KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Otizm Bebeklerin ve Çocuklarýn Amansýz Hastalýðý
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Otizm Bebeklerin ve Çocuklarýn Amansýz Hastalýðý, otizm, bebek, hastalýk, kars, atölye
2016-10-19 - 14:58
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Otizm Bebeklerin ve Çocuklarýn Amansýz Hastalýðý

Tohum Otizm Vakfý Sürekli Eðitim Birimi Otizm Eðitim Seminer ve Atölye Çalýþmalarý Kafkas Üniversitesinde gerçekleþtirildi.

Tohum Otizm Vakfý’nýn Garanti Bankasý sponsorluðunda faaliyet gösteren Süreli Eðitim Birimi, yeni eðitim-öðretim yýlýnýn ilk eðitimlerini 17-18 Ekim 2016 tarihlerinde Kars’ta gerçekleþtirdi.

Kafkas Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi ve Kars Otistik ve Zihinsel Engelli Çocuklar Derneði iþbirliði ile gerçekleþtirilen eðitimlere, Tohum Otizm Vakfý Kurucu Baþkan Yardýmcýsý Aylin Sezgin’in ve Ömer Faruk Sezgin’in, ikiz çocuklarýndan biri olan Cem’in otizmle mücadelesine dair deneyimleri diðer ailelere de örnek oldu.

Tohum Otizm Vakfý Sürekli Eðitim Birimi, otizmli çocuk aileler ve öðretmenlerine yönelik ücretsiz olarak düzenlediði eðitimleri ile bu Kars’taki aile, eðitimci ve öðretmen adaylarýyla buluþtu.

Açýlýþ konuþmasý Kafkas Üniversitesi, Sürekli Eðitim ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ýbrahim Can Gözüm tarafýndan yapýlan etkinlik, 17-18 Ekim tarihlerinde Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleþtirildi.

Tohum Otizm Vakfý Kurucu Baþkan Yardýmcýsý Aylin Sezgin de açýlýþta yaptýðý konuþmada, Otizm hakkýnda çarpýcý bilgi ve veriler paylaþtý. Otizmin görülme sýklýðýnýn günümüzde çok büyük bir hýzla arttýðýný ve her 68 çocuktan 1’inin otizm riski ile dünyaya geldiðini belirten Sezgin, ülkemizde 0-18 yaþ yaklaþýk 352 bin otizmli çocuk ve gencimiz olduðunu, bu çocuklarýmýzdan 29 bin 782’sinin ise eðitim, saðlýk ve sosyal hizmetlerden faydalanmak için beklediðini söyledi.

Ülkemizde özel eðitim bölümü 64 üniversitede toplam 250 öðretim elemanýnýn görev yaptýðýný belirten Sezgin, halen 7 bin özel eðitim öðretmeni açýðý olduðunu ve bu açýðýn mevcut kapasite ile kapanmasýnýn oldukça güç olduðunu da sözlerine ekledi. Özel eðitim öðretmeni eksikliðinin öngörülmemesi ve gereken önlemlerin alýnmamýþ olmasý nedeniyle kýsa ve orta vadede sorunun çözümünün zorlaþtýðýný belirten Sezgin, ülkemizde otizmli çocuklarýn eðitimi konusunda ivedilikle yeni önlemler alýnmasý gerektiðinin de altýný çizdi. Aylin Sezgin’in eþi Ömer Faruk Sezgin de ikiz çocuk sahibi bir baba olarak, çocuklarýndan birinin otizmle verdiði mücadelede yaþadýklarýný ve hislerini tüm açýklýðýyla aile ve öðretmenlerle paylaþtý.

Tohum Otizm Vakfý Sürekli Eðitim Birimi Koordinatörü Deniz Yýlmaz’ýn “Otizmli Çocuklara Yeni Beceri ve Davranýþ Kazandýrma”, “Öz Bakým Becerilerinin Öðretimi”, “Problemli Davranýþlarla Baþa Çýkma Stratejileri” konularýnda eðitim verdiði ve katýlýmýn oldukça yüksek olduðu seminerde, atölye katýlýmcýlarýna katýlým belgesi verildi.

OTÝZM NEDÝR?

Otizm, doðuþtan gelen ve genellikle yaþamýn ilk üç yýlýnda fark edilen karmaþýk bir geliþimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapýsýný ya da iþleyiþini etkileyen bazý sinir sistemi sorunlarýndan kaynaklandýðý düþünülmektedir. Çocuðun çevresi ile yeterli sosyal iliþkiler kuramamasý, dil-iletiþim alanýnda belirgin geliþimsel sorunlar göstermesi ve takýntýlý davranýþ biçimlerine sahip olmasý ile tanýmlanýr.

Otizmin nedeni günümüzde hala bilinmemektedir. Ancak genetik, çevresel ve ailesel etkenlerin etkili olduðu düþünülmektedir.

Dünyada otizmin görülme sýklýðý 68’de 1’dir. Dolayýsýyla, ülkemizde de her 68 çocuktan 1’inin otizmden etkilendiði düþünülmektedir. Ayrýca, otizmin erkek çocuklarýndaki yaygýnlýðý, kýzlardan 4 kat fazladýr.

OTÝZMÝN TEMEL BELÝRTÝLERÝ

Otizmin belirtilerini “Sosyal Ýletiþim ve Etkileþim Sorunlarý” ve “Tekrarlayan/Takýntýlý Davranýþlar ve Sýnýrlý Ýlgi ya da Etkinlikler” olarak 2 ana baþlýkta toplayabiliriz.

Sosyal Ýletiþim ve Etkileþim Sorunlarýnda; ismini söylediðinde bakmamak, göz kontaðý kurmamak, sanki orada deðilmiþ gibi davranmak, arkadaþlýk iliþkisi geliþtirememek, kiþilerin ilgisine kayýtsýz kalmak, konuþma baþlatamamak ya da garip konuþmak, sohbet sürdürememek, bazý sözleri anlamsýzca tekrarlamak, arkadaþlarýnýn oyunlarýna katýlmamak gibi belirtileri sayabiliriz.

Tekrarlayan/Takýntýlý Davranýþlar ve Sýnýrlý Ýlgi ya da Etkinliklerde ise; bazý objelere aþýrý ilgi duymak örneðin çamaþýr makinesini saatlerce izlemek, düzenine ve rutinlerine aþýrý baðýmlý olmak, ani düzen deðiþikliklerine aþýrý tepki vermek sallanmak ya da çýrpýnmak, ayak ucunda yürümek, belli ses, doku yada koku gibi duyusal uyanlara karþý aþýrý tepkili olma yada tepkisiz kalma gibi davranýþlarý sayabiliriz.

Çocuðunuzun ayný yaþtaki diðer çocuklardan farklý davranýþlarýný ve yukarýda açýklanan belirtileri gözlüyorsanýz hemen vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir psikiyatriste baþvurmakta fayda var. Belirtiler tek basýna bir anlam ifade etmez. Ýki alanda da belirti olursa dikkat etmek gerekir.

ERKEN TANI ve EÐÝTÝMLE, OTÝZMLÝ BÝR ÇOCUK YENÝDEN DOÐABÝLÝR

Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, erken taný ile yoðun, sürekli özel eðitimdir.

Erken taný ve doðru bir eðitim yöntemi ile yoðun olarak eðitim alan çocuklarýn yaklaþýk yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altýna alýnabiliyor, geliþim saðlanýyor, büyük ilerleme kaydedilebiliyor ve hatta bazý otizmli çocuklar ergenlik yaþýna geldiklerinde diðer arkadaþlarýndan farký kalmayabiliyor. Dolayýsýyla bizim için burda en önemli nokta olabildiðince erken dönemde (18 ay civarý) taný koyabilmek ve haftada enaz 30 saati bulan yoðun bir eðitim almalarýný saðlamak. Özelllikle 3 ile 5 yaþ arasýnda bu yoðun eðitim çok kýymetli. Vakfýmýzýn da kuruluþ amacý, erken taný ve eðitimle çocuklarý topluma, eðitim hayatýna, sosyal hayata kazandýrmak ve ekonomiye yük olmaktan çýkýp katkýda bulunacak baðýmsýz bireyler haline getirebilmek.

OTÝZMÝN GÖRÜLME SIKLIÐI VE ARTIÞ ORANI

Otizmin görülme sýklýðý günümüzde çok büyük bir hýzla artmaktadýr. 1985 yýlýnda her 2.500 çocuktan birine konan otizm tanýsý, 2001 yýlýnda 250, 2013 yýlýnda ise 88 çocuktan birine denk gelirken, 2014’te %30 artýþ göstererek doðan her 68 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya gelmektedir. Dünyada her 20 dakika da bir çocuk otizm tanýsý almaktadýr.

Ülkemizde, 0-18 yaþ grubu arasýnda yaklaþýk 352.000 otizmli çocuk ve gencimizin 29.905’i okullaþabilmiþ ve eðitime ulaþabilmiþtir. Nüfusa projeksiyon yaptýðýmýzda ülkemizde yaklaþýk 1.142.586 otizmli birey olduðu ve bu durumdan etkilenen etkilenen 4.568.000 aile ferdi bulunduðu tahmin edilmektedir.

TÜRKÝYE’DEKÝ BÝREYLERÝN OTÝZM ALGISI VE BÝLGÝ DÜZEYÝ

Türkiye’deki bireylerin otizm algýsý ve bilgi düzeyini ölçmek için GFK Türkiye sponsorluðunda bir araþtýrma yapýlmýþtýr. Tohum Otizm Vakfý için yapýlan araþtýrma; GFK tarafýndan 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleþtirilmekte olan yüz yüze Omnibus çalýþmalarý kapsamýnda gerçekleþtirilmiþtir. Görüþmeler hanelerde “Yüz Yüze Anket Tekniði” kullanýlarak, Türkiyenin 7 bölgesinden 15 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Balýkesir, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Gaziantep, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon), 15 yaþ ve üstü, ABC1C2DE SES grubunda, 1.237 tüketici ile görüþülerek Türkiye’nin otizm farkýndalýk karnesi çýkarýlmýþtýr. Her 68 çocuktan birinin otizm riski ile doðmasýna, her 20 dakikada 1 çocuðun otizm tanýsý alýyor olmasýna raðmen araþtýrma sonuçlarýna göre ülkemizde hala otizmin ne olduðu, neden olduðu, belirtileri ve tedavisi tam anlamý ile bilinmediðini görülmüþtür.

“Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algýsý ve Bilgi Düzeyi” araþtýrmasýna katýlanlarýn yalnýzca %29’u otizmi duyduklarýný belirtmiþtir. Baþka bir ifadeyle araþtýrmaya katýlanlar arasýnda her 10 kiþiden sadece 3’ü otizmi duymuþtur. Otizmi duyanlar arasýnda ise sadece %7’si otizmin belirtilerini bildiðini belirtmiþtir. Otizmin tedavisinin nasýl olacaðýna iliþkin soruya ise %73 oranýnda herhangi bir fikrim yok cevabý verilmiþtir. Erken taný ve eðitim otizmin tek tedavisi olmasýna raðmen, araþtýrmaya katýlanlar otizmin tedavisinde kullanýlan temel yöntemin hastanede tedavi olduðunu belirtmiþlerdir. Araþtýrmaya katýlanlar arasýnda otizmin duyulmasýndaki en büyük pay sahibi %79 ile televizyon olurken, televizyonu %36 ile yazýlý basýn ve %30 ile sosyal medya takip etmektedir.

BÝZ KÝMÝZ?

Tohum Otizm Vakfý 2003 yýlýnda otizmli çocuklarý erken taný ve eðitimle topluma kazandýrmak, otizmli çocuklar ve ailelerinin eðitim ve saðlýk hizmetlerinden eþit þart ve fýrsatlarla yararlabilmeleri saðlamak amacýyla kurulmuþtur. Vakfýmýzýn bizden önce kurulan otizm ile ilgili vakýf ve derneklerden farký ise sadece örnek bir model okul kurmakla kalmayýp, devletimizin otizmli çocuklara ve ailelerine verdiði saðlýk ve eðitim hizmetlerine yurt çapýnda destek olmak gibi daha kapsamlý amaç ve hedeflerle kurulmuþ olmasýdýr. Biz kar amacý olmayan, kamu yararýna kurulmuþ olan bir eðitim ve saðlýk vakfýyýz. Çalýþmalarýmýzý hem ulusal hem de uluslararasý çapta sürdürüyoruz. Kaynak yaratma çalýþmalarýmýzda elde ettiðimiz tüm gelirleri ise Vakfýn amacýna yönelik faaliyetler için kullanýyoruz.

2003 yýlýndan beri çalýþmalarýmýzý bilimsellik, önderlik ve öncülük, paylaþýmcýlýk, kurumlar arasý iletiþim ve iþ birliði, kaynaklarda verimlilik ve etkililik, güvenirlik, þeffaflýk ve insana ve çocuða deðer vermek ve en iyi hizmet haklarýný gözetmek ilkeleri doðrultusunda yürütüyoruz.

2003 YILINDAN BUGÜNE NELER YAPTIK?

- Tohum Otizm Vakfý; 2006 yýlýnda kurulan Özel Tohum Vakfý Özel Eðitim Okulu’nda otizmli çocuklara PCDI modelinde eðitim sunmaktadýr.

- Özel Tohum Vakfý Özel Eðitim Okulu, Türkiye’de örnek model okul olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

- Özel Tohum Otizm Vakfý Özel Eðitim Okulumuzda 710 çocuðumuza burs desteði ile eðitim verilmiþtir.

- Tohum Otizm Vakfý, Milli Eðitim Bakanlýðý ile yapýlan protokol çerçevesinde Türkiye çapýnda 8.275 öðretmene otizm konusunda seminer ve eðitim vermiþtir.

- 1.515 saðlýk personeline otizm ve tarama ölçekleri konusunda eðitim verilmiþ; 46.000 çocuða otizm riski taramasý yapýlmýþtýr.

- 10.119 aileye otizm konulu eðitimler verilmiþtir.

- 21 devlet okuluna eðitim, materyal, müfredat desteðinde bulunmuþtur.

- Bir iyi uygulama örneði olarak, Türkiye’de ilk kez otizmli gençler için iþ ve yaþam müfredatý Tohum Otizm Vakfý tarafýndan geliþtirilerek, Milli Eðitim Bakanlýðý iþbirliði ile kurulan Beylikdüzü Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi’nde uygulanmaktadýr.

- Tohum Otizm Vakfý, faaliyet gösterdiði 13 yýlda 21 adet ulusal ve uluslararasý hibe programlarý projeleri yürüterek, farklý alanlarda temel hedef kitlesini oluþturan otizmli bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna katký saðlamýþtýr.

- 96.000 adet eðitim kiti, ‘Otizm Þimdi Ne Olacak?’, ‘Otizm’de Eðitim, Terapi ve Tedavi Yöntemleri’, “Otizmli Çocuðumu Tanýmak Ýstiyorum” kitapçýklarý ücretsiz olarak daðýtýlmýþtýr.

- Türkiye’de ilk defa otizmli çocuklar için tablet uygulamalarý geliþtirdik ve ilk türkçe uygulama olan Tohum 1 & Tohum 2 ve Kavram Öðretimi uygulamalarýnýn IOS ve Android versiyonlarýný ücretsiz olarak kullanýma sunulmuþtur.

- Otizmli çocuk ailelerinin ücretsiz üye olarak faydalandýðý ve yaklaþýk 20 binin kullanýcýsýnýn olduðu Otizm Eðitim Portalý’ný (www.tohumotizmportali.org) yayýna açýlmýþtýr.

- Aile ve uzmanlar eðitici eðitimleri için verdiðimiz seminer ve eðitimlerin Türkiye çapýnda yaygýnlaþtýrýlabilmesi, yeni teknolojik uygulamalarýn geliþtirilmesi için Sürekli Eðitim Birimi açýlmýþtýr. Yapýlan eðitimlerle toplam 5.816 aile, eðitimci ve üniversite öðrencisine ulaþýlmýþtýr.

- Türkiye’nin her yerinden Vakfýmýza ulaþan ailelere danýþmanlýk hizmeti vermek ve otizmli çocuklarýna eðitsel deðerlendirme yapabilmek için Özel Tohum Vakfý Özel Eðitim Okulu bünyesinde Rehberlik Birimi açýlmýþtýr. Yapýlan deðerlendirmeler, eðitimlerle toplam 3.844 aile, eðitimci ve üniversite öðrencisine ulaþýlmýþtýr.

- 13 yýlda toplam 98.883 otizmli çocuk ve ailenin hayatýnda fark yaratýlmýþtýr.

GELECEKLERÝNÝ BÝRLÝKTE AYDINLATMAK ÝÇÝN

Tohum Otizm Vakfý’nýn çalýþmalarýna ve otizmli çocuklarýmýzýn eðitim fonuna katký saðlamak isterseniz Akbank, Garanti ve Yapý Kredi Bankalarý 5055 numaralý hesaba dilediðiniz miktarda baðýþ yapabilirsiniz. Yine tüm telefon operatörlerinden TOHUM yazýp 5290’a SMS göndererek 10 TL baðýþta bulunabilirsiniz. Her türlü desteðiniz için bize www.tohumotizm.org.tr adresinden ve 0212 244 75 00 no’lu telefonumuzdan ulaþabilirsiniz. Tohum Otizm Vakfý’na yapacaðýnýz her türlü katký çocuklarýmýzýn umut ettiðimiz gelecekleri için çok önemli bir adým olacaktýr.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1913 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır