KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

CUMHURYETN TADý

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         CUMHURYETN TADý

 Cumhuriyetin Tadý

Yazar Prof. Dr. Yavuz Öztürkler’in, “Cumhuriyetin Tadý” yazýsý:

Bizim kuþaðýmýz Cumhuriyete doðdu. Onu elde edebilmenin çilesini ve zorluklarýný yaþamadý, daha çok nimetlerini tattý.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaþlarýnýn, kahraman askerlerinin, fedakar halkýnýn, milletinin ve  kahraman þehitlerimizin (hala korumaya devam eden) canlarý pahasýna bize armaðan ettikleri Cumhuriyetin kuruluþ hikayesini  kitaplardan okuduk ve  filmlerden seyrettik.

Cumhuriyeti  bize armaðan edenlere ne kadar minnet duysak azdýr.

Bir sýnýfýn tahakkümü olmadan, bir kamaraya baðlý bulunmadan ve bir grubun saltanatý altýnda ezilmeden,

Fýrsat eþitliðini en yüksek düzeyde yaþamaktýr Cumhuriyet…

Çocukken bir gün büyük bir adam,  hatta Cumhurbaþkaný bile olabileceðinin hayalini kurabilmek,

Devletinin , milletinin ve kanunlarýnýn  koruyuculuðunu, gücünü ve þefkatini  içerde ve dýþarýda en yüksek düzeyde hissedebilmek,

Ülkesinin ve vatanýnýn bugününde ve yarýnýnda benim de söz hakkým ve katkým var diyebilmek,

Kitlesel yýðýn içinde sýradan bir nesne olmadýðýný hissetmek ve  toplum içinde birey olduðunun ve birçok hakkýnýn olduðunun farkýna varmak,

Haysiyet ve izzet-i nefsinin devlet katýnda saygý gördüðünün þevkine varabilmek

Din, dil, ýrk, mezhep ve cinsiyet ayrýmý yapýlmayan bir yurdun bireyi olmanýn gururunu yaþamak,

Seçebilme ve seçilebilmenin onuruna eriþebilmek,

Efendilerin ve beylerin olmadýðý bir memlekette, milletin efendisi  deðil milletin hizmetkarý olmak gerektiði inancýna sahip olabilmek

Baþý dik ve özgür olabilmek

Kýsaca var olabilmek  ve ,

Ben de varým diyebilmenin tadýna varmaktýr

Cumhuriyet…

Ancak, evrensel deðerler, adalet, demokrasi, refah ve üretimden yoksun bir Cumhuriyetin tadýna varabilmek çok zordur.

Cumhuriyet meþalesinin etrafýnda kenetlenmeye, birlik ve beraberlik coþkusunu yaþamaya en fazla ihtiyaç duyduðumuz günlerden geçiyoruz.

Bize düþen Cumhuriyetimizi güçlü, geliþmiþ ve müreffeh seviyeye ulaþtýrabilmek, onu ne pahasýna olursa olsun koruyup kollamak ve yaþatmaktýr.

Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaþamasý dileði ile… www.yavuzozturkler.net

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 18378 Defa Okundu
2016-10-29

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLARArzu Þahin 2016-11-03
Teþekkür

Deðerli Abim, Kafkas Haber Ajansýnda yazdýðýný az önce tesadüfen öðrendim, memlekette durum nasýl diye gezerken tesadüfen bu siteye girdim ve yazýlarýnýn hepsini büyük bir keyifle okudum. Yazdýklarýnýn her biri yüreðime dokundu, o kadar doðru, yalýn ve duygu yüklüler ki, dahasý fikirlerine yürekten katýlýyorum köyümüz, bayramlarýmýz, doðal, içten ve menfaatsiz iliþkilerimiz...Özlememek ne mümkün!
Yazýlarýn beni çocukluðuma, yüreðimin derinlerindeki güzel duygulara götürü verdi bir anda!Yavuz Abim, eline, yüreðine, diline saðlýk,yazýlarýnýn devamýný zevkle takip edeceðim. En derin sevgi ve hürmetlerimle.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır