KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

...ÜNVERSTE- ORTADOðU!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         ...ÜNVERSTE- ORTADOðU!..

Ortadoðululaþmayý Özlediði ve 12 Eylül Öncesini Heves Edip Ýçine Közlediði Ýçin Ortasý Mortasý Maðaraya Dönen ve Hep Ayný Kenarý Kullanan Üniversite-i Ortadoðu!..

KHA Yazarý Doç. Dr. Ali Osman Engin’ýn yazýsý:

Çok deðerli dostlar ve sevgili kardeþlerim, tam böyle etrafýmýzda olup bitenlere odaklaþarak yeniden þekillendirilmeye çalýþýlan yeni dünya düzeni ile ilgili diyeceklerimizin olduðunu vurgulamaya çalýþýrken, geçmiþte söylenen yalanlarýn günümüzde artýk sahiplerini geþmer ettiði gibi açýða çýkmasýyla anlaþýldýðý üzere; 12 Eylül öncesinin beyinleri çürütülerek ipotek altýna alýnmýþ örümcek kafalýlarý, yeniden sahnelenmek istenen modasý çoktan geçmiþ oyunlara figüranlýk yapmaya çalýþýyorlar. Her nedense çok demokratik ve katýlýmcý söylemlerle ortaya çýkýp, güya bir aðacýn ve kaldýrým taþlarýnýn haklarýný bile korumak için ortalýðý, ortalarýna takýlan fiþlerle enerji alýp velveleye verenler, kendi hükümranlýk alanlarý saydýklarý devletin ve milletin üniversitelerinde, kendilerine ALLAH korusun benzemeyenleri  yanlarýnda görmeye bile tahammüllerinin olmadýðý anlaþýlýyor. Kýlýk ve kýyafetleri en azýndan kendi inanç ve deðerlerine uygun olduðunu dillendirenlerin kafalarýnýn içindekini herkes gibi bizde bilemeyiz. Ancak eðer birisi kendisini giyim ve kuþamý üzerinden tanýmlýyorsa ona da diyecek bir þeyimiz olamaz. Öyle anlaþýlýyor ki, onlara dayanamayan içi boþ kafalýlar ortaya koyduklarý insana özgü olmayan tepkileriyle o baþ örtüsü denilen ve kullananý için oldukça anlamlý kýyafeti boþluklarýný doldurmak için kafalarýnýn içine kadar takmýþlardýr. Halbuki onu kullananlar sadece kafalarýnýn dýþýna takmýþlardýr. Sanýyorum biyolojik ve fizyolojik amaç; dýþarýdan gelebilecek rahatsýz edici etkileri önlemek olsa gerek. Diðerleri bu örtüyü kafalarýnýn içerisine takarak beyinlerine giydirdikleri için her tarafta gözleri ona takýlmakta ve onunla yatýp onunla kalkmaktadýrlar. Bu edepsiz ve düstursuz yatýþ ve kalkýþlardan anasý – babasý belli olmayan çarpýk fikir veletleri doðurulmaya devam ettiði anlaþýlýyor.

Baþkalarýna demokrasi dersi vermeye çalýþan bu zavallýlarýn; kendilerine ait olmadýklarý, post modern anlayýþýn doðurduðu gösteri toplumlarýna yakýþan gösteriþçiler olduklarý söylenebilir. Asýl gerçeklerden sahte kurgularla doðurulmuþ olan sahte gerçekliklere yönelerek sahteleþen birtakým Ortanýn Doðulularý; inandýklarý felsefenin kendilerini paranýn insanlarý sahteleþtirdiði gibi sahteleþtirdiðinin farkýnda deðillerdir. Çünkü Franklin’ in dediði gibi; “nasýl ki insanlar paranýn sahtesini yaparsa, para da insanýn sahtesini üretir” düþüncesi post modern anlayýþa ýþýk tutmaktadýr. Ortadoðu Üniversitesinin geçmiþten gelen bir imajý vardýr. O zamanlar bu Üniversitenin çok önemli bir bilim merkezi olduðu düþünsel imajýnýn bugün gerçekleþen eylemler cihetinde çok sanal ve temelsiz olduðu anlaþýlýyor. Bilimde duraðanlýk olmadýðý gibi, bilimsel yöntemler kullanýlarak üretilmeyen ideolojilere endekslenme de olamaz. Görüldüðü gibi Orta Doðu Üniversitesinde öðrenci nezdinde bilim, kendisini karartan karanlýk ideolojilere takýlmýþ ve yedeðe düþmüþtür. Herhalde artýk orada bilimin, ideolojilerin arka bahçelerin yedeklenmiþ istepmeleri olduðu söylenebilir.

Bu imaj biraz önce vurgulamaya çalýþtýðým gibi, o dönemlerin “imaj-maker” larý tarafýndan kendisine verilen gösteriþ imajý üzerine oturtulmuþtur. Bu yapý, olasý gerçekliklerden suni tohumlamalar yoluyla ve kiralýk anne rahimlerinden doðurtulmuþ sahte gerçekliklerden oluþmuþtur. Bu imajlarla ortalýkta, sokaklarda ve meydanlarda her türlü kýlýk ve kýyafetlerle ve hatta anadan üryan dolaþanlar, sadece inandýklarý gibi veya  kendi oluþturduklarý modern ve post-modern kýyafetleriyle hayatlarýný sürdüren üniversite öðrencilerine asla tahammül edememektedirler. Çünkü kendilerini modern sayarak adeta kedinin kendi kuyruðunu kovalamasý gibi, asýllarýndan haberleri bile olmadýklarý sahte imajlarýný kovalamaya devam ediyorlar. Kendi açtýklarý sahte imaj stantlarý karþýsýnda, asýl gerçekliklerin; bütün insanlýðýn çoðunluðunun kabul ettiði ve doðruya daha yakýn deðerlerden oluþan gerçek imajlarýný görünce; felekleri þaþmakta ve sahte gösteriþ argümanlarýyla,   ana ve sürekli kendi doðallýðý içerisinde kendisini yenileyen temel gerçekliklere mantýk ve zihin standartlarý devre dýþý býrakýlarak saldýrmaktan baþka çareleri kalmamaktadýr.  

Bu asýllarý kaybolmuþ ve sürekli gölgeler oyununu oynayan, hangi somut objelerin gölgeleri olduklarýný kendileri de bilmeyen, kafalarýndaki Ortadoðu’nun yýllanmýþ karanlýk dehlizlerinde birbirleriyle her türlü hemhal olan, sadece bedenlerine fizyolojik olarak haz veren etkileþimlerle yaþamlarýný þekillendiren, böylece  de sadece kendi kendilerine aidiyet duygusunu geliþtiren ve gerçekte tam olarak sosyalleþemeyen gençler, Batý emperyalizmine de karþý olduklarýný ve öylece kaldýklarýný sanmaktadýrlar. Halbuki  doðunun ortasý merkezli ve menþeli gençlere sunulan ideoloji gölgelerinin asýllarý batý menþelidir ve ülkemizdeki sol anlayýþýn bir türlü kendisini kabul ettirememesinin temelinde de bu açmaz bulunmaktadýr. Bu anlayýþ iþte bu yüzden kendisini yenileyememiþ ve halkýn giderek adým adým gerisine düþürülmüþtür. Bu görüþ sol ideolojinin kendi okur ve yazarlarý tarafýndan da özeklikle Ortadoðu Üniversitesi ekseninde tartýþýlmaktadýr. Protesto edilen ve neredeyse fiziki þiddet kullanýlmaya çalýþýlan baþörtülü üniversite öðrencileri ise, bir ölçüde kendilerini modernleþtirmiþ ve yenileyebilmiþlerdir. Çünkü kendilerini iþte o geliþtirdikleri ve kendilerince modernleþtirdikleri kýlýk kýyafet deðerleriyle   ile ifade etmektedirler. Yaþananlar, genç üniversiteli kýzlarýmýza ancak patolojik problemleri olanlarýn, yaptýklarýndan haberleri olmadýðý imajýyla yapabilecekleri densizliklerdir. Vurgulamaya çalýþtýðým gibi, ülkemizde sol ideolojinin, bir yerde dinsizlik ve inançsýzlýk anlamýna geldiði gibi bir imaj da ayný þekilde doðurtulmuþ bir gerçekliktir.

Ancak halâ görüldüðü gibi, benzer zýrvalýklar yapýlabilmektedir. Eðer burada bir provokasyon  ve toplumsal düzenle alâkalý bir yýkýcý çatýþma ortamý hazýrlanmasý düþüncesi yoksa, yapýlanlar sadece týmarhane kaçkýnlarýnýn yapabileceði bir davranýþtýr. Ben diðer öðrencilerimizin bu oyuna gelmeyeceklerini ve kendilerini fizikî bir çatýþmaya taraf etmeyeceklerine inanýyorum. Hatta onlarýn  kendilerine et ve kan kokusu almýþçasýna saldýranlarla beklide  bu þekilde daha da yakýnlaþarak, onlarýn açmaz ve psikolojik temelli sorunlarýný da en azýndan ikna yöntemleriyle terapi edeceklerdir. Onlar zulmetse de yine ilahi adalet ve o cihette kader adalet edecektir. Ýþte o zaman onlara da kendilerine çeki düzen verme fýrsatlarý yaratýlmýþ olacaktýr. Üniversite yönetiminin de elbette ki varsa hatasý kesinlikle araþtýrýlarak yeni sorunlara kapý aralanmadan gereken tedbirlerin alýnmasý saðlanmak zorundadýr. Belki de bu olay, çok daha farklý yöntemlerle ele alýnmalýdýr. Çünkü tepki gösterenler, karþýlarýna aldýklarý grubu ancak bu kadar halk nezdinde kabul edilip benimsenir hale getirebilirler. Hiçbir maddi harcama ve reklâm faaliyeti bunu baþaramaz. Öyleyse bu tepkilerin biraz da bu bakýþ açýsýyla incelenmesi gerekir. Sanki oluþturulmak istenen etkinin önceden hazýrlanmýþ karþý taraflarý gibiler. Eðer hedeflenmiþ bir beklenti varsa, olduðu gibi en önce bunlarýn ortada olmasý gerekir. Aziz dostlar ne bileyim aklýma her þey geliyor. Hatta bazýlarýný þimdilik dillendiremiyorum. Yaþanan olayda kurbanlarý koruyacak ve zorbalarýn zorbalýklarýný bertaraf edecek özel güvenlik görevlileri pek gözükmemiþtir. Sanki daha geniþ ölçekli öðrenci olaylarýný düþünürsek, derin bir güvenlik zaafiyetinin yaþanacaðý açýktýr. Burada tahammülsüz öðrenciler üzerinde psikolojik ve sosyolojik araþtýrmalar yapýlmalý ve onlarý kendileri gibi yaþayýp davranmayanlara karþý gösterdikleri tahammülsüzlüðün geçmiþe dönük sebepleri belirlenmelidir. Bence o öðrencilere ve onlarýn ailelerine yapýlabilecek en önemli yardým bu olacaktýr. Çünkü o öðrenilmiþ çaresizlikler içerisinde boðulan bu öðrencilerin kendi aileleriyle de toplumsal deðerler boyutuyla kabul ve ret alanlarý açýsýndan çok önemli sorunlar yaþadýklarý söylenebilir. Yaptýklarý yansýtma davranýþlarý bunu iþaret etmektedir. Bilindiði gibi insanlar, kendilerini sýnýrlandýrdýklarý genel ve özel duyuþsal deðer ve normlara uyum ölçülerinde mutlu olmayý baþarýrlar. Sýnýrlarýn yok olmasý, mutsuzluða giden kapýlarý aralamaktadýr. Ýþte bu bakýþ açýsýyla ve her ne kadar bunlarýn zorba olduklarýný söylesek de, aslýnda bunlar sonuç itibariyle çaresiz kurbanlardýr. Bu felsefeyle sýnýrsýzlýklarý temelinde ömür boyu mutsuz ve huzursuz olacaklardýr. Kendi ailelerinden ve çevrelerinden dýþlanan bu zevat, dýþlayýcý rolüne soyunmuþlardýr. Ne diyelim Ýnþallah üstlerini baþlarýný giyerler de kafalarýnýn içi gibi bir yerlerini de üþütmezler ve kafalarýnýn içine taktýklarý gibi vücutlarýnýn üþüyecek diðer yerlerine de ayný örtüleri sarýp sarmalamak zorunda kalmazlar.

Diðer yandan, üniversitelerimizde bir güvenlik sorununun yaþanma ihtimalinin olabileceði gerçekliði göz ardý edilmemelidir.  Özel yetiþtirilecek donanýmlý emniyet mensubu ve mümkünse eðitim seviyeleri yüksek  emniyet mensuplarýndan oluþan ekiplerin mutlaka herkes gibi üniversitelerde bulunmalarý yadýrganacak bir durum yaratmayacaktýr ve aksine bir güven ortamýnýn tahsisine katký saðlayacaktýr. Çünkü yaþanma ihtimali olan toplumsal olaylar, önlemsel modellerle ortaya çýkmadan önlenmelidir. Herhangi bir olayýn ortaya çýktýktan sonra önlenmeye çalýþýlmasý, çok önemli eðitim ve öðretim kayýplarýna neden olmaktadýr. Üniversitelerde istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin bu durumlarda yetersiz ve hatta yanlý olabilecekleri göz ardý edilmeden, güvenlik güçlerinin de bence üniversitelere girerek önlemsel kitlesel yöntemlerle birlik ve beraberliði bozan kalkýþmalar önlenmelidir. Belki de bu tutum ve davranýþlar, birilerinin yoklamalarý da olabilir. Herkes ve her kesim uyanýk ve duyarlý olmak durumundadýr.

Þu anda 2020 Olimpiyat oyunlarýnýn Ýstanbul mu, Tokyomu ev sahibi olacaðý ile ilgili final çekiþmesi yaþanýyor. Ancak eðer bir olumsuzluk olur ise, bunun nedenlerinden birisinin de yine þu an  devam eden Ortadoðu Üniversiteli olduklarý söylenen gençlerin adeta o komiteye mesaj niteliðinde olacak gösterileri ne yazýk ki devam ediyor. Sanýyorum bu gösteriler ilerde yaþanacak olasý bir olumsuzluk durumunda, bu bakýþ açýsýyla da deðerlendirilecek ve halkýmýzýn bu merkezleri çok daha iyi tanýmasýný saðlayacaktýr. 

Selam ve Sevgilerimle

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 13073 Defa Okundu
2013-09-07

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır