KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HANG DZ?...

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         HANG DZ?...
Hangi Dizi?...
 
Bizim kuþaðýmýz hatýrlarlar…
 
Eskiden, Kuruluþ, Aliþ ile Zeynep,Çalýkuþu gibi tarihsel,edebi ve öðretici derinliði olan diziler vardý.
 
Yada Küçük Ev, Uzay Yolu ve Emret Bakaným gibi yabancý diziler…
 
Sanýrým meþhur “Yalan Rüzgarý” adlý dizi bile þimdiki dizilerden insaflý idi…
 
Artýk çizgi filmler bile þiddet içerikli olmaya baþladý.
 
Birçok dizinin reklam ve jenerik görüntülerini görmek o dizileri seyretmemek için yeterde artar bile…
 
Birisinin baþýna doðrultulmuþ bir silah…
 
Aðzýndan köpük saçan mafya vari bir adam.
 
Þiddet uygulayan bir erkek veya dövülen bir kadýn…
 
Birbirine hakaret eden iki arkadaþ…
 
Biribirini tehdit eden iki korkunç adam..
 
Yada korkunç ve gizemli bir bakýþ…
 
Bu dizileri seyretmek için çelik gibi sinir sistemi lazým.
 
Hangi dizi yada dizilerin:
 
“Aile saadetini artýrýcý yönde mesajlar içerdiðini,
 
Toplumu bilime ve sanata teþvik ettiðini,
 
Vicdan, erdem ve ahlak öðelerini etkileyici þekilde iþlediðini,
 
Ýnsan , doða ve vatan sevgisini derin biçimde sunduðunu,
 
Saðlýklý duygusal iliþkinin nasýl olmasý gerektiði hususunda yönlendirici etki yaptýðýný,
 
Ýnsan olduðumuzu hatýrlattýðýný ve maneviyatýmýzý güçlendirdiðini,
 
Nemli gözlerle derin düþüncelere daldýrdýðýný,”
 
Söyleyebiliriz?....
 
Yada, hangi dizi trafik kazalarýný azaltmaya katký sunmaktadýr?...
 
Hangi diziler daha ziyade insana güvenme,karþýlýksýz iyilik,arkadaþlýk,fedakarlýk,yüksek ruhluluk, empati ve kardeþlik üzerine kurgulanmaktadýr?
 
Ýnsanlar bazý dizileri hangi duygu,düþünce ve psikoloji içinde yazar, senarize eder ve oynarlar? …
 
Reyting uðruna, toplumun dejenere olan psikolojisini hiçe saymak ne kadar doðrudur?
 
Bazý iþaretler koyarak çocuklarýn dizilerden korunmasý zor gözüküyor. Dizikolik ailelerin dizi seyir düzenini ayarlamalarý ve çocuklarý bu dizilerden uzak tutmalarý ne kadar mümkün?.
 
Þiddet,kin,intikam,nefret,bunalým, hýrs,entrika ve cinsellik çaðrýþtýran, sýð temalar üzerine kurulu ve çok çarpýcý isimlerle piyasaya sürülen diziler, gençliði gösteriþe, aþýrý tüketime ve yüzeysel iliþkilere özendirmekte ve gençliðimizin içinde bulunduðu çaresizlik sarmalýný daha da güçlendirmektedir.Daha çok, seyirciyi ekran baþýnda tutmaya yönelik olan dizilerin tekrar mercek altýna alýnmasý gereklidir.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15976 Defa Okundu
2013-04-12

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır