KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

VETERNER HEKMLER GüNü VE HAYVAN REFAHý

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         VETERNER HEKMLER GüNü VE HAYVAN REFAHý

 Veteriner Hekimleri Günü ve Hayvan Refahý

Amsterdam Antlaþmasý (1997) ile hayvanlarýn “duygulara sahip canlýlar” olarak kabul edilmesinden itibaren hayvan refahý her geçen gün önem kazanmýþ ve 21.yüzyýla gelindiðinde vazgeçilmez bir husus olarak görülmeye baþlanmýþtýr.

Hayvan refahý: her türlü hayvan davranýþlarý,modern hayvan yetiþtiriciliði,hayvan refahý ile ilgili yasal düzenlemeler,hayvanlarda nakil kurallarý,hayvanlarda kesim öncesi ve sýrasýnda yapýlmasý gereken muameleler, deney hayvanlarýnýn refahý  ve etik gibi çok önemli konularý içerir.

Veteriner Hekimlik mesleði, tüm hayvanlarýn  hayvan refahý hizmetlerinden yararlanmasý  ve   insan saðlýðýnýn bulaþýcý hayvan hastalýklarýndan korunmasý   noktasýnda  eþsiz bir konuma sahiptir.

Veteriner Hekimler hayvandan insana bulaþan hastalýklarla mücadele ederek ve “çiftlikten sofraya” gýda güvenliðini saðlayarak insan saðlýðýnýn korunmasýna katkýda bulunmaktadýrlar. Bu görevin Veteriner Hekimler tarafýndan yeterli bir þekilde uygulanabilmesi hayvan refahý için gerekli koþullarýn saðlanmasýna baðlýdýr.

Hayvan refahýný korumak insan saðlýðýna eþdeðer bir önem taþýmaktadýr. Bu farkýndalýðý artýrma yönünde katký saðlamaya devam etmek adýna 2014 yýlýnda, Dünya Veteriner Hekimleri Birliði ve Dünya Hayvan Hastalýklarý Örgütü  “Hayvan Refahý “ konulu ödüllü etkinlikler düzenlemiþtir. Her yýl Nisan ayýnýn son cumartesi dünyada ve ülkemizde çeþitli etkinlerle kutlanan “Dünya Veteriner Hekimleri  Günü”nde bu yýl doðal olarak   “hayvan refahý” konulu etkinliklere yer verilmektedir.

Ülkemizde 2004 yýlýndan beri hayvan refahý mevzuatý var olmasýna raðmen uygulamada birtakým eksikliklerin olduðu bir gerçektir. Hayvan refahý mevzuatýnýn yeterli ölçüde uygulanabilmesi, uygulayýcý kurumlarýn kontrol mekanizmalarýnýn güçlenmesine, Veteriner Hekimlik mesleðine yeterince önem verilmesine ve kamuoyunun hayvan refahý hususunda bilinçlendirilmesine baðlýdýr.

Sonuç olarak denilebilir ki, hayvan refahýnýn olduðu bir ülkede insan refahý da olumlu olarak etkilenecektir.

Hayvan refahýnýn gereklerinin ülkemizde de yeterli ölçüde uygulanabilmesi umuduyla tüm Veteriner Hekimlerin “Dünya Veteriner Hekimleri Günü”nü kutluyor, insanlarýn ve hayvanlarýn mutlu olduðu bir dünyada yaþamayý diliyorum.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6918 Defa Okundu
2014-04-28

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır