KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KüRESELLEþEN ZOONOZ

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         KüRESELLEþEN ZOONOZ

 Küreselleþen Zoonoz

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Prof. Dr. Yavuz Öztürkler’in, “Küreselleþen Zoonoz” yazýsý:

128 yýl önce kuduz bir köpek 9 yaþýndaki bir çocuðu ýsýrdý.

Adý Joseph’ti…

Joseph dramatik bir þekilde ölümü beklerken tarihi deðiþtiren adam sahnedeydi.

Louis Pasteur…

Mucizevi aþýsýný 128 yýl önce bugün uyguladý ve küçük Joseph’i ölümden kurtardý. Joesph uzun yýllar yaþadý 64 yaþýnda öldü.

Minik Joseph’i kurtaran aþýnýn uygulandýðý gün olan 6 Temmuz günümüzde “Dünya Zoonozlar Günü” olarak kutlanmaktadýr..

“Zoonoz” hastalýk “hayvandan insana geçen hastalýk” anlamýna gelmektedir.

Çok eskiden doðduðu yerde ölenler köylerinin dünyadan büyük olduðunu zannederlerdi.

Oysa günümüzde dünya cep telefonu,E-mail, Google Earth gibi iletiþim araçlarý ile küçülmeden evvel hýzlý giden ve okyanus üzerinde yakýt ikmali yapan uçaklarla fiziksel olarak çoktan küçülmüþ, dünya “tek bir kýta” haline gelmiþti…

Dünya küçülmüþtü küçülmesine ama dertleri büyümüþtü…

Bu küçülme hastalýklarýn da hýzlý yayýlmasýný saðladý. Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi ve Domuz Gribi gibi hastalýklarý dünyada bilmeyen kalmadý.

Dünya Zoonozlar Günü itibariyle Health for Animals (Global Animal Medicines Association)’ýn vermiþ olduðu bazý bilgileri sizlerle paylaþayým.

Ýnsanlarý etkileyen yaklaþýk 1500 enfeksiyöz hastalýk var. Tüm insan hastalýklarýnýn %75’i zoonoz kaynaklý. Yani hayvanlar ve insanlar arasýnda doðal yollarla bulaþan hastalýklar…

Günümüzde insan saðlýðýný ve hayvan varlýðýný açýkça tehdit eden 200’den fazla zoonoz hastalýk tanýmlanmýþtýr.

Küresel hayvan kayýplarýnýn %20’si zoonoz hastalýklar yüzünden olmaktadýr.

1995-2008 yýllarý arasýnda etkili zoonozlarýn yayýlmalarýný engellemenin bedeli 120 milyar dolardan fazla.

Kuduz gibi bazý zoonozlar tamamen ortadan kaldýrýlabilmektedir (Eradikasyon).

Hastalýklarýn küresel olarak kontrolünde koruyucu Veteriner Ýlaçlarýnýn yaygýn kullanýmý ve aþý geliþtirilmesinin rolü ve önemi her geçen gün artmaktadýr.

Dünyada çapýnda hayvan saðlýðý sektörü hali hazýrda bulunan hastalýklarla mücadele etmek ve ihtiyaç olduðu anda etkili ve hýzlý bir þekilde Veteriner Hekimlik hizmetlerini seferber etmek için hükümetlerle ve kanun koyucularla iþbirliði halinde çalýþmak zorundadýr.

Çünkü artýk herkes tek bir dünyanýn olduðunun, hastalýk mücadelesinin tek vücut ve eþ güdümle yapýlmasý gerektiðinin farkýndadýr. Kýsaca “zoonoz” artýk küreselleþmiþtir, mücadelesi de küresel olmak zorundadýr. Rakamlar ve tespitler korkutucu gibi görünse de her þeyde olduðu gibi doðru yöntemlerle zoonozlarý önlemek mümkündür. “Hastalýk geldi maskelerinizi takýn, tokalaþmayýn, hayvanlarý toplu olarak katledin!” derecesinde küreselleþmeden, paniksiz ve paranoyasýz, saðlýklý bir dünyada yaþamýz ile “Dünya Zoonozlar Günü” kutlu olsun.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10886 Defa Okundu
2015-07-06

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır