KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS ÝL KAPSAMýNDA EðTM VE ÖðRETM ALANýNDAK SEVNDRC GELþMELER

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         KARS ÝL KAPSAMýNDA EðTM VE ÖðRETM ALANýNDAK SEVNDRC GELþMELER
Kars Ýli Kapsamýnda Eðitim ve Öðretim Alanýndaki Sevindirici Geliþmeler
 
Bilindiði gibi genelde Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgemiz özellikle coðrafi, ekonomik ve iklimsel koþullar nedeniyle yine genel eðitim ve öðretim harcama ve yatýrýmlarýndan üzerine düþen payýný alamamaktadýr. Eðitim ve öðretim ile ilgili temel girdiler boyutuyla bu bölgemize özellikle öðretmen ihtiyacýnýn karþýlanmasý noktasýnda odaklaþan önemli sorunlarýn olduðu anlaþýlmaktadýr. Öðretmen atamalarý yapýlýrken tercih edilerek atanmak için oldukça cazip, ancak atandýktan sonra da uzun süreli kalmak için ikna edici olmayan bir yerleþim birimi olduðu gibi kalýcý hale gelmiþ bir algý yanýlmasýnýn olduðu söylenebilir. Her ne kadar bu algý yanýlmasýnýn sosyo - ekonomik, coðrafi ve iklimsel koþullarla iliþkili olduðu düþünülse de, aslýnda bunun farklý kaynaklarý olduðu bilinmelidir.
 
Bu bölgemize atanan öðretmenlerimizin ekonomik olarak yeteri kadar desteklenemediði ve adeta asgari koþullarda bile bir yaþam kalitesinin saðlanamadýðý, korunma ve barýnma gibi temel fizyolojik ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnda zorluklar yaþandýðý, öðretmenlerimizin kendilerini güncelleyebilecek düzeyde yeni bilgi teknolojilerine ulaþma amacýný gerçekleþtirebilecek kadar harcama yapamadýklarý, yoðun eðitim ve öðretim etkinliklerinin tamamlanmasýndan sonra öðretmenlerimizin stres atma, dinlenme ve tatil alýþkanlýklarýnýn gittikçe ortadan kalktýðý ve bir sonraki döneme tam dinlenilmeden baþlandýðý artýk bir olgu olarak karþýmýzda durmaktadýr.
 
Ýþte bu ve benzeri sebepler, öðretmenlerimizin bu bölgelerde kalýcýlýklarýný tehdit eden temel faktörlerdendir. Bu konularda alýnacak oldukça basit önlemlerle bile sorunun çözümüne katký saðlayabilir. Bölgede görev alacak öðretmenlerimizin temel biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarý karþýlandýktan sonra yerinde denetim ve kontrollerle eðitim ve öðretim sürecinin daha objektif yönetimi saðlanmalýdýr. Öðretmenlerimiz gelirken gitme hesaplarý yapmamalýdýrlar. En azýndan bu hesabý yapmayacak olanlar çeþitli ilave kazanýmlarla teþvik edilmelidir. Üniversitelerin eðitim fakülteleri bölgede görev almaya niyetli olan öðretmenlerimizi akademik bilgi ve deneyimlerinin yükseltilmesi adýna lisansüstü eðitim desteði verebilecek çalýþmalar yapmalýdýr.
 
Performans deðerlendirmesi çalýþmalarýna hýz verilerek özverili çalýþan ve gereði gibi çalýþmayan öðretmenler arasýnda bir fark yaratýlmalýdýr. Mutlaka birbirlerinden ayýrt edilmelidirler. Siyasi otorite ve iktidara yakýnlýk ve uzaklýk atamalarda esas kriter olmamalýdýr. Kriter, yetiþtirilen öðrencilerin baþarý düzeyleri ve öðretmen yeterlikleri olmalýdýr. Öðrencilerin öðrenme baþarýlarýnda katkýsý yüksek olan öðretmenler mutlaka ödüllendirilmelidirler. Bu bölgelerde çalýþan öðretmenlerin yaþam koþullarýnýn iyileþtirilmesi çalýþmalarýna acilen hýz verilmelidir. Eðitim ve öðretim etkinliklerinin planlanýp uygulanmasýnýn geriye dönük kazasýnýn olmadýðý çok iyi bilinmelidir. Eðitim ve öðretim uygulamalarýnda yaþanan kayýplarýn telâfisi mümkün deðildir. Baþlangýçlar, gidenin gittiði yerden deðil, gelenin baþladýðý yerden itibaren sayýlmaktadýr. Dolayýsýyla her yeni baþlangýç, farklý ve yeni süreçlerin baþlangýcý olacaktýr. Biri diðerinin kazasý yerine geçmeyecektir.
 
Baþarýlý okullar, okul yönetimi, öðretmenler, öðrenciler ve çalýþanlar ödüllendirilmelidir. En küçük bir geliþme ve ilerleme de mutlaka muhataplar bulmalý ve hak edilen karþýlýk verilmelidir. Bilindiði gibi, marifet iltifata tabidir. Ýdareciler bu konularda daha cömert ve cesur olmalýdýrlar. Eðer mesele öðrencilerimizin öðrenme baþarýlarý ise, gerisi teferruattýr. Bu iþlerin siyaset ve çýkar iliþkileri temelinde ihmal edilmemesi gerekir. Ýltifatla karþýlanan marifetler giderek daha da büyüyecek ve sýnýfýn, okulun þehrin ve bölgenin dýþýna taþacaktýr. Bütün mesele bilenle bilmeyenin ayýrt edilmesi, üretenle üretmeyenlerin fark edilmesi ve daha fazlasýnýn yapýlmasýna fýrsat verecek atýlýmlarýn önünün açýlmasýdýr. Þüphesiz ailelerin ve bu merkezde okul aile birliklerinin katký paylarý da yadsýnamaz. Artýk aileler de kendi çocuklarýný kendi gelecekleri olarak görmeye baþlamýþtýr. Elbette ki öðretmenlerimiz de kendi öðrencilerini asla rakip olarak deðil kendi gelecekleri olarak görmekte ve öyle algýlamaktadýr. Artýk þimdiki okul eski okul deðil, þimdiki öðrenci de eski öðrenci deðildir. Her okul küreselleþen dünyamýzda üzerine düþenden daha fazlasýný yapmak zorundadýr. Bu fazlalýklar, asla ötelenecek ve ihmal edilemeyecek nitelik ve çýkýþ noktalarýdýr.
 
Okullarýmýz eðitim ve öðretim dönemlerinde açýlan ve daha sonra eðitim ve öðretim alan uðraþýlarýnýn yapýlmadýðý mekânlar deðillerdir. Kýsacasý bir sonraki eðitim ve öðretim dönemi için yapýlmasý gereken hazýrlýklar olmalýdýr. Bir önceki yýlýn öz eleþtiri ve muhasebesi yapýlarak, hedeflenen baþarý ile elde edilen baþarýnýn kýyaslanmasý iþin baþlangýcýný oluþturacaktýr. Hedeflenen ideal ürün ve elde edilen gerçek ürün arasýnda fark çok açýk ise, iþte o zaman önemli sorunlarýn olduðu düþünülmelidir. Ýþte bu sorunlar masaya yatýrýlmalý ve bir sonraki yýl için çözüm yollarý geliþtirilerek uygulamaya sokulmalýdýr. Bu sorunlarýn giderilmesi konusunda eðitim fakülteleri ve akademik camiadan destek alýnmalýdýr. Çünkü o konularda yapýlacak eðitim araþtýrmalarý sorunlarýn çözümünde objektif yaklaþýmlarý ortaya çýkaracaktýr.
 
Eminiz ki bölgemiz ve þehrimizde de bu benzeri çalýþmalar yapýlmakta ve bu iþin paydaþ ve çalýþanlarý koordineli olarak süreci yönetip yönlendirmektedir. Örneðin güzel Karsýmýzýn Milli Eðitim çatýsý altýndaki öncü eðitim kurumlarýndan birisi de þüphesiz Kars Fen Lisesidir. Bilindiði gibi bu liseler liselere giriþ sýnavýnda en üst dilimden öðrenci almaktadýr. Kýsacasý bu okullarda eðitim alan öðrencilerimiz, toplum ve devlet olarak geleceðimizin çok önemli insan kaynaklarýný oluþturacaktýr. Öyleyse devletin de yaptýðý gibi bu okullara çok daha fazla önem verilmesi kaçýnýlmaz bir gerekliliktir. Çünkü devlet bu okullarda ortaya çýkabilecek eðitim sorunlarýnýn zamana yayýlmadan anýnda çözümünden yanadýr.
 
Her toplumun %5’ i düzeyindeki üstün zekâlýlara hizmet veren bir eðitim kurumu maalesef Kars ilimiz içerisinde yoktur. Bölgenin tamamýnda var mýdýr onu net bilemiyorum. Ancak dediðim gibi en üst limitten öðrenci alan bir Fen Lisesi bulunmaktadýr. Öyleyse bu okullara çok daha fazla önem verilmesi gereði ortadadýr. Geliþmiþ toplumlarda bu %5’lik dahi öðrencilere verilen önem o ülkelerin sýnýrlarýnýn korunmasý kadar hatta daha fazladýr. Çünkü o çocuklarý bu milletin ve devletin geleceðine katacaklarý katma deðerlerin pahasý biçilemeyecektir. Bu okullarda kesinlikle yönetim, öðretmen ve öðrenci iliþkileri ve özellikle ilerde çok vahim sonuçlara zemin oluþturacak yeterlik sorunlarýnýn yaþanýlmasý akla bile getirilmemeli ve zaten de öyledir.
 
Sayýn Milli Eðitim Müdürümüz, þube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz ve tüm özveri ile çalýþan öðretmenlerimiz üzerlerine düþenleri daha fazlasýyla yapmaya çalýþmaktadýrlar. Buna zaman zaman ikili iliþkilerimizde de rastlamak mümkündür. Fen Lisesi 2012-2013 eðitim ve öðretim döneminde YGS sýnavýnda geçmiþ dönemlere nazaran baþarý seviyesini biraz daha yükseltmiþ olmasýný önemsemek gerektiðini, ancak elde edilen baþarýyla yetinilmemesi inancýmý belirtmek isterim. Okul idaresinin yönetimde sergilediði tatlý rekabete dayalý eðitim disiplini anlayýþýnýn, öðretmenlerimizin kendilerini yeni bilgi teknolojilerine ulaþma ve kendilerini her zaman güncelleme çabalarýný takdirle karþýlýyorum. Örnek bir Fen Lisesi olma yolunda yapýlan tüm çaba ve gayretleri destekliyorum.
 
Okul – aile iþbirliði, þüphesiz seçme sýnavlarýyla gelen çok yetenekli ve donanýmlý öðretmenlerimizin her sýnýftaki öðrencilerimizin hepsiyle muhatap olabilmeleri adýna dönüþümlü bir daðýlýmýn önünün açýlmýþ olmasý, baþlangýç sýnýflarýndan en son sýnýflara kadar bütün öðrencilerin noksanlýklarýnýn tespit edilerek ilave çalýþma ve denemelerin yapýlýyor olmasý, öðrencilerimizin tamamýný kapsayan rehberlik ve psikolojik danýþmanlýk uygulama ve çalýþmalarýna titizlikle devam edilmesi, çevresel sorunlara duyarlýlýk kazanýlmasý, demokrasi ve insan haklarý eðitimi konularýnda farkýndalýk yaratýlmasý çalýþmalarýnýn önemsenmesi, gelir düzeyi düþük öðrencilerimizin ihtiyaçlarýnýn giderilmesi ile ilgili bilinçli ve öðrenci onurunu zedelemeyen çalýþmalar, ülkemizdeki toplumsal bütünlük ve milli bir tarih bilincinin geliþtirilmesine dönük gezi ve gözlemler, okulumuzun küresel ölçekte daha anlamlý ve iz býrakacak çalýþmalara imza atacaðýnýn göstergeleri olacaðýna olan inanç ve güvenimi hep canlý tutacaðýmý ifade etmek istiyorum. Çünkü bu gençlerimizin milli bilinç ve þuurla yetiþtirilmeleri ilerde en çok ihtiyacýmýz olacak deðerlerin inþasý adýna vazgeçilmez olacaktýr.
 
Adý “Türkiye Cumhuriyeti” olan Ülkemizin bölünmez bütünlüðü, þanlý bayraðýmýzýn eþsiz ve emsalsiz olmasý, resmi dilin Türkçe olmasý, Türk Milletinin bütün ihtiþamýyla milletler camiasýnda yerini almýþ olmasýyla alâkalýdýr. Tek Millet, tek bayrak, tek vatan sloganý toplumsal birlik ve beraberliðimizin dillendirilmesinin adýdýr. Hiç kimse bu büyük Milleti meydana getiren ayrý ayrý gibi duran asli unsurlarý ayrýþtýramayacak, birlik ve beraberliðin gölgesinde cýlýz kalýp kuruyup gideceklerdir. Birliðin aþýlmaz gücü, ayrýlýðýn çürütücü zayýflýðýný yok edecektir. Gençlerimizi her türlü sinsi emellerle mücadele edebilecek donaným ve potansiyele sahip olarak yetiþtireceðiz. Onlarýn yerel ve küresel ölçekte her türlü sorunla baþ edebilecek donanýma sahip olmalarý, büyük milletimizin geleceðinin garanti altýna alýnmasý anlamýna geldiði unutulmamalýdýr. Onlarýn yetiþtirilmelerinde ALLAH korusun ortaya çýkabilecek en küçük bir zaaf, çözümü çok zor sorunlara kapý aralayacaktýr.   
 
Saygýdeðer dostlar, ben Kars’ýn eðitim ve öðretim potansiyelini, tasarlanýp plânlamasýndan uygulamasýna ve ölçülüp deðerlendirilmesine kadar geçen süreçlerle iliþkili gerçekleþtirilen tüm çaba ve gayretleri Teyo Pehlivanýmýzýn denetimine açalým. Bunu en doðru þekilde yaparsa o yapar ve bizlerde almamýz gereken tüyolarý almýþ oluruz. Eðitim disiplin ve tatlý bir rekabet iþidir. Bu rekabetin kaybedeni asla olamaz. Süreç bu manada baþarýlý yönetildiði zaman, her tarafýn performansý artar ve herkes kazançlý çýkar. Çünkü temel ilke; “Kazan – kazan” ilkesidir.
 
A.O.E. “-Yahu Teyo Pehlivan,   ne o elinde defterler, kalemler, sicil dosya ve raporlarý, öðrenci not listeleri, öðretmen performans dosyalarý, v.s. yoksa sen en bakanlýk müfettiþi mi oldun?!.. Anladým, anladým sen Kars Milli Eðitimini denetime gelmiþsin. Gardaþ vallaha tamda yakýþmýþ. Kimin aklýna gelmiþse inan tam isabet etmiþ. Madem Kars’a denetime gelmiþsin bana neden haber vermedin?!.. Yoksa gizlin saklýn mý var!.. Darýlýrým vallaha. Neyse anlaþýlan denetimlerini bitirmiþsin. Peki gardaþ nedir durum, neler söyleyeceksin? Hele ver bakalým tüyolarýný, bölelim uyuyanlarýn uykularýný. Pehlivan Emi ben özellikle sana bizim Kars Fen Lisesini soracaðým. Sanki çok beðenmiþ gibi bir halýn var. Baksana okulun rozetini takmýþsýn”.
 
T.P. “-Ḫoca ALLAH seni inandýrsýn, geçenlerde sayýn Milli Eðitim Bakanýmýzla bir telefon görüþmesi yaptýk. Bu eðitim konularýný masaya yatýrdýk. Ola gardaþ ne geder aðýr sorunlarýnýz varmýþ! Ýnan masanýn üç ayaðý vardý ikisi de gýrýldý. Masa galdý tek ayaḫlý. Baḫdým oda gýrýlacaḫ, ayaðýmý çaḫdýrmadan masanýn altýna dayadým. Dedim hiç deðilse sayýn Bakanýmýz mahcup olmasýn. Epey bir inceleme ve yaptýktan sonra, sayýn Bakan Bey çoḫ deneyimli bir ḫocamýz olaraḫ bütün meseleleri yaḫaladý. E… birezde yaþýný baþýný almýþ ya, yoruldu geriye de sizin Karsýn sorunlarý galmýþtý. Bende senýn Kars’ta olduðun bildiðim için, sayýn Bakaným dedým müsaade edrsez oranýn durumuna da ben baḫim. Oda saðolsun beni gýrmadý tamam Teyo dedi. Bende hemen yola çýḫdým. Gelýr gelmez gýbal deðiþtirdim (kýlýk deðiþtirdim) ve dilenci gýlýðýnda sayýn Milli Eðitim Müdürümüzün gapýsýni çaldým. Dedým hele baḫim sayýn müdürümüz yedýðýnden ve içtiðinden benýmde garnými doyuracaḫmi. Gardaþ zaten acýmdan garným kemiklerýme yapýþmýþdi. Neye yalan söylim beni içeri aldý ve yedýrdi içirdi. Üsdümi baþými da geydýrdi. ALLAH ondan razý olsun. Dedým tamam sayýn müdürüm aç ve açýkta olanlarý giydirip, yedirip içiriyorsa bu iþi haggýyla yapýyor demektir. Ben vereceðim notumu verdim. Müsaade alýp çýḫdýḫdan sonra, bizim Galadan enýþtemiz olan ve sayýn müdürümüzün yardýmcýsý olan Osman beye uðriyim ve hele baḫim o neyedir dedým. Neyse uzatmiyim enýþtenýn gapýsýni çaldým. Gapiyi açdý ama rengi benzi gaþdi. Beni tanir ya, gardaþ tam Teyo diyecaḫdi vallaha diyemedi. Te..Te..Te..Te… diyebildi sonuni getiremedi. Baḫdým titirir, yengemden bir bardaḫ su aldým içirdim gendýne geldi. Beni saðolsun içeri aldý ve Haci Rüþdünün gehvesýnýn çayi olmasa da hoggali bir çay demledi ve çayý içerken Kars’taki eðitim durumlarýný gonuþduḫ. Gardaþ boþunami eniþte etmiþiz, heggetten (hakikaten) güzel çalýþmalar yaptýḫlarýna þahit oldum. Kendilerini tebrik ettim. O ara sen demiþtin ya, Fen Lisesinin durumunu sordum. Gardaþ son YGS sýnavýnda Fen Lisesinin baþarý düzeyini yükselttiðini ve okul müdürünün essahdan öðrencilerinin öðrenme baþarýlarýný artýrmaḫ için akþam sabah çalýþtýðýný ve elýnden geleni yaptýðýný söyledi. Sayýn Fen Lisesi müdürümüzün ilk öðretmenlik yýllarý ile ilgili bir sýnýf yönetimi modeli uygulamasý olduðunu anlatmýþtýn. Hakikaten senin anlattýðýn gibi bir yönetim anlayýþý sergiliyor. Anladýðým kadarýyla yönetim anlayýþýnýn temelini öðrencilerin bireysel farklýlýklarý ve baþarýlarý oluþturuyor. Her soruna yaklaþýmýnda hep öðrencileri merkeze alýyor ve onlarýn öðrenme baþarýlarýný olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldýrmaya odaklaþýyor. Bende birkaç tane rapor hazýrladým ve gittiðimde sayýn Bakanýmýza sunum yapacaðým”.
 
A.O.E. “-Teyo Pehlivan Emi eyvallah. Saðolasan epey iþler görmüþsün. Hem de çalýþanlara ve üretenlere önem vermiþsin. Doðrudur Osman eniþtemiz gerçekten Fen Lisesindeki geliþmeleri özetlemeye çalýþmýþ. Hem kendiside boþ durmuyor ve baḫsana gençlere taþ çýkarttýracaḫ eðitim çalýþmalarý yapýyor. Edindiði yeni bilgi teknolojilerini Kars’ýn geleceði için kullanacaḫlar. Aðzýna saðlýk Pehlivan acelen var gidiyorsun her halde. Gittiðinde sayýn Bakanýmýza öðretmen yetiþtirme iþinin aslýnda öðretmen liselerinden baþlatýlmasýnýn yerinde olacaðýný söyleyin. Eðitim Fakülteleri öðretmen adayý kaynaklarýný çoðunlukla buralardan temin etmelerinin öðretmen kalite ve yeterliðinin artýrýlmasýnda önemli olduðunu belirtin. Tamam yolun açýk olsun. Görüþürüz Ýnþallah”.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3310 Defa Okundu
2013-04-08

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır