KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KENTLERDE BAþýBOþ KöPEK SORUNU

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         KENTLERDE BAþýBOþ KöPEK SORUNU

 Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu

Hayvanlar bizim sadýk dostlarýmýz. Tarým devriminden sonra hayatýmýzý onlarla birlikte sürdürdük. Onlarý evcilleþtirdik ve hayatýmýzý paylaþtýk. Sadýk dostlarýmýz oldular. Bizim rahat yaþamamýzý saðladýlar. Köpekleri bahçemizi, sürümüzü ve evimizi korumak için kullandýk. Kedilerimiz kilerlerimizden fareleri uzaklaþtýrdýlar, annelerimiz ve ninelerimiz örgü örerken uzun kýþ gecelerinde sobanýn yanýnda mýrýldayarak bize arkadaþ oldular, mutluluk verdiler. Onlar ihanet ve kötülük bilmezler. Sizden çok þey istemezler bir öðün yemek ve azýcýk ilgiden baþka…10 bin yýldýr bizlerle köyümüzü, mahallemizi ve kentimizi paylaþan bu hayvanlar bize hiç kötülük yapmadýlar. Hâlâ da hizmetimizdeler. Diðer hizmetlerinin yanýnda pet hayvaný olarak da büyük kentlerin stresli girift yaþamýnda evlerimizde yalnýzlýðýmýzý giderip psikolojik yönden destek olmaktalar.

Ama bizler onlarý kentlerin olumsuz þartlarýnda sefil ve iþkence dolu bir hayata mahkum ettik ve ediyoruz. Kýsaca onlarý çok ihmal ediyoruz. Bu arada saðlýmýzý da ihmal etmiþ oluyoruz. Tek-týp tek saðlýk konseptini uygulayamýyoruz…

Çocuklarýmýzýn sanal âlemin kýsýr dünyasýnda kaybolup gittiði, doðadan ve gerçek hayattan uzaklaþtýðý, tavuðu-hindiyi bile acayip yaratýklar zannettiði bir dönemde bir köpeði bakým besleme yükünden kaçýyoruz. Kuþkusuz hayvan bakmak beslemek bir sorumluluk iþidir. Ama o sorumluluðu almayýnca sokaklar baþýboþ köpek ve kedilerle dolup taþýyor. Böyle olunca çocuklarýmýzý ve bizleri bekleyen tehlikelerle karþý karþýya kalýyoruz.

Köpekler ve kediler dýþkýlarýyla insan saðlýðýný tehdit eden çok tehlikeli parazitler saçýyorlar. Bunlar kýl ve tüy ile aðýzdan alýndýðýnda insanlarda ölüme varacak düzeyde organ bozukluklarý meydana getiriyorlar. Ýstatistikleri incelediðimizde rakamlarýn çok vahim olduðunu görebiliriz. Öte yandan günümüzde gözden kaçan baþka bir husus ise baþýboþ köpeklerin alt yapýya da zarar verdikleridir. Geçenlerde bir arkadaþým bazý köpeklerin bazý yerlerde topraðý kazarak elektrik kablolarýný yüzeye çýkardýklarýndan bahsediyordu. Durum böyle ise bu da tehlikeli bir durum olarak dikkate alýnmalýdýr.

Bu noktada bireylerin sorumluluklarýnýn yanýnda, baþta belediyelerimiz olmak üzere kiþi ve kuruluþlara da birçok yükümlülükler ve görevler düþmektedir. Her þeyden evvel, artýk bir þehrin “ben bayýndýr bir kentim” diyebilmesi için yapmasý gereken önemli iþlerden birisi de hayvan refahýna uygun hayvan rehabilitasyon merkezleri ve barýnaklarýnýn yapýlmasý ve sürdürülmesidir. Hayvan barýnaklarý hayvanlarýn týkýldýklarý ve sadece beslendikleri izbe yerler deðil, gerçekten iyi bakýlýp beslendikleri yerler olmalýdýr. Hayvan sevgisini artýrýp bahçesi ve olanaklarý olan herkesin saðlýk ve hijyen kurallarýna uygun olarak en az bir köpek veya kedi sahiplenmesi özendirilmelidir. Sokaðýndan kopmayan ve mahalleli tarafýndan benimsenmiþ, ilgi ile bakýlan köpekler de kýsýrlaþtýrýlýp, aþýlanýp, kayýt altýna alýnýp ve küpelendikten sonra mýntýkasýna býrakýlmalýdýr. Belediyelerimizin bünyesinde Veteriner Ýþleri Müdürlüðü veya Daire baþkanlýðýna baðlý olarak Baþýboþ Hayvanlarla ilgili ayrý birim oluþturulmalý, bütçelendirilmeli ve faal bir þekilde çalýþtýrýlmalýdýr. Aksi takdirde deðil onlarca yüzlerce sadece bir çocuðun bile karaciðer kist hidatiðinden yýllarca  muzdarip olup hayatýnýn en güzel yýllarýný heba etmesi  veya sadece bir kiþinin bile kuduz bir köpeðin (kuduz da olmayabilir) saldýrýsýna uðrayarak hayatýný kaybetmesinin hukuksal ve kurumsal sorumluluðu yanýnda vicdani sorumluluðu ve vebali büyük olur.  www.yavuzozturkler.net 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 290 Defa Okundu
2017-03-13

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır