KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GýDA GüVENLð

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         GýDA GüVENLð
Gýda Güvenliði
 
Dünya’da geliþmiþ ülkelerde bile gýda kýtlýðý yaþanacaðý öngörüleri gündemde iken, her gün kaygýlarýmýzý artýran haberlerle sarsýlýyoruz.
 
Asla karþýlaþmak istemediðimiz muhtemel tehlike þudur:
 
Gýda güvensizliði….
 
Ve toplumda oluþabilecek paranoya ve panik…
 
Avrupa Birliði müktesebatýnýn %40’ýnýn gýdaya ayrýldýðý gerçeði dikkate alýnýrsa gýda hijyenini ciddiye almak gerekmektedir. Bu durumda, “Çiftlikten sofraya, yemden çatala…” denetim zincirini her yerde kurmak ve denetimleri daha da artýrmak zorunluluðu ortaya çýkmaktadýr.
 
Ancak bu denetimleri ve kontrolleri yaparken tavuðu, ineði veya hastalýk kaynaðý olan bir hayvaný günah keçisi yapmak yerine, kendi sorumluluklarýmýzý yerine getirmeliyiz.
 
Ayrýca her gün abartýlarak sansasyonel hale getirilen yorum ve haberlerle toplumu paranoya yapmaya da gerek yoktur. Yapýlmasý gereken ve her geliþmiþ ülkenin yaptýðý basit tedbirler vardýr. Bir de toplumun her alanýnda ilgi, bilinç ve duyarlýlýða gereksinim vardýr.
 
Gýda hijyeni ve denetimi hususunda ilgili kurum ve kuruluþlarýn üzerine düþeni üst seviyede yapmasýnýn yanýnda bizim de toplum olarak duyarlýlýðýmýzýn üst seviyede olmasý gerekir.
 
Hayvansal ürün aldýðýmýz yerlerde Veteriner Hekim veya Gýda Mühendisinin kontrolünün olup olmadýðýný sormamýz veya en azýndan merak etmemiz gerekir. Özellikle süt ve diðer hayvansal gýdalarda Veteriner Hekimin önemli bir yeri ve rolü olduðu da tüm otoritelerce kabul edilen bir gerçektir. Süt hijyeni, et muayenesi ve diðer gýda sunumlarýndaki hijyen kontrolünde Veteriner Hekimlere önemli görev ve sorumluluklar yüklenmeli ve sorumluluklarý kadar yetkileri artýrýlmalýdýr. Ayrýca Veteriner Fakültelerinde gýda hijyeni ve kontrolü üzerine ders müfredatý ve uygulamalarý dünyada baþlatýlan ve hýzla yayýlan “Tek Dünya, Tek Týp ve Tek Saðlýk” görüþüne göre yeniden gözden geçirilerek günün koþullarýna göre geliþtirilmelidir. Beþeri ve Veteriner Hekimlik kurumlarý ortak eðitim ve uygulama programlarý ile eþgüdüm içerisinde olmalýdýrlar. Toplumsal saðlýkla veya halk saðlýðýyla ilgili kurum ve merkezlerde Veteriner Hekim istihdamý yapýlmalýdýr. Bu Tek Týp –Tek Saðlýk anlayýþýnýn oluþmasý ve ileride bu sisteminin oturmasýnýn ilk þartlarýndan biridir. Çünkü insan saðlýðý ve hayvan saðlýðý birbirini bütünleyen kavramlardýr. Kýsaca, saðlýklý toplum ancak saðlýklý hayvan yetiþtirilmesi ve saðlýklý hayvansal gýda sunumuyla mümkündür.
 
Tüm bu düþünceler ve gerçeklerin ýþýðýnda Gýda Hijyeni ve Güvenliði kavramýný önemsemeli,“Can boðazdan gelir” atasözünü bu baðlamda daha ciddi bir þekilde deðerlendirmeliyiz.
Saðlýklý günler dileðiyle….
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15576 Defa Okundu
2012-05-05

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLARrojbuka 2012-06-07
HELAL SÝZE HOCAM

hocam sizinle gurur duyuyoruz BABASINIZ BABAAAAA

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır