KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ALLAH KORUSUN ZýVANADAN çýKMAK üZEREYZ!

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         ALLAH KORUSUN ZýVANADAN çýKMAK üZEREYZ!

 Allah korusun zývanadan çýkmak üzereyiz!

Artýk lafý o tarafa bu tarafa eðip bükmenin bir anlamý kalmamýþtýr ve eðer söylenmesi gerekenler varsa hiç beklemeden, doðrudan muhatabýný iþaret edecek þekilde söylenmelidir. Yada vicdanlara kara mühürler vurulup ebediyen susulmalýdýr. Zaten bu seçeneklerden birisini yapmamak, sonsuza kadar diðerine  mahkûm olmak anlamýna gelecektir. Bu mahkûmiyetin prangalarý çok sert ve dayanýklýdýr. Sürekli kendisini yeni teknolojilerle daha dayanýlmaz ve aþýlmaz hale getirmektedir. Anahtarý hiç kimsenin elinde ve belinde deðildir. Sadece ayaklarýna dolandýðý ebedi mahkûmunun ahlâk, vicdan, akýl ve tarih bilinci arasýnda bir yerlerde saklýdýr. Anahtarý oralarda arayýp bulmak ve bedeni akýl yoluyla prangalardan kurtarmak için, beyinlere yerleþtirilen sanal hafýza kartlarýný söküp atarak gerçek hafýzalarýn yeniden canlandýrýlmasý gerekir. Çünkü madde ve iþlevselliði açýsýndan emsallerine hiç benzemeyen bu prangalar, hücresel ve genetik özelliklerini toplum ve millet olarak girilen hata ve yanlýþ istikametlerden almaktadýr. Hatalar devam ettikçe ve yanlýþlarýn kaynaklarýn inilerek gereken tedbirler alýnmadýkça, bu tam canlý prangalar güçlerine güç katmaktadýrlar. Yavaþ yavaþ kaybedilen büyük Türk Milletinin þerefli ve onurlu bir mensubu olma þuuru, hak – adalet ve dürüstlük ilkeleri nezdinde; millet olma bilinci zedelenmiþtir. Ýþte bu bilinç zedelenmesi milleti zývanadan çýkarmaya baþlamýþtýr. Bu prangalý zývanalardan çýkýþ, öyle hapishanelerden veya Ergenekon’dan çýkýþa benzemez. Bu çýkýþýn dönüþü için bir gerisi de yoktur. Gemiler çoktan yanmaya baþlamýþtýr.

Eðer Cenabý ALLAH bütün bu olumsuzluklarý büyük Türk-Ýslâm Milletine yaþanmasý gereken bir kader haline getirmiþse, bunun hayra delâlet eden bir boyutunun da olmasý gerçekliðini ortaya koyar. O prangalarý tasarlayanlarýn akýllarýnýn almadýðý ve göremedikleri deðiþkenlerden kaynaklanan baþka baðýmlý deðiþkenlerde ortaya çýkmaktadýr. Örneðin o amansýz prangalarýn mahkûm ettiði beden arasýnda gerçekleþen bazý reaksiyonlar sonucu, kaybedilen hafýzalar yeniden canlanmakta ve yapýlan hatalarýn özeleþtirisi yapýlmaktadýr. Böylece yaþanan bu canlý sürecin, üzeri örtülmeye çalýþýlan asýl gerçeklikleri ortaya çýkaracaðý ve artýk anlaþýlýr hale getireceði söylenebilir. Millet kirletilmeye çalýþýlan milli ve manevi deðerlerini yeniden irdelemeye ve gerçekten inanmaya deðer olup olmadýðýný anlamaya baþlamýþtýr. Elbette ki doðal olarak her seferinde o yaþatan ve var eden deðerlerine daha sýký baðlanmýþtýr. Bunun adý millet olarak topyekûn uyanýþtýr. Sakýn kimse ümitsizliðe kapýlmasýn. Çünkü toplumsal süreçler iyi analiz edildiðinde bu sürecin en muhtemel sonuçlarýnýn böyle olacaðý açýkça anlaþýlacaktýr.

Peki bu milletin kurtulmaya çalýþtýðý prangalarla o zývanalara kimler tarafýndan ve nasýl kapatýldýðýný ve kapatýlmaya devam edildiðini neden halâ anlayamýyoruz? Neden halâ medya gibi yeni imajmaker’ larýn asýl gerçekliklerden doðurttuklarý, ancak hiçbir zaman aslýna benzemeyen sanal ve sahte gerçekliklere itibar ediliyor? Sanýrým iþte bu noktalarýn halk nezdinde aydýnlatýlmasý zarureti ortaya çýkmýþtýr. Burada nihai hedef olarak plânlanan; milletin bir kesimini býrakýp diðer kesimlerinin yok edilmesi deðil, ayný zamanda millet olarak topyekun bir yok oluþun hikâyesidir. Bu hikâye Ýsrail’in bir devlet yapýsýnda ortaya çýktýðý 1948 yýlýnda baþlamýþ ve batýnýn Ortadoðu’ya bakýþýnýn deðiþmesine paralel olarak yeniden dizayn edilmiþ ve geliþtirilmiþtir. Öncelikli olarak 400-500 yýl idareniz altýnda olan ve beraber yaþadýðýnýz Ortadoðu coðrafyasýndaki din ve temelde kültür kardeþlerinizle beraber geliþtirdiðiniz ve ortak anlaþma zeminlerinizi oluþturan temel kavramlar üzerinde oynanmýþ ve artýk ortak bir söylem geliþtirilememesi hesaplanmýþtýr. Örneðin, Trablusgarp yerine baþka isimlerin özellikle telâffuz edilmesi yoluyla Trablusgarp ile Mustafa Kemal ATATÜRK arasýndaki baðlantýnýn kesilmesinin hedeflenmiþ olduðu gibi. Toplumlarýn birlik ve beraberlikleri ve ortak olarak tek devlet olma bilincine paralel geliþtirdikleri kavramlar çok önemlidir ve üzerlerinde çalýþýlýrken, ortak ve tek devletin vatandaþlarý olma süreci açýsýndan deðerlendirilmelidir. Eðer böyle bir çalýþma toplumu meydana getiren farklý unsurlardan birisini hoþnut ederken diðerlerini rahatsýz ediyorsa, süreç üzerinde yeniden düþünülmeli ve dengeleyici tedbirlere de yer verilmelidir. Eðer devletin ve ülkenin bir bölgesinde etnik aidiyetlere baðlý olarak ortak bayraða gereken itina gösterilmiyorsa, toplantýlarda ve gösterilerde o bayrak açýlmýyorsa ve daha baþka ayrýþtýrýcý yönelimler zemin buluyorsa, iþte o zaman üzerinde onlarýn taleplerine uygun oynamalar yapýlýyorsa, bunun sonuçlarý daha vahim olacaktýr. Nasýl ki sayýn Baþbakanýmýz; “Andýmýzý her sabah belirtilen koþullarda söylemek milliyetçilik deðil, o çocuklara yeni okullar açmak ve onlarýn daha kaliteli eðitim almalarýna çalýþmak gerekir” diyorlarsa, ayný bakýþ açýsýyla baþlangýçta belirtilen bölgelerdeki yer isimleriyle de oynanmasýndansa, o bölgelere daha fazla yatýrým çekilmesi ve o bölgenin insanlarýna milli gelirden daha eþit pay almalarýna çalýþýlmasý üzerinde durulmasýnýn daha doðru olacaðý düþünülmelidir. O yeni isimler o bölgede yaþayan kardeþlerimizin bir kýsmýna hoþ gelse de, toplumun diðer kesimlerine korku ve endiþe kaynaðý olacaklardýr. Bu kavramlar içerisinde elbette ki yanlýþ çaðrýþýmlarý olanlar üzerinde çalýþýlabilir. Ancak bu iþin ilgili kurumlar, taraflar ve uzmanlar arasýnda yapýlacak sosyolojik, psikolojik ve tarihsel süreçlere de yer verilen çalýþmalarla yapýlmasý yerinde olacaktýr. Nasýl konulmuþ ise aynen öyle deðiþtirilmesi neticede birlik ve bütünlük adýna çok anlamlý olmayacaktýr. Belki o isimlerin eskisi ve yenisinin birlikte kullanýlmasý, toplumdaki yakýnlaþma ve dayanýþma kültürü açýsýndan daha saðlýklý olacaktý.

Ben acizane eðitim sürecinden kaldýrýlan andýmýz için de bir þeyler söylemek istiyorum. Olabilir Türküm demekten hoþnut olmayan veya gerçekten Türk olmadýðý halde bunu söylemek zorunda kalmak istemeyenler olabilir. Ancak bu ant içerisinde o geliþim çaðýnda olan çocuklarýn kendilerine güven, vatandaþlýk bilinci, kültürel davranýþ kodlarý, duyuþsal alan öðrenme deðerleri ve dahasý milli bilinç açýlarýndan dikkate alýnmasý gereken önemli boyutlarý da bulunmaktadýr. Dolayýsýyla daha geneli kuþatacak esnetmelerin yapýlmasýyla yeniden düzenlenerek uygulamaya devam edilmesi belki daha uzlaþtýrýcý olabilirdi. Örneðin;

VATANIM VE BAYRAÐIM

Ne mutlu bana ki  Cennet vatanýmdýr Türkiye

Vermem veremem bir karýþ topraðýný kimseye

Sevki ay yýldýzlý bayraðým ebediyen gülümseye

Varlýðým Vataným ve Bayraðýma armaðan olsun

***

Vatansýz Bayraksýz yaþamak zillet ve ölümdür

Ayyýldýzýn aydýnlatan ýþýðý gideceðim yolumdur

Vataným aþým ekmeðim kokladýðým gülümdür

Atam dedem yattýðýnýz yerler vataným olsun

***

Anne - baba ve öðretmen hepsi benim büyüðüm

Büyüðe saygý ve küçüðe sevgi onlarda gördüðüm

Kin nefret ümitsizliktir benim çöpe süpürdüðüm

Bugünüm ve geleceðim milletime armaðan olsun

Tek vatan tek bayrak ve çok kültür ile ortak gelecek

Bu ruhla, güven ve de dayanýþma hepimize yetecek

Dostlarý sevindirirken düþmanlarý da aðlatýp inletecek

Doðruyum çalýþkaným emeðim vatana armaðan olsun

!!!

Ben senim sende bensin hepimiz ayný ruhtan ya akrabayýz

Kimler neyi derse desinler bir deri bir kemiðiz ayrýlamayýz

Sevgi hoþgörü ve de kardeþlik varken küs olup darýlamayýz

Acýyý bölüþ sevinci paylaþ bunlar  hepimize armaðan olsun

Þeklinde geliþtirilecek bir ortak düþünüþ ve söyleyiþin farklý kültürler arasýndaki uzlaþma, anlaþma ve paylaþýmý destekleyeceði kanaatimi belirtmek isterim. Gençlerimize toplumun ortak malý olan milli ve kültürel deðerlerimizi vurgulayan söylemlerin söyletirken düþündürülmesi kimseye zarar vermeyecektir. Ancak bu millete kini ve nefreti olanlarý rahatsýz edeceði gerçektir. Çünkü onlarýn derdi birlik ve beraberliðin yok edilmesidir. 

Evet aziz dostlar, Ortadoðu coðrafyasýnda yaþayan ve 400 yýl ayný kaderi paylaþtýðýmýz kardeþlerimizle üretmiþ olduðumuz ortak deðerlere atýfta bulunan kavram ve söylemlerden uzaklaþtýrýlmamýz, Ýsrail’ in devlet olmasýyla deðiþen batý vizyonuyla beraber baþlatýlmýþtýr. Cumhuriyetimizin kuruluþundan bu yana geçen süre ona göre daha çok kýsadýr. Buna raðmen, o toplumlarla tüm iliþkilerimiz koparýlmýþ ve tabiri caiz ise aramýza duvarlar örülmüþtür. Ortadoðu neresidir? Biz onun neresindeyiz ve neresinde olmalýyýz? Gibi sorular hiç sorulmamýþ ve adeta o bölgelere yapýlacak ziyaretler için devlet tarafýndan pasaport bile verilmemiþtir. Düþünebiliyor musunuz! Adeta her iki tarafta kalan kardeþ toplumlar birbirlerine karþý aðustos sýcaklarýnda dondurulmuþ ve neticede bu gün Arap Baharý dedikleri zemheri ayazlarýnda uyanmak zorunda býrakýlmýþtýr. O yüzden sancýlarýn çekilmesi doðaldýr ve Ýnþallah gerçekleþecek doðum da bir anormallik olmaz ve normal olur. Bu durumlarda doðacak çocuklarýn genelde þaþý veya çeþitli sendromlarla dünyaya geldikleri de akýldan çýkarýlmamalýdýr. Cumhuriyet sonrasý o coðrafyalarla baðlar kopmuþ ve yüzümüz tamamen batýya döndürülmüþtür. Akademik camia için ne hikmetse batý dillerinin öðrenilmesi zorunlu kýlýnmýþ, ancak en az 400 yýl birlikte yaþayarak insanlýða kökleri tarihi derinliklerde olan bir Türk-Ýslâm medeniyeti armaðan edilmiþ olmasýna raðmen, o muhteþem medeniyet kodlarýndan yeni kuþaklarý haberdar etmek için o topluluklarýn dillerinin öðrenilmesinden kaçýnýlmýþtýr. Artýk anlaþýlmalýdýr ki bu yapýlanlar rastlantý eseri veya çok iyi niyetlerle yapýlmamýþtýr. Bilâkis birkaç yüz yýllarý kapsayacak stratejilerle yapýlmýþ veya yaptýrýlmýþtýr.  Amerika’da ve Batýda o bölgelerle ilgili akademik araþtýrma yapanlar çok yüksek düzeylerde desteklenirken, bizim ülkemizde adeta engellenmiþtir. O coðrafya üniversitelerinde eðitim alarak oralarý çok iyi tanýyan insanlar üniversitelerimizde adeta aforoz edilmiþler ve kadrolarý verilmemiþtir. Bu çok çarpýcý örnekler çoðaltýlabilir.

Batýnýn bu bölgelerle ilgili plânlarý 1948 yýlý sonrasý yeniden düzenlenmiþ ve tamamen Ýsrail endeksli yapýlandýrýlmýþtýr. Esasýnda Ortadoðu toplumlarýnýn ayaklarýna vurulmuþ bir prangadýr. Ýsrail prangasýnýn da ayaklarýna dolandýðý tutsaklarýn bedenleriyle girdiði etkileþim sonucu alacaðý yeni yapý ve þekline göre yeni iliþkiler kurulabilir ve o pranga da diðerleri gibi alýnacak aklýselim tedbir ve iletiþim stratejileriyle Arap halkýna bir ölçüde entegre edilebilirdi. O coðrafyada farklý devlet ve yapýlarla yaþayan birkaç yüz milyonluk Arap halkýna, sadece toplam da yedi milyon olan Ýsrail prangasý vurulmuþtur. Nasýl oluyor da yedi milyon birkaç yüz milyon Arap halkýný ters yüz edebiliyor. Arap kardeþlerimizin bunu çok iyi düþünmeleri gerekir. Ayný zamanda bizimde düþünmemiz gerekecektir. Çünkü onlar bizim kardeþlerimizdir. Eðer Ýsrail azlýk ve çokluk hesaplarýna dayanarak etkisizleþtirilememiþse, baþka can alýcý tedbirlere baþvurulabilir. Örneðin, o coðrafyayý gündemden hiç düþürmeyen varlýðýn enerji koridorlarý ve petrol kaynaklarý olduðu anlaþýlmýþtýr. Ancak bu kaynaklarýn da sonu gelmektedir. Müslüman Arap kardeþlerimiz için aslýnda eðer deðerlendirebilmiþ olsalardý, batýnýn petrol ve diðer zenginlik kaynaklarýndan daha fazla önemsedikleri bir Ýsrail devleti ve Yahudiler ortaya çýkarýlmýþtýr. Öyleyse sevgili Arap dostlarýmýz Ýsrail’i petrol gibi koruma ve güvenceleri altýna alarak batýnýn gazabýndan ve hilelerinden beri durabilirler. Bu çok kolay olabilir ve tesis edilecek böyle bir etkileþim sonucunda Ýsrail’ de o bölgenin doðasýna uyarak hýrçýnlýðýndan ve saldýrganlýðýndan vazgeçecektir. Kýsacasý karþýsýndaki o kat kat fazla kalabalýklar arasýnda kolayca asimile olacaktýr. Ýsrail devleti o bölgeye yerleþtirilirken tek hesaba katýlmayan, Araplarla kurulabilecek dost ve iyi komþuluk iliþkileridir. Ýþte bu noktanýn hep iþler halde tutulmasý yani diðerlerinin beklentileri deðil, beklemedikleri bir stratejiyle ortaya çýkmak gerekmektedir. Yahudiler Almanya’da “Yahudilerin Alman toplumuna Entegrasyonu” ve ayrýca “Yahudi Entegrasyonunu reddeden” dernekler kurmuþlardý. Yahudi entegrasyonunu savunan dernekler hemen kapatýlmýþ ve entegrasyonu reddeden dernekler ise varlýklarýna hep devam etmiþlerdir. Burada maksadýn Ýsrail devletinin kurulmasý olduðu açýktýr. Onun için bu devletin top yekun batýnýn temsilcisi olduðu açýktýr. Bu devletle iliþkiler o bakýþ açýsýndan hareketle tanzim edilmelidir. Ýsrail de Suriye gibi bir istihbarat devletidir. Birilerinin beklentileri deðil beklemedikleri doðrultusunda hareket eder. Asýl vurucu gücünü de oradan alýr. Her uyguladýðý siyasal, sosyal, psikolojik, kültürel ve ekonomik politikanýn arkasýnda muazzam bir istihbarat kaynak ve verileri vardýr. Ýlk bakýþta sistem 0’ a yakýn  hatayla çalýþtýrýlmaktadýr.  Onlarýn plânlarýnýn devre dýþý býrakýlmasý görünürde Yüce ALLH’ ýn plân üstü plânlarýyla mümkün olduðunu söyleyebiliriz. Bütün mesele de iþte Yüce ALLAH’ ýn desteðinin alýnmasýdýr.

Hak þerleri hayreyler

Zannetme ki gayreyler

Arif onu seyreyler

Mevla görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Selam ve sevgi ile

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 22955 Defa Okundu
2013-10-07

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır