KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR BLENN PR YANýLDýðý GB çOK BLENLER DE çOK YANýLACAKLAR!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         BR BLENN PR YANýLDýðý GB çOK BLENLER DE çOK YANýLACAKLAR!..

 Bir bilenin pir yanýldýðý gibi çok bilenler de çok yanýlacaklar!..

Öyle garip bir memleket haline geldik ki, dünün reddedilemez ve mutlak doðrularý diye çiðnemeye fýrsat vermeden yutturulan gerçekliklerin, þimdi yeni yutturulacak geleceðin yalanlarýna zemin oluþturmak için kullanýldýðýna þahit oluyoruz. Þu anda algýlara yerleþtirilmek istenen ve geçmiþte yapýlanlarýn aynýsý olan postmodern anlayýþýn üretilmiþ gerçekliklerinin temel bulmasý için aksi tutum ve fikirlerinde yapýlandýrýlarak ortama sürülmesi gerekir. Yani geçmiþte gerçek diye ambalajlanarak algýlara çakýlan düþünce ve fikirlerin bugün yeni ve daha gerçeðe yakýnlaþtýrýlan ve beklide gelecekte ayný tarzda sahte olduklarý ortaya çýkacak olan görüþ ve düþüncelerin doðru algýlanmasýný saðlamak  için, onlarýn zýddý olan yanlýþla olduðu vurgularý yapýlmaktadýr. Çünkü ünlü hümanist düþünür Mevlâna’nýn da dediði gibi, her þey zýddýyla kaimdir. Yanlýþý olmayan bir doðru, çirkini olmayan güzel, soðuðu olmayan sýcak, düþmansýz dost, iniþsiz yokuþ ve zorsuz kolay olmayacaðý apaçýk ortadadýr. Çünkü bu kavramlarýn birisi diðerinin belirleyicisidir.

Geçmiþte bir bilen diye servis edilerek topyekun bir milletin aldanmasýný kolaylaþtýran, milli ve manevi deðerlerin yol geçen hanlarýnda çiðnenen yer paspaslarý olmasýný saðlayan, gelene aðam ve gidene paþam diyen, Erzurum’da milli ve manevi deðerlerden, Ýzmir’de sosyal demokrasi ve özgürlüklerden bahsederek hep yalan söyleyen, hiç gereði yokken yaþlýsýyla ve genciyle topyekun milleti borç bataðýna batýrarak çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin geleceðini ipotek altýna aldýrarak bu gün yüzleþtiðimiz adeta kölelik halkasýný boynumuza geçirerek Avrupa ve batý emperyalizmine maraba çalýþanlar haline dönüþtüren etki ajanlarý; millete yaptýklarý ihanetlerin bedeli olarak bir ayaklarý gidecekleri ebedi cehennemlerinin yolu olan mezarda olmasýna raðmen, halâ ayný etkileri yaratmak için hayal kurmaktadýrlar. Niyetleri kendileri açýsýndan hayal olan düþünce ve fikirlerinin ülkeye ve millete tuzak kuran ihanet tellallarýnýn boðulmak üzere olduklarý karanlýk dehlizlerde belki bir mum yakarak gözlerden kaçan yeni yollar aralamaktýr. Öyle ya belki irileþmiþ bedenlerini zorda olsa sýðdýrarak bulanýk hayal dünyalarýna taþýyacak patika yollar bulabilirler. Ama þunu bilmiyorlar ki, o patika yollarýn dikenleri boldur ve üzerlerine ve kokuþmuþ etlerine takýlarak iz býraktýrýrlar ve adalet etmesi gereken kader o izlerden kendilerine ulaþacak ve hükmünü icra edecektir. Öyle veya böyle onlarýn harabat ehli diye baktýklarý yerlerin definelere malik viraneler olduðunu er geç anlayacaklardýr.   Ýþin en garip olaný da; onlarý bu hale getirenlerin bugün ayný þahýslar üzerinden daha önceki yatýrýmlarýnýn sonucunu almaya çalýþmalarýdýr. Onlarý millete tuzaklar kurmak için dýþarýdan gelen talimatlar çerçevesinde bir bilen yapanlarýn, geriye kalan kanlý ve irinli posalarýndan bile istifade etmeye çalýþmalarý düþündürücüdür. Bu bir anlamda atýklarýn geri dönüþümünü saðlamayý andýrýyor. Ama bilmelidirler ki gemiler çoktan yakýlmýþtýr ve geri dönüþ mümkün deðildir.

Bu bir bilenlerin iktidar erkini ellerinde tuttuklarý sanýyorum seksenli yýllarda rahmetli Turgut Özal’ýn cumhur baþkanlýðý döneminde olabilir, ülkemizin emniyet teþkilâtýyla ilgili önemli bir düzeyde yenileþtirme ve geliþtirme çalýþmalarý çerçevesinde bir eðitim hamlesi gerçekleþtiriliyordu. Buna baðlý olarak, Ankara Polis Kolejine ilave Afyon, Ýstanbul, Adana, Kayseri ve Ýzmir  illerimizde de Polis Kolejleri açýldý ve bu güzide eðitim kurumlarýnda görev yapacak öðretim elemanlarý da yine Ankara’da yapýlan sýnavlarla ülke genelinden seçildi. Hakikaten alanlarýnda çok baþarýlý eðitimciler seçilmiþti ve bu seçilenlerin milli ve ahlâkî hassasiyetleri oldukça yüksekti. Bunun kanýtý da bu öðretim elemanlarýnýn çoðunun bugün üniversitelerimizde baþarýlý öðretim üyeleri; Profesör, Doçent, Yrd. Doç. Ve Öðretim elemanlarý olarak görev yapmaya devam ettikleridir. 1985 yýlýnda baþlayan bu eðitim ve öðretim seferberliðine katýlan öðretim elemanlarýnýn emniyet mensuplarý olarak hiyerarþik yapýdaki yerleri de emniyet þube müdürü ve emniyet amiri arasýnda bir konumda idi. Bu kolejlerde gerçekleþen eðitim ve öðretim faaliyetleri çok kýsa sürede önemli baþarýlar elde etmiþtir. Ýzmir Polis Koleji, çok uzun bir geçmiþe sahip köklü eðitim kurumlarýyla yarýþacak bi,r konuma birkaç yýl içerisinde ulaþmýþ ve ilk üç arasýnda yerini almýþtýr. Afyon Polis Koleji bölgesinde bir numara olmuþ ve diðerleri de ayný þekilde zirve yapmýþlardýr. Bilindiði gibi her toplumun kolluk kuvvetleri millî olmak zorundadýr. Çünkü hiçbir ülkenin kolluk kuvvetleri baþkalarýnýn çýkarlarýný korumak için yapýlandýrýlamaz. Böyle bir þekilde beynelmilel olan kolluk kuvvetlerinin özellikle darbeler yoluyla neler yaptýklarý bugün gözümüzün önünde cereyan etmektedir. Mýsýrdaki katliam ve benzer tarihsel gerçekler durumu daha anlaþýlýr hale getirmektedir. Düþünebiliyor musunuz, þu an Mýsýr halkýný katleden Firavun cellatlarý  iþbaþýna getiren devrik cumhurbaþkaný Mursidir. Eðer bu olaylarýn oluþum süreci baþýndan iyi analiz edilebilseydi; daha Mursi seçilmeden bugün yaþanan katliamlarýn kokusu alýnabilir ve Murside halkýnýn ve kendisinin cellatlarýný o görevlere getirmezdi. Ýþte o zaman onlarýn cesaret edemeyecekleri ve bugün sonuçlarý alýnan tezgâhlar kurulmamýþ olacaktý. Evet sevgili dostlar Müslüman saf olamaz, aldanmayý alýþkanlýk haline getiremez, idrak ve izan sahibi olmak zorundadýr. Milli bilincini ve hafýzasýný canlý ve taze tutmaya mahkumdur. Aziz okurlarým meseleye geri dönelim. Bu polis Kolejleri bir müddet sonra aziz milletimizin yüz aký ve bu ülkenin düþmanlarýnýn korkulu rüyalarý olmaya baþlamýþtýk. Baþarýlý bir eðitim ve öðretim hizmetinin yürütülmesi dýþýnda baþka hiçbir düþüncesi olmayan, kurum çalýþanlarý tek tek takip ediliyor ve yazýlý ve görsel medyaya konu oluyorlardý. Sonunda duyuldu ki bu Polis Kolejleri kapatýlmak isteniyormuþ. Ancak biz eðitimciler olarak bu durumun ülkemiz ve milletimiz açýsýndan çok yanlýþ ve mesnetsiz olduðunu anlatmaya çalýþýyorduk. Dedik ki o bir bilenlere durumu izah edelim ve böyle bir yanlýþa meydan verilmesin. Ýþte o bir bilenlerin en bir bilenine bir heyet gönderdik ve durumu halkýmýz, milletimiz ve ülkemiz adýna anlatmaya çalýþtýk. Aldýðýmýz cevap þuydu; “- öyle bir þey olamaz. Siz gidin ve  bu özverili çalýþmalarýnýza devam edin. Sizin arkanýzda ben varým. Bu nadide eðitim kurumlarýnýn kapatýlmasý hiç kimsenin haddine deðildir”. Dedi amma ne oldu biliyor musunuz?.. Evet sevgili dostlar sanýrým Ankara ve Ýstanbul hariç diðer Polis Kolejlerinin tamamý ertesi gün kapatýlmýþtý!.. Artýk geçmiþin bir bilenlerinin neleri daha iyi bildiklerini sizlerin idrakine býrakýyorum.

Sevgili dostlar dedim ya, bu geçmiþin zalim zorbalarý ve þimdinin zavallý kurbanlarýyla beraber onlarý perdelerin arkasýndan oynatan gölge ve kukla oynatýcýlarý,  yine de bu geri dönüþümün ilkelerini belirlemiþler ve her seferinde farklý içeriklerle ortama sunmaktadýrlar. Bu bir bilenlerin aslýnda hiçbir þey bilmediklerini, tabiri caiz ise ahlâk, edep ve erkân düþmaný ajan provokatörler olduklarýný, hatta en büyük bilmem neler olduklarýný rahatlýkla söyleyebilmektedirler. Çünkü bu söylemlerin de arka plânýnda þüphesiz ki yeni ve çok karanlýk gizli gündemler vardýr. Halbuki geçmiþte o insanlar adeta kendileri tarafýndan ebedi cennetlik olarak kutsallaþtýrýlmýþlardý. Peki böyle bir tutum ve davranýþýn sosyolojik ve psikolojik gerekçesi nedir? Sevgili dostlar, nasýl ki ortaya atýlan bir fikir veya düþüncenin doðruluðunu kanýtlamak için onun yanlýþlarýný üretmek zorundaysanýz, ayný þekilde ortaya atacaðýnýz geçmiþi kapsayan yanlýþlara da insan mühendisliði mutfaklarýnda haþlanmýþ yeni ve üretilmiþ gerçeklikler ortaya çýkarabilirsiniz. Bu tür oyunlar aslýnda yeni ve gri psikolojik savaþ tekniklerindendir. Aldanýlmasý kolay ve anlaþýlmasý oldukça zordur. Bu kolaylýðýn ve zorluðun temelinde, kaybedilen milli tarih bilinci ve tarihsel bakýþ, güçlü bir hafýza, dejenere edilmiþ bir dil ve kültürel birikim problemi vardýr. Bir bilenlerin yanýlgýlarý pir yanýlma olarak halk kültüründe yerini almýþtýr. Daha doðal bir ifadeyle, bunlar ne avcý ve nede av olmuþlardýr. Sadece avý avcýya götüren olmuþlardýr. Avcýnýn onlara bakýþý da, avýn caný çýkmadan kendi bedenine verdiði haz, caný çýktýktan sonra da yiyip yutma seanslarýnda avdan aldýðý lezzet ölçüsünde olmuþtur.

Ýþte bu bakýþ açýsýyla, bugün de ayný þekilde bir bilen deðil ama çok bilenler yine ortalýðý kasýp kavurmaktadýr. Bu çok bilenlerin hep ortak özellikleri vardýr. Bunlar; iktidar erkini elinde tutan siyasi otoriteye hep yakýn ve çapkýn dururlar. Öyle keskin niþancýlardýr ki, iyi beslenmiþ yaðlý turnayý tam gözünden vururlar. Adaletlerinin temeli mülk olduðundan hep sofranýn baþýnda otururlar. Ýþleri ve güçleri yalan ve dolandýr, sermayeleri talandýr. Ýnim inim inleten mazlum ahlarý ve feryatlarý hep geriye kalandýr. Bildikleri hep yarým ve yamalaktýr. Dinden bahsederler ama insaný dinden ederler. Doktor olur cana bakmak isterler ama insaný candan ederler. Kime zengin derlerse onu maldan ederler. Bunlar post modern anlayýþýn gösteri toplumunun gösteriþçileridir ve hep baþkalarýnýn kendilerini tanýmlamalarýyla sahte ve gölge varlýklarýný sürdürmeye çalýþýrlar. Hem hakimliðe ve hem de savcýlýða soyunmuþlardýr. Hem yargýlar ve hem de karar verirler. Herkes, her þey bunlar haþa bunlar için yaratýlmýþtýr. Herkes bunlara hizmet ve katký saðladýðý ölçüde deðerlidir. Onlar kendileri gibi olmasalar da, hatta onlara göre dindar da olmasalar sýrf onlara hizmet etmek için ALLAH tarafýndan yaratýlmýþtýr. Çünkü bunu kendileri dillendirmektedirler. Ýnsanlarý kategorize etmekte ve insafsýzca ötelemekte üzerlerine yoktur. Çünkü kolayca iftira edebilirler ve ellerini kana batýrarak sýrtýnýza vurabilirler. Yaptýklarý her adaletsizliðe ve pisliðe doðru sebepler ararlar. Her þeyden, her þekilde yararlanmaya çalýþýrlar. Her devrin adamlarýdýr ama her devirde adam olamazlar. Karanlýklarda iþ yaparlar aydýnlýktan korkarlar. Ýþte böyle aziz dostlar vel hasýlý iyi çoraplar amma artýk kokmaya baþlamýþlardýr. Çünkü bunlar temiz olmadýklarý gibi temizleyen de deðillerdir.

Çare milletimizin uyanmasýdýr. Üzerine serpilmiþ ölü topraðýndan silkinip titreyerek kendisine dönmesidir. Döneceði kendisinin tarihi ve kültürel derinliklerinde kurtuluþun kodlarý vardýr. Sokrates’in Ýdealist felsefesi de buna ýþýk tutmaktadýr. Hiç kimse kendisi ve kendisi gibi olanlar dýþýndakileri ötekileþtirmemelidir. Çoklarý olanlar azlarý olanlarý takviye etmelidir. Bu ülkedeki birlik ve beraberlik baðlarý bozulursa yüzleþeceðimiz gerçeklikler ap açýk ortadadýr. O gerçekliklerin sergilendiði yerler de; Mýsýr, Libya, Irak, Suriye, Doðu Türkistan, Afganistan, Karabað, Kerkük, Musul, Balkanlar, Afrika ve daha bir sürü yerdir. Önemli olan bütün bunlardan gerekli derslerin çýkarýlmasý ve gelecekle ilgili yaþanabilir öngörülerin ortaya konulmasýdýr. Grisi fasa fisodur.

Ne diyelim Rabbim ýslah eyleye!..

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8340 Defa Okundu
2013-08-21

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır