KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

VETERNER ÝLAçLARý VE ÝNSAN SAðLýðý

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         VETERNER ÝLAçLARý VE ÝNSAN SAðLýðý

 Veteriner Ýlaçlarý ve Ýnsan Saðlýðý

Geçenlerde “Tüketici Haklarý Derneði “ antibiyotik kalýntýsý içeren hayvansal ürünlerin zararýna dikkat çekerek gerekli önlemlerin alýnmasýna yönelik ilgili kurum ve kuruluþlarý uyardý. Oda baþkaný sýfatý ile yýllar bazý açýklamalar yapmýþ ve köþe yazýlarým ile bu hususa dikkat çekmiþtim. Tüketici Haklarý Derneðinin bu açýklamasýndan sonra, Veteriner Ýlaçlarý ve halk saðlýðý iliþkisi çok önemli olduðundan ayný uyarýlarý tekrar dillendirmek pahasýna, bu yazýyý kaleme aldým.

Ýnsan saðlýðý ve ilaç deyince akla daima insan hekimliðinde kullanýlan ilaçlar ile haþere mücadelesinde kullanýlan zirai ilaçlar gelmektedir. Öte yandan veteriner ilaçlarýnýn kullanýmýnýn insan saðlýðý ile yakýndan iliþkisi olduðu genelde göz ardý edilmektedir.

Ülkemizde çoðunlukla eczanelerden yetiþtiriciye veteriner hekim reçetesi olmaksýzýn ve veteriner hekimin bilgisi dýþýnda satýldýðýna dair yaygýn bir algý öteden beri vardýr. Hatta bazen bazý ilaç firmalarý geçmiþ dönemlerde köylerde reklam ve tanýtým çalýþmalarý yaparak köylüye veteriner hekimi atlayarak numune býraktýklarýna yönelik uygulamalar da olabilmektedir. Ayrýca, antibiyotiklerin de içinde bulunduðu hayvan ilaçlarýnýn bir kýsmý köylerdeki bazý bakkallardan temin edilebilmekte,hayvan yetiþtiricilerinin çoðu hayvan ilaçlarýný bilinçsizce kullanmaya devam etmektedirler. Hayvancýlýkta kullanýlan yaklaþýk 500 çeþit hayvan ilacý vardýr.. Bu ilaçlardan antibiyotik grubu ilaçlarýn veteriner hekim reçetesi denetimi ve uygulamasý dýþýnda satýlmasý veya kullanýlmasý hayvan saðlýðý üzerinde olumsuz etkiler yaratmasýnýn yaný sýra insan saðlýðýný da tehdit etmektedir. Antibiyotiklerin hayvanlarda veteriner hekim reçetesi olmadan bilinçsizce kullanýlmasý, insan ve hayvan antibiyotiklerinin bir çoðunun moleküler yapýsýnýn benzer olmasý nedeniyle "antibiyotiðe direnç geliþmesi"ne yol açmaktadýr. Ýnsanlarda hekim reçetesi olmadan ilaç satýlmasý büyük oranda engellenmiþ olup tedavi süreci titiz bir kural ve disiplin içinde yürütülmektedir. Ancak veteriner ilaçlarýnýn veteriner hekim reçetesi ile verilip verilmediði, veteriner hekim kontrolü ve bilgisi ile kullanýlýp kullanýlmadýðý pek üstünde durulan bir durum deðildir. Antibiyotik kullanýldýktan sonra etten ve sütten atýlýmý çoðu yerde yeterince denetlenmediði için hayvan ilaçlarýnýn ve özellikle antibiyotiklerin kullanýmý insan ve hayvan saðlýðýný tehdit etmektedir. Hayvansal ürünlerde kalan antibiyotik kalýntýlarý, insanlarýn tüketimi ile birlikte insanlarda da ilgili antibiyotik grubuna direnç kazanýlmasýna sebep olmaktadýr. Örneðin penisilin kalýntýsý bulunan bir et veya sütü tüketen birisinin penisilin grubu antibiyotiklere direnç kazanmasý, daha sonra penisilin kullanýlmasýný gerektiren bir hastalýða yakalandýðýnda iyileþmesinin gecikmesine veya engellenmesine sebep olabilmektedir. Benzer bilinçsiz ilaç kullanýmý hayvanlar için de ayný sonucu doðurabilmekte, ilerleyen zamanlarda antibiyotik gruplarýna o yöredeki hayvanlarýn direnç kazanmasý sonucu tedavilerden olumlu sonuç alýnamamakta, iyileþmelerin gecikmesine sebep olarak, ya o hayvan kaybedilmekte yada tedavilerin maliyetleri artmaktadýr.

Avrupa Birliði müktesebatýnýn getirdiði en önemli yükümlülüklerden biri veteriner hekim muayene ve denetimi olmadan reçetesiz veteriner hekim ilaçlarýnýn satýlmamasýnýn veya kullanýlmasýnýn kesinlikle yasaklanmasý yönündedir. Müktesebatýn diðer en önemli konularýndan birisi ise ilaç kalýntýsý olmayan et ve sütlerin tüketime sunulmasýný saðlamaktýr. Bunun için birlik mümkün olduðunca hayvanlarda koruyucu hekimliðe ve hayvansal ürünlerin sýký kontrol ve denetimine önem veren kurallar getirmektedir.Toplum saðlýðýmýz, geleceðimiz ve kendi nesillerimizin saðlýklý yetiþmesi için gerekli önlemleri Avrupa Birliði nin dayatmalarý olmadan da alabiliriz.Aksi takdirde gelecek nesilleri saðlýksýz günler beklemektedir. www.yavuzozturkler.net

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 20183 Defa Okundu
2016-03-27

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır