KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

VETERNER HEKM KMDR?

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         VETERNER HEKM KMDR?

Veteriner Hekim Kimdir?


“Bilimsel- modern geçmiþi 250 yýldan fazla ve varlýðý neredeyse insanlýk tarihi kadar eski olan

Birçok mitolojik figürde izlerine rastlanan

Saðlýk Bilimlerinin üç önemli alanýndan(Týp, Diþ ve Veteriner) birinde bulunan

Baþlýca görevi, resmen ve bilimsel anlamda “duygulanabilen canlýlar” olarak kabul edilmiþ hayvanlarýmýzý hastalýklardan korumak ve tedavi etmek olan

Tarihimizde önemli iþlevler üstlenmiþ sayýsýz meslek þehidi vermiþ ve içinden þairler, önemli þahsiyetler, kahramanlar ve bilim insanlarý çýkaran

200’den fazla insana bulaþabilen hastalýkla ve mesleki risklerle her gün burun buruna yaþayan

Ýnsan saðlýðýnýn en fazla tehlikede olduðu zamanlarda, kuþ gribi ve domuz gribi gibi bulaþýcý hastalýklarla sahada birebir mücadele eden

“Yemden çatala kadar” hayvansal gýdalarýn saðlýk ve hijyen zincirinden sorumlu ama yetkileri kýsýtlý,

“Tam zamanlý deðil tüm zamanlý “,bayram ve tatil demeden çalýþmak zorunda olan

Yaþamýn zorluklarýnýn en fazla olduðu kýrsalda fedakarca görev yapan

Hafta sonunu çocuklarýyla çok az geçirebilen

Uykunun en tatlý anýnda uyandýrýlan

Güvenliðinin en fazla riskli olduðu saatlerde kar, kýþ ve tipide ahýrda hayvan kurtaran

Yaþamsal giderleri , birçok mesleðe göre en fazla olan

Uzun, zor ve yýpratýcý bir öðrencilik dönemi (5 yýl) geçiren

Yaþamýný insanlýk yoluna adayacaðýna dair “And” içen

6343 sayýlý kendine özgü kanunu olan

Ama, mesleki haklarý deðiþik biçimlerde ve zamanlarda alýnan ve/veya alýnmaya çalýþýlan

Mesleki unvanýný bile uzun yýllar mücadeleden sonra zar zor bir statüye kavuþturmuþ olan

Mesleki kazanýmlarýný kaybetmemek için en fazla enerji harcamak zorunda kalan

Özlük haklarý ve diðer mesleki haklarýnýn verilmesinde kendisine en fazla cimri davranýlan

Mesleki olarak mecliste en az temsil edilen (24.dönemde dört, 25.dönemde sadece bir )

Bürokraside hak ettiði kadar meslektaþý olmayan

Þimdilik iþsizlik sorunu yok gibi görünse de yakýn gelecekte yüz yüze gelme ihtimali yüksek olan

Avrupa’da ve geliþmiþ ülkelerde en fazla önemsenen meslek mensuplarý arasýnda iken ülkemizde hak ettiði prestije henüz kavuþamayan

Tüm bunlarla birlikte,

“Sosyal ve mesleki dayanýþma etkinliði yýlda bir güne sýðdýrýlarak geçiþtirilen “

Kiþidir

“Veteriner Hekim”.

Bu duygu ve düþünce ile tüm Veteriner Hekimlerin 30 Nisan Cumartesi günü kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimleri Günü’nü kutlar saygýlarýmý sunarým.”


 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 34310 Defa Okundu
2016-04-26

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır