KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YEN TOPLUMSAL DüZEN VE YAPýNýN TEMEL DEðþKENLER;

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         YEN TOPLUMSAL DüZEN VE YAPýNýN TEMEL DEðþKENLER;

Yeni toplumsal düzen ve yapýnýn temel deðiþkenleri;

Duraðanlýk-kaos-düzen ve hayýr ve þer iliþkisi

Ýnsanlýðýn gelmiþ olduðu 21. yüzyýlýn eþiðinde her defasýnda belki biraz daha farklý temalarýn toplumsal temelli görünüþe egemen olup, kendi göstergeleriyle gösteriþ toplumunu yöneten önceden plânlanmýþ toplumsal olaylarýn çatýþma olgu ve yönetimi çerçevesinde daha ayrýntýlý olarak analiz edilmesi gereði ortaya çýkmýþtýr. Toplumsal yapýyý derinden etkileyen olaylar sebep ve sonuçlarýyla ortaya konularak derin   analizler sonucunda, olgu boyutuyla ortaya çýkabilecek genellemeler üzerinde durulmalýdýr. Ancak iþte o zaman kriz, çatýþma olgusu ve durumu tüm ilgili taraf ve paydaþlar açýsýndan performans artýþý saðlar ve sonuçta bir öðrenme modeli olabilir.

Toplumsal düzeyde yaþanýlan belirsizlik, duraðanlýk ve krizlerin her zaman bir tükeniþ ve yok oluþun baþlangýcý olacaðý söylenemez. Çünkü çatýþma yönetimi anlayýþýnda da ön görüldüðü gibi; her kriz ve bunalýmlý durum sonucu yeni baþlangýçlar yaþanýr. Denildiði gibi; bir kapý kapandýðýnda baþka kapýlar açýlýr. Önemli olan da her kapanan kapý yanýnda yeniden açýlabilecek kapýlarýn farkýna varmaktýr. Günümüzde Amerika’ da varlýðýný çok etkili bir þekilde sürdüren “illüminati”  düþünce ve bu düþünceyi savunanlarýn ayný felsefeye sahip olduklarý bilinmektedir. Amerika’nýn dünya üzerinde oynadýðý rollerin arka plândaki düþüncesi iþte bu ve benzeri yapýlar tarafýndan üretilmektedir. Bu yapýya göre; yaratýlacak krizlerden düzen doðar. Onun için günümüzde örnekleri sürekli yaþandýðý gibi dünyanýn her tarafýnda krizler çýkarýlmakta ve akabinde de bu krizler ve riskler satýn alýnmaktadýr. Satýn alýnan risk ve krizlerden hareketle de yeni dünya düzenleri inþa edilmeye çalýþýlmaktadýr.

Amerika gibi günümüz küresel güç merkezlerinin yöntem ve teknikleri dýþýnda da farklý yapý ve deðiþkenlere baðlý olarak benzer süreçler yaþanabilmektedir. Gerçekten de hemen hemen her geliþim adýna deðiþimin temelinde daha önceden yaþanan ve olasý krizler göze çarpýyor. Günümüzde de toplum olarak yaþanýlan risk ve krizlerin özellikle toplum bilimciler ve siyaset kurumu tarafýndan daha objektif kriterlere göre satýn alýnmasý ve yeni toplumsal politikalarýn da ona göre yeniden inþa edilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bardaðýn boþ tarafý geçmiþi ve aný ifade ederken, dolu tarafý ise geleceði ortaya koyar. Öyleyse dolu taraftaki su üzerinde çalýþýlmalýdýr ve yeþertilmesi gereken toplum çýnarlarýnýn yeni filizleri için can sularý hazýrlanmalýdýr.

Doymanýn acýkmadan sonra geldiði, dinlenmenin yorulmadan sonra yaþandýðý, cehaletin öðrenme sonucunda yenildiði, insan canlýsý varlýk problemini çözdüðü zaman insaný kâmil olma özünü gerçekleþtirdiði ve her yokuþtan sonra mutlaka bir iniþin geldiði bir gerçekliktir. Krizlerin düzene ve þerlerinde hayýrlara dönük olabileceði idraklerden uzak tutulmamalýdýr. Toplumdan topluma ve ayný toplum içerisinde zamandan zamana deðiþiklik gösterebilen ve toplumu meydana getiren temel yapýlarýn devlete, millete ve bütün insanlýða hizmet üretme yöntem ve teknikleri farklýlýk arz edebilir. Bu farklýlýklar eleþtiri formatýný aþarak çok aðýr suçlamalara malzeme edilmemelidir. Yapýlan güzel hizmetlerin bireylere has indirgemelerle üzerlerinin kapatýlmamasý en uygun yöntemlerden birisi olacaktýr. Önemli olan, asgari müþtereklerin sürekli canlý tutulmasýdýr. Eðer konu vatan, millet, milli - manevi deðerler ve tüm insanlýk deðerleri ise, gerisi teferruattýr. Maharet teferruatlarda boðulmamaktýr. Toplumu meydana getiren her oluþum ve yapý birbirine ayna olarak rol üstlenmelidir. Bir kesimdeki noksanlýk ve azlar diðerinin çoklarýyla tahkim edilmeli, geliþme adýna deðiþim ve dönüþüme zorlamalýdýr. Cenabý ALLAH izin ve fýrsat vermeden kuþ kanadýný oynatamaz diyorsak, ortaya çýktýðýný düþündüðümüz krizleri “Kaderi Ýlahi” dahil muhataplarýna pay etmeliyiz. Ýþte o zaman birbirimizi suçlamak için kýyametler koparmanýn çokta anlamlý olmadýðý görülecektir. Önemli olan ortaya çýkan hatalardan payýmýza düþenleri alýp daha kuvvetli birlik ve beraberliðin zeminlerini oluþturmaktýr. Ülkesine, milletine ve bütün insanlýða hizmeti gaye edinen ve belki de sadece yöntemleri farklý olan kurum, kiþi ve yapýlarýn hepsi deðerli ve gereklidir. Geçmiþten günümüze halkýmýzýn yasama ve yürütme erkini demokrasi kültürüyle teslim ettiði siyasi otoriteler de mutlaka ayný anlayýþ ve çaba içerisinde olmayý merkeze almýþlardýr. Mevcut koþullar çerçevesinde hepsi üstlendikleri statü ve rollerini icra etme yollarýný aramýþlardýr. Mevcut yönetimlerde þüphesiz bu amaca dönük icraatlar yapmaktadýrlar. Uygulamada ve deðiþen konjonktürel gerçeklikler zaman zaman beklentileri olumsuz etkileyebilir. Beklenmedik þekillerde ortaya çýkabilen kiþisel ve yapýsal sorunlarý dile getirirken maksat üzüm yemek olmalýdýr. Her zaman da baðcýyý dövmek ve tamamen etkisiz kýlmak olmamalýdýr. Mutlaka insanlarýn yeniden birbirlerine bakabilecekleri pencereleri açýk tutmak gerekir. Ülkemizde zaman zaman beklenmedik olumsuzluklarýn ortaya çýkmasýyla beraber, dillendirilmesi gereken güzel þeylerde yaþanmaktadýr. Önemli olan da güzelliklerle olumsuzluklarý yeniden yapýlandýrarak daha beklendik ve istendik yapmaktýr.

Daha öncelere gitmeden yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasýndan sonraki toplumsal yapýlanma, deðiþim ve dönüþümler incelendiði zaman; çok partili demokratik sistemin önemli bir mihenk taþý olduðu görülecektir. Özellikle siyaset kurumunun öncülüðünde, ideolojik yapýlanmalar, dernek, cemaat, cemiyet ve tasavvufi tarikat yapýlanmalarý ana tema olarak; birleþtirme, Yunusun deyimiyle benin bizde anlam kazanmasý, hakka ve hakikatlere tutunarak ayaða kalkýlmasýný, her nerede olursa olsun kimsesizlerin kimsesi olunmasýný ana gaye olarak belirlemiþlerdir. Ancak bu hedefler ne hikmetse her zaman tutum ve davranýþa yansýtýlamamýþtýr. Zaman zaman  arzu edilmeyen þekilde diðerlerini ötekileþtirme, “benden olsun çamurdan olsun”, “gerçek sadece benim gibi düþünenlerin düþüncelerinde olabilir” anlayýþýný geliþtirmiþtir. Geldiðimiz son nokta itibariyle yaþadýðýmýz toplumsal ve bireysel sorunlar, aðýrlýklý olarak bu ayrýþtýrma ve ötekileþtirme stratejilerinin sonucudur. Bu sonuçlar; bir önceki aþamada baþ gösteren veya baþa bela edilen konjonktürel duraðanlýk ve risklerin ürettikleridir.

Ortaya çýkan ürünler kriz olarak tanýmlansalar da, bendeniz yeni baþlangýçlarýn habercileri olarak ortaya koymak istiyorum. Türklerin Ýslâm ile müþerref olup, koskocaman Türk-Ýslâm medeniyetini inþa etmeleri de ayný þekilde yaþanýlan savaþlar ve çatýþýp tanýþmalar sonucunda olmuþtur. Rahmetli Necmettin ERBAKAN’ ýn temellerini attýðý Milli Görüþle diðerleri yanýnda, özellikle önemli bir Ýslâm alimi olan Said NURSÝ hazretlerinin ortaya koyduðu felsefe arasýnda çok ciddi ayrýþmalar yaþanmýþtýr. Belki bu ayrýþmalar; siyaset ve ideolojik düzlemde ortaya çýksa da, genel Ýslâmî cihad anlayýþý olarak da söz konusu edilmiþtir. Milli görüþte ümmet anlayýþý daha baskýn ve yine, öyle veya böyle bir dîni alim olan Fetullah GÜLEN önderliðindeki Nur Cemaati ve talebelerinin millet anlayýþlarýnýn biraz daha canlý olduðu düþünülebilir. Bu iki yapýnýn AK Parti iktidarýnda bir araya gelmeleri, aralarýndaki anlayýþ farklýlýklarýný gidererek topluma da mal edilebilecek birlik, beraberlik ve uzlaþý anlayýþýný ortaya çýkaracaðý beklentisi hakim idi. Ancak sonuç olarak ortaya çýkan durumlardan hareketle bu beklentinin uzun süreli olarak gerçekleþmediði ve uzlaþýnýn iyi yönetilemediði anlaþýlýyor. Bu baðlamda ortaya çýkan anlaþmazlýklar ve çatýþmalar iyi yönetilmiþ olsa idi belki de daha saðlam birlikteliklere baðlý daha yararlý hizmetlere yol verilebilirdi.  Bu þimdilik  olmamýþ olsa da, ancak kaos ve risk olarak adlandýrabileceðimiz yaþananlarýn çok daha yeni ve  baþlangýçlara gebe olduðu gözden ýrak tutulmamalýdýr ve yerli oyun kurucularýn siyasetçilerin  toplumsal ve siyasi senaryolarýný bu istikamete yöneltmeleri gerekir. 

Muhalefet olan CHP’ nin iktidarla yol ayrýmýna gelen cemaat ile yakýnlaþýyor gibi bir izlenimin ortaya çýkmasýný da ayný þekilde toplumsal birlik ve beraberlik açýsýndan önemli buluyorum. Bir ülkede kýyametler kopsa da asla bir araya gelemeyen siyasi yapý, cemaat ve sivil toplum kuruluþlarýndansa, ülke ve millet menfaati söz konusu olduðunda bir araya gelebilen toplumsal yapýlarýn olmasý daha yararlý olacaktýr. Kendi içerisinde bu anlayýþ ve birlikteliði yakalayamayan toplumlar sürekli kaos yaþamýþlar ve ortaya çýkan riskler de hep baþkalarý tarafýndan satýn alýnmýþ ve yönetilmiþtir. Böyle bir durumda taraflarýn birbirlerinden öðreneceði deðerler mutlaka olacak ve bir açýdan tekamül adýna geliþim ve dönüþüm de böyle ortaya çýkacaktýr.  Bu yakýnlaþmalarýn taraflarýn kendilerini yeniden gözden geçirerek halktan uzaklaþtýran olumsuz tavýrlarý olumluya çevireceði söylenebilir.

Milliyetçi ve Ülkücü camia ile Milli görüþ ve sosyal demokratlarla arasýnda geçmiþ dönemlerde seçim ittifaklarý ve koalisyon beraberlikleri yaþanmýþtý.  Þimdi de ayný þekilde cemaat ve bu camia arasýnda da arzu edilen yakýnlaþmalarýn yaþanmasýnýn ülke ve milletimiz açýsýndan önemli kazanýmlarý olacaðýný belirtmek gerekir. Gerçekten de cemaatin yürüttüðü özellikle Türki Cumhuriyetlere dönük eðitim ve öðretim faaliyetlerinin bu iki camianýn en önemli ve kesiþen arzularý olduðu söylenebilir. Elbette ki Türk Milliyetçileri ve Ülkücü camianýn o manada beklentileri daha büyük  olabilir. Samimi ve içten gerçekleþecek birliktelikler çok daha hayýrlý hizmetlere kapý açabilir. Hepsinden önemlisi, tüm bu bir araya geliþlerin toplum nezdinde çok önemli karþýlýklarý olacak ve hiçbir kesim ve yapý diðerlerinden ötekileþtirilmeyecek ve herkes toplumsal ve siyasal düzeyli her yapýya gerektiðinde baðlýlýk geliþtirecek ve adeta birbirlerinin güç kaynaklarý olacaklardýr. Ýþte o zaman, þu an itibariyle yüzleþtiðimiz toplumsal ve  siyaset eksenli kaos ve riskler taze ve yeni baþlangýçlara zemin hazýrlayacaktýr. Öyle ya; hayýrdan þer çýkabileceði gibi, þer gibi gözüken durumlardan da hayýrlar çýkabilir.

Ne diyelim, gün ola harman ola, 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15021 Defa Okundu
2014-02-17

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır