KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BAYRAM KöYDE YAþANýR

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         BAYRAM KöYDE YAþANýR

Bayram Köyde Yaþanýr


Çocuklukta sabaha kadar yastýk altýnda saklanan papuçlar, jelatinli þekerler, harçlýklar ve güzel düþler denince akla ne gelir?

Kuþkusuz bayram.
Bayram deyince akla ne gelir?
Aklýma hemen köyüm gelir.
Þair Cahit Külebi’nin dediði gibi :
“Gökte yýldýz kadar köylerimiz vardýr”.
Köyler doðduðumuz ama doyamadýðýmýz yerlerdir ne yazýk ki.
Doyamasak da hep aklýmýzýn kaldýðý düþler ülkemizdir.
Gitmesek de gelemesek de bizim ana kucaðýmýzdýr.
Sýlamýzdýr köyler.

Çaylarýnda çimdiðimiz, tarlalarýnda yemlik,kýmý, daðlarýnda kuzukulaðý topladýðýmýz yaylalarýnda yeniden doðduðumuz topraðýmýzdýr köyler.
Çocukluðumuzda dünyadan da büyük zannettiðimiz yerlerdir.
Her kayasýna , her tepesine ve her vadisine ayrý bir anlam verdiðimiz,

Her bir yerinde ayrý ayrý hayaller kurduðumuz ve geçmiþimizin hala sýmsýcak bizleri beklediði yerlerdir köyler.

Ýlk aþkýmýzý yaþadýðýmýz, mayýs ve toprak kokusunu ilk duyduðumuz, bakkal eminin elinden ilk “piskivetimizi” yediðimiz, tezek yýðýnlarýndan þehirler yaptýðýmýz masal diyarlarýmýzdýr köyler.

Geceleri gök yüzünde samanyolunu, çoban yýldýzýný seyrettiðimiz ve daðlardaki çoban ateþinin gizemine ilk tanýk olduðumuz þiirsel dünyamýzdýr köyler.

Dedemizin ve nenemizin nasýrlý elleriyle baþýmýzý ilk okþadýðý ve þefkatin sýcaklýðýný ilk hissettiðimiz sevgi pýnarlarýdýr köyler.

Helva tenekesi kapaðýndan ilk dýðarlaðýmýzý sürdüðümüz, kayalarýndan kýna yaktýðýmýz ve yamaçlarýndan taþ yuvarladýðýmýz ilk oyun meydanlarýmýzdýr köyler.

Çeþmesinden suyunu kana kana içtiðimiz, tandýrda sýmsýcak ekmeðini helva gibi yediðimiz ve sobada piþen sütünün kokusunu hala arayýp da bulamadýðýmýz lezzet kaynaðýmýzdýr köyler.
Bunaldýðýmýzda kaçmak istediðimiz ilk sýðýnak veya kaçtýðýmýz limanlardýr köyler.
Kýsaca hayatýn ilk membaý ve köküdür köyler.
Her yýl bayramda benim de ilk koþtuðum yerdir köyüm.
Þehirlerde bayram var mý yok mu anlamak zor.
Þehirler nedense ýssýz ve ruhsuz olur bayramlarda.

Oysa köyler öyle mi?

Ellerinde torbalarýyla yollara dökülen çocuklar.
Rengarenk elbiseleriyle köy evleri aralarýnda gezen yeni yetme kýzlar.
Ellerinde harçlýk, gönüllerinde þefkat ve hüzün bir arada bekleyen ihtiyarlar
Hüzün ve sevinci ayný günde paylaþan yanýk yürekli anneler
Ve daha bir çok þey köyde…

Hayat ve üretim köyde.
Oysa ülkemizde þehir nüfusu köylerin önüne geçti.
Üretim baltalandýðý gibi, duygular, örf ve adetler ve deðer yargýlarý da bir bir kökünden sökülüp þehirlerin kör karanlýðýnda yok ediliyor.
Bir zamanlar mahallelerde de köy kadar olmasa da bayram tüm güzelliði ile yaþanýyordu.
Kat karþýlýðý arsa ve yap-sat furyasýndan sonra o da bitti.
Köyler kýsmen de olsa bayramý hala yaþatýyor.
Asýl aktörler hala çocuklar .
Bayram hala köylerde çocuklarla yaþanýyor.
Köylerimizi ihmal etmeyelim.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 21894 Defa Okundu
2016-09-14

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır