KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYVAN Mý OYUNCAK Mý?

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         HAYVAN Mý OYUNCAK Mý?

  Hayvan mý oyuncak mý?

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Prof. Dr. Yavuz Öztürkler’in, 4 Ekim hayvanlarý koruma gününe istinaden yazdýðý “Hayvan mý oyuncak mý?” yazýsý:

Tarým devrimi ve hayvanlarýn evcilleþtirilmesinden bu tarafa hayvanlarýn çilesi bitmiyor.

Hayvanlarýn 9-10 bin yýl önce evcilleþtirildiði bildirilmektedir.

Bunlarýn baþýnda koyun, köpek ve tavuk gibi hayvanlar geliyor.

Evcilleþtirmeyle beraber hayvanlar doðasýndan koparýldý ve insanoðlunun hizmetine sokulmuþ oldu.

Bu iliþki ne yazýk ki karþýlýklý bir fayda elde etmek temelinde deðil daha çok insanýn lehine geliþti.

Geliþti geliþmesine ama bu iliþki asýrlar geçtikçe hayvanlardan fayda elde etmekten ziyade hayvanlar açýsýndan bir tür iþkenceye dönüþtü.

Eti lezzetli olsun diye daracýk bir yerde kýpýrdamadan 4-5 ay bekletilen buzaðýlar,

Hareketsiz býrakýlarak boðazýndan sokulan hortumla beslenerek ciðeri büyütülen kazlar,

Sirklerde gösteri yapsýn diye eziyetle eðitilen filler, ayýlar,

Fantezi arayan parasý çok doyumsuz kodamanlar tarafýndan canlý canlý beyni yenilen maymunlar ve daha neler neler…

Sýðýrlar normalde 20-25 yýl, koyunlar 10-12 yýl, tavuklar 7-8 yýl yaþar.

Biz onlarý evcilleþtirdikten sonra karnýmýzý doyurmak ve daha lezzetli et yemek için ömürlerini kat kat kýsalttýk.

Örneðin bir sýðýrý 4-5 aylýkken, bir koyunu 3-4 aylýkken ve bir tavuðu 45 günlükken sofralarýmýza taþýdýk.

Hal böyle iken onlarý sadece beslenme için  deðil güç hayvaný olarak da kullandýk.

Yaþamlarýna kýsa sürede son veremediðimiz hayvanlarý ya güç hayvaný yada süs hayvaný olarak çeþitli iþlerimize koþtuk.

Hayvanlarla insanlar arasýndaki iliþki her geçen gün daha insancýl olacakken deðiþik þekillerde ve acýmasýz görüntülerle kendini gösterdi.

20-21.yüzyýlda hayvan refahý kavramý geliþince geliþmiþ ülkelerde hayvanlar nispeten daha az iþkenceye maruz kalýrken, geliþmekte ve az geliþmiþ ülkelerde bu dram hala ne yazýk ki devam ediyor.

1997 yýlýnda Amsterdam’da bir toplantýda hayvanlarýn “duygulanabilen canlýlar” olarak kabul edildi ve resmiyet kazandý.

Hayvanlar adýna iyi geliþmeler devam ederken ülkemizde de iyi geliþmeler oldu ve 2004 yýlýnda hayvanlarý koruma kanunu ve 2011 yýlýnda hayvan refahý yönetmeliði çýktý.

Kaðýt üzerinde ve kýsmende pratikte iyi geliþmeler olmasýna raðmen hayvanlarýmýz hala acýmasýz davranýþlara maruz kalmaya devam etmektedir.

Özellikle 21.yüzyýldaki hayvan sevgisi üzerinden ortaya çýkan manzaralar, hayvan sevgisi üzerinden  yapýlan iþkencelerin  en acýmasýz örneklerini sergilemektedir.

Kafeslerde günlerce aç býrakýlýp ölüme terk edilen kafes kuþlarý

Barýnaklarda soðukta aç ve sefil býrakýlan hayvanlar,

Petþoplarýn önünde oyuncak gibi saatlerce teþhir edilerek çocuklara mýncýklattýrýlan hayvanlar

Rezidanstaki komþuya özenerek veya çocuklarýn günübirlik istekleri üzerine petþoplardan alýnýp birkaç gün sonra sokaða býrakýlan yavru kedi köpekler,

Bazý çalýþan aileler tarafýndan sabahtan akþama kadar evde ilgisiz býrakýlan hayvanlar…

Çocuklarýmýza öðretmemiz gereken þeylerden biri de doðru doða ve hayvan sevgisi,

Hayvanýn bir oyuncak olmadýðý, onun da duygularýnýn olduðudur…

Onu eve aldýnýz mý artýk o sizin ailenin bir ferdi olacaktýr.

Hayvaný bir oyuncak gibi göremezsiniz.

Hevesiniz geçtikten sonra onu sokaða býrakmanýz veya baþka bir sahibe býrakmanýz ona yapýlacak bir kötülüktür.

Bu duyarlýlýk,  bilinç ve sorumlulukla hayvan bakmak gerek.

Yoksa hayvan seveyim derken, hayvana eziyet etmiþ olursunuz.

Bu duygu ve düþüncelerle 4 Ekim Hayvanlarý Koruma Gününü kutlarým. www.yavuzozturkler.net

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11939 Defa Okundu
2016-10-04

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır