KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YüZYýLýN EN BüYüK LDER

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         YüZYýLýN EN BüYüK LDER

 Yüzyýlýn En Büyük Lideri

Japonya’da tanýdýðým bir dostum özel olarak çerçevelettiði þu sözü bana hediye etmiþti: “Bir insan bir ülkenin, dünyanýn ve hatta evrenin gidiþatýný deðiþtirebilir”.

Bazý insanlar vardýr ki karanlýklarýn içinden bir güneþ gibi doðar.

En umutsuz zamanlarda gelir, bir nefes, bir umut olur.  

Bir milletin ters giden talihini yener.

Baðýmsýzlýk, kurtuluþ, bayrak, þeref, vatan ve millet gibi ortak simgeler ve yüksek deðerler onunla özdeþleþmiþtir.

Hem lider, hem kurucu, hem de kendini milletin sinesinden sayan bir ferttir.

Böyle insanlar çok nadirdir. Ancak birkaç yüzyýlda bir gelirler. Hayatýný milleti için tüketmiþtir.

Atatürk gibi…

Ömrünün yarýsý savaþ meydanlarýnda geçen bir gazi olmasýna raðmen hep barýþtan yana olmuþ savaþý en son çözüm olarak görmüþtür.

Ancak onu sadece övmek yeterli deðildir. Onu zaten tüm dünya övüyor.

Önce onu doðru anlamak ve anlatmak gerekir.

Onun bilime, sanata, milliyetçiliðe, çaðdaþlýða ve laikliðe bakýþýný kulaktan dolma deðil tam araþtýrýp öðrenmek ve yaþadýðý zamanýn ruhu ile deðerlendirmek gerekir. Atatürk sadece bunu istiyor.  Beni anlayýn diyor. Beni anlamak kafidir,  yeterlidir diyor.

Onu yabancý düþünürler ve milletler çok iyi anlýyorlar. Yurtdýþýnda nereye gitsek Türkiye deyince önce Türkiye ile ilgili olarak Mustafa Kemal Atatürk veya  Ýstanbul’u bildiklerini söylüyorlar.

O yabancýlardan biri de yine dünyaya çok nadir gelen,  yaþadýðý yüzyýlda derin iz býrakan dahi bilim adamý Albert Einstein idi. 1949 da Einstein, Princeton’da karþýlaþtýðý bir Türk öðrenciye: "Biliyor musunuz? Milletiniz yüzyýlýn en büyük liderini çýkardý!" Demiþtir.

Onun deðerini anlamak istiyorsak Ortadoðu’daki kargaþa, kan ve kavga içinde yaþayan birçok Atatürk’süz ülkeye bakmak yeter…

Onun, silah arkadaþlarýnýn ve tüm þehitlerimizin ruhu þad olsun.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 142 Defa Okundu
2017-11-10

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır