KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GüNDEM ALTýNA GZLENEN VE GüNDEM KAMUFLAJLý GüNDEMLER

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         GüNDEM ALTýNA GZLENEN VE GüNDEM KAMUFLAJLý GüNDEMLER

Gündem altýna gizlenen ve gündem kamuflajlý gündemler

Son günlerde ülkemize ve milletimize sunulan ve ötelerden beslenen derin sýkýntý ve kumpas kanallarýndan  pompalanan kan, irin ve çamur deryalarýnýn can sularý olduðu ihanet, kahpelik, vatan ve millet hainliði tohumlarý topraðýn üstüne deðil altýna doðru boy vermeye baþlamýþtýr. Bu tohumlar ezelden kamuflâj kodludur ve fark edilmesi hemen hemen imkân dýþýdýr. Toprak üstünde faaliyet gösteren unsurlarý ise yeri ve aslý asla gerçek boyutlarýyla algýlara düþmeyen oynak gölgelerden ibarettir. Bu gölgeler ateþte yanmayacak, selde boðulmayacak, ateþli silahlarla vurulamayacak, hiç uyumayan, býkýp usanmayan, her varlýðýný hissettirdiðinde yeni bir þekil ve boyut alan yetenek ve kabiliyettedir. Ayný kirli sularda boðulmamak için kulaç atarken o ihanet deryalarýnda çaresiz ýslanan vatan evlatlarýnýn da maalesef biyolojik dengeleri alt üst olmakta ve hafýza kayýplarý yaþanmaktadýr.

Sahnelenen gölge oyunlarýnýn çok ürkütücü, acýmasýz olduðu ve olacaðý ortaya çýkan her yeni durumla kendisini gösteriyor. Toplumsal yapý dejenere olmakta, artýk insanlarýmýz arasýnda güven algýsýyla olgusuna dayalý birlik, beraberlik ve her durumda kader ortaklýðý anlayýþý buharlaþmaktadýr. Buharlaþan bu deðerler hazýr bekleyen gölgelerin yeni enerji kaynaklarý olmaya devam ediyor. Aziz dostlar, insanlarýmýz topraðýn altýna boy veren ihanet tohumlarýnýn topraðýn üstünde kalan oynak gölgelerine yaklaþýrken, hýrçýnlaþan kendi öz gölgelerinden korkmakta ve onlarla aralarýna mesafeler koymaktadýr. Bir varlýðý deðerli ve çapý ölçüsünde anlamlý kýlan; aslý ve aslý içerisinde saklý olan ilke ve yasalar, yarattýðý imaj, tesir alaný ve þüphesiz peþinde bir muhafýz gibi kendisini takip eden gölgesidir. Aslýndan uzaklaþan, yaratýcý tarafýndan kodlanmýþ ilke ve yasalarýný ihlâl eden, sahip olduðu deðerler ölçüsünde yeni imajlar yaratamayan, tesir alaný doðal olarak daralan obje ve varlýklarýn gölge oyunlarýnda baþarýlý olmalarý beklenemez. Kaybedilen o can suyu deðerlerle beraber varlýðýn muhafýzý olan asli gölgesi de aslýna ram olmaktan vazgeçer ve kendi ajaný ve provokatörü olmaya baþlar. Ýþte o zaman durum tehlike sinyalleri vermeye baþlamýþtýr.

Aziz dostlar, ülkemizin içerisinde bulunduðu vaziyet resmetmeye çalýþtýðým tablo gibidir. Yeni imaj maker medya gücüyle þekillenen toplumsal yapýmýz adeta bir gösteriþ toplumu olmaya baþlamýþtýr. Yaratýlan; sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve güya modern deðerler asýllarýndan doðurtulmuþ ancak asýllarýndan tamamen ayrý ve hedefleri farklý imajlar, bahsettiðim gösteriþ toplumunun temel deðerleri olmuþtur. Sosyal medya ve paylaþým aðlarýna düþürülen gençlerimiz gözlerini gerçek dünyaya kapatarak kendilerine sunulan hayalleri yaþamaktadýrlar. O hayallerin sahipleri baþkalarýdýr. Sahibi baþkalarý olan hayaller yaþayana ve yaþatýlana özgü gerçekleþemez. Asýl sahibine özgü gerçekleþir. Kiþi kendi kurguladýðý hayalinin rüyasýný görür ve oradaki tasarýmda kendisine aittir. Orasý o hayallerin gerçek hayata aktarýlmasý için organize edilen deneysel yaþantýlardýr. Toplumsal birlik ve beraberlik noktasýnda yaþadýðýmýz sorunlarýn temelinde bu çeliþkiler vardýr. 

Kullanýlan malzeme ve argümanlar her gün ve her saat deðiþse de sonuç oyun kurucular açýsýndan hep beklendik ve istendiktir. Adama sormuþlar; “Cenabý ALLAH’ la aran nasýl?” Oda, “yahu çok iyi de hep O’ nun dediði oluyor”. Düþtüðümüz sýkýntý ve darboðazlarýn yönetimi ve kontrolü maalesef bizim elimizden çýkmýþ gibidir. Çok acilen bu kaygýlarý taþýyan herkesin üzerine düþenleri yapmasý gerekir. Hepimiz öncelikle kendimizden baþlamalýyýz ve ülkem ve milletim için ne yaptým? Ne yapmalýyým? Sorularýnýn cevaplarýný vermeliyiz. Bunu baþkalarý deðil bu vatan topraklarýnda nefes alýp, ekmeðini yiyen ve suyunu içen herkesin yapmasý namus ve haysiyet borcudur. Sevgili dostlar ayrýlýktan ve gayrýlýktan iyi þeyler çýkmaz. Yunus’un deyimiyle her yaratýlmýþý yaratandan ötürü hoþ görmek zorundayýz. Ebul Hasan Harakani’ nin sofrasýnda herkesin yeri vardýr. Önemli olan o civanmertlerin sofralarýnda yer almaktýr. O sofralarýn açýldýðý mübarek mekânlar yas ve keder tutulan yerler deðildir. O mekânlarda yaþanacak sýkýntý ve ýzdýraplar, mekân sahibini sorumluluk hissine düþürtür. Onun için insana deniz gibi temiz ol der. Kýyýlarýný doðru çalýþtýr. Ýçindeki çeri, çöpü ve pislikleri kýyýlarýna çektir, aldýr. Gerçekten de deniz içerisindeki pislikleri barýndýrmaz. Hep kýyýya atar. Ýnsanýn kalbi ve dili de böyledir. Kalpte ne varsa dilde onu yansýtýr. Çünkü dil kalbin aynasýdýr. Bunlar birbirleriyle tutarlý olmalýdýr.

Deðerli dostlar, son günlerde güzel ülkemizde yüzleþtirildiðimiz gündem maddelerinin vurgulamaya çalýþtýðým çerçevede gerçeklerinden doðurtulmuþ, ancak gerçeðiyle alâkasý olmayan sanal tasarýmlardýr. Ya da asýl vurucu kötülük veya maksatlar hep 25. karelerde saklý kalmaktadýr. BU karelere saklanan gizli ve asýl beklentiler, kendi kirli kanallarýnýn kirli sularýyla beslendikçe dillerde ve zihinlerde kök salmaya baþlarlar. Meselâ Milliyetçi Hareket Partisinin seçim bürosuna yapýlan saldýrýyý sanki ani gerçekleþen bir olaymýþ gibi göstererek, 25. karelere saklanan asýl hedef ve temalar en müsait zamana yayýlmakta ve geri dönüþü olmayan mecralara yönlendirilmektedir. Önemli olan iþte o saklý kareleri deþifre etmek ve gereken tedbirleri almaktýr. Çok þükür o kareler tespit edilmiþ ve tedbirleri alýnmýþtýr. Ortalara saçýlan yolsuzluk dosyalarý, belgeleri ve resimleri de baþlangýcýndan sonuna kadar ayný mantýk ve gerekçelerin eskiden kalmýþ yeni ürünleridir. Siyasilerin ve çoðu partiden belediye baþkan adaylarýnýn uzun yýllar önce muhatap olduklarý yolsuzluk olaylarý, o an itibariyle gündemden düþürülmüþ veya bir türlü üzerleri örtülmüþtür. Ancak medyadan öðrendiðimiz kadarýyla eðer gerçekten varsa üzerleri örtülen alavere veya dalaverelerin de ayný þekilde en uygun zamana yayýldýðý ve en kritik anda ortaya çýkartýldýðý görülmektedir. Sürecin en baþýnda bu günlerdeki o yolsuzluk dosyalarýnýn kullaným amaç ve deðerleri 25. karelere saklanmýþ gizli hedefler olduklarý anlaþýlmalýdýr.

Bir bakýyorsunuz devletin Milli istihbarat Teþkilatýnýn devlet açýsýndan stratejik bir karar uygulamasý týr týr yollara saçýlýyor. Eðer bir ülkenin en hassas güvenlik birimlerinin operasyonlarý trafik kazalarý gibi açýlýp saçýlýyorsa, orada oturup düþünmek gerekir. Meselâ ben bu durumun aslýnda algýlara düþmesi istenilen asýl operasyonel bir tasarým olduðunu düþünüyorum. Anladýðým kadarýyla iþin baþýndaki güvenlik yetkililerimiz, halkýmýzýn o çerçevede yapýlanlardan haberdar olmalarýný istemiþ olabilirler. Çünkü son günlerde sahnelenen devleti çökertme oyunlarýnýn bertaraf edilmesi ve halkýn kendi devletinin yanýnda yer almasý için bu tür eylemsel bilgilendirmelerin önemi oldukça büyüktür. Gerçekten de halkýn önemli bir kesiminde bu algý yaratýlmýþtýr.

Aziz dostlar, her durumda ve koþulda zaman birlik ve beraberlik zamanýdýr. Siyasilerimizin siyasi rekabet ve mücadeleleri hep “ben daha iyisini yapabilirim” düþüncesi çerçevesinde olmalý ve olacaktýr. Çok partili demokratik sistemlerin vazgeçilmezi budur. Ancak bu mücadeleler asli mecrasýnýn dýþýna çýkmamalý ve devletin ve milletin bekasýný dara sokacak yönelimler göstermemelidir. Ülke ve millet açýsýndan kritik kararlar iktidarýyla ve muhalefetiyle oluþturulacak ortak akla havale edilmelidir.

Derin selam ve sevgilerimle.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12156 Defa Okundu
2014-01-29

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır