KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SýNýRSýZ öZENT MANZARALARý

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         SýNýRSýZ öZENT MANZARALARý

Sýnýrsýz özenti manzaralarý


Toplumlar ve kültürler arasý etkileþim birçok iyi þey getirdiði gibi birçok acayip þeyleri de getirmektedir.

Yýllar önce bir arkadaþým birkaç ay önce gittiði yabancý bir ülkeden tatile gelmiþti. Hasret giderip gelmiþten geçmiþten konuþmanýn verdiði sevinçle sohbete devam ederken konuþmanýn bir yerinde:

-“Siz Türkler ne diyorsunuz ona? Diye eli havada kafasý aþaðýda bir cümle sarf etmiþti.

Kastettiði þey “raftý”. Ama Ýngilizcesini de yanlýþ söylemiþti.

Keyfim kaçmýþ, o sýcak sohbeti oracýkta kesmiþ, havadan sudan þeyler konuþmaya baþlamýþtým.

Toplumda çok itibar gören bir fakülteden mezun olan bir tanýdýðým mesleðe atýlýr atýlmaz toplumda en çok sevilen ismini deðiþtirmiþti.

Almanya’ya gideli daha bir yýl olan komþumuz Alman cýgarasýndan ve kahvesinden baþka bir þey içmiyordu. Nerdeyse bira ve patatesle birlikte doðmuþtu.

Bizim gibi çocukluðunda çamaþýr leðeninde maþrapa ile çimen bir arkadaþýmýn þimdi evine jakuzi ve fin hamamý yaptýrdýðýný duydum.

Yine baþka bir tanýdýðýn çocuðuna 2 yaþýndan beri yabancý bir dadý tuttuðunu ve çocuðunun 3 yaþýnda yabancý dil konuþan videosunu gururla sosyal medyada paylaþtýðýný biliyorum.

Yine baþka bir tanýdýðým bir sürü zavallý köpeðin sokaklarda periþan olduðu bir dünyada çok uzak memleketlerden kaniþ getirtmiþ.

Bizim buralardan bir diðeri geçenlerde fifisinin banyo videosunu da paylaþmýþtý.

Deðerli eþlerinin iþ yerlerine çeþitli günlerde veya çocuðunun doðum gününde kreþine çiçek gönderenler de biraz abartmýyorlar mý?

Ee hayatýnýn bir yerinde nedensiz top sakal koyanlarý da demeden geçemeyeceðim.

Yeni yetmelerin futbol, pop ve film yýldýzlarýna geçici bir süre özenmelerini bir yere kadar anlamak mümkün.

Ama koca koca adamlara okumuþ ve yazmýþlara ne demeli?

Bir zamanlar saçýný þakaklardan ensesine kadar kazýyan futbol yýldýzý Davala vardý,çok sempatik ve maharetli idi. Bir baktýk birkaç gün sonra birçok kiþi(bazýlarý 30 yaþýn üzerinde) saçýný o þekilde kazýtmýþlardý.

Hele konuþma aralarýnda yerine kullanabileceði bir sürü Türkçe kelime varken gerekli gereksiz Ýngilizce kelime kullananlarý da anlamak zor.

Bu örnekleri çoðaltabilirim.

Bu bedene bu elbiseler hiç yakýþmýyor, oturmuyor ,itici duruyor.

Biraz kendimiz olabilirsek daha þýk duracak.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 19019 Defa Okundu
2016-08-18

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır