KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÞAP VE HAYVANCýLýðýMýZ

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         ÞAP VE HAYVANCýLýðýMýZ
Þap ve Hayvancýlýðýmýz
 
Geviþ getirenleri ciddi eziyetler içerisinde býrakan ve çok önemli verim kaybýna uðratan Þap, çabuk yayýlan bulaþýcý bir hastalýktýr. Halk arasýnda “Dabak” olarak da ifade edilen bu hastalýk ile ilgili olarak önceden de bazý yazýlarýmýzda ve 1000 Köyde 1000 Seminer adlý yetiþtiriciyi bilinçlendirici programlarýmýzda birtakým açýklamalarda bulunmuþtuk.
 
Yetkili kurumlarca öteden beri etkili aþý programlarý yapýlmakta olup hatta uzun bir dönem þap hastalýðýnýn adýný duymaz olmuþtuk.
 
Görüyoruz ki, Þap yine ortaya çýktý.
 
Ýlgili kuruluþlarca devam eden aþý programlarýna raðmen Þap’ýn inatla kendini tekrar göstermesi ayrý bir stratejinin belirlenmesi gerektiðini hissettirmektedir.
 
Bu durumda bu soruna daha detaylý kafa yorulmasý gerektiði de ortaya çýkmýþ oldu.
 
Þap’ýn tamamen ortadan kalkmasý için yapýlmasý gerekenler tüm dünyada biliniyor ve birçok ülkede uygulanmakta.
 
Örneðin Japonya’da 1908’den beri sorun olan Þap hastalýðý eradike edilmiþ (ortadan kaldýrýlmýþ).
 
Japonya 2000 yýlýndan beri Þap’tan ari bir ülke konumunda.
 
Nasýl baþarmýþlar?
 
Japonya Tarým Bakanlýðýnýn yayýnladýðý bir makaleye göre, kýsaca bahsedelim. Bilinen uygulamalar olsa bile biz bir kez daha kýsaca tekrar etmiþ olalým.
 
Önce, kontrol amaçlý özel Ulusal ve Bölgesel Mücadele Teþkilatlarý kurulmuþ
 
Sonra çift týrnaklý hayvanlarýn hareket kontrolleri sýkýca yapýlmýþ, ve yakýn ülkelerden gelen hayvan kontrolleri sýkýca denetlenmiþ.
 
Bunun için yakýn ülkelerden getirtilen ot, saman ve diðer ürünlerin bulaþýk olup olmamasýndan tutun da çiftçilerin bilinçlendirilmesine kadar her türlü önlem alýnmýþ. Nerdeyse ithal birçok þeyin kullanýlmamasý öðütlenmiþ. Hatta Kore Cumhuriyet’inden çift týrnaklý hayvan ve ürünlerinin getirtilmesi bile askýya alýnmýþ. Þüpheli görülen ülkelerden her türlü hayvan ve hayvan ürünleri ile ilgili alýmlar yasaklanmýþ.
 
Tabii ki, ciddi ve sýký aþýlama programý uygulanmýþ…
 
Virüsün tip tayini çalýþmalarý Uluslar arasý Salgýn Örgütü (OIE) Teþhis ve Test Standartlarýna göre yapýlmýþ.
 
Ulusal boyutta Veteriner Hekimler’den oluþan ekiplerce çok hassas gözlemler ve klinik çalýþmalarla hastalýk en ince ayrýntýsý bile kaçýrýlmadan izlenmiþ. En cýlýz mihraklar bile çok ciddiye alýnmýþ ve gerekli tedbirler sýkýca alýnmýþ.
 
Bu önlemler ve uygulamalarýn dýþýnda birtakým uygulamalar da yapýlarak nihayet 2000 yýlýnda Japonya “Þap’tan Ari “ bir ülke haline getirilmiþ.
 
Kuþkusuz Japonya bir ada ülkesi olduðu için bizim ülkemizle tam kýyas kabul etmiyor. Ancak Japonya’da da bilinen metotlarý uygulanmýþ, ama hiçbir olumsuz ihtimale meydan verilmeden sýkýca uygulamýþ.
 
Biz de pekala uygulayabiliriz. Ýlerleyen zamanlarda daha kapsamlý ve detaylý uygulanacaðýný umuyoruz. Elbette bu biraz maliyetli bir iþ, kolay deðil..Ancak bizim koþullarýmýz dikkate alýnarak bize uygun stratejiler de geliþtirilebilir.
 
Daha çok meraya dayalý büyükbaþ hayvancýlýðý aðýr basan bölge hayvancýlýðýmýzýn Türkiye hayvancýlýðý kavramýndan bazý yönleriyle ayrýk tutulmasý gerekir. Önce bölgesel bazda farklýlýklarý ele alýnmalý ve sonra sýnýr illeri Kars-Ardahan-Iðdýr’ýn ayrý bir havza kapsamýnda deðerlendirilmesi gündeme gelmelidir.
 
Bölgenin iklim, ulaþým ve yeryüzü þekilleri dikkate alýnarak yeni plan ve stratejiler ortaya konduktan sonra, sýnýrda yer alan illerimizin karþýlaþacaðý sorunlar ayrýca mercek altýna alýnmalýdýr.
 
Her zaman baþýmýzý aðrýtan Þap hastalýðý da bu çerçevede masaya yatýrýlabilir.
Kars-Ardahan-Iðdýr havzasýnda kýsa vadede Þap’ý tamamen ortadan kaldýrýp “ari bölge” haline getiremezsek bile, en azýnda ekonomik anlamda Þap’ýn çok yýkýcý olmasýný önleyebiliriz.
 
Bu havzada öncelikle yapýlmasý gerekenler þunlar olabilir:
1-         Ýllerimiz sýnýr þehirleri olduklarý için çok detaylý bir tip tayini
2-         Zaman zaman tip tayinlerinin yenilenmesi
3-         Saptanan tipe göre aþý üretimi veya ithali (acilliðine binaen)
4-         Uygun tiplerde aþýlama çalýþmalarý
5-         Japonlarýn da yaptýðý gibi çiftçinin bilinçlendirme çalýþmalarýnýn sýkýca yürütülmesi
 
Ülkemizin batý bölgelerine uygulanan stratejilerle bizim hayvancýlýðýmýza uygulanan yöntemler arasýnda biraz fark olmalýdýr. Yetkililerin bu hususta gerekli bir çalýþma ve çaba içerisinde olduklarý muhakkaktýr. Ancak bölgesel ve havza bazýnda çalýþmalarýn artýrýlmasý durumunda bu çabalar daha saðlýklý ve kesin sonuçlar verecektir. Aksi takdirde devletimizin bünyesinde yetkili kurumlarýmýzýn sürdürdüðü masraflý mücadele programlarý kýsa vadede olumlu sonuçlar verse de, orta ve uzun vadede elveriþli sonuçlar vermeyebilir.
Kýsaca, bizim hayvancýlýðýmýzýn sorunlarý bizim koþullarýmýza uygun çözümler üretilerek çözülebilir.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9246 Defa Okundu
2013-06-03

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır