KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS KAZI

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         KARS KAZI

KARS KAZI 

Kars Hayvancýlýðýnýn ana gövdesini büyükbaþ hayvancýlýðý oluþturmakla birlikte, kümes hayvancýlýðý da hayvancýlýðýmýz içinde azýmsanmayacak bir yer tutmaktadýr. Kümes hayvancýlýðýmýz içerisinde Kaz Yetiþtiriciliði de aile ekonomisine önemli katkýda bulunmaktadýr.
 
Karslý hemþerilerimizin büyük þehirlerde düzenledikleri dayanýþma gecelerinde Kaz vazgeçilmez bir menü oluþturmakta ve kaz etine raðbet her geçen gün artmaktadýr. Ýlimiz de dahil olmak üzere Ankara ve Ýstanbul ‘da Kaz eti lokantalarý açýlmaya baþladý.
 
Yöremizde tandýrda kaz, bulgurlu kaz çekmesi dýþýnda kaz eti yemeði çeþidi yok gibi. Yörenin bitki örtüsünün zenginliðinden dolayý Kars Kazý nýn lezzeti eþsizdir. Oysa bu lezzet birçok þekilde sunularak, daha çok sevdirilebilir.
 
Dünya mutfaklarýna baktýðýnýzda kaz etinden yüzlerce çeþit yemek yapýldýðýný ve Kazýn Noel menüsü arasýna girdiðini görürsünüz.
 
Portakallý kaz’dan cevizli, fýstýklý -cevizli kaz’a kadar bir çok usulde piþirilen kaz yemekleri vardýr. Birçok kaz yemeði çeþidinde kazýn derisinden arýndýrýldýðý görülmektedir.
 
Kaz etinin lezzeti ve besleyici deðeri yanýnda kolesterol düzeyinin tavuk ve balýktan yüksek (özellikle yaðý ve derisinde daha yüksek), kýrmýzý etten hafif düþük olduðunun bilincinde piþirmeli ve tüketmeliyiz. Özellikle yaðýndan ve derisinden arýndýrýlacak þekilde piþirme teknikleri geliþtirmeliyiz. Kars’a gelen yerli ve yabancý turistlerin damak tadýna uygun piþirme tarzlarý geliþtirmeliyiz. Çünkü yaðlý, tuzlu ve derili kaz eti Kars’lý olmayanlar tarafýndan pek sevilmemektedir. Öte yandan Kazýn tüyü ve ciðerinin de pazarlanmasý önem taþýmaktadýr.
 
Gittikçe meþhurlaþan Kars kazýnýn iyi bir pazarlama stratejisine ihtiyacý vardýr.
 
Usulüne göre parçalanmýþ, tasnif edilerek þeffaf poþetlere konularak etiketlenmiþ Kars Kazýný daha da yaygýnlaþtýrmak mümkündür. Buna yönelik olarak kýrsal kalkýnma hibelerinden istifade edilmelidir.
 
Kars kazý için iyi bir pazar oluþturulursa, köylerde ev hanýmlarýnýn kýþlýk tedarik ve harçlýðýný temin eden bir kaynak olmaktan öteye bir sektör haline gelebilir.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 17383 Defa Okundu
2010-12-05

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır