KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ELEþTR 2

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         ELEþTR 2

 Eleþtiri 2

Anonim kültürümüzde “Dost acý söyler” diye bir atasözümüz vardýr. Ama çoðumuz dostun acý sözüne kulak asmayýz, aksine dostumuzu sorgulamaya kalkarýz.

Hz.Ali: “Ýnsanlarýn en cahili, insana çirkini güzel ve hayrýný dileyeni düþman gösteren övgü yaðdýran yaltakçýnýn sözüyle aldanan kimsedir””demiþ.

“Doðru eleþtirmek,eleþtiriye katlanmak,ölçülü ve iyi niyetli eletirmek,espri katarak eleþtirmek,ince ve nazik þekilde eleþtirmek, herþeyden once yapýcý eleþtirmek” üzerine sayýsýz manidar sözler vardýr.

Ama dinleyen kim?

“Aklý pazara çýkarmýþlar herkes kendi aklýný beðenmiþ” sözü ne kadar güçlü.

Oysa, eleþtiri kelime anlamý itibariyle yanlýþ görülen noktalarý belirtmek için yapýlan incelemedir. Amacýna uygun olursa birçok kötülüðü önler. Bir eser eleþtirilirse gerçek kýymetine ulaþýr.

Konu derin ve uzun, Hindisatan’da geçen bir hikaye ile noktalayalým.

Hindistan’da bir resim öðrencisi renklerin Üstadý ünlü ressam Ranga Guru’ya son resmini göstererek onayýný almak istemiþ.

Hocasý : Racigi sen artýk gerçek bir ressam oldun,resmini götür kalabalýk bir meydanda herkesin göreceði bir yere koy ve yanýna da kýrmýzý bir kalemle birlikte halktan beðenmedikleri yerlere çarpý koymasýný rica eden bir yazý býrak” der. Racigi aynýsýný yapar ve gider. Döndüðünde resmin adeta karalama ve çarpýlardan kýrmýzýya boyandýðýný görür, morali bozuk bir þekilde üstadýnýn yanýna koþar ve durumu anlatýr. Hocasý bu defa: Racigi, þimdi baþka bir resim yap, bu defa yanýna bir kalem birlikte halktan hatalý yerleri düzeltmelerini rica eden bir yazý býrak”der. Racigi hemen hocasýnýn dediðini yapar, ertesi gün resmine dokunulmadýðýný görerek hemen hocasýna gider, durumu sevinçle anlatýr. Üstad Ranga Guru derki: “Sevgili Racigi, ilk resminde, hayatýnda resim yapmamýþ ve resimden anlamayan insanlar bile gelip resmini karaladýlar, oysa ikinci resminde sadece hatalarý düzeltmelerini istediðin için hiçbir þey yapmadýlar, çünkü ikinci resminde hatalarý yazmalarýný istemiþtin insanlardan. Oysa eleþtirmek, karalamak kolaydýr, ancak yapýcý eleþtirmek ve katký sunmak çok zordur.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15889 Defa Okundu
2017-01-18

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır