KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ZEMHER AYAZýNDA YANARAK MLLETNN UFKUNU AYDýNLATANLAR

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         ZEMHER AYAZýNDA YANARAK MLLETNN UFKUNU AYDýNLATANLAR

Zemheri Ayazýnda Yanarak Milletinin Ufkunu Aydýnlatanlar

SARIKAMIÞ DESTANI

Sarýkmýþ dile gel vakit tam aydýnlat þu kararanlýk ufuklarý

Gönüllerde dala gel avaz ver çöz  donduran uyuþukluklarý

Sen ki zemheri ayazlarýnda kavrulup amansýzca yanarken

Akla gel hayale gel yýrt þu yol vermeyen beyaz karanlýklarý

***

Komutaným dalda durma býrak varsýn gelsin kýzýl kýyamet

Bu ne müthiþ teslimiyet donarken de yaratana kýyam et

Gönüllerde gözleri açýk uyusam da   rüyalarda uyaniram

Es bre deli rüzgâr artýk örtme karlanan dimaðlarý âyan et

***

Dondurmaz ve yandýrmaz ki tatlýdýr þahadetin kýnalý þerbeti

Tükenmeyen bir güçtür canlý tutar göstermeye ebedi ibreti

Hani bizimle donmuþtu ya kurduðumuz hayaller ve hedefler

Þimdi buzlar çözülüyor bitirmeye uzayan dondurucu hasreti

***

Asla ölmedik karlý ve buz kestiren fýrtýnalarda diri diri donduk ya

Kim kaybetti kim kazandý baksana onlar gitti biz burada kaldýk ya

Aç yorgun ve açýkta katlanýrken hak adýna biz o yakýcý donmalara

O gün uyumuþ olsak da amansýz ayazlarda gönüllerde uyandýk ya

***

Gönüllerde buz tutarken meðer sadece bedenleri uyutmuþuz

Heykel olup dirilen heybetli simalarla ayrýk otlarýný kurutmuþuz

Biz donarken canlanýp ses vermek için o muhteþem baharlarda

Ne mümkün hissetmek acýyla kederi onlarý çoktan unutmuþuz

***

Anladým ya geçmiþle geleceði birleþtirdik meðer ne de uzunmuþuz

Giyer miyiz kar fýrtýna ve kýp kýzýl kýyameti biz geleceðe soyunmuþuz

Hiç bedbahtlýk etmedik haktan geldi emir deyip  boyun eðdik amma

Uyuyarak deðil el tetikte ayakta ya abdestte ya namazda donmuþuz

***

Dayandýk bizler her hasrete çoluk çocuk demedik onlar size emanet

Yazmaz bizim kitabýmýzda sözle de olsa teslim edilen emanete ihanet

Ayrýlmadý hep devam etti emanetin emini doðru dürüst giden yoluna

Orada saklýymýþ meðer uzayýp sonsuzluða yol tutan kerametle kehanet

                                                                                  (Doç. Dr. Ali Osman ENGÝN)

Sarýkamýþ her ne kadar bir efsane olarak ve tarihsel bir bakýþ açýsýyla zihinlerde  yerini almýþ olsa da; meseleyi daha derin boyutlarda ele almak gerekmektedir. Sarýkamýþ topraðýn vatanlaþtýðý bir kutsal mekândýr. Bu yerin Sarýkamýþ olmasý günümüz toplumsal sorunlarý açýsýndan ayrýca bir deðer ifade etmektedir. Her yýl kar beyazý kýyafetini mutlaka giyinen gizemli Sarýkamýþ ormanlarý ve bölgenin en yücesi ve heybetlisi olan Allahuekber daðlarý günümüzü ve geleceðimizi aydýnlatmak için adeta bir misyon üstlenen bu tarihi vaka’ya en uygun zemini oluþturmuþtur. Evet Sarýkamýþ’ta bir boyutuyla belki bir dram yaþanmýþ, ancak bu dram büyük Türk Ýslâm Milletinin geleceðine vurulmuþ bir mühür olma özelliðini de taþýmaktadýr. Çünkü Sarýkamýþ’ta þehit olan vatan evlatlarý adeta o heybetli ve gizemli topraklara, ruhunu donduranlara inat bir ruh kazandýrmýþtýr. Bazý mekanik zihinlerin hararetle etkisizleþtirmeye çalýþtýklarý gibi maddi hatalar üzerine odaklaþýp, gelecek kuþaklarýn portatif hafýza kartlarýyla silinmeye çalýþýlan hafýzalarýnýn geri getirilmesini ve baþka bir ifadeyle algý yönetimini engelleme çabalarý iyi anlaþýlmalýdýr.

Bence Sarýkamýþ, her gün yeniden tezgâhlanýp milletimize yaþatýlan acý olay ve olgularýn panzehiri olacaktýr. Gittikçe daha iyi anlaþýlan ve geleceðe saldýðý karçiçeði kökleriyle algýlarda boy verip, sanal zihinsel yapýlarý yerinden sökmeye baþlayan bu ve benzeri tarihsel panzehirler üzerinde, çok daha yoðun çalýþmalar yapýlmalýdýr. Musibetler nasihatlerle doludur. Kâinatýn sahibinin irade ve kararý dýþýnda olmayan ve O’nun onay verdiði bire bir yaþanan her somut durumdan hareketle gerçekleþen algýsal olgularýn, kader cihetinde hedeflenmiþ nihai varýþ noktalarýnýn olacaðý anlaþýlmalýdýr. Öyleyse gerçekten belirtmek istediðim gibi, Sarýkamýþ yýrtýlan kâðýtlara deðil, insanlýðýn sahip olduðu teknolojilerle yok edilemeyen ve yýrtýlmayan, ana sütü gibi bembeyaz karlara vurulmuþ Türk Ýslâm mührüdür. Sarýkamýþ ölümsüzlüðü devam eden bir tiyatrodur ve orada geleceðin karanlýklarýný bertaraf edebilecek dayanýklýlýk ve tutarlýlýkta, bizler açýsýndan doðaçlama ancak asýl onay makamý tarafýndan muhteþemce tasarlanmýþ bir oyun sahnelenmiþtir. Çünkü oyunun tüm kahramanlarý hayattadýr ve ya biz onlarýn arasýndayýz, yada onlar bizim aramýzdadýr. O bembeyaz karlar bugünde ayný düzen ve ihtiþamla bizlerde buradayýz diyen heybetli Sarýkamýþ Ormaný ve Allahuekber daðlarýný güvence altýna almakta, þehitlerin bedenleri donsa da donmayan ve hep uyanýk olacak ruhlarýyla buluþmakta, dolayýsýyla o dersler veren tiyatro yaþamaya devam etmektedir.

Sarýkamýþ diyor ki; “bizim ruhlarýmýzý diri tutup bedenimizi donduran bu beyaz karlarýn, sizin ruhlarýnýzý da dondurmaya niyetli çok daha siyahlarý altýndasýnýz!.. Bizim yolumuzu kapatarak bu sahneyi koruyan þu ormanýn görünebilen aðaçlarý var ya, iþte onlarýn görünmeyenleri ve gözlerinize batýp kör etmek için, sabýrsýzlýkla dalýný budaðýný sivrilten ve sürekli zehir saçanlarýnýn arasýndasýnýz!... O aðaçlarýn kökleri yoktur. Sürekli yer ve þekil deðiþtirme kabiliyetleri var!.. Eðer siz donarsanýz bir daha uyanamazsýnýz. Aman ha dikkatli olun!.. Ruhunuzu dondurmayýn!..  Etrafýnýzý kuþatan simsiyah gara aðaçlarýn gýlevili keskin ve sivri budaklarý insan suratinde, aranýzda dolaþmakta ve batýp kör edecek gözler aramaktadýrlar. Bunu yaparken o malum aðaçlarýn dalý budaðý olduklarýný saklayarak güya þuculuk ve buculuk adýna çalýþtýklarýný söyleseler de, onlarýn taþnakçýlýklarýný yutmayýn. Yutarsanýz boðazýnýza takýlýr ve boðulursunuz!.. Bizler burada kar, fýrtýna, ayaz ve buzlarda vakti-saati geldiðinde uyandýrmak için uyuttuðumuz bedenlerimizi birbirimize yaslarken; Erzurumlu, Karslý, Sarýkamýþlý, Diyarbakýrlý, Vanlý, Hakkarili, Hasankaleli, Köprüköylü, Edirneli, Sinoplu, Adanalý diye ayýrmadýk. Vatanlaþtýrdýðýmýz topraklarýn tapusuna hepimiz ortaðýz. O halde hiç birinin diðerinden fazlasý olmaksýzýn torunlarýmýzýn hepsi varislerimizdir. Sadece topraklarýmýzda gözü olan malum çevreler bu topraklarýn sadece kendilerine ait olduðunu iddia ederek diðerlerine kapýyý göstermektedirler. Eðer içinizde bu ve benzeri iddialar peþinde olanlar varsa, bilin ki onlarýn aidiyetleri onlaradýr. Aldanmayýn!.. Bizler bu topraklara ruhumuzu giydirirken hiç ad ve nam peþinde deðildik, onun için yaratana kul, büyük milletimize ruhlarý azat köleler olmak için baþýmýzla topraða kadar eðildik!.. O gün gelecek mutlaka, bütün varlarýn sahibi dondurduðumuz bedenleri yeniden ruhlarýmýza giydirecek ve bizi o derin uykudan uyandýracaktýr!..”.

“Bu vatan topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi duranlarýndýr

Bir tarih boyunca onun uðrunda kendini tarihe verenlerindir”

Bu ruh artýk aramýza inmiþ ve milletin geleceðini aydýnlatmaya baþlamýþtýr. Ýþte bu ruhun enerji vererek dirileþtirdiði yetenekli sanatçýlarýmýz; o canlý ve devam eden tiyatrodan etkilenerek bazen sesli ve bazen de sessiz tiyatrolar sahnelemektedirler. Bazen de ayný malzemelerle vatan ve millet aþkýna yakan kar ayazý soðuklarda sadece bedenlerini donduran  o yiðitleri heykelleþtirerek, þehit bedenlerinde o ruhun can bulmasýný saðlamaktadýrlar.

En içten selam ve saygýlarýmý iletiyorum. ALLAH’a emanet olunuz. 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 16249 Defa Okundu
2014-01-03

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır