KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ET FYATLARýNýN ÖNLENEMEZ YüKSELþ NEDEN SüRüYOR?

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         ET FYATLARýNýN ÖNLENEMEZ YüKSELþ NEDEN SüRüYOR?

 Et Fiyatlarýnýn Önlenemez Yükseliþi Neden Sürüyor?

Bu sorunun cevabýný çeþitli toplantýlarda ve baþka vesilelerle, basýnda yer alan birçok köþe yazýmda (http://www.yavuzozturkler.net) ve oda baþkanlýðým döneminde bazý bildirilerimde açýklamaya çalýþtým. 2014 -2016 yýllarý arasýnda %26 oranýnda artan et fiyatlarý bu soruyu tekrar gündeme getirince ben de bu soruyla tekrar karþýlaþtým ve bu yazýyý kaleme almak zorunda kaldým.

Bir üründeki fiyatlandýrmaya etki eden faktörler çeþitli olmakla birlikte ana faktörler: Ürünün üretim satýþ, pazarlama ve daðýtým maliyetleri, arz –talep ve rekabet olarak sayýlabilir. Et fiyatlarýndaki önlenemez yükseliþin nedenleri maddeler halinde kýsaca þöyle özetlenebilir:

a-Yem bitkilerinde üretim açýðýnýn kaba yem açýðýna yansýmasý

b-Süt birim fiyatlarýndaki istikrarsýzlýk ve kar marjýndaki düþüklük

c-Tarým ve hayvancýlýk endüstrisinde demiryolu ve deniz yolu taþýmacýlýðýnýn etkin kullanýlmamasý ve enerjide yüksek oranda dýþa baðýmlýlýk

d-Et tüketiminin et üretimine göre fazla oluþu ve arz-talep dengesinin kurulamamasý

e- Türkiye’de son 20 yýlda baþta koyun ve keçi varlýðý olmak üzere hayvan varlýðýnýn azalmasý ve bireysel verim özelliklerinin yeterli olmayýþý

f- Geliþmiþ ülkelere göre örgütlenme, kooperatifçilik, pazarlama, rekabet ve fiyat borsasý gibi  yapýlarýn geliþmemiþ olmasý

 Sonuç ve öneri:

Son 30 yýl boyunca ve özellikle son 20 yýldýr hayvancýlýk politikalarýnda yapýlan yanlýþlýklarýn bir sonucu olarak arz-talep dengesi arz aleyhine geliþmiþ olup nihayet bu noktaya gelinmiþtir diyebiliriz. Hayvancýlýkta gider maliyetleri düþürülmeden, kaba yem açýðý giderilmeden, uygun pazarlama ve rekabet koþullarý saðlanýp üretici teþvik edilmeden, süt piyasasý et piyasasý ile birlikte ele alýnýp istikrarlý bir zemine oturtulmadan, etteki fiyat dalgalanmalarý durdurularak ithalat rejimi asgari düzeye çekilmeden ve dýþ etkilerden tarým ve hayvancýlýðýmýz korunmadan et fiyatlarýný kalýcý olarak kontrol altýna almak mümkün olamayacaktýr. www.yavuz ozturkler.net

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 26333 Defa Okundu
2016-02-16

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır