KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAK ARAYýþý BTMEYEN ÝNSANLýK...

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         HAK ARAYýþý BTMEYEN ÝNSANLýK...

 Hak Arayýþý Bitmeyen Ýnsanlýk...

Feodal toplumdan sanayi toplumuna geçiþte ortaya çýkan sorunlarýn, adaletsizliklerin ve haksýzlýklarýn bilim ve teknoloji geliþtikçe aþýlacaðý düþünülüyordu. O devirlerde böyle düþünen fikir adamlarý þimdiki dünyada yaþasalardý nasýl bir sonuca ulaþýrlardý?...

Býrakýn diðer haklarý, “karnýný doyurma” hakkýný bile alamayan 800 milyon insaný,

Savaþlarda en aðýr dramlarý yaþayan kadýnlarý ve çocuklarý,

Ýç savaþlardan kaçýp hayatlarýný sefalet içinde sýnýr kapýlarýnda geçiren mültecilerin kararan hayatlarýný,

Dünyanýn her yerinde her an bir sebepten onuru çiðnenen, haksýzlýða, ayrýmcýlýða ve iþkenceye maruz kalan insanlarý görselerdi:

Sanayi toplumuna geçiþin üzerinden iki asýr geçtikten sonra gelinen bu noktada “Dünya Ýnsan Haklarý Gününü” kutlayan insanlýðýn içine düþtüðü bu paradoks hakkýnda ne düþünürlerdi?...

Henüz foklarýn, balinalarýn, kuþlarýn ve sokaktaki hayvanlarýn “hakkýna” gelene kadar odak noktasý “insan” olan bir hakký henüz teslim edememiþ milenyum toplumlarý hakkýnda ne düþünürlerdi?..

Hani ortaçað karanlýðýndan sonra insanlýk aydýnlýða eriþmek için önemli ipuçlarýný yakalamýþtý?

Hani sanayi toplumlarý daha erdemli ve onurlu bir yaþama doðru yelken açacaktý?

Oysa insanlýk “kendine özgü bir hakký” çoktan teslim etmiþ, 21.yüzyýlda “insan olmayan varlýklarýn” hakkýnýn mücadelesini veriyor olmalýydý. Ne acýdýr ki, hala hemcinslerinin hakkýný vermek için uðraþýyor…

 “Hak, onur, eþitlik ve özgürlük” en çok konuþulan kavramlar olmasýna raðmen en fazla çiðnenen kavramlar olmaya devam etmektedir.

Ýnsan hakkýnýn her an her yerde ihlal edildiði bir dünyada sadece bir günle “Ýnsan Haklarýný” idrak etmek komik deðil mi?...

Varlýklarýn en þereflisi olan insanýn onurlu bir þekilde yaþamasý, yaþarken “insan” payesine yakýþýr þekilde davranmasý ve insanýn olduðu yerde dramlarýn ve trajedilerin bitmesi dileði ile…

“Dünya Ýnsan Haklarý Günü” Kutlu ve Anlamlý Olsun…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 16963 Defa Okundu
2014-11-12

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır