KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AKLLER VE ARFLER

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         AKLLER VE ARFLER
Akiller ve Arifler
 
Aziz dostlar, çok deðerli okurlar, hepinizi yeniden selamlýyor, iþlerinizde kolaylýklar diliyorum. Her ne kadar dilekte bulunmak temenniden öteye geçemese de, bunun yerine iþlerimizin kolaylaþmasý için, akli deðerlerimizi iþe koþup adeta akil ve arif insan olma özelliðimizi kullanarak talep edemediklerimizi ve dillendirip söyleyemediklerimizi içimizdeki çocuk veya deliyi harekete geçirerek rahatlýkla muhataplarýna duyurabiliriz. Çünkü herkesin içerisinde bir deli vardýr. Saygýdeðer hocamýz ve büyüðümüz Prof. Dr. Üstün DÖKMEN’ in yazmýþ olduklarý bir oyunda köy halkýnýn bilinç altýna attýklarý bazý düþünceleri köye getirilen ve onlara göre bir delinin nasýl söylenmeyenleri söyleyerek harekete geçirdiðini, tutum ve davranýþlarý etkilediðini görmek mümkündür.
 
Hemen hemen her köy, kasaba ve þehirde toplum içerisinde bu tür düþünce ve düþüncenin ölçümlenebilen ve gözlenebilen boyutu olan davranýþlarýna sansür uygulamayan ve diðerleri tarafýndan da sansüre gerek görülmeden dillendiren insanlar vardýr. Bunlarýn uçuk, kaçýk düþünce, tutum ve davranýþlarý kimi hedef alýrsa alsýn, olumsuz bir tepki oluþmamakta ve hatta muhataplarýna yeni istikametler kazandýrmaktadýr. Örneðin Kars’ýn “Dirgen Kemal”i buna çok uygun bir örnek teþkil etmektedir. Dirgen Kemal’in yaþam öyküsü derinlemesine incelendiði zaman, demek istediðim daha açýk bir þekilde anlaþýlacaktýr. Dirgen Kemal’in incelenmesi gereken yaþam öyküsü ile ilgili elinde bilgi olan Karslý dostlarýmýn bunlarý yazarak tarafýma ulaþtýrmalarýný bekliyorum. Eðer bunu yaparlarsa bendeniz de Rahmetli Dirgen Kemalimizin delilikten öte arifliðini ve meczupluðunu geniþ bakýþ açýlarýyla ele alabilir ve Erzurumlu Teyo Pehlivanýmýz gibi yeniden karþýnýza hayali bir kahraman, söz ve hayal ustasý olarak getirebilirim. Bunlarýn kurguladýklarý hayaller, aslýnda halkýn geniþ kitlelerinin bilinç altýna gömdükleri, çok isteyip baþaramadýklarý ile ilgilidir. Onlar o toplumun kendi içerisinden çýkardýðý ve birer marka olan delileridir. Ortaya meczup tavýrlarla koyduklarý, toplumun genelini temsil kabiliyetine sahiptir. Öyle ya! Delinin nesi olur! Mal ve hizmetler topluma aittir!..
 
Epeydir herkes gibi bizlerde geçmiþleriyle ilintili olarak seçilen ve anlaþýlan odur ki; çok öncelerden kendilerine baþka limanlardan yüklenen misyon çerçevesinde akil adamlar olarak seçilen insanlarý izliyoruz. Ülkemizin daha önce her halde geçerli nedenlere baðlý olarak belirlenen ve bölünen coðrafi bölgelerine benzer þekilde bölünen bölgelere giden bu insanlar, daha iþin baþýnda sürece taksonomik olarak yaklaþmýþlardýr. Çok önemli bir eðitim bilimci olan Bloom’un taksonomisine benzemese de, burada da; yürütülen sürecin kalitesi, akillerin akli arka plânlarý yani giriþ davranýþlarý veya hazýr olma düzeyleri, ödül, ceza ve süreklilik arz eden geri bildirim bulunmaktadýr. Bunlardan her hangi birisinin olmamasý veya zayýflýðý hedeflenen öðrenme ve bilgilenme baþarýsýný olumsuz etkileyecektir. Ancak akillere baðlý olarak ortaya çýkan akýllanma sürecinde maalesef bu çok önemli ve etkileþimi belirleyen deðiþkenlerin hemen hemen tamamý göze çarpmamaktadýr. Burada insanlarýn kafalarýnda canlanan bir taksonomi var ancak, bu görevi üstlenenlerin kendi kendilerinin akilleri olsalar da, baþkalarýnýn içlerindeki delileri olduklarý anlaþýlýyor. Tam bir iletiþim deðil de, tek yönlü bir ileti olarak tanýmlayabileceðimiz etkinlik, tutum ve davranýþlardan çok çeþidi olan deli gömleði giydirilmiþ insanlar olduklarý rahatlýkla anlaþýlmaktadýr. Çünkü çoðu kiþinin akýl kârý olarak söyleyemeyeceði þeyler rahatlýkla telâffuz edilebilmekte, karþýlarýnda bulunan arifleri sürdürülmek istendiði söylenen iletiþim sürecinde taraf olarak görmemek istemektedirler.
 
Ýþin en ilginç tarafý; “kiþilerin iþleridir ayineleri” ifadesinde olduðu gibi, bu insanlarýn ellerinde iþlerinin aynalarý yoktur. Ellerinde ayna benzeri bir þeyler var, ancak aynalara önceden müdahale edilerek sabitlenmiþ görüntüler bulunmakta ve o görüntülerin odak noktalarý aynalarý ayna olmaktan çýkarmýþtýr. Bu insanlarý akil yapacak ve aynaya yansýyabilecek arka plâna düþen gerekçelere rastlanmamakta ve aynalarýn önleri de arkalarý da ayný þeyleri göstermektedir. Toplumun genelinin ortaya koyduðu gerçeklikleri aynalara görüntü olarak düþmemekte veya düþürülmemektedir. Bu kiþiler bu toplumun akilleri veya arifleri olmamakla beraber, toplumun kendi imalatý olan kendi delileri de deðildir. Eðer bunlar deliyse, baþkalarýnýn yani o aynaya müdahale edilip yerleþtirilen sabit görüntülerin sahiplerinin delileridir. Onlarýn düþünüp söyleyemediklerinin dillendirilmesi ve toplumun; küçük adýmlar, etkin katýlým, yapýlandýrýlmýþ dönüt düzeltme ve sürecin devamýndaki aþamalarda olduðu gibi algýsýyla meþgul olunmaktadýr.
 
Gerçekleþtirilen yapýlandýrýlmýþ veya yarý yapýlandýrýlmýþ toplantýlarda, konuþmalarda kullanýlan sözcüklerin ve taraflaþtýrýlan taraflarýn konumlarýnýn bir anlamý olmadýðýný düþünüyorum. Bence asýl önemli olan; seçilmiþ mekân ve kurumlara geliþ biçimleri, kullandýklarý sözcükleri söyleyiþ tarzlarý ve birde kullandýklarý kitlesel beden dilidir. Toplantýlarýn yapýlacaðý mekânlara girmek ve insanlarýn kafalarýna boþ yere takýlan sorulara cevap bulmak için adeta pasaport kontrolleri yapýlmaktadýr!.. Emniyet teþkilâtýna düþen, toplantýlarda görüþlerini ortaya koymak isteyen vatandaþlarý engellemek deðil, gereken tedbirleri almaktýr. Eðer barýþ ve huzur adýna bir tarafta her türlü davranýþ ve eylemler tölere ediliyorsa, diðer tarafýn düþüncelerini ifade etmelerine de engel konulmamalýdýr. Madem konuþularak anlaþýlacak, öyleyse konuþturmamanýn gerekçesi nedir?
 
Özellikle üniversitelerde gerçekleþtirilen toplantýlarda, sadece beklenti olarak ortaya çýkan yararlardan ziyade, gerek öðrenci kitlesi içerisinde, gerek öðretim elemanlarý arasýnda ve gerekse öðretim elemaný ve öðrenciler arasýnda; eðitim ve öðretimi temelinden sarsan ayrýþmalar ve husumetler baþ göstermektedir. Þüphesiz doðal olan ve siyasi olarak siyaset kurumunun dillendirdiði farklý düþünce ve talepler, sosyolojik olarak halk nezdinde derin ayrýþmalara neden olmamaktadýr. Zaman zaman halk, siyaset kurumunun iþi budur diyerek geçmektedir. Eðer aksi olsaydý halk arasýnda derin ayrýþtýrýcý husumetlere rastlanýrdý. Ancak çok þükür, böyle bir durum bu milletin düþmanlarý tarafýndan çok istense de yaþanmamýþtýr ve Ýnþallah yaþanmayacaktýr da. Üniversitelerde öðrenciler en az dört yýl ayný sýnýflarý, ayný yemekhaneleri, ayný yatakhaneleri çok yakýn mesafeden paylaþmaktadýrlar. Öyle ki nefeslerini dahi paylaþmaktadýrlar. Ancak ne yazýk ki artýk sýnýflarýmýzda yaz ve kýþ köþeleri bulunmaya baþlamýþtýr. Sýnýflarda esen dondurucu soðuk rüzgârlar her yere yansýmaktadýr. Üniversitelerde gerçekleþtirilen bahar þenlikleri þensizlik olmaya baþlamýþtýr. Birleþtirici etkileri beklenen etkinliklerin her birisi daha fazla ayrýþmanýn harmonisi haline gelmiþtir. Batý müziðiyle çekilen halaylarda atýlan siyasi sloganlarýn hepsi birleþtirici deðil, ayrýþtýrýcýdýr. Bu durumda bir tepki vakasý olarak ortaya çýkan diðer tarafýn da kendi argümanlarýný ortaya koymalarý sonucu tehlikeli cepheleþmeler yaþanmaya devam etmektedir. Üniversitelerin çok geniþ açýk mekânlarýnda bir araya gelemeyen öðrencileri bir sýnýfta toplayarak etkili ve baþarýlý eðitim ve öðretim etkinliklerinden bahsediyoruz!.. Akil insan olarak ortaya çýkanlarýn üniversitelerimizde gerçekleþtirdiði toplantýlarda, ne yazýk ki öðrencilerimiz arasýnda canla baþla tesis etmeye çalýþtýðýmýz dayanýþma ve kurum kültürü yok olmaktadýr. Artýk bir mücadele ve bu mücadelede kaybet ve kazan ilkesi baþat durumdadýr.
 
Durum öðretim üyeleri açýsýndan da aynýdýr. Üniversitelerin üniversal yapýlarýna uymayan klikler ve ideolojik gruplaþmalar ön plâna çýkmaktadýr. Artýk farklý paradigmalara sahip, bireysel farklýlýðýný alabildiðine geliþtirmiþ ve ayný zamanda inandýðý felsefesinin ötesinde insanlara Yunus misali bakabilen öðretim elemanlarý arasýnda akademik sohbetler yaþanmamaktadýr. Bir siyasi partinin taraftarý olmak bile diðerlerini ötekileþtirmek için insafsýzca kullanýlmaktadýr. Yönetimlere daha yakýn olmak için takla hesaplarý yapýlmakta, yeni soytarýlýk ve dalkavukluk kýyafetleri için sipariþler verilmektedir.
 
Öðretim elemaný ve öðrenci arasýnda gerilen iliþkiler ise iþin en vahim sonucudur. O toplantýlara katýlan öðrenciler ve öðretim elemanlarý birbirlerinin hocasý ve öðrencileridir. Adeta sidik yarýþýna dönüþtürülen tartýþmalarda öðrenci hocasýnýn ve hoca da öðrencisinin rakibi haline getirilmektedir. Bu durum siyasi arenada olsa belki makul karþýlanabilir, ancak bir eðitim kurumunda bu durumun sonuçlarý hiç hayýrlý olmayacaktýr. Birbirlerini düþman taraflar olarak gören öðretim elemaný ve öðrencilerin bir sýnýf atmosferinde paylaþacaklarý ve uzlaþacaklarý bir þeyleri kalmayacaktýr. Böyle bir sýnýf ortamýnda eðitim ve öðretimden söz edilemez. Öyleyse bu toplantýlar yapýlacaksa, eðitim kurumlarýnýn dýþýnda yapýlmalýdýr. Daha çok siyasi yelpazede bu etkinlikler organize edilmelidir. Üniversitelerimiz bu ve benzeri durumlarý deðerlendirirken daha ince eleyip sýk dokumalýdýr. Dil kültürümüzde fazla rastlanmayan “akil” kavramý bizim toplumumuzda “arifler” olarak yer bulmuþtur. Arifler anlar diyoruz ama akiller anlar diyemiyoruz. Çünkü akiller anlamamýþlardýr. Arifler halkýn içerisinden çýkarlar. Birileri tarafýndan bir yerlerden çýkarýlmazlar. Ariflerden dalkavuk veya soytarý da olmaz. Onlar Hakký ALLAH’ ýn adý olarak tanýmýþlardýr. Hakký inkâr etmenin ALLAH’ ý inkâr olacaðýnýn farkýndadýrlar.
 
Sevgili dostlar hepinize en derin selam ve sevgilerimi tekrar tekrar iletmek istiyorum. ALLH yar ve yardýmcýnýz olsun.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5512 Defa Okundu
2013-05-26

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır