KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

Dþ VE GEBE HAYVANLARý DEðL ÜRETM KESYORUZ

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         Dþ VE GEBE HAYVANLARý DEðL ÜRETM KESYORUZ

 Diþi ve Gebe Hayvanlarý Deðil Üretimi Kesiyoruz

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Prof. Dr. Yavuz Öztürkler’in, “Diþi ve Gebe Hayvanlarý Deðil Üretimi Kesiyoruz” yazýsý:

Hayvancýlýkta ihracat yapan bir ülke iken nasýl oldu da 20-30 yýl içerisinde canlý hayvan ithalatýnýn yaný sýra et ve kasaplýk hayvan ithalatçýsý bir ülke haline geldik?

Bu sorunun cevabý uzun yýllardýr çözümleri ile birlikte verilmektedir.

Ortak görüþ genellikle hayvancýlýkta uygulanan yanlýþ politikalar olduðu yönündedir.

Durum böyle iken, birtakým satýr arasý hatalar ve yanlýþlar et sorununu daha da derinleþtirmekte ve içinden çýkýlmaz hale getirmektedir.

Ben burada üretimi baltalayan önemli olan ara nedenlerden birine dikkat çekmek istiyorum:

Damýzlýk, diþi, gebe hayvanlarýn kesimi ve kurbanlýk düvelere yavru attýrýlmasý.

Üretim temelde hayvanlarýn üremesine baðlýdýr. Sadece üretim deðil eko sistemin devamý da üreme ile mümkündür.

Teori böyle iken ülkemizde pratik ne durumdadýr?

Her kurban bayramý öncesi düveler ve diþi hayvanlar birçok tacirimizin gözlerine kestirdikleri baþlýca kurbanlýk hayvan materyali olmaktadýr.

Kimlerine göre kuraklýða kimlerine göre süt tozu ithalatýna baðlý olarak 2007-2008 yýllarýnda ülkemizde baþlayan et fiyatlarýndaki artýþ o yýlda damýzlýk ve diþi hayvan kesiminin yüksek oranda artmasýný tetiklemiþ olabilir. Ama kuraklýðýn veya süt tozu ithalatýnýn bahane edilmediði durumlarda da diþi, gebe ve damýzlýk hayvan kesimi alýþkanlýðýnýn devam etmesine ne diyelim?

Doðudan batýya dizilen týrlarda ve kamyonlarda on binlerce düve kurbanlýk olarak sevk edilmektedir.

Kesimhanelerde gebe düve veya inek kesimlerine yeterince dikkat edilmemekte, binlerce gebe hayvan ne yazýk ki kesilmekte, daha da trajik olaný, gebe olan düvelere yavru attýrýlarak besiye alýnmaktadýr.

Hayvancýlýkta üremenin ve üretimin azalmasýna neden olan bir çok alt etkenler zaten (hastalýklar, bakým ve beslenme sorunlarý, zooteknik hatalar vb.) varken bir de buna gebe ve damýzlýk kesimi de eklenince zarar katlanarak artmaktadýr.

Bir inek veya koyundan yýlda bir kez yavru alýnabildiði gerçeði göz önünde bulundurulursa kesilen hayvanýn yerine kurbanlýk veya kasaplýk bir hayvanýn gelmesi en az 15 aylýk bir süreci kapsamaktadýr.

Kurban bayramý öncesinde erkek hayvana göre daha ucuz olan düve üzerinden ticaret yapmak isteyen tüccar kardeþim gebe düvelere yavru attýrarak, yada ileri gebe olmayan ineðini kestirerek aslýnda gelecek yýlýn kurbanlýklarýný þimdiden kesiyor. Bir yerde bindiði dalý ve hayvancýlýðýnýn geleceðini, kýsaca üretimi kesiyor.

Ýlgili kurumlarca bir kesim stratejisi ortaya konulmalý ve sýký denetimlerle uygulanmalýdýr.

Sonuç olarak denilebilir ki, son 30 yýldýr uygulanan politikalardan köklü ve ani bir U dönüþü yapmamýz þimdilik olanaksýz gözüküyor. Ancak zararý daha da artýrmanýn yollarýný kesmek tümden yok olmanýn kýsa vadede olsa bir nebze önüne geçebilmek mümkündür.

 www.yavuzozturkler.net

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4149 Defa Okundu
2015-08-11

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır