KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÞAP CDD BR SORUNDUR

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         ÞAP CDD BR SORUNDUR

Þap ciddi bir sorundur 

Kars-Ardahan-Iðdýr Veteriner Hekimleri Odasý Baþkaný Prof. Dr. Yavuz Öztürkler’in, “Þap ciddi bir sorundur” yazýsý:
 
Hayvan hastalýklarýyla mücadele önemli bir sorun teþkil ederken, hayvandan hayvana veya hayvandan insana geçen hastalýklar daha büyük bir sorun olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
 
Bu hastalýklardan, halk arasýnda “dabak” olarak da adlandýrýlan þap hastalýðý baþlý baþýna bir sorun olarak her yýl yaz aylarýnda gündeme oturmaktadýr. Þap, takip eden bir yýðýn zararý beraberinde getirerek çiftçiye ciddi darbe vurmaktadýr. Þapýn hayvan boyutunda yarattýðý verim kayýplarý (et, süt, döl verimi vs.) yanýnda hayvan piyasasýnýn durmasýna sebep olmakta, ticari ve ekonomik kayýplarý doðurmaktadýr. Zaten var olan hayvansal üretim açýðý, þapýn doðurduðu verim kayýplarý ile daha da artmaktadýr. Bu da çiftçiyi moral ve ekonomik yönden çökertmektedir.
 
Her yýl bakanlýðýmýz tarafýndan yoðun çaba harcanarak yürütülen þap kampanyalarýna raðmen hortlayan þap hastalýðý, üstünde durulmasý gereken acil bir sorunsal olarak büyüteç altýna alýnmalýdýr.
 
Bakanlýðýmýzýn öteden beri yürüttüðü þap kampanyalarý taviz verilmeksizin yürütülmeye devam etmelidir. Ancak hayvan hareketlerinin gerek yurtiçi ve gerekse yurtdýþýndan kontrolü çok sýký þekilde yapýlmadýkça mücadeleye harcanan onca emek ve para heba olacak ve þap yeniden çýkacaktýr. Çünkü þap hastalýðý çok hýzlý yayýlan ve kýsa sürede diðer hayvanlara bulaþabilen bir hastalýktýr. Sadece aþýlama ile þapý tamamen durdurmak mümkün deðildir. Bir söz vardýr: “ Büyük yangýnlar baþlangýçta bir bardak su ile söndürülebilir” .
 
Neler yapýlabilir?...
 
Sýnýr kontrolü, hayvan hareketlerinin iyi denetlenmesi, kayýtlý hayvancýlýk, çiftçinin bilinçlendirilmesi gibi çözüme yardýmcý uygulamalar ilk akla gelenler olarak sýralanabilir. Ayrýca, þap mihraklarýnda hayvanlarýn tazminatlý olarak itlafý ise geliþmiþ ülkelerin izlediði bir yoldur ve en köklü çözümlerden biridir… Ama bu çözüm yolu ciddi bir harcama kalemi demektir. Gerekirse bu yöntem bile uygulanmalýdýr. Çünkü þapla gelen ekonomik kayýplar çok daha ciddidir.
 
Þapýn önlenmesinde diðer bir tedbir ise, sýk sýk bölgede tip tayininin yapýlarak aþýlama rejiminin tiplere göre ayarlanmasýdýr.
 
Öte yandan hastalýklarla sahada özverili ve yoðun bir þekilde mücadele eden veteriner hekimlerin özlük haklarýnda kayda deðer iyileþtirmelerin yapýlmasý gerekir. Þapla mücadelede serbest veteriner hekimlerden ve diðer yardýmcý saðlýk personellerinden daha fazla faydalanýlacak þekilde stratejiler geliþtirilmelidir. Serbest veteriner hekimlerden daha fazla istifade edilmesi durumunda kamunun yükü azalacaðýndan hastalýklarla mücadelede de daha etkin olunabilir.
 
Þapla ilgili söylenecek çok þey vardýr. Ancak, son cümle olarak denilebilir ki; þap hastalýðýnýn yöreden silinip atýlmasýnýn zamaný gelmiþtir. Aksi takdirde artmaya devam eden hayvansal gýda açýðýmýz daha da artacaktýr. 30.07.2011
(BA-BA-S) KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9292 Defa Okundu
2011-07-31

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır