KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HüSRANA DEMRLEYEN VAHþET!...

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         HüSRANA DEMRLEYEN VAHþET!...

Hüsrana Demirleyen Vahþet!... 

Çanakkale’de 1915 yýlýnýn 18 Mart’ýnda dünyanýn en büyük savaþ güçleri (Ýtilaf Devletleri) elimizde kalan son toprak parçasýndan da bizleri kovmak için boðaza demirlemiþlerdi.
 
Akýllarýna koymuþlardý…Kararlýydýlar….
 
Bu defa 1071’de bu topraklara yerleþen “barbar(!)” bir milleti söküp atacaklardý. Kindarca, hunharca ve vahþice yüklenmiþlerdi .
 
Hem karadan, hem denizden…
 
“Uzak Asya’dan dörtnala gelip bir kýsrak baþý gibi Akdeniz’e uzanan bu memleket” onlarýn sinesine bir hançer gibi batýyor olmalýydý…
 
“Binlerce yýldýr onlara korku salan bir milletin” varlýðýndan kurtulmayý planlýyorlardý. 
 
Þakalarý, insaflarý ve kaybedecek vakitleri yoktu…
 
Gözleri ve vicdanlarý kararmýþtý.Ne istiyorlardý?...
 
Rusya’nýn emellerini ,Ýstanbul’u, Anadolu’yu,Ege’yi,Akdeniz’i ve daha birçok þeyi…
 
Ama önce asýrlardýr boyun eðmemiþ bir Millet’in kellesini koparmalýydýlar…
 
Sömürgelerinin kanlarýna batan “diþlerini “ Türk’lerin de kanýna geçirmek istiyorlardý…
 
Yýllardýr sömürdükleri uzak diyarlarýn siyahi ,hindu ve anzaklarýndan cýlýz canlarýný boðazda da feda etmeleri isteniyordu.
 
Bu zavallý insanlar kime karþý savaþtýklarýný bilmeden körü körüne saldýrýyorlardý.
 
Bu yaban ellerde ne için, kimin için savaþýyorlardý ? Bilmiyorlardý…
 
Ama sömürgeciler de bir þeyi bir þeyi bilmiyorlardý:
 
Türklerin tarih sahnesinde bir kez daha þahlanacaðýný…Mustafa Kemal’in eþsiz dehasýnýn ilk ýþýklarýný göstereceðini...Ulubatlý Hasan’ýn çelik inancýnýn bu defa Seyit Çavuþ’un sinesinde ateþleneceðini…
 
275 kiloluk top güllesi Koca Seyit’in kollarýnda bir kuþa dönerken, Seddül Bahir açýklarýnda bir tarih yazýlýyordu. Boðazý geçmeye çalýþan son Ýngiliz Zýrhlýsý da boðazýn kanlý sularýna gömülüyordu…
 
“Sadece vahþetlerin denk olduðu bir savaþ tek diþi kalmýþ canavarýn” hüsrana uðramasýyla bitiyordu.
 
Balkan savaþlarý ve birinci dünya savaþýyla baþlayan bir milletin makus talihi, Çanakkale ve ardýndan verilen kurtuluþ savaþý ile tersine dönüyor, binlerce þehidimizin kaný pahasýna cennet vatan kurtuluyordu.
 
18 Mart ruhunun sonsuza kadar yaþamasý dileði ile, þehitlerimize olan borcumuzun asla bitmeyeceði duygusuyla, Gazi Mustafa Kemal’i, her biri Mustafa Kemal gibi olan tüm þehit komutan ve askerleri ,gazileri saygý, minnet ve rahmetle anýyorum.
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1630 Defa Okundu
2012-03-17

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır