladýlar. Yetiþtirdikleri köpeklerin hedefinde aðzýndan “Allahuekber” nidasý çýkan Filistinli gençlerdir. Onlar atlarýný, itlerini, sineklerini ve böceklerini bile Yahudileþtirirken, bizler birbirimizi ötekileþtirerek yine onlarýn kucaðýna atmaya devam ediyoruz. Bu yolun ve gidiþatýn sonu uçurumdur ve bu yola giren herkesin sonu o uçurumun dibidir. Bizler yeni dalkavuklar ve soytarýlar yaratýrken, onlar kendi krallarýna bile çýplak diyebilecek birlik ve beraberliðe ulaþýyorlar. Þapkamýzý önümüze alýp düþünmek zorundayýz!..
 
Çok kýymetli dostlar hadi gelin durumu birazda Teyo Pehlivanýmýzla tartýþalým ve istiþare ederek tüyolarýmýzý alalým.
 
Ali Osman ENGÝN: “- Yahu Pehlivan Emmi; sufatan gurban olim. Neyedirsen, halýn vaxdýn yerýnde mi? Gardaþ malum sen mevta olarak öbür tarafta, ben þimdilik bu taraftayým. Tamam sen gelme ben gelim diyecem de!.. Vallaha ödüm gopir. Çünkü daha buna hazýr deðilim. Gardaþ daha Umreye de gidemedým, Hacca da gidemedým. ALLAH yar ve yardýmcýmýz olsun. O yüzden biraz gorxiram. Teyo Emi, ögünde ölim, gurbanýn olim. Gardaþ ben gelmiyim, yine sen gel. Ver tüyolarýný. Ne olacax bu bizim halýmýz ahvalýmýz. Senýn oradan bizim buraya gelýþ, gidiþlerde sýxýntýn yoxsa, gel seni bizim üniversirelere transfer edek. Bari arada derede galan derslere de sen gir!.. En azýndan gençleri düþüncede eðitirsin ve onlarýn düþünce boyutlarý arasýndaki tezatlarý ortadan kaldýrýrsýn!.. Hiç deðilse gençlerimiz kendi kuguladýklarý hayallerini kurarlar ve o hayallerinin rüyalarýný görerek bir anlamda orada gerçekleþen tasarýmlarýný gerçekleþtirirler. Gardaþ ben nebileyim artýx gençlerin ne güldüklerine ve nede aðladýklarýna bir anlam veremiyorum. Çünkü meðerse gençlerimizin çoðusu kahkahalarla aðlýyor ve hýçkýra hýçkýra da gülüyorlarmýþ! Bu ne lahana bu ne perhiz vallaha ben anlayamadým”.
 
Teyo Pehlivan: “Ola xoca axlýn baþan topla ele hazýrlýxsýz buralara gelmeyi axlýndan geçirme. Vallaha burada torpil morpil yox iþlemir. Gendi yapdýxlarýnnan baþ baþasýn. Orada ne doðramýþsan aþýna, bil ki burada o gelecektir kaþýðýna. Bilirsin ele beným fazla vize mize sorunum yox. Geçenlerde burada sizlerýn rehmetlileriniz olan Çobanoðlu ve Reyhani efendýleri gördüm. Ben bunlarý oradan tanýdýðým için gittim epey sohbet ettik ve oradan buradan gonuþdux. Annadým ki; Çobanoðlu Karsý ve Reyhani de Erzurum’u özlemýþler. Vallaha senýn dedýðýn o iç açýcý olmayan durumlarýnýzý hele onlara anlatmadým. Dedým moralleri bozulmasýn. Bu böyük ozanlarýmýz Hakkýn rahmetine gavuþtuklarý için, gariban insanlarýn gönlü ve aðzý olarak onlarýn demek istediklerini sazlý sözlü dile getiremiyorlar. O yüzden kendilerini takip edecek genç halk ozanlarýnýn çoðalmasýný çox isdirler. Artýx xoca onlariý da siz yetiþtirin.
 
Yahu xoca sen beným gelýp üniversitelerde ders vermemi mi isdirsen? Sen beni yazmadan kâtip ve oxumadan hakim olduðumu mu sanýyorsun?.. Ben ele sizin üniversitelerinizdeki birtakým öðretim elemanlarý gibi her “b…..a” sinek olamam. Gardaþým her pisliðin sineði ayrý ayrýdýr. Sinekleri birbirine garýþdýrýrsax iþler garýþýr. Halk dilinde denildiði gibi; gaxý yutmax, gýli tutmax ve b…a atmax tam bir maharettir. Aksi halde gax yerýne (elmanýn kurutulmuþu) b…u yutar, kýlý tutup gaxa atarsýnýz! ALLAH kimseyi þaþýrtmasýn. Gardaþ bax; yarým imam dinden eder, yarým toxdor candan eder yarým yamalax xoca da öðrenciyi ardan, edepten, kanundan ve yasadan etmektedir. Buda teröre ve illegaliteye malzeme olmax demektir. Herkes bunun farkýnda olmalýdýr. Yoksa yenersiniz guyu dibine, silip süpürüp silkinip çýkamazsýnýz. Yine ALLAH gorusun guyu dibine yenersiniz de, silip süpürmek þöyle dursun birde üstüne üstelik baþka türlü çýkarsýnýz!.. Xoca buna çox dýgget edýn. O türlü çýkanlar ömür boyu geþmer olur galýrlar! ALLAH o sufatlardan etmesýn. Xoca o aðlama ve gülme iþi de çok karýþýktýr. Bilirsin gülme ve aðlama merkezleri aynýdýr. Gençler bu ikisini birbirine garýþtýrdýðý için, öli gördimi oynamiya ve düðün gördðünde de aðlamaya baþlýyor!”
 
A.O.E. “-Yahu Pehlivan Emi, ALLAH seni inandýrsýn ki tam kitabýn ortasýndan gonuþirsan. Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az!.. Gardaþ biz senin tüyolarýný aldýx, alamayanlar utansýn. Bu sýkýntý defterleri de bir daha açýlmayacax þekilde gapansýn. Paylaþma olsun, uzlaþma olsun, anlaþma olsun, gardaþlýx olsun ve tüm hanelerimiz huzur ve güvenle dolsun. Düþmanlarýn fendi sönsün, benzi solsun. Emi baksana artýk hemen bildiðin gibi krallara çýplak diyecek erdemli insanlar öteleniyor ve ötekileþtiriliyorlar. Demek ki gerçekleri konuþmak kimsenin hoþuna gitmiyor. O yüzden ortalýk soytarýlardan geçilmiyor. O dalkavukluk aþamasýný geçen soytarýlar, varlýklarýnýn saðlamasýný yanlýþlara doðru ve doðrulara da yanlýþ diyerek yapabiliyorlar. Çünkü onlarýn felsefelerinde baþkalarýnýn ar edep edip diyemeyeceklerini dillendirmek vardýr. Aslýnda bunun kýsaca adý münafýklýktýr. Ne diyeyim ALLAH yardýmcýlarý olmasýn!.. Çünkü ülkemizi ve büyük milletimizi girdaplara sürükleyen zihniyet bu zihniyettir. Bunlar yanlýþ hesap makineleridir. Ýþleri güçleri yanlýþ hesaplar yaparak insanlarý yanlýþ istikametlere yönlendirmektir. Bir kiþi hasbel kader herhangi bir siyasi mevkiye getirildiði zaman kendisini o yerin yaratýcýsý ve mülk sahibi olarak görüyor. O makam ve yetkileri kendi zilliyetine geçirerek kendisini o yere getiren diðerlerini ve seçmenlerini de kendi marabalarý olarak görüyor. Adeta kendisini kurumsallaþtýrýyor. Seçimi veya atanmayý kaybettiði an o makamý hep kendi zilliyetinde gördüðü için, kendisinden çok daha donanýmlý ve yetenekli olanlarýn o yerlere talip olmalarýný hazmedemediði gibi, baþkalarýnýn seçilme veya atanma ihtimallerini bile ortadan kaldýrmak için elinden gelen her türlü çaba içerisine girebilmektedir. Maalesef bu tutum ve davranýþ alýþkanlýk haline gelmiþtir. Siyasi partilerin ve siyaset kurumunun açmazlarýndan biriside budur. Teyo Emmi sen ne dersin?”
 
T.P. “- Xoca, ey diyirsen. O senýn dedýðýn insan müsveddeleri soytarý deðil, söhderidirler. Ele kardan buzdan, ahdan amandan ve sitemden anlamazlar. Dedým ya derileri söhdendýr. Yani söhderidirler. Kolay kolay yýpranmazlar. Birde derýlerýne bezýr sürüp güneþlendiler mi, oh be keyiflerine diyecek yok! Dünya yansa sele gitse bir horum otlarý yanmaz. Gelene aða, gidene paþa olmax isterler. Hatta bazen poþalýða bile razý olurlar. Ne bülim xoca gine de ALLAH ey ede. ”.
 
A.O.E. “Amin Teyo Emi. Aðzýna saðlýk, gönlüne ferahlýk olsun. ALLAH seni hep orasý ile beraber bizim buralarda da var etsin. ALLAH senden razý olsun”.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2976 Defa Okundu
2013-03-12

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır