KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

PARAYLA SAADET OLUYOR MU?

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         PARAYLA SAADET OLUYOR MU?

PARAYLA SAADET OLUYOR MU?

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) , 2003 yýlýndan beri her yýl yaptýðý “ Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý” ile ülkemizde yaþayan vatandaþlarýmýzýn mutluluk algýlamasý, umut, deðerler, kiþisel geliþim ve kiþisel saðlýk, gelir ve çalýþma hayatý gibi alanlardaki memnuniyetlerini ölçmektedir.
 
TUÝK’in 2010 yýlý ölçümlerine göre, ülkemizde 18 ve daha yukarý yaþtaki bireylerin % 61,2’si kendilerini mutlu olarak ifade etmiþtir.
 
En çok dikkatimi çeken mutluluk için gerekli olan deðerlerin ölçümü oldu.
 
Saðlýk mutluluk için en gerekli þýkký %70 civarýnda iþaretlenmiþ, para %5 civarýnda iþaretlenmiþ. Yani bu duruma göre saðlýk paradan 14 kat fazla önem taþýyor.
 
Kuþkusuz saðlýk çok önemli…
 
Ama neye göre?
 
16.yüzyýlda yaþamýþ Osmanlý Ýmparatorluðunun yükselme döneminin son padiþahý Muhteþem Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman) bir þiirinde:
 
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sýhhat gibi” derken, 18-19.yüzyýlda yaþamýþ Napolyon Bonapart’a bir savaþý kazanmak için ne gerekir diye sormuþlar, o da: “Para,para,para” demiþtir.
 
Öte yandan Ýspanya’yý aldýktan sonra Ýspanya Kralý:” Napolyon’a biz þerefimiz için oysa siz para için savaþýyorsunuz”. Napolyon ise: “Herkes kendisinde olmayan için savaþýr” diye karþýlýk vermiþ.
 
Bence “ sýhhat” diyen Kanuni de, “para” diyen Napolyon da þartlarý gereði bir yerde doðru söylemiþlerdir.
 
Ancak gerçekçi olmak gerekirse o an en çok neye ihtiyacýnýz varsa o,o an için daha önemlidir.
 
Günümüzde yoðun bilgi kirliliði içinde, TÜÝK’in yaptýðý araþtýrma ne kadar gerçeði yansýtýyor? Bu geniþ ve ayrý bir tartýþma konusu…
 
Çünkü, basýndan sýkça izlediðimiz þeyler içimizi karartmaktadýr.
 
Para için göçük altýnda inleyen deprem maðdurlarýnýn bileðini keserek bileziklerini alan vicdansýzlarý, böbreðini satýp ihtiyacý olan parayý elde etmeye çalýþan çaresizleri, iþsizlik veya borç yüzünden cinnet geçirip tüm ailesini katledenleri, köyden kente göç ettikten sonra para için paramparça olan aileleri gördükçe tartýþma baþka bir boyut kazanmaktadýr.
 
Yoksa “para önemli” þýkkýný iþaretleyenler bu facialara sebep olanlar veya maruz kalanlar mýdýr?
 
Bilinmez…
 
Ancak, bir gerçek var ki, paranýn icadýndan sonra en çok tartýþýlan: Parayla saadet olur mu?” Sorusudur…
 
Biz tüm bunlarý tartýþaduralým,TÜÝK son araþtýrmasýyla bu hususa noktayý koymuþ…
 
“Mutlu olmak için saðlýk daha önemli…”
 
Siz ne dersiniz?...
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3953 Defa Okundu
2011-03-06

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır