KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GEZ PARKý OLAYLARý LE AVRUPA BRLð ARASýNDA GDP GELEN YANSýMA OKUMALARý!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         GEZ PARKý OLAYLARý LE AVRUPA BRLð ARASýNDA GDP GELEN YANSýMA OKUMALARý!..

 Gezi parký olaylarý ile Avrupa Birliði arasýnda gidip gelen yansýma okumalarý!..

Aziz dostlar; yeniden hepinizi derin saygý ve muhabbetlerimle selamlýyorum.  Rabbim hepimizin iþlerimizi kolaylaþtýrsýn ve akýl saðlýðýyla beden saðlýðýmýzý korumamýza fýrsat versin.  Hani derler ya; “Ayýdan post, gâvurdan dost olmaz”. Büyük vatan þairimiz merhum, Mehmet Akif ERSOY’ un; “medeniyet dediðin tek diþi kalmýþ canavar”  dediði batý medeniyeti; ayrýþtýrma, deðer yok etme, sömürü, talan, yok ederek varlýðýný sürdürme temeli üzerine kurulmuþtur.  Halbuki Türk-Ýslâm medeniyeti ise;  birleþtirme, deðer üretme, paylaþma, insaný yüceltme, koruyup yaþatma temeli üzerine inþa edilmiþtir.  Dünyanýn hemen hemen her tarafýnda bu iki farklý medeniyetin belirleyici izlerine rastlanmaktadýr. Onlar bireyi ön plâna çýkararak deðer adýna her þeye küfrettirip isyan ettirirken, bizler ise Ýbni Haldun’un deyimiyle þahsiyetleþtirdiðimiz bireyi (beni) bizde eriterek toplumsal birlik ve bütünlüðü saðlamlaþtýrmýþýz. Türk – Ýslâm medeniyetinin inþa edilmesiyle ortaya çýkan pozitif toplum yapýsýnda; aç komþusunu doyurmadan yatmayan, çuvaldýzý kendisine batýrmadan iðneyi baþkasýna batýrmayan, mülkün temeline adaleti koyan, göçmen kuþlarýn göç yollarýna kuþ barýnaklarý kurarak onlarýn dahi haklarýný koruyan, halâ hayranlýkla yad edilen bir vakýf geleneði hayata geçiren ve alanýn vereni, verenin alaný tanýmadýðý bir yardýmlaþma ve dayanýþma kültürü oluþturan özgür, ama yaratana kulluk görevinin bilincinde olan þahsiyetler doðmuþtur.

Dünün batý medeniyetinin tek diþi kalan canavarlarý, bugün AB çatýsý altýnda diþlerini yenileyerek kanýný emecek zayýf damarlar aramaya çýkmýþlardýr. Diþleri bir kere kana battýktan sonra, artýk geri dönüþü olmayan þer yolunun azýlý yankesicileri ve hatta doðrudan düz kesicileri olmaktan geri durmamýþlardýr. Durum öyle bir hal almýþtýr ki, kendilerinden saydýklarý dýþýnda kalanlarýn oluþturduðu sömürü alanlarýný; yok edilmesi gereken, çalýþýp üretip kendilerine rakip olma ihtimalini ortadan kaldýrmak için sanat eserleri üreten elleri ve parmaklarý kesilen, ki Hindistan’da Ýngilizler bunu dokuma ustalarýna zalimce yapmýþlardýr, kendilerinin iftira ederek suç isnat edip daha sonra bu suçlardan dolayý cezalandýrdýklarý insanlarýn oluþturduðu ve sadece hayatta kalabilecek kadar yiyip içmelerine müsaade edilen mazlumlarýn ve kurbanlarýn zalimleri ve zorbalarý olmuþlardýr. Yeni dünya düzeni dedikleri, acýmasýz bir sömürü düzenidir. Bu düzende var olmak ve onlarýn biçip giydirdikleri kefeni yýrtýp karþýlarýna çýkmak hali hazýrda uygulanan günübirlik politikalarla imkân dýþýdýr. Ne mevcut iktidar anlayýþý ve ne de muhalefet anlayýþý buna uygun deðildir. Bu uygunsuzluklar girdabýnda sýkýþan halk, her gün yeniden sunulan gündem maddeleri ile meþgul edilerek bu sömürü düzenine razý hale getiriliyor. Böylece bu ülkenin ve insanýmýzýn tüm zenginlikleri talan ediliyor. Halkýmýz, teröre ve terör tezgâhlý þehit olan evlatlarýna odaklaþýp sarýlýrken; dünyanýn en pahalý yakýtýný kullanarak hayatýný kolaylaþtýracak araç teknolojisini kullanamaz ve çok önemli olan zamandan tasarruf edemiyor. Küreselleþen dünyamýzda sadece günübirlik iþlerin doldurduðu günlük yaþamýyla baþ baþa kalmak zorunda oluyor. Çünkü ertesi gün baþka meþgaleler kendisini bekliyor. Kýsacasý dünü bir gün sonra unutmak zorunda kalýyor. Dolayýsýyla bu günün dünü olmadýðý gibi, geleceði de olmuyor!.. Konuþup harcamadýðý halde telefon parasý ödüyor, Bankacýlýk hizmetlerinden yararlanmak istediðinde yine karþýlýðýný alamadýðý ve adil olmayan; dosya ve görünmeyen masraf gibi garip kalemlere para ödüyor, kullanmadýðý ve kullandýðýna ilave elektrik paralarý ödüyor, aldýðý ve sattýðý her nesne için maliyetinin kat kat fazlasý vergiler ödüyor, piyasada yasal ve hatta dini argümanlarla beslenmiþ tefecilik yapýlýyor, bir önceki yýl vergi rekortmeni olan iþ sahibi ertesi yýl iflas ediyor ve neticede batý finans kaynaklarý baðlantýlý girilen dýþ borç bataðýnýn müdavimleri olarak böyle bir kaos ortamýnda tüm kazancýnýzý onlara aktarýyorsunuz. Çocuklarýmýz ve gençlerimiz ülkemizin geleceðiyle beraber heba ediliyor. Sevgili dostlar, bütün bunlarýn rahat yapýlmasý ve herhangi bir engele takýlmamasý için çok önemli perdelere ihtiyaç vardýr. Deðerli kardeþlerim, sanýyorum yüzleþtirildiðimiz sýkýntýlarýn temelinde bu olgu bulunmaktadýr. Hatta terör de bu argümanlardan birisidir. Eðer terörün kullandýðý finans kaynaklarý iyi araþtýrýlýrsa bu ip uçlarýna ulaþýlacaktýr. Bu öyle bir tanýmsýz düzendir ki, hortumladýklarý bankalarýn içlerini yine vatandaþýn cebinden doldurmuþlardýr. Ama bankalara borçlanýp adeta onlara maraba çalýþanlarýn borçlarýný ceplerinden alýnanlara karþýlýk bankalara ödettirilmesi ne yazýk ki siyasilerimizin hiçbirisinin aklýna gelmemektedir. 

Bunlarýn dostluklarýnýn düþmanlýklarýndan daha tehlikeli olduðu artýk anlaþýlmalýdýr.  Tarihsel olaylar geleceðe dönük ortaya çýkan yeni deðiþkenler dikkate alýnýp yeniden yorumlanarak karanlýkta kalan noktalar aydýnlatýlmalýdýr. Bilindiði gibi Avrupa birliði üyeliði maceramýz çok uzun bir süredir devem etmektedir. Bir türlü eþit çýkarlar çerçevesinde bir ortaklýk gerçekleþmediði gibi, ellerine geçirdikleri her fýrsatta daha fazla kan emmeye ve sömürmeye devam etmiþlerdir. Gümrük birliði anlaþmasý buna çarpýcý bir örnektir. Batý medeniyetinin doðurduðu Avrupa birliði, baþlattýðý üyelik uyum sürecinin gereklerinin yerine getirilmemesi için, ülkemizde kaos ortamý yaratýp, bu kaos ortamýna baðlý demokrasi ihlallerini bahane ederek sürecin ilerlemesini engellemek istemektedir. Ýþte Gezi parký olaylarýyla Avrupa Birliði arasýndaki korelasyonu bu bakýþ açýsýyla ortaya koymak gerekir. Çünkü gezi Parký olaylarý çýðýrýndan çýkýp yakýp yýkmaya dönüþtüðünde, ister istemez polis müdahalesi yapýlmýþ ve bu sýrada yaþanan istenmeyen durumlar,  yaþanan somut olaylar olarak ortaya çýkmýþtýr. Neticede yaþanan tüm olumsuzluklar, iþte o Avrupa Birliði tarafýndan yaratýlan riskler olarak ortaya çýkmýþ ve arkasýndan bu riskleri yaratanlar geri dönüp hepsini satýn almaya çalýþmýþlardýr. Satýn almaya çalýþtýklarý riskleri kendileri yaratmýþlardýr ve alabildikleri ölçüde de avazlarý çýktýðý kadar baðýrmýþlardýr. Özellikle Almanya ve Hollanda açýlmasý gereken yeni müzakere ve uyum fasýllarýnýn açýlmasýný veto etmiþlerdir. Sebep; ifade etmeye çalýþtýðým ve kendi yarattýklarý riskler olan Gezi Parký olaylarýdýr. Öyleyse Gezi Parký olaylarýnýn arka plânýný yeni ortaya çýkan Almanya ve Hollanda’nýn tutum ve davranýþlarýndan anlamak daha kolay olacaktýr. Benim bir yakýn akrabam vardý ve kendilerine çok önemli bir iyilik ve yardým yapýldýðý zaman, ayný þekilde karþýlýðýný vermemek için mutlaka bir bahane bulur ve küskünlük ortamý oluþtururdu. Böylece yapýlan iyiliklere karþýlýk verme durumundan kurtulurdu. Avrupa Birliðinin durumu da aynýdýr ve biraz daha örtülü olarak bu iþi yapmaktadýr.

Tarihçilerimizi çok önemli görevler beklemektedir. Çünkü ayný þekilde geçmiþte mevcut deðiþkenler çerçevesinde yorumlanan ve analiz edilen tarihsel olaylar, yeni ortaya çýkan farklý deðiþkenler kapsamýnda yeniden analiz edilerek doðruya daha yakýn gerçeklikler ortaya çýkarýlmalýdýr. Esasýnda küreselleþen dünyamýzda toplumsal kalkýnmanýn ve geliþmenin en temel dinamiði de bu olsa gerek. Özellikle Almanya ve Osmanlý iliþkileri yeni ortaya çýkan AB tutum ve davranýþlarý boyutuyla yeniden masaya yatýrýlmalýdýr. Bu gün, devletimizin Avrupa Birliðine tam üyelik mücadelesinde Almanya’nýn takýndýðý tavýr, öyle zannediyorum ki geçmiþe ýþýk tutmaktadýr. Bu gün, içerisinde onlara katma deðer saðlayan iþçilerimizin oluþturduðu hizmet sektörünü bile göz ardý ederek, zaman zaman katliamlara varan Nazi saldýrýlarýna göz yuman bir Almanya’nýn Osmanlýya gerçek dost olarak davranmýþ olmasý düþünülemez. Hakikaten II. Dünya harbi ve Milli Mücadele tarihimiz ayrýntýlý olarak incelendiðinde, ayný þekilde yaratýlmýþ olan risklerin diðer düþman ülkelere pazarlanmýþ olabileceði gerçeklikleriyle karþýlaþýlacaktýr. Yeni tarihsel gerçeklikler yeni kuþaklara aktarýldýðý zaman, tarihsel bilinç ve þuurun yeniden canlanacaðý unutulmamalýdýr. Bu tarihsel döngü dönüþümünü sürdürürken, ortaya çýkacak yönelimlere doðru istikametler verilmesi elbette ki tarihçilerimizin iþi olacaktýr. Her yeni gelecek yaþantý, tecrübe ve deneyimler en uzak geçmiþin tarihsel olaylarý için aydýnlatýcý güneþ ve yýldýzlardýr. Ýþte bu baðlamda yapacaðýmýz yeni okumalar topluma yön verecektir. Onlar þimdilik yazýcýlar ve bizler de onlarýn yazdýklarýnýn okuyucularýyýz. Ancak doðru okumalarla kendi güvenliðimizi tahkim edebiliriz. Ne zaman bizler yazan ve onlar okuyan olur ise, iþte o zaman öðrenilmiþ ve kabullenilmiþ çaresizlikten kurtulmuþ olacaðýz.

Siyasi iktidar, batýya yaklaþým tarzýný iþte bu yapý çerçevesinde belirlemelidir ve ortaya çýkacak yeni durumlara yeni vaziyetler alabilme potansiyelini dinamik bir süreç olarak hep canlý tutmak zorundadýr. Karþý tarafýn nihai olarak ne yapmak istediðini tam olarak anlayamayan ve kendi durumunun da tam farkýnda olmayanlarýn her hangi bir çatýþma veya ihtilaf durumunda baþarýlý olmasý imkânsýzdýr. Birilerinin çýkýp Avrupa Birliði üyesi Almanya ve Hollanda’nýn tutumlarýnýn sebeplerini hiç olmadýðý yerlerde adeta onlarýn beklentileri doðrultusunda niyet okuyuculuðu yaparak aramalarý bana göre iç kamu oyunu manipüle etmeye yöneliktir. Böylece asýl sebepler rahatlýkla göz ardý edilerek karþý hamlelerin önüne geçilmektedir. Ne yazýk ki bu hep böyle olmaktadýr ve iþte gümrük birliðinden doðan kayýplarýmýzýn dillendirilmesine raðmen devam etmesi de bu yüzdendir.

Selam ve sevgilerimle.

Her þey gönlünüzce ve yüreðinizce olsun.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1787 Defa Okundu
2013-06-28

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır