KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ETTEK DALGALANMA DURDURULABLR M?

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         ETTEK DALGALANMA DURDURULABLR M?

Etteki dalgalanma durdurulabilir mi? 

Ýki yýl önce baþlayan et fiyatlarýndaki týrmanýþ et ithalatýyla yavaþlatýlarak kýsmen belli bir düzeyde tutuldu, ancak görüyoruzki, ramazan ayý arifesinde artma yönünde kýpýrdanmalar baþladý.
 
Et ithalatý, hayvancýlýkta olumlu yönde uygulanan teþvikler,hibe programlarý ve sýfýr faizli uzun vadeli geri ödemeli kredilere raðmen neden et fiyatlarý istenen düzeye inmemektedir?
 
Bunun iki sebebi vardýr.Birincisi; et üretiminin istenen düzeye henüz gelmemiþ olmasý, ikincisi ise; aracý ve parekendecilerin et fiyatlarýný aþaðý çekme konusunda direnmeleridir.
 
PEKÝ BU DURUMDA NELER YAPILABÝLÝR?
Üretimin artýrýlmasý için süt inekçiliðini teþvik eden piyasa koþullarýnýn kalýcý ve sürekli olmasý, ve süt fiyatlarýnýn üreticiyi zarar ettirmeyecek bir tabanda seyretmesi gerekmektedir. Ayrýca küçük baþ hayvan sayýsýnýn önemli ölçüde azalmýþ olmasýndan kaynaklý üretim açýðýnýn da olduðu dikkate alýnarak koyunculuðun canlandýrýlmasýna ihtiyaç vardýr. Bunlarýn yanýsýra, diþi hayvan kesimi ve erken kuzu kesiminin azaltýlmasý için de yasal önlemler alýnmalý ve denetimler sýklaþtýrýlmalýdýr.Bununla birlikte üreticinin giderlerinin azaltýlmasý yönünde alýnamasý gereken birtakým tedbirler (örneðin yem ve mazot desteði gibi) de büyük önem taþýmaktadýr.
 
PEKÝ DALGALI ET PÝYASASININ ÖNÜNE NASIL GEÇÝLÝR?
Piyasada üreticinin zarar etmeden tüketiciye ucuz et sunabilmesi için ette piyasa istikrarý þarttýr. Eðer spekülatörlerin ve aracýlarýn yüksek oranda haksýz kâr saðlamalarýnýn önüne geçilmek isteniyorsa, müdahale edici ve düzenleyici mekanizmalar bir an önce hayata geçirilmelidir. Bunu da yapacak tek güç devlettir. Yeni kabinede, ilgili bakanlýðýmýzýn (Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý) adýnda “Hayvancýlýk” kelimesinin bulunmasý olumlu bir geliþmedir, ancak içinin doldurulmasý çok önemldir. Öte yandan, ülkemizde 8 adet olan Et Kombinalarýnýn hayvancýlýðýn yoðun olduðu tüm illerde yeniden yapýlandýrýlarak ve güçlendirilerek kurulmasý büyük önem taþýmaktadýr. Bu baðlamda umuyoruz ki; Kars’ta Et Kombinasýnýn açýlmasý yönünde yetkililerimizce baþaltýlan giriþimler olumlu sonuç verir ve ilimiz Et Kombinasýna tekrar kavuþur. Saðlýklý ve ucuz et yemek için Et Kombinalarýna gereksinim hala devam etmektedir. Canlý hayvan, et ve süt piyasasýnda devletin belirleyici rol oynamasý istikrarsýzlýðýn önüne büyük oranda geçebilir .Canlý hayvan ve et piyasasýnda istikrar yakalanýrsa, üretici önünü daha net görebilir, ve hayvancýlýkta teþviklerin de ivmesiyle önemli geliþmeler yaþanabilir. Piyasalarda oluþan güven, hayvan satýþlarýndaki akýþkanlýk ve üreticiye hýzlý sýcak para dönüþü üretimi önemli ölçüde tetikleyeceðinden bir-iki yýl içerisinde et açýðý kapatýlabilir ve piyasa kalýcý bir istikrara kavuþabilir.Bu durumda üretici,parekendeci ve tüketici dahil herkes mutlu olur.
 
Prof.Dr.Yavuz ÖZTÜRKLER
Kars-Ardahan-Iðdýr Veteriner Hekimleri Odasý Baþkaný
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4407 Defa Okundu
2011-07-15

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır