KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SýRA BEKLERKEN

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         SýRA BEKLERKEN

 Sýra Beklerken

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Prof. Dr. Yavuz Öztürkler’in, “Sýra Beklerken” yazýsý:

Hasta olmak, her canlý için doðaldýr, ancak moralini alt üst eden bir durumdur.

Bereket versin ki,  hastanelerimiz ve doktorlarýmýz var.

Ýlacýmýz ve eczanelerimiz var.

Ama yine de dayanýlmaz bir noktaya gelmeyinceye kadar kolay kolay  hastaneye gitmek istemezsiniz. (Eðer hastalýk hastasý deðilseniz).

***

Köy koþullarýnda kýþ soðuklarý bastýrýnca Ahmet amcanýn prostatý artýk aman vermiyor,  geceleri uyku uyutmuyordu.

70 yaþýndaki Ahmet amca bir gün önceden sevkini aldý, ertesi gün ineklerine yem verir vermez minibüse bindi ilçesine geldi, oradan bir minibüse daha binerek Kars’a geldi.

Saat 8.30’da acele, üþümüþ ve nefes nefese hastaneden içeri girdi.

Giþelerde uzun kuyruklar çoktan oluþmuþtu bile.

Sanki o gün herkes hastalanmýþ hastaneye koþmuþtu.

Manzara karþýsýnda  moral olarak çöktü, ama çaresiz kuyruða girdi.

Bir giþe de iki kiþi vardý, bir de halký sýraya sokmaya çalýþan güvenlik görevlisi.

Güvenlik görevlisinin nezaket dýþý davranýþlarý moralleri iyice bozuyordu.

Ama herkes hasta,  boyun eðiyor çaresiz susuyordu.

Ahmet  amca da sýrasýnda sessizce bekliyordu.

Bir an oradaki gençlerden biri amcaya sýrasýný verdi.

Ahmet amca bir sýra öne geçtiði için sevinse de,  önde daha 40 kiþi vardý.

Yaþlý amcanýn zor durumunu anlayan yardýmsever ve dürbün gözlü gencin gözüne bir yazý iliþmiþ olmalý ki, “Amcacýðým bak , 65 yaþ ve üzeri hastalara kayýt sýrasýnda öncelik tanýnýyormuþ, siz gidin görevliye söyleyin sizi öne alsýn,” dedi. Ahmet amca, gence dua ederek sevinçle görevlinin yanýna gitti, ama görevli  “olmaz” diyerek geri çevirdi.

Devlet ne yapsýn?

Kimlere öncelik tanýnmasý gerektiðine dair yazýyý büyük harflerle yazmýþ görevlinin arkasýna asmýþtý, ama uygulayan kim?

Amca bekliyor bekliyor bekliyordu…

Bu arada hastaneden görevli bazý kiþiler memurlarýn baþýna dikilerek yakýnlarý için aradan sýra almaya çalýþýyorlardý. Bu da sýranýn ilerlemesini yavaþlatýyordu tabi.

Ahmet amcanýn önündeki sýra azalmýþtý ama dizinde derman kalmamýþtý.

Bir ara yerini arkasýndaki o gence emanet ederek oturmaya gitti.

Nihayet sýrasý gelmiþ, büyük bir sevinçle kimliðini burnundan kýl aldýrmayan görevliye uzatmýþtý.

Görevli amcanýn þikayetini anlayýnca:

“Sizin kayýt yaptýrmanýz gereken giþe burasý deðil, üroloji”. Diyerek kimliðini geri verdi ve

Amca :

Kýzým ne loji ? Demeye kalmadan,  görevli :

“Sýradaki! Diyerek devam etti.

Yardýmsever halkýmýz amcamýzý doðru yere yönlendirmeye çalýþtý.

Zavallý Ahmet amca yýkýlmýþ bir ve üzgün bir vaziyette nöroloji sýrasýna giriyordu.

Böylece yine yanlýþ sýraya girdiðinden habersiz  bekliyordu.

Hayal kýrýklýðý ve endiþe ile ikinci bir sýra faciasý daha yaþýyordu.

Nihayet üroloji sýrasýna giriyor buluyor ve tam sýra alacakken güvenlik görevlisi yüksek sesle  uyarýyordu.

Üroloji kayýtlarý sona erdi, bekleyen varsa beklemesin!

Amca bir kez daha yýkýlýyordu.

Ýsyankar ve kýzgýn amca tükenmiþ bir þekilde hastaneden ayrýlýyordu.

Kýsaca zavallý amca o gün muayene olamamýþtý.

Günde bir minibüs seferinin olduðu uzak köyüne  geri dönecek, sevk alacak ve ertesi gün tekrar gelecekti.

Çünkü sýra faciasýna yenilmiþti.

Oysa “danýþ(ma )“yazan masada oturan biri ve ya boynunda kartlarý olan yardýmcý görevliler olsaydý yüksek ihtimalle amcamýz o gün  muayene olmuþ bir þekilde evine dönecekti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2183 Defa Okundu
2015-12-23

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır