KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BU HALK DOðRULARý KMDEN öðRENECEK?

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         BU HALK DOðRULARý KMDEN öðRENECEK?

Bu halk doðrularý kimden öðrenecek?

Kars-Ardahan-Iðdýr Veteriner Hekimleri Odasý Baþkaný Prof. Dr. Yavuz Öztürkler’in, “Bu halk doðrularý kimden öðrenecek?” yazýsý
 
Eskiden medyumlar tartýþýrdý kamuoyu önünde þimdi Profesörler tartýþmaya baþladý.
 
Ama bilimde tartýþma farklýdýr. Bilimsel tartýþma ortamlarý laboratuarlar, sempozyumlar, kongreler, þuralar ve paneller gibi ortamlardýr. Medya deðildir. Bilim adamlarý kamuoyuna ancak kesinleþmiþ bilgileri sunarlar. Bu bilgiler ise kiþiye özgü bilgiler deðildir, bilimin üzerinde mutabýk kaldýðý, gözlem ve deneyler sonucu ortaya çýkan önemli sonuçlardýr. Bu sonuçlar birçok fedakarlýk, emek ve çaba sonucu ortaya çýkarlar.
 
Felsefe yapacaksanýz baþka… Ortaya attýðýnýz þey hipotezdir, tezdir, antitezdir yada önermedir. Tartýþtýkça tartýþýrsýnýz. Bu iyi bir durumdur. Ancak bilimsel statülerinizle, “bilgi” haline gelmiþ doðrulanmýþ tezleri yada bilimsel sonuçlarý tartýþacaðýnýz yer kamuoyunun önü olamaz. Bu tartýþmalar uluorta olamaz.
 
Din bilgini Profesörlerimiz tartýþýrlar, birinin dediði diðerinin karþýtýdýr. Ateþli tartýþmalar yapýlýr ve kafalar çatallaþtýrýlýr. Çünkü toplum o konu hakkýnda Profesörler kadar bilemezler. Bu yüzden kafalarda bir sonuç belirmez, tam tersine karýþtýkça karýþýr. Toplum ikiye ayrýlýr.
 
Her deprem sonrasý asabi deprem Profesörleri çýkar tartýþtýkça tartýþýrlar, insanlarýn acýlarý dinmeden yeni tartýþmalar baþlar. Tartýþmaya spikerler bile karýþýr. Fay hattý üzerinde anlaþamazlar. Biri hayalet fay derken bir diðeri baþka þekilde deðerlendirir. Hararetli deprem tartýþmalarý uzar gider kafalar yine karýþýr. Depremin ardýndan konuþulmasý gereken asýl konular gözden kaçar mesele sulanýr gider.
 
“Domuz gribinde aþý yapýlsýn mý yapýlmasýn mý?” Tartýþmasý bir yýl kafalarý karýþtýrdý. Birleri “yaptýr” derken birileri yaptýrma dedi. Sadece bizim deðil dünyanýn kafasý karýþtý.
 
Þimdi de kolesterol tartýþmasý çýktý. Uzun yýllardýr herkesin ilgisini çeken, binlerce insanýn muzdarip olduðu kolesterol ile ilgili olarak Profesörler arasýnda tartýþma baþladý. Bir grup profesör kolesterol ilaçlarýnýn faydasýz olduðunu iddia ederken bir diðer grup þiddetle karþý çýkýyor. Tartýþmaya ne hacet. Ýþte üniversiteler orada, literatürler orada, laboratuarlar orada ve Profesörler orada. Bu sanal bir durum deðil ki üzerinde bu kadar tartýþýlsýn.
 
Neler oluyor? Anlamak mümkün deðildir.
 
2x2 =4 eder. Ama bu tartýþmalara bakýldýðýnda 2x2=5 bile deðil…
 
Bu halk doðrularý kimden öðrenecek?
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4395 Defa Okundu
2011-12-03

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır