KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇANAKKALE NEDR? NE DEðLDR?

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         ÇANAKKALE NEDR? NE DEðLDR?

 Çanakkale nedir? Ne deðildir?

Çanakkale; Denizler aþýrý vurulmuþ, Osmanlý coðrafyasýnda yaþayan her farklý yapýyý içerisinde barýndýran Türk – Ýslâm mührü olarak; Türk’ e cihaný baþ eðdiren ve “Dur yolcu isteme benden makber, sana aguþunu açmýþ bekliyor Peygamber”  dedirten, “Bedrin aslanlarý ancak bu kadar þanlýydý” övgüsünün hak edildiði, hiçbir zaman, hiçbir koþulda yere düþmeyen ve düþürülemeyecek olan Hakka tutunularak ayaða kalkýlan mübarek bir mekândýr. Bedir hadisesinin Ýslâm’ýn varlýk ve ALLAH korusun yokluk mücadelesi olduðu, kaybedilmesi durumunda deðiþmiþ olmasý gerçekliði açýkça anlaþýlabilen koþullarýn ne anlama geldiði iyi analiz edilmelidir. Ýþte o zaman Bedir hadisesinin Ýslâm’ýn dönüm noktalarýndan birisi olduðu daha rahatlýkla idraklere düþecektir. Çanakkale de ayný þekilde Hilalin Haça karþý varlýk ve yokluk mücadelesinin yaþandýðý bir olayýn geçtiði yerdir. Eðer bu kutsal mücadele kazanýlmamýþ olsa idi; þu an havasýný teneffüs ettiðimiz, suyunu içtiðimiz, ekmeðini yediðimiz, çocuklarýmýzýn güven ve huzur içerisinde koþup oynadýklarý, ýrzýmýzý ve namusumuzu koruduðumuz bir devletimizin olmamýþ olacaðý ve hiçbir zaman da olamayacaðý kabul edilmelidir. Çanakkale sadece o an için bire bir somut olarak yaþanan durumlar açýsýndan deðerlendirilemeyecek kadar derin mana ve geleceðe dönük mesajlarýyla da mutlaka fark edilmesi gereken madde ötesi  manevi bir yönlendirmeye sahiptir. Çanakkale yaþanýlmýþ olay boyutuyla dramatik bir tarih ve Türk Ýslâm aleminin kýyamete kadar her durumda ufkunu aydýnlatan eðitici ve ilahi bir senaryodur. Çanakkale insanlýðýn varlýk alemine yerleþtikten sonra yaþadýðý hak ve batýl mücadelesinin uygun yöntem ve stratejilerle ölçümlenebilen ve deðerlendirilebilen emsalsiz bir tablosudur. Ortaya çýkan her yeni durum ve olay karþýsýnda bu ölçme ve deðerlendirmelere dayalý olarak elde edilecek veriler giderek her geçen gün daha da berraklaþarak  olasý tüm sorunlarýn panzehiri olacak kadar gizem ve sýrlara da sahiptir. Çanakkale bire bir yaþanan somut olaylardan yola çýkýlarak ulaþýlan ve yüzü hep geleceðe dönük olgu boyutuyla tam bir sosyolojik konu alanýdýr.

Þu ana kadar bu konuda yazýlan ve çizilenlerde çoðunlukla bu manzaranýn olay boyutuyla ilgilenilmiþtir. Elbette ki olay boyutuyla da yaþanýlmýþ dramlar, imkânsýzlýklarýn aþýlmasý noktasýnda verilen mücadeleler, bir milletin kadýnýyla, erkeðiyle, yaþlýsýyla, genciyle verilen iman ve tevhit mücadelesi ve alýnmasý gereken derslerle doludur. Örneðin daha hayatlarýnýn ilk baharýný yaþayan lise ikinci sýnýf öðrencilerinin bile vatan, iman ve millet savunmasý söz konusu olduðunda canlarýný cananlarýna tercih ederek ölüme güle oynaya gidip þehadet þerbetini içmelerini tarif edecek kavram bulmakta zorlanýyorum. Kendilerinden bir ön sýrada olanlarýn süngü takýp düþmana hücuma geçip hemen oracýkta þehit düþtüklerini göre göre süngü takýp hazýr bekleyenlerin hiç tereddüt etmeden meydana fýrlamalarý, akýl sýnýrlarýný zorlayan bir hak ve hakikatlere teslimiyetin ifadesidir. Onlar mevzu vatan, din, namus ve deðerler olunca gerisinin teferruat olduðunu çok iyi biliyorlardý. Rahmetli dedem Erzurum’ dan iþte o onur mücadelesine katýlmak için askeri birliðiyle yaya olarak Çanakkale’ye giderken hiç dönüp geri bakmamýþtý. 5-6 ay sonra Çanakkale’ ye vardýktan sonra ileri karakol komutanlýðý yapýyordu. Kaderi Ýlahinin bir tecellisi olarak o kýþ çok sert olduðundan, ileri karakollarýn hiç birisine erzak takviyesi yapýlamamýþtý. Ýleri karakollarda görev yapan askerlerin hemen hemen hepsi açlýk ve soðuktan þehit olmuþlardý. Bahar geldiðinde paþalar ileri karakollarý dolaþýrken tek bir dedemin karakolunun hayatta kalmayý baþarmýþ olduðunu görürler. Paþa dedeme yaklaþýr ve ona sarýlýr. Aðlamaya baþlarlar. Ancak dedemin sað kolunda aðýr bir düþman þarapneli yarasý vardýr. Paþa dedemin yarasýný öper ve gaziliðini müjdeler. Daha sonra karakolu nasýl hayatta tuttuðunu öðrenmek ister. Rahmetli dedem; mevcut erzaký çok kanaatli kullandýðýný ve artýk onunda bittiðinde son çare olarak askerlerinin kardan ýslanýp yumuþayan potinlerinin kösele olan altlarýný kazýtarak yedirdiðini söyler. Paþa dedeme görevini yaptýðýný ve artýk geri gidip yarasýný tedavi ettirmesini söyler. Ancak o muhteþem insan; askerlerine bakarak bunu yapamayacaðýný ve yarasýndan dolayý eli tetik çekemese de diliyle birliðine komuta edebileceðini belirtir. Müthiþ bir duygu seli hakimdir ve komutan zorla da olsa dedemi ikna eder ve tedavi için geri gönderir. Ancak Dedem yarasýný tedavi ettirir ettirmez ailesine ve çocuklarýna deðil, birliðine döner ve yola çýktýðý onur ve namus mücadelesine devam eder. Çanakkale insan gücünün matematiksel hesaplarla yetmediði aðýrlýktaki top mermisini haznesine yerleþtirme de olaðanüstü güç sahibinin devrede olduðu bir insanlýk destanýdýr. Ýþte tam bu noktada mutlak güç ve irade sahibinin kusursuz iman sahibi yüzbinlerce mehmetciðe tevhidi çiðnetmeme yolunda þehadet þerbetini içirmesinin sýrlarý sadece o muhteþem mücadelenin derinliðini açýklayamayýz. O sýrlarý anlamanýn yolu yaþananlarýn geleceði aydýnlatan olgu boyutlarýnda aranmalýdýr.

Çanakkale de bedenleriyle aþýlmaz kaleler tahkim ederek hilâli haça çiðnetmeyen o kahramanlar diyor ki; “-Biz bu iman mücadelesine giderken bizi yolumuzdan geri çevirecek hiçbir þeyi aklýmýza getirmedik. Biliyorduk ki eðer mevzu vatan savunmasýysa, gerisi sadece teferruattýr. Biz bu imanla çýktýðýmýz yolun Hak yolu olduðunun bilincindeydik. Bizim de hayallerimiz vardý. O hayaller; kendi ruh, düþünce, duygu ve bedenlerimizin engin bir tarih bilinciyle kurguladýðýmýz hayallerdi. Onlarýn hepsinin rüyalarýný görmeyi ve gerçekleþtirmeyi sizlere býraktýk. Biz sadece dini Ýslâm’ýn ve vatanýmýzýn kurtulmasý hayalini ruhumuza iþleyerek muharebe meydanlarýnda destanlaþtýrarak gerçekleþtirmeye koyulduk. Ýnandýk ve eminiz ki baþardýk. Tevhidi çiðnetmedik. Sanmayýn ki bizler sadece o günlerde kaldýk. Hayýr hayýr biz sizlerle beraberiz ve gelecekteyiz. Çanakkale’den çýktýðýmýz o kutlu yolda bundan sonrasý için sizin yolunuzu aydýnlatmaya devam ediyoruz. Çanakkale’de vatan sevgisi gergef gergef sonsuzluða iþlenmiþtir. Siz gençler bu tablodan vatan sevgisinin derinliklerini yeniden keþfedebilirsiniz. Dost ve düþman algýnýzý daha saðlýklý ve objektif kriterlere oturtmak için de Çanakkale bütün zamanlarý kuþatan muhteþem bir tablodur. Çanakkale millet olarak tarafýmýzýn ve safýmýzýn koordinatlarýný da vermektedir. Çanakkale ayný zamanda birlik ve beraberliðin ölümsüz bir göstergesidir. Çanakkale iþte bu ruh bütünlüðünün, vatan ve bayrak sevdasýnýn, iman ortaklýðýnýn, dünya ve ahiret kardeþliðinin sembolüdür.  Siz yeni kuþaklarýn geleceðe dönük öngörü ve stratejilerinizin ana kaynaðý ve temel belirleyicisi olacak kodlar burada saklýdýr. Onlarý bulup çýkarmak ve yolunuzu aydýnlatmak sizlere kalmýþtýr. Alýnmasý gereken dersler alýnmadýðý  zaman bu milleti bekleyen sorunlar daha  da derinlik kazanarak ortaya çýkamaya baþlayacaktýr. Buna hazýr olmak zorundasýnýz. Yüzleþmek zorunda kaldýðýnýz ve kalacaðýnýz vahim olaylar; bedir hadisesini, Çanakkale’yi, balkanlarý ve Sarýkamýþ’ý hatýrlatmalýdýr. Çünkü bu tarihi olaylarý kronolojik olarak sýraladýðýnýzda, ders alýnýp gereði yapýlmayan her birisinden sonra diðerini yaþadýðýnýzý göreceksiniz. Eðer bu umursamazlýk devam ederse baþkalarýyla  da yeniden yüzleþeceðinizi sakýn unutmayýn. Bedirde þanlý Peygamberimiz vardý. Çanakkale’de o iman abideleri vardý. Sarýkamýþ’ta  bütün zamanlarda var olacak olan o bembeyaz karlar üzerine vurularak yeni kuþaklarýn almasý gereken derslerin mühürleri kazýnmýþtý. Çanakkale gün batýmýndan batýya ve batýla dur diyen iman abidelerinin  haykýrýþý ise, Sarýkamýþ’ta gün doðumundan cenuba ve cünübe; “geri dur! Bastýðýn yerleri toprak diyerek geçme taný, unutma altýnda binlerce kefensiz yataný. Sen topraðýn üstünde, bizlerde altýnda olsak da, çekilip giden sen, kalanlarsa bizleriz”. Diyen  kutsal mekanýn adýdýr. Çýkarýlmayan dersler karþýlaþýlacak her yeni durumda sahip olacaðýnýz imkân ve fýrsatlardan mahrum olmanýz anlamýna gelecektir. Aman ha dikkatli olunuz. Birbirinize sahip çýkýnýz. Aranýzdaki güven bunalýmlarýný mutlaka aþýnýz”.

ÇANAKKALE DÝLE GELDÝ

Çanakkale dile gel tazele þu kirlenen hafýzalarý

Umutla bekledik bunca yýl silmen için arýzalarý

Kader cihetinde imanýmýn  en zirvedeki yerisin

Þimdi iþin daha da zor unutmuþ insanlýk farýzlarý

***

Uyuturken þehitlerini baðrýnda dalýyorsun hayallere

Ana kucaðýsýn ya ayrým yapmýyorsun bakýp meyillere

Seller gibi kükre ve hissettir cihana hak ve adaletini

Yerin hazýr hafýzalar doluyor girmelisin artýk gönüllere.

***

Bedirden aldýk ya hýzýmýzý Çanakkale’de bulduk özümüzü

Kýrýldýk döküldük amma daha söylemedik son sözümüzü

Deðiþmez ki Bedir’in Çanakkale’nin ve Sarýkamýþ’ýn ruhu

Ýçimize attýk söndürmedik yüreðimizde yanan közümüzü

***

Gün gelir iþ baþa düþerse yine yeri yerinden oynatýrýz

Zalimlere ve hainlere en þiddetli cehennemi boylatýrýz

Yaratandan ötürü severiz yaratýlmýþý ayrý gayrýmýz yok

Acýyý paylaþýr sevinçte bir olur düðün dernek toylatýrýz

‘BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 49031 Defa Okundu
2014-03-17

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır