KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

WIKILEAKS VE YEN DüNYA DüZENNN DüZENBAZLARýNýN BLþSEL (CONGNýTýVE) SYAS STRATEJLER VE TEYO PEHLVANDAN TüYOLAR

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         WIKILEAKS VE YEN DüNYA DüZENNN DüZENBAZLARýNýN BLþSEL (CONGNýTýVE) SYAS STRATEJLER VE TEYO PEHLVANDAN TüYOLAR
WIKILEAKS ve yeni dünya düzeninin düzenbazlarýnýn biliþsel (Congnýtýve) siyasi stratejileri ve Teyo Pehlivandan tüyolar
 
Son yýllarda, tükenmeyen bir çaba ve istekle kurgulanan, bazen objektif gibi algýlanabilen subjektif zeminlere oturtulmaya çalýþýlan ve her ne kadar adý yeni olsa da, yeniliði sadece kurgulayanlarýn eskiden beri oynadýklarý oyunlarýnýn, yeni sürüm deðiþik versiyonlarý olmasýndan kaynaklandýðý fark edilen, ancak; nesneleri açýsýndan olsa olsa yenilik algýsý; sadece tarihin tekerrür etmesi þeklinde ifade edilebilecek olay ve olgularla beraber, yeni dünya düzenin deðiþmeyen düzenbazlarýnýn toplumsal ve bireysel biliþe oynadýklarý anlaþýlmýþtýr.
 
Bireysel ve toplumsal davranýþlarý daha istendik ve beklendik hale getirmek için biliþsel öðrenme ve Geþtalt ekolü psikologlarýnýn kuramlarýnda olduðu gibi; öðrenme ürünü olan tüm insan davranýþlarýnýn arka plânýnda zihinsel süreçler vardýr. Bu süreçlerin ne kadar karmaþýk olduðu, günümüzde bile insan zihninin yâni beyin mekanizmasýnýn çalýþma sisteminin çeyreðinden daha az bir fonksiyonunun biliniyor olmasýndan anlaþýlabilir. Ýnsan davranýþlarýný inceleyen psikoloji biliminin yaklaþýk yüz yýllýk bir geçmiþinin olmasý, bu disiplin sahasýnda insanlýðýn daha kat etmesi gereken epey bir mesafenin olduðu söylenebilir.
 
Günümüzün bilgi üreten yeni bilgi kaynaklarý, ürettikleri bilgileri insanlýðýn ortak hizmetine sunmadan önce, kendi çirkin emelleri için kullanma temayülü içerisine girerler. Halbuki olmasý gereken; iddia edildiði gibi bütün insanlýðýn ortak malý olan yeni bilgi teknolojilerinin herkesin kullanýmýna ve istifadesine açýlmasýdýr. Bunu yaparken, bilginin bütün insanlýðýn hizmetine saðlýklý olarak sunulabilmesi için kayýt altýna alýnmasý, bu konuda insanlýk bilgilendirilerek verilerin ayrým gözetmeksizin herkes tarafýndan ulaþýlabilir ve insani deðerler adýna kullanýlabilir hale getirilmesi gerekir. Bu davranýþýn eðitim bilimindeki adý; devamlý üzerinde çalýþýlarak daha fazlasýný elde etmek için, “bilgi ve davranýþýn güvence altýna alýnmasý ilkesidir”. Belirttiðimiz gibi buradaki asýl maksat; yeni bilgi ve davranýþýn sonraki kuþaklara saðlýklý bir þekilde aktarýlmasý ve yeni geliþtirilecek ve kontrol edilebilir baðýmsýz deðiþkenler yardýmýyla, daha güncelin bilgilerini üretmek olmalýdýr. Halbuki yeni bilgi teknolojilerini üreten kaynaklar açýsýndan mevcut uygulama ve davranýþlar pekte buna uymamaktadýr. Bu teknolojiler, üretenleri tarafýndan, maalesef günümüzde insanlýðýn karþý karþýya kaldýðý küresel ölçekli sömürgeci anlayýþlarý doðrultusunda kullanýlmaktadýr. Açýklýk ve genellik yerine gizlilik ve etki ajanlýðý boyutlarýyla ortama sunulmaktadýr.
 
Özellikle bizim yazýlý, görsel – iþitsel medyamýzda uzun bir süredir yaþanýlan belge savaþlarý ve bunlarýn yaratýlan etkinlik alanlarý üzerine geliþtirilen stratejiler, ayný süreçlerin çok daha önce gündeme düþen öncülleridir. Toplum nezdinde gerçeklik algýlarý ise, dejenere ettikleri geleneksel deðer ve normlarla paramparça ettikleri toplumsal dayanýþma ve güven duygularýna baðlýdýr. Bütün dünyayla beraber, maalesef bizim toplumumuzda da önemli baþarýlar elde edilmiþ olunmalýdýr ki; yeni toplum mühendisliði senaryolarýnýn gerçeklik ölçüsü, daha önce bireysel ve toplumsal düzeyde zihinlere yerleþtirilen olay ve olgularýn olasý sebep ve sonuçlarý üzerine monte edilecek gibi gözükmektedir. Ýþte bu ve benzeri olay ve olgularýn tesir derinlikleri ve etki ajanlýklarý kullanýlan yeni ve gizlenen bilgi teknolojilerinin kullanýmýna baðlýdýr.
 
Etkileri üzerinde halâ yerli siyasi çalkantý ve çatýþmalarýn devam edeceði gibi gözüken o öncü iddia ve oluþturulan sanal dünyanýn sanal gerçeklikleri; asýl hedef itibariyle biraz daha yerel ve lokal organizasyonlardý. Aslýnda yer, zaman, göstermelik özne ve nesnel nesneleri itibariyle yerli ve yerel gibi gösterilmeye çalýþýlan yaþanmýþ olay, tecrübe ve derin boyutlu o deneyimlerin, geçmiþin geleceði olan bu günden ziyade, bu günün algýlarýný deðiþtirerek geleceðe yatýrým yapma hedefine dönük olduklarý ortadadýr. Ýþte, Wikileaks olayý, önceki yerel ve lokal görünümlü belgeler ve onlara baðlý iddialar üzerinden zayýflatýlan toplumsal ve bireysel biliþ üzerine çok daha rahat oynanma projesinin adýdýr. Þu an itibariyle ulusal ve uluslar arasý yazýlý ve görsel medyaya düþen iddialar; adeta, çok þiddetli bir depremin öncüleridir. Bir baþka boyutuyla da; gene ileriye dönük tehditler içermekle beraber, bu güne dönükte önemli yaptýrýmlarý vardýr. Burada kimin ne yaptýðýndan ziyade, kime neyin ne zaman ve ne maksatla yaptýrýlmýþ olmasýnýn anlaþýlmasý asýl püf noktasýný oluþturmaktadýr. Buna baðlý olarak ta, gelecekte kimlere neler, ne maksatla ve hangi argümanlar kullanýlarak yaptýrýlacaðýnýn öngörülmesidir. Ancak böylesi ihmal edilemez öngörüler ýþýðýnda gereken önleyici tedbirler alýnabilir.
 
Aziz dostlar bendeniz bu yazýyý “wikileaks” belgeleri küresel medyaya ucundan kulaðýndan yansýtýlmaya baþlandýðý zaman yazmýþtým. O zaman demek istediklerimin yine küresel ölçekte þu an yeni yeni vücut bulmaya baþlamýþ olmasýný çok ta þaþýrmadan izliyorum. Onlarca ayan ve beyan olan aynalý ve karanlýk gecede karanlýk herg içerisindeki gara karýncayý görebilen teknolojilerin monte edildiði karanlýk odalarda gerçekleþtirilen çekim alanlarýna düþürülen yöneticilerden hedeflenen dönütler alýnmaya çoktan baþlanmýþtýr. Böyle aynalý ve donanýmlý mekânlarda çekim alanýna düþen Irak’ýn diktatör lideri kendisinden beklenen dönütleri eksiksiz vermiþ ve en son dönüt olarak ta yaðlý ip boynuna geçirilmiþtir.
 
Libya liderinin yetiþtirilmesi ve akýbetinin de ayný süreçler çerçevesinde hazýrlandýðý sýr olmasa gerek. Bu durum öyle bir bataklýk ki, kiþi her kim olursa olsun, kurtularak doðru kararlar almasý imkânsýzdýr. Düþünebiliyor musunuz!.. Saddam Amerika ve emperyalist güçlerin karþýsýnda tutunamayacaðýný bile bile horozlanmaya devam etti ve ülkesini yok ettirerek halkýna birbirini boðazlatacak koþullarý kendi eliyle hazýrladý. Diðerlerinin hikayeleri de üç aþaðý beþ yukarý aynýdýr. Suriye’ de ayný ateþ çemberinden geçirilmektedir. Bu yöneticilerin en sonunda yüzleþecekleri kaderlerini bilemeyecek kadar öngörüsüz asla deðillerdir. Öyle bir sistem kurulmuþtur ki, o yöneticilerin zihinlerine müdahale edebilmektedirler. Toplumlar önce firavunlara muhatap edilmekte ve daha sonra da, halký kendi yetiþtirmeleri olan firavunlara isyan ettirerek toplumlarý yenide kurmaktadýrlar. Seçilen yeni Cizvit Papanýn da dosyalarýnýn Amerika’nýn elinde olduðu yazýlý ve görsel medyaya düþürüldü.
 
Yemende hatýrýmda kaldýðý kadarýyla; ayrýlýkçý güçlere karþý yapýlan operasyonun Amerikan güçleri menþeli olduðu açýklanýyor. Þimdi bakýn; o olay plânlanýrken, Amerikan güçleri kendileri açýsýndan tehdit gördükleri ve dünyaya da öyle gösterdikleri gruplara operasyon yapma gereði duymuþ olacak ki, Yemen güçleriyle anlaþýp, onlarýn adýna bir operasyon yapmýþtýr. Ancak bu operasyonu kendileri deðil, Yemen güçlerinin yaptýðýný açýklayarak, Yemen kamuoyu açýsýndan olumsuz bir algýya fýrsat vermemiþtir. Ayrýca Yemeni yönettirdikleri ve belki de kendileri tarafýndan atanmýþlara güven ve güç transfer etmiþlerdir. Asýl önemlisi ise; olayýn en ince ayrýntýsýna kadar adeta resmedilerek çantaya konulmuþ olmasýnda yatmaktadýr. Bu davranýþ, kendilerini ilerde yaþanma ihtimali olan milli uyanýþlar karþýsýnda, güvence altýna alma davranýþýdýr. Çünkü, Yemen yöneticileri olur ya ilerde halk gönlünde taht kurup kendi çýkarlarýný Amerikan çýkarlarýna tercih etme arzusu ve davranýþý içerisine girerlerse, iþte o resimler devreye sokulup, kamu oylarý nezdinde etkisizleþtirileceklerdir. Böylece sýcak savaþlara gerek olmadan elde etmek istedikleri her türlü tavizi koparacak ve yine geleceðe dönükte itaat ta kusuru olmayacak yandaþlar bulacaklardýr. Öyleyse, tasarlanan senaryolarýn gerçekleþmesi için görünmez ama en etkili desteði vererek, adýna demokrasi denilen çeþitli oyunlarla yönetme erkini verdikleri siyasal ve ekonomik güçlere, yaþattýklarý tarihsel vakalardan ziyade, kaydedilen resimler çok daha anlamlý ve önemlidir.
 
Wikileaks olayý, dünya ölçeðinde bütün insanlýða yasama, yürütme ve yargý adýna yaþatýlan gerçekliklerin iplerinin Amerika’nýn elinde olduðunun kanýtýdýr. Belgeler asla Amerika’ya raðmen sýzdýrýlmadýðý gibi, Amerika’nýn güç kaybetmesi anlamýna gelmemektedir. Bu sadece muhataplarýnýn yerel avazlarýdýr. Evrensel gerçekliklerden uzaktýr. Yeni bir küresel güç olma çabasý içerisinde olan Çin’in milli gelirinin 5 trilyon dolar olmasýyla parlayan yeni bir küresel güç merkezi olduðu ve sanki Amerika’yý yerinden oynatarak tarihin derinliklerine göndereceði gibi sanal ve çok yerel iddialar ortaya atýlmaktadýr.
 
Þüphesiz Çin önemli geliþmeler kaydetmektedir. Ancak bu bile Amerika yanýnda dengeleyici ve engelleyici bir güç deðildir. Sonra Çin’in burnunun dibine kadar nüfuz edilmiþ ve adeta etrafý ablukaya alýnmýþtýr. Ýstedikleri an altýný oyup, tepe takla getirebilirler. Ancak bu bile Amerika açýsýndan onaylayabilecekleri en doðru çözüm deðildir. Onlar açýsýndan dünya bir türlü yönetilmek zorundadýr. Bu yönetim gücünün de kendilerinin insiyatifinde olduðunu düþünmektedirler. Burada en akýlcý olan, Çin’in yoðun nüfusuyla dünyanýn baþýna yeni bir problem sahasý oluþturmadan bizim ülkemizde olduðu gibi daha fazlasýný elde edemeden yerinde saymasýdýr. Halbuki Amerika her geçen dakika hemen hemen   dünyanýn her tarafýnda kendi acýmasýz çýkarlarý doðrultusunda özellikle askeri güce dayalý siyasi, ekonomik ve güya demokratik insiyatifler almaktadýr. Bunu yaparken, iþtah kabartan alanlarda sanal ve kurgulanmýþ riskler yaratarak bu riskleri daha sonra satýn almaktadýr. Böylece almak istediklerini de adeta kelepir fiyatýna kapatmaktadýr. Ülkemizin dýþarýya satýlan oldukça verimli ve stratejik kamu kurumlarý ve bankalarý bu þekil elden çýkmýþlardýr. Ayný Amerika’nýn bütün bu yatýrým ve harcamalarýna raðmen milli gelirinin 17 trilyon dolar olmasý ve bir ölçüde dünyanýn kullandýðý en geçer konvertibil parasý olan dolarýn patent sahibi ve anavataný olduðu gerçeði göz önünde bulundurulduðunda, kazýn ayaðýnýn nasýl olduðu anlaþýlacaktýr. 
 
Bu gerçekleri ortaya koyarken, bu küresel güçlere teslim olalým ve her ne derlerse yapalým demek istemiyorum. Ýster düþman ve ister dost algýlamasý þeklinde deðer verdiðiniz insan veya toplumlarý çok objektif olarak tanýmýyorsanýz, iþiniz kolay deðildir ve tanýmsýz bir dost veya düþman olgusuyla karþý karþýya gelirsiniz ve bu noktada saðlam adým atýlmasýnýn imkâný yoktur. Olmasý gereken; hem kendinizi ve hem de rakiplerinizi ve dostlarýnýzý hata yapmanýza fýrsat vermeyecek þekilde tanýmak zorundasýnýz. Ýþte onun için Amerika’nýn gücüne vurgu yapmak istedim. Rakiplerinizle yapacaðýnýz mücadele de ki baþarýnýz, onun güç ve kabiliyetlerini tanýmanýzla baðlantýlýdýr.
 
Eðer Amerika Wikileaks adýyla dünya gündemine salýnan bu teþebbüsten istediklerini alýrsa, devamýnda öncü þoklarýn tekrarý belirlenen süre boyunca yaþanmayabilir. Alamazsa sarsýcý ana sarsýntý yaþanabilir. Esasýnda bu iþin muhataplarý hem öncü, hem ana sarsýntý ve hem de artçý þoklar için gereken tedbirleri almalarý gerekir. Verilecek tavizler tam teslimiyetle sonuçlanmadýðý sürece, uzun vade de iþ görmeyecektir. Sadece mukadder sonun ölüm iyiliði olacaktýr. Çare; toplumsal birlik ve beraberliktir. Oynanan oyunun hedefi rol verilenler deðil, geniþ halk kitleleri ve onlarýn oluþturduðu devlet erkinin benimseyip korumasý gereken; milli, ahlâki, kültürel, tarihi, dini ve ekonomik deðerlerle beraber tüm zenginlik kaynaklarýdýr.
 
Konuyla ilgili genel bilgi verdikten sonra, Wikileaks belge ve bilgilerini yeniden ve daha spesifik olarak inceleyelim. Yaþanýlan birtakým olaylarýn sebeplerini daha objektif olarak anlayabilmek için, sonuçlar üzerinde analizler yapýp sonuçlardan sebeplere doðru yol almak gerekir. Her sonuç kendisini meydana getiren sebeplerin yansýmalarýdýr. Yansýyla yansýtýcý arasýnda yapýlacak bir hesaplama ve belirlenecek odak noktasýna dayalý olarak yansýtýcý yer ve boyut olarak belirlenebilir. Sebep ve sonuç arasýnda da benzer bir iliþki olduðu bilinmelidir. Wikileaks belgelerindeki olay ve olgularla ilgili bilgiler geçmiþte yaþanýlan tecrübe, yaþantý ve deneyimlerin sebepleriyle iliþkilidir. Aslýnda bu bilgilerin haber deðeri kaybolmuþtur. Çünkü o olaylarýn sonuçlarý yaþanarak gerçekleþmiþ ve artýk yaþanýlan sonuçlardan sebepler anlaþýlabilir olmuþtur. O zaman ifþa edilen belge bilgilerinin haber deðerlerinden ziyade, baþka mesajlar içermeleri gerekir. Gizlenen mesaj geçmiþle alâkalý olmaktan öte, gelecekle ilgili olup, bundan sonra dillendirilecek olanlara gerekçe saðlayacaktýr. Bu belgelerde olan bilgiler, muhataplarýnýn bulunduklarý yerlere nasýl geldiklerinin ve elde ettikleri güçleri kimlerin desteðiyle saðladýklarýnýn bilgileridir. Elde edilenler yapýlandýrýlmýþ sistematik süreçlerin ürünleridir. Bu süreçlerden geçenler elde ettikleri kazanýmlarýn saðlayýcýlarýný ve onlarýn taleplerini göz ardý etmeye yeltendiklerinde, daha önce yapýlan mutabakatlarýn belgeleri ortaya serilmektedir. Bu belgeler muhataplarýný getirildikleri yollardan tekrar geriye doðru al aþaðý edebilecek arka plânda þimdilik gizli kalanlarýn zayýf ama uzun soluklu göstergeleridir.
 
Elde edilen yeni iletiþim teknolojilerinin kullanýmýyla kayýt altýna alýnan bilgilerin ve kaydedilen görüntülerin etkili medya silah gücünün namlularýndan yer, zaman ve maksada baðlý olarak boþaltýlmasý þeklinde gerçekleþen çok boyutlu süreçler, sömürgeci küresel güçlerin kullandýklarý yeni silahlarýdýr. Yada onlarýn açýsýndan yeni olmayan ancak, muhataplarý açýsýndan yeni yeni farkýna varýlan silahlarýdýr. Bu silah, nükleer veya diðer kitle imha silahlarýndan daha geniþ ve uzun süreli tesirlere sahiptir. Ýnsanlýðý böylesi karanlýk odaklarýn tesirlerinden kurtarmak için, bilgilendirici ve yeni teknolojilerin kullaným maksatlarý hakkýnda detaylý bilgileri içeren eðitici programlar hazýrlanmalýdýr. Daha da önemlisi, gençlerimize gelecekte benzer komplolara muhatap olmamalarý için, deðerler eðitimi verilmelidir. Çünkü, deðerler eðitiminden geçerek duyuþsal alan öðrenme deðerlerini özümseyen bireylerin bu tuzaklara düþme olasýlýklarý zayýftýr. Bu tür komplolar, deðerler erozyonu yaþayan ve aþýrý tutkularýný disipline edemeyen kiþiler üzerinde daha etkili ve sonuç alýcýdýr. “Yahudi’nin yaðlý kesesi temahkâr Müslüman’ýn iþtahýný kabartýr” þeklindeki özdeyiþ bu manada anlamlýdýr. Eðitim kurumlarýmýzýn bence iþlevlerinden birisi de; bireye bu tür faaliyetlere karþý koyabilme yeteneði kazandýrmak olmalýdýr. ÝKK denilen bu yetenek, aslýnda toplumsal bütünlüðün devamlýlýðý açýsýndan hayati deðere sahiptir. Eðitim ve öðretim etkinlikleri yoluyla alýnacak tedbirlerden birisi de; düþünce eðitimi ve felsefi çalýþmalardýr. Çünkü bu tür çalýþmalarýn farklý manipülasyon ve komplo teorilerine karþý teoriler üretme hedefini canlý tutacaðý düþünülebilir.
 
Sevgili dostlar, her zaman yaptýðýmýz gibi biz gene konuyu hayal ustamýz sevgili Teyo Pehlivan’ýmýza havale edelim ve onun konuya ýþýk tutacak olan tüyolarýný görelim. Teyo iþin ustasý, elinde gül destesi. Çiçeðinde arý çok, bal yýðacak kovan yok. Çiçek özünü vermeye, arý balýný yapmaya mahkum. Arýyla dolaþan öz gevþek, bal kovanýnda muhkem. Teyo’nun hayalleri, çiçeðin bal yapýlan özüdür, erenlerin dersler verip aydýnlatan sözüdür. Zemheride bol güneþ, yazýn serin tutan gölgeye eþ.
 
A.O.E. –“Teyo Emi merhabalar. Nasýlsan gardaþ? Gene karþýna geldim ve tüyolarýn ariram. Arada bir daliram, gara gura görir sessýz sedasýz baðýriram. Sesým çýhðmirki duyasan, tüyona ram sayasan. Gardaþ sene birde sorum var. Bu “wikileaks” midir, “tilkileaks” midir bu dedihðlari ne ola ki? Her hal ki senide yazmýþlar. Senide onnarmi pehlivan ettýler. Ne diyirsen bu iþe?” Göreki kim ne olmuþsa onnar yapmýþlar!..”
 
T.P.-“Hðoca sen ne söylirsen! Onnar kim ki beni pehlivan etsýnner. Ben güreþi býrahðdýðýmda, onnar analarýnýn garnýndayýdýlar. Ne zaman doðacahðlarýnida bülirdým. Çünkü ben malýmý ey tanýram!.. Bunnar beni de gollamahð istedýler de tez uyandým. ALLAH’ýn güni çohð. Bir gün ancahð yeter diye iki tene ne yalan söylim filinta kimin gýnali gýnali zenneler göndermýþler. Ben bunnarýnan onnarýn diliyýnen epey gonuþduðdan sora, bahðdým bir an öyde (önce) üsdüme sýççýramiya çalýþillar. Ben Baltacý Paþayýnan Uruslara garþi herbederken, epey tecrübemýz olmuþdi! Ona sebep ben bunnardan hðudihlandým. Bunnari epey bir elden geçýrdýhðdan sora, bahðdým gözlerýni heç yummillar. Gardaþ birde ne görim, gözlerýni çýðartmýþ çohð uzahðlardan görünen dürbün tahðmýþlar. Hama bunnari üsd üsde goyup gözlerýni baðladým ve saðlarýni sollarýni camýþ bezýriyýnen yaðladým. Sanki alav almýþ yanillar. Dumannari gýþlarýndan deðil, baþlarýndan çýhðirdi!.. Gözlerýndeki dürbünnerýn ayarlarýni bozdum ve defettým gettýler. Beným hem gizlim gapahðlým yohðtur. Ne yapmýþsam, edebýmýnen ve erkâniyýnan yapmýþamdýr. Ben her ne yapmýþsam, ALLAH’ýmýn beni mutlaka gözlediðini ve kamera gayýtlarýmýn tutulduðuni bülerahð yapmýþamdýr. Bizim dinimizde evünde barhðýnda bile helalýnnan muhabbet yaparken ölçüler vardýr. Evünde sallam seyýt dolaþamazsan. Evünde Melekler vardýr ve seni görürler. Ona göre davranacahðsan. Bahð iþde bu yüzden hal ve hareketlerýne dýgget edecahðsan. Herhal ki bu gurallar iþde bele durumlara garþi bir tedbirdir. Ben bunnari bildiðim üçün, onnar beni çekemedýler, ben onnara pazýli poz verdým. Bizim bundan hðeberleri olmiyan iþtahlýlar golayca dezgâha düþmüþler. Sende bülürsen hðoca; “gizli …..iþen, eþgere doðar”. Þimdi gizli iþlerýn eþgere doðumlari yaþanir. Senýn o dedýðýn “wikileaks” yada “tilkileaks” cýler azmi peþýmden dolandi! Ama her seferýnde farþi malamat oldular”.
 
A.O.E. –“Yahu Pehlivan Emi, ALLAH seni inandýrsýn seni dinniyende vahðdýn nasýl geþdýðýni anniyamiram. Tüyolarýn çohð deðerli ve içlerýnden de ayarli! ALLAH ayarýmýzi bozmasýn, zor yazýlar yazmasýn. Sen guvvetlýsen üstlerýnden gelirsen de, ya bizim halýmýz ne olacahð!?
 
T.P. –“Bahð hðoca, gorhðunun ecele faydasý yohðdur. Gorhðarahð, ürkerahð ve sahðlanarahð bu guddelýhðlarýn üsdesýnden gelemezsýz. Bikere uyanýhð olacahðsýz. Elýze, belýze ve dilýze sahap olacahðsýz. Bunnari kimsenýn gullanýmýna kiraya filan vermiyecahðsýz. Verýrsen kiraya aðzýn, çýhðar gider bedenden özün. O zaman dinnenmez olur sözün ve gamaþýr göremez olur gözün. Artýhð bedava hamalsýn daþýdýðýn yükün hüzün! Hðoca bizde zaman diye bir zaman yohð ya, ona sebep senýn dedýðýn tam çýðardamadým. Bizde zamanýn nasýl geþdýðýni annamahð kimin biþe yohð. Hðoca çare; insannarýn daha çohð bilgili ve onnarýn plânnarýna zot attýracahð garþý plânnar yapmahð ve hama harekete geçmahðdýr. Gençleri iyi eðitin. Bari onnar ilerde bu oyunnara düþmesýnner. Gendýlerýni ve ülkelerýni saðlama alsýnnar”.
 
Günün sözü: Dostunun deðerini bilemeyen, düþmanýn þiddetini anlayamaz ve bir gün bulunduðu yerden tepe takla yuvarlanýr.
 
Selam ve saygý ile.
 
NOT: Yazýmda “ðh” sesi gýrtlaktan çýkarýlmasý gereken “ð” sesi yerine kullanýlmýþtýr.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3299 Defa Okundu
2013-03-29

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır