KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

VETERNER HEKMLK VE BLMSEL YöNüYLE MEHMET AKF

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         VETERNER HEKMLK VE BLMSEL YöNüYLE MEHMET AKF
Veteriner Hekimlik ve Bilimsel Yönüyle Mehmet Akif
 
Milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy’un milli ve edebi yönü, üstün þahsiyeti, büyük bir imparatorluðun küllerinden doðan Türkiye Cumhuriyeti’nin doðuþuna tanýklýk ederken ortaya koyduðu eþsiz edebi eserleri, milli mücadele yýllarý ve hayatý her anma töreninde ve onunla ilgili yazýlarda ayrýntýlý olarak anlatýlýr…
 
Ancak onun bilimsel yönünden ve Veteriner Hekimliðinden pek söz edilmez.
 
1889 yýlýnda o zamanki adýyla “ Halkalý Baytar ve Ziraat Mektebi”ne giren ve 4 yýl sonra birincilikle mezun olan Mehmet Akif Osmanlý Devleti’nde Veteriner Ýþleri ile ilgili teþkilatlarýnda çalýþmýþtýr. O zamanki adýyla Orman, Meadin ve Ziraat Nezaretinde (Orman,Maden ve Tarým Bakanlýðý) 20 yýl memuriyetinde Veteriner Hekim olarak önemli görevlerde bulunmuþtur. Veteriner Ýþleri Müdür Yardýmcýlýðý görevinde 4 yýl çalýþmýþ, Müdürü Abdullah Bey’e yapýlan bir haksýzlýðý içine sindiremeyerek görevinden istifa etmiþtir.Rumeli, Arabistan ve Anadolu’da bulaþýcý hayvan hastalýklarý ile mücadele, orduya at seçimi ve benzer birçok iþte önemli görevler yapmýþtýr.
 
Baytar Mektebinde (Veteriner Fakültesinde) okurken onu en çok etkileyen hocasý Mikrobiyoloji Uzmaný Rýfat Hüsamettin bey’di. Çünkü o Pastör’ün öðrencisiydi. Akif o yýllarda bir Pastör hayranýydý. Akif, Rýfat Hüsamettin beyi büyük bir hayranlýkla dinliyordu, sanki onun yüzünde Pastör’ü görüyordu. Çünkü ona göre hocasý Pastör’ü görmüþ, Pastör’e dokunmuþtu.
 
Akif Baytar dairesinde yeni tanýðý katip gence “Siz Pastör’ün hayatýna ait bir kitap okudunuz mu? Diye sormuþtu. Genç hayýr deyince : “Behemehal okumalýsýnýz,ben anlamýyorum,hem Avrupalý olmalýyýz diyorlar hem de Pastör’ü size tanýtmýyorlar,bu nasýl iþ ? Okur yazar genç bir müslüman Pastör’ü tanýmýyorsa bu ayýptýr”. Demiþti. Bu sözlerinin ardýndan katip gence Pastör’ün hayatýný anlatan Fransýzca bir kitap hediye etmiþti.
 
“Pastör ne büyük adammýþ ya rabbi!,Onun nasýl insanlarý seven bir kalbi, Ýsa önünde eðilirken ne büyük bir imaný vardý? Demiþtir….
 
Pastör’ün resmine bakarken bu ne ilahi yüzdür! “Diyerek öpmüþtür Mehmet Akif…
 
Bir þiirinde Veteriner hekimliðe, deney ve gözlemin önemine vurgu yapan Akif þöyle der:
 
“Beni dinler misin evlad yine kabilse çalýþ
Çünkü bir tecrübe etsen de aklýn yatar
Bize insan hekiminden daha lazýmdýr baytar”
Bu mýsralardan da anlýyoruz ki; Akif’e göre tecrübe, gözlem ve deney olmadan bir þey olmazdý.
Bunlar, Akif’in dindar bilime ve bilim adamlýðýna önem verdiðini gösteren örneklerden birkaçý…
 
Milli þairimiz siyasi tartýþmalardan uzak her yönüyle gençliðimize tanýtýlmalý ve yakýn geçmiþin milli birlik ve beraberlik simgesi olarak yaþatýlmalýdýr.
 
Bu duygu ve düþüncelerle Ýstiklal Marþýmýzýn yazarý Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anýyor,saygýlarýmý sunuyorum.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2687 Defa Okundu
2012-03-14

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır