KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

UBUNTU

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         UBUNTU
UBUNTU
 
Bir eðitim ve öðretim yýlý biterken aþaðýdaki öðretiyi okumak sabah sabah insana bir çok þey düþündürüyor.
 
Afrika’da çalýþan bir antropolog, bir kabilenin çocuklarýna bir oyun oynamayý önerir, aðacýn altýna koyduðu meyvelere ilk ulaþanýn ödülü o meyveleri yemek olacaktýr.Onlara, “Haydi, þimdi baþla! Birinci olan alacak!” O an bütün çocuklar el ele tutuþur, koþarlar aðacýn altýna beraber varýrlar ve hep beraber meyveleri yemeye baþlarlar. Antropolog neden böyle yaptýklarýný sorduðunda þu cevabý verirler;“Biz “ubuntu” yaptýk: Yarýþsa idik, yarýþý kazanan bir kiþi olacaktý. Nasýl olur da diðerleri mutsuzken yarýþý kazanan bir kiþi ödül meyveyi yiyebilir? Oysa biz ubuntu yaparak hepimiz yedik.”Ubuntu’nun anlamýný açýklarlar onlarýn dilinde:UBUNTU: “ben, biz olduðumuz zaman ‘ben’im” Yeryüzünü cennete çevirme gayretinde olmayanlarýn Tanrý’nýn cennetini istemeye haklarý olamaz.
 
Oysa bizler daha Anaokulundan çocuklarýmýzý anlamsýz bir yarýþa teþvik ediyoruz. Bir yarýþ atý gibi yetiþtirdiðimiz çocuklar, televizyonlarda arabesk þarký söylettirilerek, okullarda býktýrýcý sýnavlara tabi tutularak ve yine toplumda ailelerinin sosyal statü ve mevkileriyle bir yarýþa maruz býrakýlýyorlar.Evde anne-babalarýnýn acýmasýz baskýlarýna tanýk oluyorlar. Daha dün annelerinin kollarýnda yaþarken kendilerini birden bire yoðun ve silsilesi bitmeyen sýnavlar içinde bulunan çocuklarýmýza biraz yükleniyoruz galiba. Üç yaþýnda teslim ettiðimiz okuldan 30 yaþýnda yaþlanmýþ ve býkmýþ bir birey çýkarýyoruz.
 
Bu sadece bizim sorunumuz deðildir. Japonya’da Týp Fakültelerinde artýk çocuk ülserleri üzerine kurulan kürsüler varmýþ .Çok küçük yaþta çocuklar neden ülser olsun? Çocuklar okula sevdikleri için deðil de neden zorunlu olduklarý için gitsin?
 
Tüm bu sorular çözüm ve cevap bekliyor.
 
Bilgi, yetenek ve çalýþkanlýðý ölçmek ile amansýz yarýþ birbirine karýþtýrýlýyor gibi.
 
Habil ile Kabil’den baþlayan ve hala bütün acýmasýzlýðý ile süren bu sýnýrsýz rekabet nerede sonlanýr ? Bilemeyiz. Ama gidiþat pek iyi gözükmüyor.
 
Sýnýrsýz ve sorumsuz bir yarýþ ortamýnda geleneklerimizden ve kültürümüzden gelen sosyal dayanýþma ve paylaþma erdemimizi ne zamana kadar koruyabileceðiz?
 
Böyle ölçüsüz ve kontrolsüz yarýþlar devam ederse kýsa vadede bu özelliklerimizi kaybedebiliriz.
 
Ýnsanoðlu “ Ýnsan insanýn kurdudur” diyen Thomas Hobbes u dünyanýn sonuna kadar haklý çýkarmaya devam mý edecektir?
 
Aborjinler ve Afrikadaki ilkel kabileler hala eþitliði ve paylaþýmý ön planda tutarken “ modern ve kamil insan “ tekamül edeceðine neden böyle davranmaktan vazgeçmiyor?
 
Bunlar da cevabýný bekleyen sorular…
 
Bir karar vermeliyiz.
 
Ya birbirini alt etme ve geçme üzerine bir yaþam kurgulayacaðýz, yada herkesin hakkýný teslim edecek tatlý bir geliþim, deðiþim ve rekabet içinde olacaðýz.
 
Kýskanma ve haset yerine imrenmeyi veya gýpta etmeyi koyacaðýz.
 
Birinci seçenekte ýsrar edilir ve doyumsuz bir þekilde sürekli birbirini ezme güdüsünde bir tarz içinde olunursa, o zaman çocuklarýmýzý bekleyen olumsuzluklara hazýrlýklý olmalýyýz.
 
Eðer yaþanacak bir dünya inþa etmek istiyorsak, birçok þeyi yeniden tartýþmak ve tanýmlamak gerekir.
 
Yaþanasý bir dünyayý çocuklarýmýza býrakmak dileði ile, karne heyecaný içinde olan ve tüm mezun olan öðrencilere mutlu ve saðlýklý bir yaþam ve ülkemize aydýnlýk bir gelecek diliyorum
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 68604 Defa Okundu
2013-06-14

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLARFikret BUÐDAY 2013-11-04
Gereksiz Egolar Olmazsa

Teþekkürler hocam inþallah bir gün bu bilince ulaþýrda bizde UBUNTU yaparýz.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır