KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HOLLANDA ÝZLENMLERM

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         HOLLANDA ÝZLENMLERM

 Hollanda Ýzlenimlerim

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Prof. Dr. Yavuz Öztürkler’in, Hollanda izlenimleri.

Aralýk ayý içinde bir haftalýk Hollanda gezisi ve Utrecht Üniversitesinde mesleðimle ilgili bir eðitime katýldým. Bu süre zarfýnda Hollanda’yý biraz olsun tanýma ve bu vesile ile Hollanda ile ilgili ilginç bilgiler edinme fýrsatý buldum.

***

Hollanda çok küçük bir ülke.

Bizim Konya ovasý kadar.

Soðuk, sulu, yeþil …

Kýþýn giderseniz biraz karanlýk.

Asýrlardýr su ile savaþýyor.

Su kanallarýyla baþtan baþa donatýlmýþ.

Suyun dezavantajýný avantaja çevirmiþ sýra dýþý bir ülke.

Türkiye’den 7 kez daha küçük

Nüfus bakýmýndan Türkiye’nin 5’te biri kadar.

Topraklarýnýn %25’i deniz seviyesinden 7 m düþük.

800 milyar dolar milli gelire sahip.

Kiþi baþýna düþen yýllýk gelir 40 bin dolardan fazla.

Dünyanýn zengin 10 ülkesi arasýnda.

***

Ýnsanlarý çok kültürlü, eðitimli ve mutlaka Ýngilizce biliyor.

Ýnsanlarý, turisti çok seviyor ve saygý gösteriyorlar.

Turizmden çok iyi para kazanýyorlar.

Orada basit bir sarkýntýlýk suçu ile bir insanýn hayatý kararabilir.

***

Doðaya ve çevreye zarar vermeden bilim ve teknolojiye dayalý tarým ve hayvancýlýk yapýyorlar.

400 milyonluk Amerika ile tarýmda baþa baþ gidiyorlar.

Çok küçük olan topraklarýný denizin doldurulmasý ile elde etmiþler.

17 milyon ülke nüfusunun %4’ü tarýmla uðraþýyor.

76 milyonluk ülkemizin %30’u tarýmla uðraþýyor.

Dünyanýn önemli üç tarým ülkesinden biri .

Peynir üretiminde dünyada 5. Sýrada ve ürettiði peynirinin %70’ni ihraç ediyor.

Gelirinin %80’i tarým ve hayvancýlýktan geliyor.

Hayvan saðlýðýna en az insan saðlýðý kadar önem veriyorlar.

Hayvanlarý da insanlarý gibi mutlu.

Özellikle çiftçileri daha mutlu.

Þap (dabak) orada unutulmuþ. (Þap hastalýðý virüsü bulaþtýrýrýz diye bizi  Veteriner Fakültesi Kliniklerine sokmadýlar).

100 milyar dolar tarým ihracatýyla ABD’nin ardýndan en büyük tarým ihracatçýsý.

Peynirlerine “Gouda” diyorlar.

Köylerden kýrsallýk, geri kalmýþlýk ve cahillik deðil, modernlik, zenginlik,  temizlik, yeþillik  ve mutluluk fýþkýrýyor.

Köyler güzel ve evleri bahçeli.

Çiftçilik kuþaktan kuþaða geçen saygýn ve karlý bir meslek.

Üretim ve emeðe saygý üst seviyede.

Büyük önder Atatürk’ün  köylüye içtenlikle yakýþtýrdýðý paye orada gerçekten hayat bulmuþ.

Köylü orada tam anlamýyla “milletin efendisi”.

Kimse orada “çocuðum ceketimi satar seni okuturum, yeter ki sen oku kendini kurtar “ demiyor.Çocuðunu sadece üretime yönlendiriyor.

***

Eðitim, teknoloji ve bilime, yani insana yatýrýmý ön planda tutuyorlar.

Vergi toplamada çok mahirler.

Vergi kaçýrma, dolandýrýcýlýk ve ticari suçlarda oldukça aðýr cezalar uygulanýyor.

Ticari yaþam çok hareketli.

Didiþme ve çekiþme yerine dayanýþma hakim.

Kooperatifçilik hayati öneme sahip.

En büyük ve en eski bankasýnýn sahibi çiftçiler.

Tarýmsal ve ticari kooperatifçilik çok yüksek seviyede.

***

Herkes spor yapýyor ve doðayý soluyor.

Her yerde dört çeþit paralel yol var.

Metrobüs, metro yolu,  karayolu ve bisiklet yolu.

Bir evde birkaç araba yok, birkaç bisiklet mutlaka var.

Hollanda’lý bisikletle iþe gidip geliyor.

Ulaþým aracý olarak daha çok metro kullanýlýyor.

Hollandalý vatanýný çok seviyor ve çok çalýþkan.

Ýþlerini sevgi ve ciddiyetle yapýyorlar.

Çarpýk kentleþme, gökdelenler, hava kirliliði ve trafikle savaþ yok.

Büyük þehirlerde trafik varsa da rahatsýz edici ve keþmekeþli deðil.

Evlerin hepsi az katlý ve birer mimari þah eser gibi.

Tertemiz ve yeþil bir doðaya sahipler.

***

Kýsaca :

Hollanda tüm olumsuzluklarýný yenmiþ  ve mucizesini gerçekleþtirmiþ.

Bizim bu mucizeyi gerçekleþtirmemiz zor ama imkansýz deðil.

Çünkü Hollanda’dan kat kat fazla bir potansiyelimiz var.

Sadece insan odaklý doðru stratejilere, eðitime, doðru  bilince, ülkemizi ve iþimizi daha çok sevmeye ihtiyacýmýz var.

Prof.Dr.Yavuz Öztürkler 12.12.2015

www.yavuzozturkler.net

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI / UÐUR AYDIN

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2713 Defa Okundu
2015-12-13

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır