KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DOðU HAYVANCýLýðýNDA SAMAN GERçEð

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         DOðU HAYVANCýLýðýNDA SAMAN GERçEð
Doðu hayvancýlýðýnda saman gerçeði
 
Bir türlü hayvancýlýðýn yakasýndan düþmeyen süreðen sorun…
 
Her platformda dile getirdiðimiz mesele…
 
Çitçinin ve hayvan yetiþtiricisinin kabusu…
 
Hayvancýlýkta fiyat iniþ çýkýþlarýnýn en önemli sebeplerinden biri…
 
Yetiþtiriciyi þaþkýna çeviren istikrarsýzlýðýn çýkýþ noktasý…
 
Hayvancýlýkla geçinen herkes bunun kaba yem açýðý olduðunu ve bu açýk içerisinde ise samanýn baþ köþeyi tuttuðunu bilir.
 
Rengi altýn sarýsý olan samanýn deðerinin bazen altýn pahasýna dönüþmesi öteden beri hayvancýlýðýmýzýn belini kýran nedenlerin baþýnda gelmektedir. Ayrýca, son zamanlarda ülke genelinde de artmaya baþlayan ot, saman ve yonca fiyatlarý acý yüzünü bölgemizde daha þiddetli gösterebilir. Þimdiden önlem almak gerekir.
 
Hastalýklar, dolu, kýraðý,kuraklýk ve aþýrý yaðýþlarýn her zaman korkulu bir rüya olmaya devam ettiði bölgemizde hayvancýlýk yapmak hiç de kolay deðildir. Öyle ki, geçmiþte de saman kýtlýðý ve saman kýtlýðýna neden felaketler aþýklarýn dillerine destan olmuþtur. “Meþe Ardahan Dolu Destaný”ný Hanaklý Aþýk Mazlumi’ye (1895) dolu, “Saman Destanýný ise Kaðýzmanlý “Aþýk Sezai”ye (1907) “ saman kýtlýðý yazdýrmýþtýr.
 
Doðu Anadolu gibi hayvancýlýðýn baþlýca geçim kaynaðý olduðu bölgemizde hayvan ithalatýndan, yapýsal sorunlardan, hastalýklardan ve bilinçsizlikten kaynaklý birçok soruna saman sorunu da eklenince durum daha da içinden çýkýlmaz bir hal almaktadýr.
 
Ne acý çeliþkidir ki, bizler saman yerine yem bitkileri kullanýn derken, çiftçimiz saman yüzünden hayvanýndan fayda göremiyor. Hayvaný para etmeyen çiftçimiz üstüne üstlük þimdiden samaný nasýl temin edeceðini kara kara düþünüyor. Hayvan piyasasýnýn ne zaman canlanacaðýný dört gözle bekliyor…
 
Üreticimizin saman alýþkanlýðýndan bir süre daha vazgeçemeyeceði anlaþýlmaktadýr. Klasik arpa-saman kullanýmý hala revaçta. Kolay kolay terk edilemeyeceðine göre, bölge gerçeklerini göz önünde bulundurarak bir çözüm üretmek gerekmektedir. Örneðin, arpa-saman üretimine de destekleme primi verilmesi düþünülebilir.
 
Yem bitkilerinin ekiminin teþvik edilmesi yerinde ve iyi niyetli bir uygulama olmasýna raðmen teþvik miktarlarý yeterli deðildir. Ayrýca yem bitkilerine verilen desteklerin artýrýlmasýnýn yanýnda yem bitkisi ekimlerinin iyi denetlenmesi de önemlidir.
 
Önerilebilecek diðer bir çözüm ise: “ Kaba yem silolarýnýn kurulmasý ve devlet tarafýndan yönetilmesidir. Çiftçinin kara gün dostu silolarýn kapsamýnýn ve hacminin geniþletilerek merkezi noktalara birkaç adet kurulmasý çiftçiyi rahatlatacak ve bölge hayvancýlýðýnýn geleceðine iliþkin umut verecektir.
 
Hayvan sayýsýna göre iyi bir planlama yapýlarak, gerekirse kaba yem ihracatý sýnýrlanmalý ve ekilebilir alanlardan daha fazla yararlanmak için yeni stratejiler geliþtirilmeli,bölge çiftçisi otunu satarak saman almaktan kurtarýlmalýdýr.
 
Ez cümle, hayvancýlýðýmýz saman fiyatlarýndaki dalgalanmanýn insafýna terk edilmemeli ve gerekli önlemler þimdiden alýnmalýdýr. Saygýlarýmla.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 18246 Defa Okundu
2012-08-04

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLARÞAHÝN 2012-11-06
kaleminize saðlýk

kalemnize saðlýk hocam,iç piyasadaki fiyatlardan bunalan yetiþtirici çareyi gürcistan da buluyordu ama arbitraj düzeltmesi nedeniyle orasý da bizim fiyatlarý yakaladý...acaba manipulasyon mu yoksa reel mi bu durumu???

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır