KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NEDEN SYASET VE SYASETç ÇOK KONUþULUYOR?

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         NEDEN SYASET VE SYASETç ÇOK KONUþULUYOR?

 Neden Siyaset ve Siyasetçi Çok Konuþuluyor?

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Prof. Dr. Yavuz Öztürkler’in, “Neden Siyaset ve Siyasetçi Çok Konuþuluyor?” yazýsý:

Geliþmiþ ülkelerde siyaseti siyasetçiler ve ilgilileri konuþur.

Halk sanat ve edebiyatla daha çok ilgilenir, toplumsal sorunlarýnda çeþitli demokratik haklarýný kullanarak tepki gösterir.

Oysa ülkemizde siyaset konuþulmayan yer yok gibidir.

Fikri olsun olmasýn herkes siyaset ve siyasetçi hakkýnda konuþur olmuþtur.

Seçim biter bitmez –bu neredeyse her türlü seçimde böyledir- henüz yönetimdekilerin ne yapacaklarý görülmeden siyaset konuþmalarý ve çekiþmeleri tekrar baþlamakta ve gelecek seçim takvimine kadar sürmektedir. Her seçim sonrasý uzun yýllara varan husumet kapýlarý aralanmakta ve siyaset uygar bir uzlaþý yeri olmaktan çok kýsýr çekiþmelerin ve kýrgýnlýklarýn yaþandýðý bir alana doðru sürüklenmektedir. Böylece, siyaset toplumun enerjisini artýran bir mekanizma olmaktan ziyade, toplumun üretimden uzaklaþarak gün geçtikçe biraz daha tükenmesine neden olmaktadýr.

Siyaset suni gündemler oluþturarak toplumun enerjisini boþa harcamak için deðil, toplumlarýn ilerleyiþinde týkanan yerleri açmak ve düðümlerin çözümünde görevler üstlenmek için vardýr. Siyaset hayatý kolaylaþtýran, toplumlarýn kalkýnmasýný ve yükselmesini saðlayan önemli bir devlet aygýtýdýr, uygarlaþma yolunda önemli bir araçtýr.

Toplumumuzun siyaset ve siyasetçiyi çok konuþmasýnýn muhtemel nedenlerinden biri siyasetten beklentisinin geliþmiþ ülke insanýna göre daha fazla olmasýdýr.

Toplum siyasetten ve siyasetçilerden çok þey bekliyor. Asýrlardýr geri býrakýlmýþ Anadolu halký, özellikle Kars gibi göç hýzý yüksek ülkemizin geri kalmýþ yöreleri çok þey bekliyor.

Adaletsiz gelir daðýlýmý ve gelir düþüklüðünün makul bir seviyeye çekilmesini…

Ýþsizlik ve göçün azaltýlmasýný…

Hiç deðilse diðer geliþmiþ yerlere yakýn düzeyde eðitim ve saðlýk hizmetleri verilmesini…

Ve daha birçok þey…

Toplumda olumsuz giden her þeyde siyasetçilerin omuzuna yüklenen vebal herkesten fazla, gelinen noktada siyaset ve siyasetçinin vicdani sorumluluðu herkesten çoktur.

Çünkü toplum onlara güveniyor ve kendini layýkýyla temsil etmesini bekliyor…

Belki de bu yüzden siyaseti ve siyasetçiyi çok konuþuyor.

Toplumun gündemi ile siyasetin gündemi doðru bir zeminde ve kavþakta birleþmelidir. Onlarýn beklentisi doðru þekilde deðerlendirilmeli, doðru þekilde analiz edilmeli ve potansiyeli doðru þekilde kanalize edilmelidir. Siyasetten bugünün sorunlarýna çözüm beklendiði kadar, geleceðe de öngörü konulmasý ve ýþýk tutmasý beklenmektedir. Ülkenin ekonomik potansiyelinin iyi deðerlendirilmesi, insan potansiyelinin iyi keþfedilmesi ve deðerlendirmesi gerekmektedir. Toplumun içinde iþlenmesi gereken nice cevherler vardýr ve var olmaya devam edecektir. Hiçbir ferdimiz küçümsenmemeli, hiçbir kimsenin enerjisi sýðlaþtýrýlan siyaset zeminlerinde zayi edilmemelidir.

Bir Japon öðretmenin þahsýma hediye ettiði, Japon el sanatýyla yapýlmýþ bir çerçeve içinde geleneksel bir kaðýt üzerine el yazýsýyla þunlar yazýyor:

“Büyük bir insanýn tek bir insanýn hayatýnda yaptýðý devrim, bir ulusun ve hatta tüm insanlýðýn yazgýsýný deðiþtirebilir”

Siyasetten, toplumun tüm katmanlarýnýn siyaset arenasýnda temsil edilmesini saðlayacak projeler üretmesi, kitleleri kutuplaþtýran deðil, demokrasi kültürü içinde çözüm ve uzlaþý zemini oluþturmasý beklenmektedir.

Doðru ve iyi niyetli siyaset üretim artýþý ve toplumsal barýþ demektir.

Dünyada siyaseti belki de amacýna en uygun þekilde yapabilecek toplumlardan biriyiz. Tarihsel geçmiþi itibariyle toplumumuz, bu coðrafyada asýrlardýr hoþgörü, uzlaþý ve barýþ içinde yaþayan bir toplumdur.

Siyaset ve seçimler toplumumuzun kaybettiði alanlar deðil, ülkemizin hep birlikte kazandýðý, daha çok üretime, huzura ve barýþa giden yolun kapýsýný aralayan çözümlerin üretildiði fýrsatlar alaný olmalýdýr.

Önümüzdeki Milletvekilliði seçimlerinin ülkemize, bölgemize, tüm dünyaya huzur ve barýþ vesilesi olmasý dileði ile…

Saygýlarýmla. http://www.yavuzozturkler.net/

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 36398 Defa Okundu
2015-05-09

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır